Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 23 stycznia 2013 r.
 
ITPB3/423-427/12/AW Czy przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego wyodrębniony ze Spółki organizacyjne zespół składników majątkowych, za pomocą którego Spółka ta wykonuje określony rodzaj działalności leczniczej może być odrębnym niż Wnioskodawca podatnikiem w podatku od osób prawnych jako jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie przepisu art 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ITPB3/423-383a/12/PS W zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy (lokal użytkowy).
 
ITPB3/423-383b/12/PS W zakresie możliwości proporcjonalnego rozliczania kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 2a tej ustawy.
 
ITPB3/423-435/12/AW Czy wydatki na opracowanie wszelkiej dokumentacji przygotowawczej do Funduszu oraz czy koszty wynagrodzeń wraz z narzutami osób wchodzących w skład osobowy Jednostki Realizującej Projekt stanowią koszt wytworzenia środków trwałych realizowanych w ramach projektu unijnego? Czy koszty działań informacyjno-promocyjnych projektu stanowią koszt uzyskania przychodu w momencie poniesienia wydatku?
 
ITPB3/423-386/12/PS Możliwość wprowadzenia składnika majątku do ewidencji środków trwałych i uznania go za środek trwały podlegający amortyzacji podatkowej w przypadku braku posiadania pozwolenia na jego użytkowanie.
 
ITPB3/423-382/12/MK Czy do przychodów osiągniętych przez Wnioskodawcę z tytułu zawartej w dniu30 grudnia 2011 roku umowy dzierżawy (a więc do przychodów osiągniętych w skutek wytworzenia na dzierżawionej nieruchomości produktów roślinnych i ich sprzedaży) zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-867/12/SD Czy wynagrodzenie należne z tytułu wykonania na rzecz Spółki usług zarządzania należy uznać w całości za przychód Wnioskodawcy? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)
 
IBPBI/2/423-868/12/SD Czy odpowiednia część wynagrodzenia wynikająca z zasad podziału zysku w Spółce, może być uznana przez Wnioskodawcę za koszt uzyskania przychodów? Przykładowo, jeśli Wnioskodawcy przysługuje 1% udziału w zyskach Spółki, to czy może on zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 1% wynagrodzenia Wnioskodawcy?
 
IBPBI/2/423-869/12/SD Czy odpowiednia część kosztów związanych z eksploatacją samochodu, wynikająca z zasad podziału zysku w Spółce, może być uznana przez Wnioskodawcę za koszt uzyskania przychodów? Przykładowo, jeśli Wnioskodawcy przysługuje 1% udziału w zyskach Spółki, to czy może on zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 1% kosztów związanych z zakupem paliwa do samochodu, naprawy samochodu, itp.?
 
IBPBI/2/423-870/12/SD Czy odpowiednia część odpisu amortyzacyjnego dokonywanego od wartości początkowej samochodu, wynikająca z zasad podziału zysku w Spółce, może być uznana przez Wnioskodawcę za koszt uzyskania przychodów? Przykładowo, jeśli Wnioskodawcy przysługuje 1% udziału w zyskach Spółki, to czy może on zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 1% odpisu amortyzacyjnego dokonywanego od wartości początkowej samochodu?
 
IBPBI/2/423-555/12/MS Czy przedmiotowa nieruchomość faktycznie stanowi środek trwały Parafii w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?W jaki sposób powinien podatnik ustalić wartość początkową środka trwałego na dzień odzyskania własności i czy odpisy amortyzacyjne ustalone na podstawie art. 16i stanowią koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o pdop w przypadku wykorzystania nieruchomości na cele komercyjne?
 
IBPBI/2/423-871/12/SD Czy koszty zarządzania ponoszone przez Wnioskodawcę mogą zostać w całości zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy?
 
IBPBI/2/423-559/12/MS Czy Spółka ma prawo amortyzować przedmiotowe budynki, a odpisy amortyzacyjne zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 
IBPBI/2/423-562/12/AK Czy w związku z uczestnictwem Spółki w strukturze cash poolingu, na Spółce spoczywał będzie obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych zgodnie z art. 9a updop, w zakresie relacji zachodzących pomiędzy Agentem a innymi Uczestnikami systemu cash poolingu?
 
