Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 6 stycznia 2012 r.
 
IPPB4/415-660/10-2/JK Czy w świetle tak przedstawionego stanu faktycznego, przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości Wnioskodawca będzie mógł przeznaczyć na cele mieszkaniowe i tym samym skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w ustawie o PIT czy też będzie zobowiązany do rozliczenia podatku z tytułu sprzedaży przedmiotowej nieruchomości bez możliwości wydatkowania uzyskanego przychodu na cele mieszkaniowe. Jeśli uznać, że Wnioskodawca nie ma prawa stosować tego zwolnienia to opodatkowaniu zryczałtowanym 19% podatkiem będzie podlegał tylko uzyskany przez Wnioskodawcę dochód, gdyż kosztem uzyskania przychodu będą wszelkie udokumentowane wydatki i nakłady poniesione przez Wnioskodawcę na budowę budynku mieszkalnego?
 
IBPBII/2/415-1047/11/AK Wskazanie momentu powstania przychodu po stronie wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej w sytuacji, kiedy spółka komandytowo-akcyjna uzyska przychód z tytułu umorzenia dobrowolnego udziałów i akcji spółek kapitałowych, a ponadto prowadzi działalność w zakresie handlu papierami wartościowymi na GPW.
 
IBPBII/2/415-781/11/AK Możliwości odliczenia od dochodu odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego, którego budowa nie została zakończona.
 
IBPBII/2/415-783/11/JG Czy w związku ze zbyciem lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość przed upływem pięciu lat od końca roku, w którym nastąpiło jego nabycie, ze względu na zameldowanie w nim na pobyt stały w okresie od 05 lutego 1997r. do 08 sierpnia 2001r. będzie miało zastosowanie zwolnienia od podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia tego lokalu?
 
IBPBII/2/415-784/11/MW Czy Spółka jest zobowiązana do ustalenia wysokości podatku, do uiszczenia którego zobowiązany jest Wspólnik, którego udziały ulegają umorzeniu? Innymi słowy, czy na Spółce ciążą jakiekolwiek obowiązki płatnicze w związku z wypłatą wynagrodzenia na rzecz Wspólnika (a jeśli tak to jakie)?
 
IBPBII/2/415-785/11/ŁCz automatyczne i przymusowe umorzenie akcji
 
IBPBII/2/415-787/11/ŁCz automatyczne i przymusowe umorzenie akcji
 
IBPBI/1/415-697/11/WRz Czy zawarciu umowy o współpracę pomiędzy sprzedawcą detalistą a producentem wyrobów tytoniowych pozbawia sprzedawcę tych wyrobów do uiszczania podatku w formie karty podatkowej ?
 
IBPBI/1/415-857/11/WRz Czy wartość niezamortyzowanej inwestycji w obcym środku trwałym stanowi koszt uzyskania przychodów?
 
IBPBII/1/415-636/11/BD Czy kwota polis ubezpieczeniowych zakupionych dla pracowników ważnych na okres trwania podróży służbowej może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej jako inny wydatek, określony przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb?
 
IBPBII/1/415-663/11/MK Czy wypłacone na podstawie złożonych rachunków ekwiwalenty sędziowskie, które nie przekraczają każdorazowo kwoty 200 złotych należy opodatkować ryczałtowo pobierając tylko 18% podatku czy też należy naliczyć koszty uzyskania przychodu w wysokości 20%?
 
IPTPB2/415-523/11-4/AKr Czy w opisanym stanie faktycznym, Wnioskodawca jest obciążony podatkiem dochodowym (19%) i czy w ww. przypadku może skorzystać z ulgi meldunkowej ?
 
IPTPB2/415-546/11-2/KR Czy w przypadku, gdy Wnioskodawca na koniec danego roku podatkowego nie będzie akcjonariuszem SKA i w związku z tym jego prawo do udziału w zysku SKA za ten rok będzie wynosiło zero, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego za ten rok oraz czy będzie uprawniony w związku z wcześniej uiszczonymi zaliczkami na podatek do otrzymania zwrotu nadpłaconego podatku za ten rok?
 
