Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 4 stycznia 2012 r.
 
ITPB1/415-271/11/AD Czy sprzedaż własnych produktów rolnych dokonana przez pracownika w imieniu pracodawcy - rolnika spowoduje, że taka czynność zostanie wyłączona z działalności rolniczej i będzie zaliczana do pozarolniczej działalności gospodarczej oraz czy zarejestrowanie sprzedaży własnych artykułów rolnych przy użyciu kasy fiskalnej spowoduje obowiązek opodatkowania jej zryczałtowanym podatkiem dochodowym wg stawki 5,5% jako przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej wytwórczej?
 
ITPB1/415-178/11/TK Zakres obowiązków płatnika.
 
ITPB1/415-296/11/MR Czy towary, narzędzia i inne artykuły pomocnicze związane z uzyskaniem przychodu z usług wykonywanych na terenie Szwecji mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu i księgowane w koszty na podstawie dowodów wewnętrznych
 
IBPBI/1/415-654/11/ZK Czy odsetki od pożyczki gotówkowej zaciągniętej przez Wnioskodawcę partnera Spółki jawnej w części przypadającej na spłatę kwoty pożyczki przeznaczonej na dokończenie prac remontowych oraz na uzupełnienie środków obrotowych uszczuplonych na remont prowadzony w poprzednim roku, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w ewidencji księgowej Spółki jawnej?Czy opłata przygotowawcza od pożyczki gotówkowej zaciągniętej przez Wnioskodawcę partnera Spółki jawnej w części przypadającej na spłatę kwoty pożyczki przeznaczonej na dokończenie prac remontowych oraz na uzupełnienie środków obrotowych uszczuplonych na remont prowadzony w poprzednim roku, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w ewidencji księgowej Spółki jawnej? Czy podstawą ujęcia tych wydatków w podatkowej księdze przychodów i rozchodów może być dowód wpłaty poszczególnych rat oraz wyliczenia dokonane na podstawie planu spłat pożyczki gotówkowej i udziału kwoty pożyczki przeznaczonej na cele prowadzenia działalności przez spółkę jawną w całej kwocie pożyczki?
 
IBPBII/1/415-642/11/MK Jakie są skutki podatkowe przeznaczenia przez Spółdzielnię Mieszkaniową środków finansowych uzyskanych ze zbycia lokalu mieszkalnego na zmianę prawa wieczystego użytkowania w prawo własności gruntu przynależnego do budynku?
 
IBPBII/1/415-685/11/BJ Czy wypłacone członkom gminnego biura spisowego dodatki spisowe i nagrody należy zaliczyć do przychodu ze stosunku pracy, czy też przyjąć, że są to przychody z działalności wykonywanej osobiście?
 
ITPB1/415-328a/11/TK Czy dokonanie Darowizny, w wyniku której Nieruchomość zostanie przekazana z majątku wspólnego Wspólników objętego umową Spółki Cywilnej do ich majątku odrębnego, przy czym Wnioskodawca nabędzie udział ułamkowy w Nieruchomości odpowiadający jego udziałowi w zyskach Spółki Cywilnej, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-328b/11/TK Czy wniesienie przez Wnioskodawcę udziału ułamkowego w Nieruchomości jako wkładu do Spółki Komandytowej nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-549/11/WM Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego i prawnego prawidłowe będzie, gdy Wnioskodawca na podstawie art. 8 ust. 1 w połączeniu z art. 10 ust. 1 pkt 3 i art. 14 ust. 1 w połączeniu z ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej zaliczy (przypadające na niego stosownie do jego udziałów w zyskach spółki) przychody za wykonanie przez spółkę ww. usług (wynajmu samochodów), wymienionych w wystawionych przez spółkę fakturach, za miesiąc w którym sąd wydał pozytywny dla spółki wyrok, określający kwotę należności przysługującej spółce?
 
ITPB2/415-520/11/IL Kiedy nastapiło nabycie lokalu mieszkalnego?
 
IPTPB2/415-539/11-3/KR 1.W jaki sposób opodatkowany jest przychód akcjonariusza S.K.A. (Wnioskodawcy) uzyskiwany w związku z posiadaniem akcji S.K.A.?
2.Czy przychód akcjonariusza S.K.A. (Wnioskodawcy) uzyskiwany w związku z posiadaniem akcji S.K.A. może być opodatkowany podatkiem liniowym?
 
