Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 24 stycznia 2013 r.
 
IBPBI/2/423-991/12/AK Czy Spółka może skalkulować wysokość zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 Ustawy CIT w oparciu o kwotę wydatków inwestycyjnych poniesionych po uzyskaniu zezwolenia na budowę obiektów zlokalizowanych poza terenem SSE ale związanych z Inwestycją w SSE i koniecznych dla funkcjonowania działalności na terenie SSE?
 
IBPBI/2/423-732/12/AP Rozliczenie w ramach umowy konsorcjum
 
IBPBI/2/423-458/12/BG w zakresie powstania przychodu podatkowego w spółce w związku z „transakcjami” pomiędzy spółką a jej zagranicznym oddziałem
 
IBPBI/2/423-733/12/AP Rozliczenie w ramach umowy konsorcjum
 
IBPBI/2/423-488/12/BG w zakresie ustalenia przychodu w przypadku sprzedaży składników majątku
 
IBPBI/2/423-974/12/MO Czy otrzymane przez Spółkę dofinansowanie w chwili wpływu na jej rachunek bankowy będzie stanowiło przychód Wnioskodawcy w rozumieniu przepisów UPDOP, który będzie jednocześnie podlegał zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych (dalej „PDOP”)? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1 w zakresie zdarzenia przyszłego)
 
IBPBI/2/423-975/12/MO Czy w przypadku wydatków poniesionych i zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów przed otrzymaniem przez Wnioskodawcę (wpływem) dofinansowania na zasadzie refundacji, które to wydatki poniesione będą w ramach realizowanych projektów i opłacone w pierwszej kolejności przez Spółkę z własnych środków, Spółka powinna dokonać korekty wartości kosztów uzyskania przychodów na moment otrzymania (wpływu) dofinansowania, a nie poprzez korektę kosztów uzyskania przychodów za okresy, w których poniesione wydatki objęte dofinansowaniem zostały pierwotnie zaliczone do kosztów uzyskania przychodów? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2 w zakresie zdarzenia przyszłego)
 
IBPBI/2/423-976/12/MO Czy wydatki poniesione na realizację projektu objętego dofinansowaniem stanowią koszt uzyskania przychodu, jeśli zostaną sfinansowane z wcześniej otrzymanej zaliczki? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3 w zakresie zdarzenia przyszłego)
 
IBPBI/2/423-1022/12/CzP Jakie dokumenty powinny znaleźć się w posiadaniu Spółki w celu udokumentowania zapłaty zagranicznego podatku u źródła oraz podatku dochodowego przez Spółkę X, aby Spółka mogła skorzystać z uprawnienia do pomniejszenia podatku dochodowego od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-1023/12/CzP „Jeżeli Spółka otrzyma dokumenty, potwierdzające zapłatę zagranicznego podatku u źródła oraz podatku dochodowego przez Spółkę X już po złożeniu zeznania rocznego za dany rok podatkowy (tj. rok, w którym dywidenda wpłynęła na konto Spółki), czy będzie uprawniona do złożenia korekty tego zeznania i obniżenia obliczonego tam podatku o kwotę podatku zapłaconego za granicą, przy uwzględnieniu zasad dotyczących ustalenia wysokości tego obniżenia? /pytanie oznaczone we wniosku Nr 2/?”
 
IBPBI/2/423-1395/12/MO Czy otrzymane przez Spółkę dofinansowanie w chwili wpływu na jej rachunek bankowy stanowi przychód Wnioskodawcy w rozumieniu przepisów UPDOP, który jednocześnie podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych (dalej „PDOP”)? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1 w zakresie stanu faktycznego)
 
IBPBI/2/423-1396/12/MO Czy w przypadku wydatków poniesionych i zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów przed otrzymaniem przez Wnioskodawcę (wpływem) dofinansowania na zasadzie refundacji, które to wydatki poniesione były w ramach realizowanych projektów i opłacone w pierwszej kolejności przez Spółkę z własnych środków, Spółka powinna dokonać korekty wartości kosztów uzyskania przychodów na moment otrzymania (wpływu) dofinansowania, a nie poprzez korektę kosztów uzyskania przychodów za okresy, w których poniesione wydatki objęte dofinansowaniem zostały pierwotnie zaliczone do kosztów uzyskania przychodów? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2 w zakresie stanu faktycznego)
 
IBPBI/2/423-1397/12/MO Czy wydatki poniesione na realizację projektu objętego dofinansowaniem stanowią koszt uzyskania przychodu, jeśli są sfinansowane z wcześniej otrzymanej zaliczki? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3 w zakresie stanu faktycznego)
 
IBPBI/2/423-1081/12/MO Czy wynik (tj. odpowiednio dochód albo strata) na transakcji sprzedaży wykonanego lub nabytego oprzyrządowania stanowi element działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych („PDOP") na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP?
 
IBPBI/2/423-1082/12/MO Czy wynik (tj. odpowiednio dochód albo strata) na planowanej transakcji sprzedaży wykonanego lub nabytego oprzyrządowania stanowi element działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych („PDOP") na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP?

Wskaźniki gospodarcze