IPTPB2/415-560/11-2/KR 1. Czy podatek dochodowy od osób fizycznych od odsetek od lokat Wnioskodawcy (osoby fizycznej, która być może w przyszłości będzie prowadziła działalność gospodarczą) jest pobierany przez bank jako płatnika?
2. Czy w przypadku niepobrania takiego podatku przez bank Wnioskodawca jest odpowiedzialny za jego zapłatę?
 
IPTPB2/415-560/11-3/KR 1. Czy podatek dochodowy od osób fizycznych od odsetek od lokat Wnioskodawcy (osoby fizycznej, która być może w przyszłości będzie prowadziła działalność gospodarczą) jest pobierany przez bank jako płatnika?
2. Czy w przypadku niepobrania takiego podatku przez bank Wnioskodawca jest odpowiedzialny za jego zapłatę?
 
IPTPB2/415-560/11-4/KR Czy podobnie jest w przypadku Wnioskodawcy (osoby fizycznej, która być może w przyszłości będzie prowadziła działalność gospodarczą), działającego i osiągającego przychód z odsetek od lokat zakładanych przez spółki?
 
IPTPB1/415-147/11-4/KSU 1) Czy w związku z przedstawionym stanem faktycznym Wnioskodawca powinien skorygować deklaracje roczne za 2009 r. i 2010 r.?
2) Czy korygując roczne deklaracje za 2009 r. i 2010 r. Wnioskodawca może pomniejszyć podatek dochodowy wyliczony od łącznych dochodów o:
- potrącone i odprowadzone na podstawie wystawionych rachunków do umów zleceń za okres od czerwca 2009 r. do grudnia 2010 r. składki zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
- składki zdrowotne odprowadzone w ramach działalności gospodarczej?
W uzupełnieniu wniosku z dnia 29 sierpnia 2011 r. dodano, iż pytanie nr 4 obejmuje, także swym zakresem zagadnienia dotyczące pomniejszenia w korektach zeznań podatkowych za lata 2009-2010 podatku dochodowego wyliczonego od łącznych dochodów o należne zaliczki na podatek dochodowym od osób fizycznych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 
IPTPB1/415-147/11-5/KSU 1)Czy w związku z przedstawionym stanem faktycznym Wnioskodawca powinien skorygować deklaracje roczne za 2009 r. i 2010 r.?2)Czy korygując roczne deklaracje za 2009 r. i 2010 r. Wnioskodawca może pomniejszyć podatek dochodowy wyliczony od łącznych dochodów o:- potrącone i odprowadzone na podstawie wystawionych rachunków do umów zleceń za okres od czerwca 2009 r. do grudnia 2010 r. składki zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,- składki zdrowotne odprowadzone w ramach działalności gospodarczej?W uzupełnieniu wniosku z dnia 29 sierpnia 2011 r. dodano, iż pytanie nr 4 obejmuje, także swym zakresem zagadnienia dotyczące pomniejszenia w korektach zeznań podatkowych za lata 2009-2010 podatku dochodowego wyliczonego od łącznych dochodów o należne zaliczki na podatek dochodowym od osób fizycznych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 
IPTPB2/415-554/11-2/KSU Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego z tytułu osiągniętego przychodu ze sprzedaży w 2011 r. nieruchomości o numerze 159/2?
 
IPTPB1/415-153/11-6/KSU Czy po zakończeniu działalności gospodarczej i kontynuowaniu najmu jako odrębnego źródła przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i opodatkowania go na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, zasady ustalania wartości przychodu pozostaną takie same, tzn. przychodem miesięcznym będzie kwota 15.000 zł, a pobrana wcześniej w ramach działalności gospodarczej przedpłata pozostanie podatkowo obojętna?
 