IPTPB2/415-594/11-2/AK Czy otrzymane przez Wnioskodawczynię spłaty będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-628/11-2/AK Czy w związku ze sprzedażą mieszkania Wnioskodawczyni będzie z tego tytułu zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego?
 
IPTPB1/415-203/11-4/DS Czy Wnioskodawca powinien zaewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów różnice kursowe w lutym 2011 r., tj. w dniu dokonania zapłaty (czyli faktycznie poniesionego wydatku), czy w 2010 r. i w tym roku rozliczyć je podatkowo?
 
IPTPB2/415-716/11-3/MD 1) Czy w rozumieniu uchylonego z dniem 1 stycznia 2007 r. art. 21 ust. 1 pkt 32d, wolna od podatku była sprzedaż w 2010 r. i 2011 r. trzech działek budowlanych powstałych w wyniku częściowego działu spadku?
2) Czy Wnioskodawczyni była zobowiązana składać w Urzędzie Skarbowym za 2010 r. zeznanie podatkowe PIT-39?
 
IPTPB2/415-539/11-5/KR Czy podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodu uzyskanego przez akcjonariusza (Wnioskodawcę) w związku z posiadaniem akcji S.K.A. odprowadza podatnik, czy S.K.A. jako płatnik?
 
IPTPB2/415-539/11-4/KR 1.W którym momencie akcjonariusz S.K.A. (Wnioskodawca) uzyska przychód w związku z posiadaniem akcji S.K.A.? W zeznaniu za który rok podatkowy akcjonariu z będzie zobowiązany wykazać uzyskany przychód?2.W którym momencie akcjonariusz S.K.A. (Wnioskodawca) będzie zobowiązany wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-555/11-4/KK Czy przeznaczenie przychodu ze zbytego przez żonę w 2011 r. mieszkania na zakup innego mieszkania w 2011 r. przez małżonków podlega zwolnieniu z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
ITPB1/415-948/11/AK Czy czynsz inicjalny, opłatę za wycenę i opłatę manipulacyjną przy stosowaniu „uproszczonej” metody ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych Wnioskodawca mógł odnieść w koszty jednorazowo w dacie wystawienia dokumentów?
 
IPPB4/415-733/11-4/SP Opodatkowanie w Polsce należności z tytułu likwidacji prywatnego funduszu emerytalnego z Kanady (III filar).
 
IPPB4/415-756/11-4/SP Brak obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu należności za usługi wykonane przez trenera z Czech.
 
IPPB4/415-690/11-4/SP Skutki podatkowe otrzymywania na terytorium Polski dochodów z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło oraz z tytułu dywidendy przez osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Niemiec.
 
IPPB4/415-775/11-2/SP Rozliczenie w Polsce dochodów z USA za 2011 rok.
 
IPPB4/415-747/11-5/SP Obowiązek podatkowy w Polsce.
 
IPPB1/415-883/11-2/ES Czy kwoty otrzymane z tytułu realizacji wyżej opisanej umowy, zarówno "wstępna cena za projekt" jak i "dodatkowa cena projektowa" zaliczone byćpowinny do przychodów z działalności gospodarczej, czy do przychodów ze sprzedaży praw majątkowych?
 
ITPB1/415-897/11/HD W jaki sposób powinna zostać obliczona przez płatnika, tj. Spółkę z o.o., podstawa opodatkowania w przypadku wypłaty podatnikowi (osobie fizycznej) wynagrodzenia z tytułu automatycznego lub przymusowego umorzenia udziałów nabytych przez podatnika wcześniej w drodze darowizny?
 
IBPBII/2/415-400/11/AK Skutki podatkowe sprzedaży przez zmarłego ojca wnioskodawczyni nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, nabytych w drodze spadku w 1990r., w 1995r. i w 2006r. oraz w drodze działu spadku w 2010.
 
IBPBII/2/415-668/11/HS Czy art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwalnia z uiszczenia podatku od całej kwoty należnej z tytułu zbycia nieruchomości?
 
IBPBII/2/415-930/11/HS Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości nabytej w 1978r. i w 2011r. w drodze spadku.

Wskaźniki gospodarcze