Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 26 stycznia 2013 r.
 
ITPB3/423-403b/12/DK 1) Czy nabyte w drodze umowy sprzedaży niezarejestrowane znaki towarowe stanowiące przedmiot prawa autorskiego podlegają amortyzacji w księgach Spółki jako wartości niematerialne i prawne - autorskie lub pokrewne prawa majątkowe?2) W jakiej wartości należy rozpoznać dla celów amortyzacji podatkowej wartość początkową nabytych w drodze umowy sprzedaży niezarejestrowanych znaków towarowych stanowiących wartość niematerialną i prawną - autorskie lub pokrewne prawo majątkowe?
 
ITPB3/423-408/12/DK Czy środki pieniężne przekazywane pomiędzy Spółką a spółkami zależnymi w związku z rozliczaniem podatku dochodowego należnego od PGK przez Spółkę (jako spółkę reprezentującą PGK w związku z obowiązkiem wynikającym z art. 1a ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) należy uwzględnić przy ustalaniu dochodu/straty podatkowej zgodnie z art. 7a ust. 1 ww. ustawy, jako przychody/koszty podatkowe Spółki oraz spółek zależnych?
 
ITPB3/423-393/12/AW Czy w związku z faktem, że wydatki kwalifikowane uczestnictwa w targach, jako wystawca, zostały poniesione w 2010 r. jest obowiązek dokonania korekty zeznania rocznego za rok 2010, skoro dofinansowanie Wnioskodawca otrzyma w 2012 r.?Czy w przypadku braku konieczności korygowania zeznania rocznego za rok 2010 otrzymane dofinansowanie należy ująć jako pozostałe przychody w 2012 r.?
 
IBPBI/2/423-206/12/AK moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzeń menagerów (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)
 
IBPBI/2/423-219/12/MS Czy w przypadku objęcia przez Spółkę udziałów w Spółce Zależnej w zamian za wkład niepieniężny w postaci Przedmiotu Aportu, o wartości rynkowej przekraczającej wartość nominalną obejmowanych udziałów w Spółce Zależnej, jedynym przychodem z tego tytułu będzie wartość nominalna objętych udziałów, w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o PDOP, także wówczas gdy ich wartość nominalna będzie niższa niż wartość rynkowa Przedmiotu Aportu?
 
IBPBI/2/423-243/12/BG Czy dochody otrzymane przez Spółkę, pochodzące z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wyniku partycypowania w dofinansowaniu projektów szkoleniowych personelu, będą podlegać zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 53 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, względnie na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 52 w części dotyczącej środków europejskich oraz na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 48, względnie na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 w części stanowiącej dotację celową pochodzącą z budżetu krajowego? Bądź też nie będą stanowiły przychodu na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-533/12/SD Czy umorzenie w przyszłości akcji przysługujących pozostałym wspólnikom spółki akcyjnej bez wynagrodzenia będzie neutralne podatkowo dla Wnioskodawcy, który w wyniku przeprowadzonego umorzenia zostanie jedynym akcjonariuszem spółki?
 
IBPBI/2/423-536/12/AP Czy w ramach realizacji Umowy, należy zidentyfikować transakcję, podlegającą obowiązkowi dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ustawy CIT?
 
IBPBI/2/423-496/12/MO Czy rozliczenia pomiędzy Uczestnikami Systemu, związane z udziałem w Systemie, podlegają obowiązkom dokumentacyjnym, o których mowa art. 9a w związku z art. 11 ust. 1 ustawy o PDOP?
 
IBPBI/2/423-620/12/PC Czy koszty podatkowe związane z utratą aktywów Spółki należy rozpoznać w dniu: uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji, przekazania nieruchomości, ustalenia odszkodowania, wypłaty odszkodowania?
 
IPTPB3/423-400/12-2/GG Czy zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wydatki na PFRON ponoszone przez Wnioskodawcę, które są w całości finansowane dotacją otrzymaną z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych?
 
ILPB4/423-134/12-4/MC Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w deklaracji podatkowej za 2011 r. wydatków poniesionych na nabycie licencji X wraz z kosztami jej wdrożenia w wysokości 50% wartości tych wydatków - jako wydatków na nabycie nowych technologii w rozumieniu art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB3/423-407/12-2/JG 1. Czy opłata za składowanie odpadów ma charakter kosztu uzyskania przychodu bezpośrednio związanego z przychodem w rozumieniu art. 15 ust. 4 z zastrzeżeniem ust. 4b i 4c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?2. Jeśli odpowiedź na pytanie nr 1 byłaby negatywna i opłata za składowanie odpadów zaliczona byłaby do kategorii kosztów uzyskania przychodów innych niż koszty bezpośrednio związane z przychodem, to czy w świetle art. 15 ust. 4d i 4e za dzień poniesienia kosztu można przyjąć ostatni dzień każdego miesiąca, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych?
 
IPTPB3/423-373/12-2/KJ 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z który, zespół składników majątkowych, który na skutek podziału przez wydzielenie przeniesiony zostanie do Wnioskodawcy, jak również zespoły składników majątkowych przyporządkowane do działalności budowlano-warsztatowej oraz działalności handlowej, które pozostaną w R., stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r., nr 74, poz. 397 ze zm. - dalej: ,,ustawa o CIT”) w związku z czym, zgodnie z art. 16g ust. 9, ust. 18 i ust. 19 oraz art 16h ust. 3 i ust. 5 ustawy o CIT Wnioskodawca będzie zobowiązany do ustalenia wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych w wyniku podziału w wysokości wynikającej z ksiąg R. oraz do kontynuowania polityki amortyzacji stosowanej przez R.?2. W jaki sposób, biorąc pod uwagę treść art. 93c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm. - dalej: „Ordynacja podatkowa”) w związku z art. 12 oraz art. 15 i 16 ustawy o CIT, Wnioskodawca powinien w związku z podziałem przez wydzielenie rozliczać przychody i koszty dotyczące bezpośrednio działalności związanej z zarządzaniem nieruchomościami komercyjnymi (tj. działalności, która zostanie wydzielona do Wnioskodawcy), jak i przychody i koszty, których nie da się przypisać jednoznacznie do tej działalności?3. W jaki sposób, biorąc pod uwagę treść art. 93c Ordynacji podatkowej w związku z art. 25 ustawy o CIT, Wnioskodawca powinien w związku z podziałem przez wydzielenie rozliczyć zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych uiszczone przed dniem dokonania podziału, jeżeli w związku z podziałem nie będą zamykane księgi R.?
 
IPPB3/423-723/12-6/DP Czy, w związku z przekształceniem formy prawnej Wnioskodawcy, ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową, niebędącą podatnikiem podatku dochodowego, jeżeli takie przekształcenie będzie miało miejsce przed zakończeniem pierwszego roku finansowego Wnioskodawcy, powstanie dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, w odniesieniu do wartości przekazanych na kapitał zapasowy, skutkujący obowiązkiem pobrania przez Wnioskodawcę, występującą w roli płatnika, podatku dochodowego?
 
IPPB3/423-723/12-5/DP Czy, w związku z otrzymaniem aportem nieruchomości gruntowej, Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu podatkowego?
 
DD6/033/38/MNX/10/PK-78/09 ustalenie kosztów uzyskania przychodów przypadających na poszczególne źródła przychodów w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie przychodów
 
DD6/8213/247A/JQP/KWW/08/PK-378 stosowanie proporcjonalnego współczynnika udziału przychodów ze sprzedaży zwolnionej oraz opodatkowanej w przychodach ogółem (w oparciu o przychody z roku poprzedniego, korygowane następnie o przychody bieżące)

Wskaźniki gospodarcze