IPTPB2/415-553/11-2/AKr 1. Czy w związku z planowanym nabyciem akcji i posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza w spółce komandytowo - akcyjnej, przychód (dochód) po jego stronie – z tytułu udziału w zysku - powstanie w dacie wypłaty zysku (dywidendy), tj. po podjęciu przez walne zgromadzenie uchwały o podziale zysku (lub gdy statut SKA tak stanowi w innym dniu), czy też przychód z tego tytułu wystąpi po stronie Wnioskodawcy w innym momencie i będzie On zobowiązany do zapłaty zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy od osób fizycznych z tego tytułu?
2. Czy opisane wyżej przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę w przyszłości w związku z posiadaniem statusu akcjonariusza spółki komandytowo - akcyjnej należy kwalifikować do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej?
 
IPTPB2/415-586/11-2/JR Czy Wnioskodawca może skorzystać z ulgi meldunkowej w przypadku gdy warunek zameldowania spełnia wyłącznie żona?
 
IPTPB2/415-521/11-4/MD Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe, stwierdzić należy, iż w świetle obowiązujących przepisów prawa, przychód uzyskany przez Wnioskodawcę w wyniku odpłatnego zbycia lokali wraz z ułamkowymi częściami gruntu, które zostały nabyte w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej w 2008 r., w przypadku dokonania tego zbycia przed upływem pięcioletniego terminu określonego w treści art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Natomiast, jeżeli odpłatne zbycie nastąpi po upływie pięcioletniego terminu określonego w treści art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to uzyskany z tego zbycia przychód nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 
IPTPB2/415-521/11-5/MD Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe, stwierdzić należy, iż w świetle obowiązujących przepisów prawa, przychód uzyskany przez Wnioskodawcę w wyniku odpłatnego zbycia lokali wraz z ułamkowymi częściami gruntu, które zostały nabyte w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej w 2008 r., w przypadku dokonania tego zbycia przed upływem pięcioletniego terminu określonego w treści art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Natomiast, jeżeli odpłatne zbycie nastąpi po upływie pięcioletniego terminu określonego w treści art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to uzyskany z tego zbycia przychód nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 
IPTPB2/415-521/11-6/MD Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że jeżeli Wnioskodawca dokona odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat od daty nabycia i spełni wymagany przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych warunek dwunastomiesięcznego okresu zameldowania na pobyt stały, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy, będzie przysługiwało mu prawo do skorzystania z ulgi meldunkowej z tytułu tej sprzedaży.
Jednakże, zauważyć należy, iż dochód uzyskany ze sprzedaży gruntu związanego z tym lokalem będzie podlegał opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.
 
IPTPB1/415-187/11-2/ASZ 1.Czy wynagrodzenie wypłacone pracownikowi, zatrudnionemu w ramach projektu „Perspektywa”, jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137?
2.Czy ulga dotyczy całości wynagrodzenia pracownika, czy też odnosi się tylko do części refundowanej przez Urząd Miasta?
3.Jeżeli wynagrodzenie jest wolne od podatku, to w którym momencie należy pomniejszyć podatek – przed wystąpieniem o refundację, czy raczej już po uzyskaniu refundacji i dokonać korekty podatku i wynagrodzenia?
 
IPTPB1/415-198/11-2/ASZ Czy kwoty otrzymywane przez uczestnika projektu zatrudnionego przez Wnioskodawcę, korzystają ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w części, w jakiej stanowią pomoc udzieloną w ramach projektu „Perspektywa”?
 
IPTPB1/415-157/11-4/KSU Czy zakupione przez Wnioskodawczynię nagrody dla Użytkowników stanowić będą u Wnioskodawczyni koszt uzyskania przychodu?
 
IPTPB1/415-157/11-5/KSU Czy nieodpłatne przekazanie nagród stanowić będzie przychód u Wnioskodawczyni?
 
IPTPB2/415-565/11-2/KK Czy ojciec dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej może skorzystać ze zwolnienia wymienionego w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-177/11-5/ASZ Czy Wnioskodawca, jest zobowiązany, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, do wystawienia informacji PIT-8C osobom pobierającym rentę rodzinną po zmarłym pracowniku, emerycie lub renciście, którym wypłacany jest ekwiwalent pieniężny za energię elektryczną?
 