IBPBI/2/423-873/12/PC W jaki sposób Spółka powinna ustalić wartość początkową środków trwałych nabytych w wyniku likwidacji Spółki X?
 
IBPBI/2/423-567/12/MS Czy w związku z uczestnictwem Spółki w przedstawionej w niniejszym wniosku strukturze cash poolingu, na Spółce spoczywał będzie obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych zgodnie z art. 9a ustawy CIT z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej: „updop"), w zakresie relacji zachodzących pomiędzy Agentem, a innymi Uczestnikami systemu cash poolingu?
 
IBPBI/2/423-977/12/BG w zakresie obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wynagrodzenia za usługi świadczone na terytorium Indii
 
IBPBI/2/423-978/12/BG w zakresie obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wynagrodzenia za usługi świadczone na terytorium Indii
 
IBPBI/2/423-1077/12/AK Czy wycofanie WNiP (w związku z zaprzestaniem korzystania) z ewidencji WNiP uprawnia Spółkę do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu niezamortyzowanej części wartości początkowej WNiP? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)
 
IBPBI/2/423-1078/12/AK Czy Spółka jest uprawniona do zaliczenia niezamortyzowanej części wartości początkowej WNiP do kosztów uzyskania przychodu w miesiącu wycofania WNiP z ewidencji WNiP i sporządzenia protokołu (dokumentującego decyzję o zaprzestaniu używania wartości niematarialnej i prawnej)? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)
 
IBPBI/2/423-556/12/JD Czy wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę na nabycie sprzętu do puli rezerwy serwisowej stanowią wydatki na nabycie środków trwałych, rozliczanych w ciężar kosztów podatkowych poprzez odpisy amortyzacyjne, czy też wydatki te powinny bezpośrednio stanowić koszty uzyskania przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę ?W razie uznania, że wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę na nabycie sprzętu do puli rezerwy serwisowej powinny bezpośrednio stanowić koszty uzyskania przychodu działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę - kiedy należy rozpoznać takie koszty ?
 
ITPB3/423-541/12/AW Czy zapłata wstępnej opłaty leasingowej – opłaty inicjalnej – może zostać ujęta w kosztach uzyskania przychodów jednorazowo, bezpośrednio w dacie jej poniesienia?
 
ITPB3/423-539/12/AW Czy Spółka może zaliczyć wydatki poniesione w związku z nabyciem usług centralnego administrowania zakupami do kosztów uzyskania przychodów, a jeśli tak – w którym momencie?
 
ITPB3/423-499B/12/PS W zakresie odpowiedniego wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczki w związku z art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które zwiększyły wartość początkową środków trwałych, a zapłacone zostały już po dacie oddania środków trwałych do użytkowania.
 
IBPBI/2/423-719/12/SD Czy rozwiązanie Podatkowej Grupy Kapitałowej na skutek sprzedaży akcji w spółce zależnej tworzącej PGK odniesie skutek wsteczny w postaci konieczności weryfikacji kosztów i przychodów podatkowych poszczególnych spółek wchodzących w skład tej Grupy za okres jej funkcjonowania (tj. czy wystąpi konieczność dokonania korekt zeznań podatkowych za ten okres)?
 
ITPB3/423-516/12/AW Czy w okolicznościach wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego, tj. w przypadku likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej otrzymanie przez Wnioskodawcę majątku likwidacyjnego (w postaci m.in. środków pieniężnych oraz niepieniężnych składników majątku takich jak środki trwałe i inne prawa majątkowe) korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 3a oraz art. 12 ust. 4 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ITPB3/423-514/12/AW Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym przeniesienie przez Spółkę własności znaków towarowych w ramach wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki komandytowo-akcyjnej na pokrycie nowych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym tego podmiotu nie prowadzi na moment aportu – w świetle art. 12 ust. 4 pkt 3c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – do powstania po stronie Spółki przychodu podlegającego opodatkowaniu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ITPB3/423-540/12/AW Czy, na płaszczyźnie art. 12 ust. 1 pkt 2 podatku dochodowego od osób prawnych, pozostawione przez najemcę nakłady poczynione na lokal, stanowią przychód z nieodpłatnych świadczeń stanowiących źródło przychodu podlegającego opodatkowaniu?
 
