Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 3 stycznia 2012 r.
 
ILPB2/4160-56/11-5/JWP Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie w opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.
 
IBPBII/1/415-635/11/AA Czy składki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków władz spółki i innych osób objętych ubezpieczeniem, płacone przez wnioskodawcę stanowią dla ubezpieczonych przychód podlegający opodatkowaniu w trybie art. 12 ust. 1 i art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji, czy Spółka jako płatnik, zobowiązana jest do pobierania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-761/11/MM Na jakich zasadach będzie opodatkowany wnioskodawca posiadający świadectwa użytkowe wydane w zamian za umorzone akcje? W którym momencie będzie opodatkowany wnioskodawca, posiadający świadectwa użytkowe wydane w zamian za umorzone akcje?
 
IBPBII/2/415-778/11/ŁCz możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości w drodze umowy o dożywocie
 
IBPBII/2/415-793/11/MM Czy istnieje możliwość skorzystania z opodatkowania całości przychodów z najmu 8,5% zryczałtowanym podatkiem dochodowym przez jednego z małżonków?
 
IBPBII/1/415-643/11/AŻ skutki podatkowe przekazania zawodnikom butów oraz strojów sportowych
 
IBPBII/1/415-657/11/ASz Czy wnioskodawca może skorzystać z ulgi prorodzinnej na syna żony z poprzedniego związku?
 
IBPBII/2/415-754/11/HS Zasady opodatkowania dochodów z tytułu najmu nieruchomości.
 
ILPB2/415-822/11-2/AJ Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu pełnienia funkcji dyrektora zwykłego, dyrektora alternatywnego, dyrektora zarządzającego lub dyrektora wykonawczego w spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru.
 
ILPB2/415-822/11-3/AJ Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do dochodów uzyskiwanych z tytułu pełnienia funkcji dyrektora zwykłego, dyrektora alternatywnego, dyrektora zarządzającego lub dyrektora wykonawczego w spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru.
 
IBPBI/1/415-826/11/KB skutki podatkowe wniesienia przedsiębiorstwa do spółki akcyjnej
 
IPPB2/415-745/09/11-5/S/MK Podwyższenie wartości nominalnej udziałów w spółce z o.o., nie wywołuje obowiązku podatkowego w podatku dochodowym u udziałowców będących osobami fizycznymi również w sytuacji, w której wysokość kapitału zakładowego nie ulega zmianie. Nie powstanie u wspólnika Spółki przychód z praw majątkowych oraz przychód z innych źródeł w wyniku podwyższenia wartości nominalnej udziałów Spółce z o.o. do wartości kapitału zakładowego. Natomiast w przypadku odpłatnego zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, koszt uzyskania przychodów na dzień zbycia udziałów będzie ustalony wyłącznie w oparciu o wydatki faktycznie poniesione przez Wnioskodawcę na objęcie / nabycie tych udziałów, co ściśle wynika z treści art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
ILPB2/415-758/11-2/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.
 
IBPBII/1/415-785/11/BD Czy przyznane przez sąd i wypłacone właścicielowi lokalu przez gminę odszkodowanie z tytułu niedostarczenia przez gminę lokalu socjalnego osobie eksmitowanej zwolnione jest z podatku dochodowego w sytuacji gdy jego wysokość odpowiada stawkom rynkowym bądź jest od nich niższa?
Czy gmina ma obowiązek wystawić odpowiednią informację PIT o przychodach na początku kolejnego roku?
Co będzie musiał zrobić właściciel w razie nie wystawienia przez gminę PIT-u?
 
IBPBII/1/415-787/11/HK Czy zgodnie z opisanym stanem faktycznym Wnioskodawca powinien zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych od kwoty zwrotu kosztów wymiany stolarki okiennej?
 
IBPBII/1/415-789/11/MK Jakie są skutki podatkowe zwrotu przez Spółdzielnię Mieszkaniową – na podstawie obowiązującego do dnia 30 lipca 2007 r. brzmienia ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – wkładu mieszkaniowego?
 
IBPBII/1/415-790/11/MK Jakie są skutki podatkowe zwrotu przez Spółdzielnię Mieszkaniową – na podstawie obowiązującego od dnia 31 lipca 2007 r. brzmienia ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – wkładu mieszkaniowego?
 
IBPBII/1/415-794/11/ASz 1. Czy należało odprowadzić podatek od wypłaconej zaległej i bieżącej diety?
2. Czy ze zwolnienia od podatku korzystają kwoty dotyczące danego miesiąca czy kwoty wypłacone w danym miesiącu?
 
IBPBII/1/415-851/11/BD Czy wypłacone - na podstawie zawartej pomiędzy gminą a właścicielem lokalu ugody pozasądowej - odszkodowanie dla właściciela z tytułu niedostarczenia przez gminę lokalu socjalnego osobie eksmitowanej zwolnione jest z podatku dochodowego w sytuacji gdy jego wysokość jest niższa od stawek funkcjonujących na rynku?
Czy gmina ma obowiązek wystawić odpowiednią informację PIT o przychodach na początku kolejnego roku?
Co będzie musiał zrobić właściciel w razie nie wystawienia przez gminę PIT-u?
 
ITPB1/415-998/11/AK Czy Wnioskodawca postępuje właściwie zaliczając odsetki od kredytu do kosztów podatkowych firmy?

Wskaźniki gospodarcze