IPTPB2/415-600/11-2/AK Czy przychód uzyskany z odpłatnego zbycia opisanej wyżej niezabudowanej nieruchomości rolnej korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-215/11-2/ASZ Czy część wynagrodzenia pracownika – refundowana z projektu Perspektywa jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych w momencie wypłaty wynagrodzenia?
 
IPTPB1/415-219/11-2/MD Wynagrodzenie wypłacane pracownikowi zatrudnionemu przez Wnioskodawcę, w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nie podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji na Wnioskodawcy, jako płatniku, ciąży obowiązek naliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od całości przychodu uzyskanego przez pracownika ze stosunku pracy.
 
IPTPB1/415-158/11-4/AG Czy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym powinna być kwota netto wynikająca z rejestru kasy fiskalnej pomniejszona o udzielone bonifikaty, które są rejestrowane przez program sprzedażowy?
 
IPTPB1/415-214/11-4/KSU Czy wynagrodzenie wypłacane pracownikom jest zwolnione z podatku dochodowego w części refundowanej wynagrodzeń?
 
IPTPB1/415-189/11-3/AG Czy w przypadku wypłaty świadczeń wynikających z umów zawartych na podstawie art. 16 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej z osobami, o których mowa w art. 16 ust. 1 (lekarze weterynarii) Wnioskodawca jest zobowiązany jako płatnik pobierać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-189/11-2/AG Czy wypłacane przez Wnioskodawcę na rzecz podmiotów prowadzących zakłady lecznicze dla zwierząt i będących jednocześnie podmiotami w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych wynagrodzenie za wykonywanie czynności wymienionych w art. 16 ust. la ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, należy kwalifikować jako przychód określony w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też jest to przychód określony w art. 10 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji Wnioskodawca nie jest płatnikiem obowiązanym do pobierania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-574/11-2/AKr 1. W jaki sposób opodatkowany jest przychód akcjonariusza S.K.A. (Wnioskodawczyni) uzyskiwany w związku z posiadaniem akcji S.K.A.?
2. Czy przychód akcjonariusza S.K.A. (Wnioskodawczyni) uzyskiwany w związku z posiadaniem akcji S.K.A. może być opodatkowany podatkiem liniowym?
 
IPTPB2/415-574/11-3/AKr 1. W jaki sposób opodatkowany jest przychód akcjonariusza S.K.A. (Wnioskodawczyni) uzyskiwany w związku z posiadaniem akcji S.K.A.?
2. Czy przychód akcjonariusza S.K.A. (Wnioskodawczyni) uzyskiwany w związku z posiadaniem akcji S.K.A. może być opodatkowany podatkiem liniowym?
 
IPTPB2/415-574/11-4/AKr 1. W którym momencie akcjonariusz S.K.A. (Wnioskodawczyni) uzyka przychód w związku z posiadaniem akcji S.K.A.? W zeznaniu za który rok podatkowy akcjonariusz będzie zobowiązany wykazać uzyskany przychód?
2. W którym momencie akcjonariusz S.K.A. (Wnioskodawczyni) będzie zobowiązany wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-574/11-5/AKr 1. W którym momencie akcjonariusz S.K.A. (Wnioskodawczyni) uzyska przychód w związku z posiadaniem akcji S.K.A.? W zeznaniu za który rok podatkowy akcjonariusz będzie zobowiązany wykazać uzyskany przychód?
2. W którym momencie akcjonariusz S.K.A. (Wnioskodawczyni) będzie zobowiązany wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-574/11-6/AKr Czy podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodu uzyskanego przez akcjonariusza (Wnioskodawczynię) w związku z posiadaniem akcji S.K.A. odprowadza podatnik, czy S.K.A. jako płatnik?
 
IPTPB1/415-248/11-2/KO Opodatkowanie przychodu pracownika z tytułu korzystania na preferencyjnych warunkach z usług świadczonych przez pracodawcę w ramach działalności gospodarczej.
 