ITPB3/423-430/12/MK Czy Wnioskodawca - Sp. z o.o. będzie działając w oparciu o art. 18 ust. 1 ustawy, mogła odliczyć od podstawy podatku od osób prawnych darowiznę, która ewentualnie zostałaby przekazana nowo powstałej fundacji w celu budowy muzeum dokumentującego historię motoryzacji (co jest jednym z celów fundacji oraz wypełnia przesłankę z art. 4 ust. 1 pkt 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie), z zastrzeżeniem jednak, iż w czasie przekazywania darowizny na ww. cele fundacja nie będzie jeszcze miała statusu organizacji pożytku publicznego, chociaż niewątpliwe będzie prowadzona przez fundację już od chwili jej zarejestrowania działalność pożytku publicznego ?
 
ITPB3/423-420/12/MK Czy przychód z tytułu umowy najmu wnioskująca o udzielenie indywidualnej interpretacji Spółka mogła rozpoznać w roku 2011, zgodnie z przepisem art. 12 ust. 3c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ITPB3/423-499a/12/RS W zakresie ustalenia „wartości zadłużenia”, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 
ITPB3/423-548/12/PS W zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłaty wstępnej poniesionej w związku z zawartą umowa leasingu operacyjnego.
 
IPTPB3/423-324/12-4/GG Czy wydatki poniesione na zakup kawy, herbaty, soków, ciastek oraz cukierków, które są przeznaczone dla kontrahentów firmy należy traktować jako koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1?
 
IPTPB3/423-351/12-2/GG 1) Czy wskazane powyżej usługi reprezentacji i pośrednictwa w sprzedaży produktów Spółki, świadczone przez kontrahentów zagranicznych, mieszczą się w katalogu usług, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym, z tytułu płatności dokonywanych na rzecz tych kontrahentów po stronie Spółki istnieje, co do zasady obowiązek poboru i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego?2) Czy w kontekście pytania nr 1 Spółka jest zobowiązana do pozyskiwania certyfikatów rezydencji od kontrahentów zagranicznych?
 
IPTPB3/423-351/12-3/GG 1) Czy wskazane powyżej usługi reprezentacji i pośrednictwa w sprzedaży produktów Spółki, świadczone przez kontrahentów zagranicznych, mieszczą się w katalogu usług, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym, z tytułu płatności dokonywanych na rzecz tych kontrahentów po stronie Spółki istnieje, co do zasady obowiązek poboru i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego?2) Czy w kontekście pytania nr 1 Spółka jest zobowiązana do pozyskiwania certyfikatów rezydencji od kontrahentów zagranicznych?
 
IPPB5/423-892/12-3/IŚ Zasady opodatkowania dochodów polskiego funduszu inwestycyjnego zamkniętego z udziału w irlandzkiej spółce osobowej (ILP)
 
IPPB5/423-894/12-3/IŚ Zasady opodatkowania dochodów polskiego funduszu inwestycyjnego zamkniętego z udziału w irlandzkiej spółce osobowej (ILP)
 
IPPB5/423-896/12-2/IŚ Zasady opodatkowania dochodów polskiego funduszu inwestycyjnego zamkniętego z udziału w irlandzkiej spółce osobowej (ILP)
 
IPPB5/423-895/12-3/IŚ Zasady opodatkowania dochodów polskiego funduszu inwestycyjnego zamkniętego z udziału w irlandzkiej spółce osobowej (ILP)
 
IPPB5/423-897/12-2/IŚ Zasady opodatkowania dochodów polskiego funduszu inwestycyjnego zamkniętego z udziału w irlandzkiej spółce osobowej (ILP)
 