IPTPB2/415-564/11-4/JR Czy w związku z rozliczeniem w USA dochodów uzyskanych z polskiej i amerykańskiej emerytury, prawidłowo nie złożono w Polsce zeznania rocznego za 2010 r.
 
IPTPB1/415-223/11-2/MD 1.Czy w trakcie roku podatkowego 2012 osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, opodatkowaną podatkiem liniowym 19%, polegającą na wynajmie lokali użytkowych, może po zakończeniu działalności w trakcie tegoż roku 2012 wybrać opodatkowanie dochodów z najmu tych lokali w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zgodnie z art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych osoby fizyczne (Dz. U. z roku 2000 Nr. 144, poz. 930 ze zm.) i stosować do tego źródła przychodu od miesiąca następnego po miesiącu uzyskania pierwszego przychodu z tego odrębnego źródła przychodu (stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) stawkę 8.5%?
2.Jeśli tak, to w jakim terminie po zakończeniu działalności gospodarczej w 2012 r. Wnioskodawca ma zgłosić Naczelnikowi Urzędu Skarbowego zamiar wyboru opodatkowania dochodów z najmu lokali użytkowych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, stosownie do art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z roku 2000 Nr 144, poz. 930 ze zm.) aby móc do tych przychodów zastosować w tymże 2012 roku, stawkę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 8,5%?
 
IPTPB1/415-223/11-3/MD 1.Czy w trakcie roku podatkowego 2012 osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, opodatkowaną podatkiem liniowym 19%, polegającą na wynajmie lokali użytkowych, może po zakończeniu działalności w trakcie tegoż roku 2012 wybrać opodatkowanie dochodów z najmu tych lokali w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zgodnie z art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych osoby fizyczne (Dz. U. z roku 2000 Nr. 144, poz. 930 ze zm.) i stosować do tego źródła przychodu od miesiąca następnego po miesiącu uzyskania pierwszego przychodu z tego odrębnego źródła przychodu (stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) stawkę 8.5%?
2.Jeśli tak, to w jakim terminie po zakończeniu działalności gospodarczej w 2012 r. Wnioskodawca ma zgłosić Naczelnikowi Urzędu Skarbowego zamiar wyboru opodatkowania dochodów z najmu lokali użytkowych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, stosownie do art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z roku 2000 Nr 144, poz. 930 ze zm.) aby móc do tych przychodów zastosować w tymże 2012 roku, stawkę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 8,5%?
 
IPTPB1/415-217/11-2/AG Czy w odniesieniu do wynagrodzenia wypłacanego pracownikom, w części odpowiadającej wykonanej pracy, która stanowi przedmiot prawa autorskiego (wypłacanego za rozporządzanie tym prawem, zgodnie z postanowieniami umowy o pracę lub umowy o dzieło), Spółka jako płatnik może zastosować podwyższone koszty uzyskania przychodów, w wysokości 50% uzyskanego przychodu, zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-917/11-2/AP Czy przychodem z tytułu najmu nieruchomości lokalowej będzie wyłącznie kwota czynszu najmu (Czynsz Najmu), czy też - oprócz powyższego - do podstawy opodatkowania podatkiem zryczałtowanym należy zaliczać opłaty eksploatacyjne związane z użytkowaniem lokalu (Opłaty Eksploatacyjne)?
 
ILPB1/415-964/11-2/TW Czy dokonanie przez Podatnika darowizny akcji SKA na rzecz FIZ spowoduje powstanie po stronie Podatnika przychodu (lub dochodu) w rozumieniu Ustawy PIT?
 
ILPB1/415-963/11-2/TW Czy dokonanie przez Podatnika darowizny akcji SKA na rzecz FIZ spowoduje powstanie po stronie Podatnika przychodu (lub dochodu) w rozumieniu Ustawy PIT?
 
ILPB1/415-1058/11-6/AG Czy dochód od sprzedaży całej nieruchomości będzie zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-1060/11-3/AA Czy bazując na powołanych przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych można amortyzować lokal użytkowy wg stawki indywidualnej 10 w skali roku?
 