IPPB5/423-898/12-3/IŚ Zasady opodatkowania dochodów polskiego funduszu inwestycyjnego zamkniętego z udziału w irlandzkiej spółce osobowej (ILP)
 
IPPB5/423-899/12-2/IŚ Zasady opodatkowania dochodów polskiego funduszu inwestycyjnego zamkniętego z udziału w irlandzkiej spółce osobowej (ILP)
 
IPPB5/423-900/12-3/IŚ Zasady opodatkowania dochodów polskiego funduszu inwestycyjnego zamkniętego z udziału w irlandzkiej spółce osobowej (ILP)
 
ILPB4/423-162/12-2/ŁM Pytanie Wnioskodawcy dotyczy sposobu i momentu ustalenia przychodu podlegającego opodatkowaniu z tytułu sprzedaży Wierzytelności przez Bank na rzecz SPV, tj. czy przychód podlegający opodatkowaniu powinien zostać rozpoznany w momencie sprzedaży Wierzytelności na podstawie art. 12 ust. 3 i 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w wysokości ceny należnej z tytułu sprzedaży Wierzytelności.
 
ILPB4/423-162/12-3/ŁM Pytanie Wnioskodawcy dotyczy sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży Wierzytelności przez Bank na rzecz SPV, tj. czy kosztem uzyskania przychodów będzie wartość historyczna „wydatków” poniesionych na nabycie wierzytelności, niezaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów, z uwzględnieniem art. 16 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 
ILPB4/423-163/12-2/DS Pytanie Wnioskodawcy dotyczy sposobu i momentu ustalenia przychodu podlegającego opodatkowaniu z tytułu sprzedaży Wierzytelności przez Bank na rzecz SPV, tj. czy przychód podlegający opodatkowaniu powinien zostać rozpoznany w momencie sprzedaży Wierzytelności na podstawie art. 12 ust. 3 i 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w wysokości ceny należnej z tytułu sprzedaży Wierzytelności?
 
ILPB4/423-163/12-3/DS Pytanie Wnioskodawcy dotyczy sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży Wierzytelności przez Bank na rzecz SPV, tj. czy kosztem uzyskania przychodów będzie wartość nominalna Wierzytelności, z uwzględnieniem art. 16 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB3/423-301/12-2/JS Czy odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej Form wykorzystywanych przez Dostawców do produkcji komponentów na rzecz Spółki mogą stanowić koszty uzyskania przychodów, jeżeli fakt korzystania przez Dostawców z Form będących własnością Spółki jest uwzględniany przez Dostawcę przy kalkulacji ceny sprzedaży komponentów na rzecz Spółki, niezależnie od faktu uregulowania tej kwestii w formie pisemnego porozumienia?
 
ILPB3/423-164/12-2/JG Czy w świetle przepisów art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka może zaliczyć do swoich kosztów uzyskania przychodu wydatki, jakie poniosła na rzecz pośrednika, którego zadaniem było prowadzenie w imieniu Spółki negocjacji ze spadkobiercami byłych właścicieli celem odstąpienia przez nich od swoich roszczeń i umożliwienie Spółce przystąpienia do negocjacji ze Skarbem Państwa?
 
IPTPB3/423-362/12-3/MF Czy odsetki wypłacane przez Spółkę w ramach umowy db-CashSweep nie będą podlegać przepisom o niedostatecznej kapitalizacji, tj. nie ma do nich zastosowania przepis art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB4/423-139/12-4/ŁM Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania przychodu z tytułu nieodpłatnego udostępnienia infrastruktury tramwajowej.
 
ILPB3/423-171/12-2/JG Czy w opisanym stanie faktycznym Spółka zachowuje prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych w pełnej wysokości wydatków poniesionych na nabycie paliwa, które zostało skradzione przez pracownika Spółki i tym samym nie posłużyło Spółce do wykonywania działalności gospodarczej?

Wskaźniki gospodarcze