ITPB1/415-907/11/PSZ Czy można amortyzować budynek stawką amortyzacji w wysokości 10%?
 
ILPB1/415-1060/11-4/AA Czy amortyzacja może być naliczana od wartości początkowej lokali (ceny nabycia powiększonej o inwestycję) począwszy od kwietnia 2011 r. przez najbliższe 10 lat, bez odliczania okresu wcześniejszego użytkowania?
 
ILPB2/415-750/11-2/WM Czy renta inwalidzka, jaką Wnioskodawca otrzymuje dożywotnio od niemieckiego ubezpieczyciela, podlega w Polsce opodatkowaniu?
 
ILPB2/415-887/11-4/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
 
ILPB2/415-797/11-2/JK Czy w przypadku wystąpienia agio związku z opisanym wniesieniem akcji, wartość agio powinna stanowić przychód Podatnika?
 
ILPB2/415-829/11-2/JK Czy wynagrodzenie finansowane przez Unię Europejską jest zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB2/415-821/11-2/JK Czy wynagrodzenie finansowane przez Unię Europejską jest zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-917a/11/AD Czy w związku z przedterminowym rozwiązaniem umowy leasingu ma Pan obowiązek korygowania kosztów uzyskania przychodów o dotychczas poniesione opłaty z tytułu umów leasingu, które w całości stanowiły koszt uzyskania przychodu?
 
ITPB1/415-917b/11/AD Czy dodatkowe opłaty, w związku z przedterminowym rozwiązaniem umowy leasingu są kosztem uzyskania przychodu?
 
ITPB1/415-940/11/AK Czy w związku z ww. uchwałą i przywołanymi przepisami Wnioskodawca może od 1 stycznia 2012 r. wycofać się z prowadzenia ksiąg rachunkowych i opłacić podatek w oparciu o normy szacunkowe dochodu?
 
IPTPB1/415-193/11-4/DS Czy ponoszone (sukcesywnie, w bieżącym roku około 18.000 zł) wydatki na remont placu, Wnioskodawca może zaliczyć bezpośrednio w koszty uzyskania przychodu? W wyniku wykonanych prac zostanie przywrócony tylko pierwotny stan techniczny i użytkowy placu, jego funkcje pozostaną bez zmian.
 
IPTPB1/415-193/11-5/DS Czy wydatek związany z wymianą zestawu okienno-drzwiowego Wnioskodawca może zaliczyć bezpośrednio w koszty uzyskania przychodu?
 
ILPB2/415-811/11-2/WM Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu objęcia udziałów w spółce kapitałowej z siedzibą na terytorium Unii Europejskiej z zamian za aport w postaci papierów wartościowych oraz kosztów uzyskania przychodu z tytułu zbycia udziałów objętych za aport.
 
ILPB2/415-811/11-3/WM Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu objęcia udziałów w spółce kapitałowej z siedzibą na terytorium Unii Europejskiej z zamian za aport w postaci papierów wartościowych oraz kosztów uzyskania przychodu z tytułu zbycia udziałów objętych w zamian za aport.
 
ILPB1/415-929/11-2/AA Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej koszty wyjazdów służbowych ponoszonych w ramach realizowanych zleceń zagranicznych?
 
IPTPB1/415-193/11-6/DS Czy w chwili podjęcia decyzji o wymianie bramy wjazdowej, Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć bezpośrednio w koszty, wydatek poniesiony w związku z jej wymianą?
 
ILPB2/415-815/11-2/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu pełnienia funkcji dyrektora zwykłego, dyrektora alternatywnego, dyrektora zarządzającego lub dyrektora wykonawczego w spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru.
 
ILPB2/415-815/11-3/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do dochodów uzyskiwanych z tytułu pełnienia funkcji dyrektora zwykłego, dyrektora alternatywnego, dyrektora zarządzającego lub dyrektora wykonawczego w spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru.
 
ILPB1/415-921/11-4/AA Czy Wnioskodawca może uznać pierwszą ratę leasingową, opłatę administracyjną i wstępną opłatę leasingową za jednorazowy koszt podatkowy w dacie poniesienia kosztu?
 
ILPB1/415-913/11-2/AA 1. Czy kwota wypłacona żołnierzowi na wykonanie w mieszkaniu robót remontowych oraz zakup i wymianę urządzeń, które na podstawie litery prawa w całości obciążą Wojskową Agencję Mieszkaniową stanowi przychód żołnierza?
2. Czy Wnioskodawca powinien złożyć korektę zeznania podatkowego za 2010 rok w celu odzyskania zapłaconego podatku od dochodu, który powstał przez to, że WAM – Wojskowa Agencja Mieszkaniowa wystawiła PIT-8C Informację o przychodzie z innych źródeł, traktując wypłaconą kwotę „remont lokalu mieszkalnego” jako przychód Wnioskodawcy?
 
ILPB2/415-788/11-4/ES Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zamiany nieruchomości.
 
ILPB1/415-868/11-4/TW Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie przychodów.
 
ILPB2/415-810/11-2/ES Czy w związku ze zbyciem przedmiotowej nieruchomości Wnioskodawczyni zobowiązana jest do zapłaty podatku dochodowego osób fizycznych?
 
ILPB1/415-1220/11-2/AG Czy w razie likwidacji spółki oraz związanego z nią podziału majątku spółki pomiędzy wspólników, otrzymane przez Wnioskodawcę, jako wspólnika spółki komandytowej składniki majątku likwidowanej spółki, obejmujące tak środki pieniężne, jak i niepieniężne w toku likwidacji składniki majątku o charakterze niepieniężnym, będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-1218/11-2/AG Czy w razie likwidacji spółki oraz związanego z nią podziału majątku spółki pomiędzy wspólników, otrzymane przez Wnioskodawcę, jako wspólnika spółki komandytowej składniki majątku likwidowanej spółki, obejmujące tak środki pieniężne, jak i niepieniężne w toku likwidacji składniki majątku o charakterze niepieniężnym, będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-1219/11-2/AG Czy w razie likwidacji spółki oraz związanego z nią podziału majątku spółki pomiędzy wspólników, otrzymane przez Wnioskodawcę, jako wspólnika spółki komandytowej składniki majątku likwidowanej spółki, obejmujące tak środki pieniężne, jak i niepieniężne w toku likwidacji składniki majątku o charakterze niepieniężnym, będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB4/415-738/11-4/JK Czy wobec zaistniałej sytuacji Wnioskodawczyni jest zobowiązana do złożenia PIT-39 za rok 2011 oraz do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
IPPB4/415-761/11-6/JK Czy Wnioskodawca powinien odprowadzić podatek od osób fizycznych, skoro sprzedany las nadal zachował swój charakter i grunt nie został przekształcony na teren pod budowę, tylko ma charakter strefy ochronnej (znajduje się za murami wysypiska), a otrzymana kwota została przeznaczona na zakup ziemi celem powiększenia gospodarstwa rolnego (akt notarialny z 19.06.2009 r.) oraz na rozbudowę budynku mieszkalnego z adaptacją poddasza (pozwolenie na budowę Nr 389/08 z dnia 11.07.2008 r.)?
 
IPPB4/415-752/11-2/JK 1. Czy dokonanie opisanej powyżej darowizny będzie dla Wnioskodawczyni neutralne podatkowo, tj. w szczególności, czy darowizna ta nie wywoła powstania dochodu (przychodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?2. Czy nieodpłatne zbycie przed upływem 5 lat w formie darowizny na rzecz syna lokalu mieszkalnego nabytego jako współwłasność z nim nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB4/415-793/11-2/JK Czy będąc prokuratorem Prokuratury Krajowej w stanie spoczynku, Wnioskodawczyni jest uprawniona do naliczania kosztów uzyskania przychodów od przysługującego uposażenia w oparciu o treść art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB4/415-750/11-2/JK 1) Czy przychód ze sprzedaży tego mieszkania jest opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach dotyczących zakupu nieruchomości przed 31.12.2006 r. i w związku z tym należy złożyć PlT-23? Jednocześnie złożenie oświadczenia, iż przychód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego przeznaczony na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) powoduje zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku dochodowego z tytułu sprzedaży mieszkania?
2) Czy przychód ze sprzedaży tego mieszkania jest opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach dotyczących zakupu nieruchomości po 01.01.2009 r. i w związku z tym należy złożyć PIT-39?
 
IPPB4/415-771/11-2/JK Czy sprzedaż udziału we własności budynku dokonana aktem notarialnym z dnia 11.06.2010 r. wraz ze sprzedażą praw i roszczeń do nieruchomości warszawskiej nabytego w drodze spadkobrania stanowi źródło przychodów opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB4/415-718/11-4/JK Czy prawidłowym jest niestosowanie kosztów uzyskania dla ww. przychodów żołnierza?
 
IPPB4/415-718/11-2/JK Czy prawidłowym jest zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów żołnierza zawodowego, osiągniętych z tytułu skierowania go do pełnienia służby wojskowej poza granicami państwa, na stanowiskach w Stałym Zespole Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 lit. b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 września 2010 r. w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa, tj. w kwaterach głównych, dowództwach i sztabach misji organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych?
 
IPPB4/415-718/11-3/JK Część przychodów uzyskiwanych przez żołnierzy zawodowych ze stosunku służbowego może podlegać zwolnieniu z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie odpowiadającej 30% diety za każdy dzień pobytu za granicą, w którym żołnierz pozostawał w stosunku służbowym.
 
IPTPB1/415-257/11-2/ASZ Czy w wyniku umorzenia postępowania w sprawie o wynagrodzenie i zawarcia na tę okoliczność ugody o odszkodowanie w wysokości 3.500,00 zł, powyższe odszkodowanie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego?
 
ITPB1/415-933/11/AD Czy wydatek związany z najmem samochodu osobowego niestanowiącego składnika majątku firmy (nie wprowadzonego do ewidencji środków trwałych), używanego na podstawie zawartej umowy najmu, może stanowić koszt uzyskania przychodów w całej wysokości wynikającej z wystawionej faktury VAT, czy należy prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu tego samochodu i zaliczać do kosztów podatkowych w ramach określonego limitu?
 
IPPB1/415-777/11-2/IF Wraz z zawieszeniem działalności gospodarczej zawieszeniu ulega także amortyzacja samochodu. Zatem samochód wykorzystywany w działalności gospodarczej nie podlega amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawieszono tę działalność. Amortyzację ww. składnika majątku należy zaliczać za miesiąc, w którym nastąpiło zawieszenie, a następnie począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło jej wznowienie.
 
IPPB1/415-775/11-2/IF 1. Czy fakt spłaty kredytu zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego wraz z udziałami w nieruchomościach gruntowych ze środków uzyskanych z jego sprzedaży stanowi podstawę do skorzystania przez jednego ze współwłaścicieli z ulgi na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym w 2006 roku)?
2. Czy fakt ten wymaga szczególnego postępowania dowodowego jeśli z aktu notarialnego sprzedaży wynika wprost?
 
IPPB1/415-788/11-2/AM Organizacyjne, finansowe funkcjonalne wyodrębnienie Działu Marketingu i Zarządzania Własnością Intelektualną pozwała na uznanie go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu updof w związku z czym w sytuacji, gdy Podatnik uzyska Dział jako darowiznę to będzie uprawniony do ujęcia w swej ewidencji środków trwałych i wartości niemateriałnych składników majątkowych Działu po ich wartości rynkowej z momentu dokonania darowizny i dokonywania odpisów amortyzacyjnych podlegających zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu.
 
IPPB1/415-785/11-2/AM Przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wykorzystywanego w działalności gospodarczej (a więc również, ze sprzedaży używanego przy prowadzeniu działalności gospodarczej samochodu, będącego wcześniej przedmiotem leasingu), nawet nie wprowadzonego do ewidencji związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą po jego wykupie, stanowi przychód z działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-789/11-2/AM W przypadku wniesienia w drodze wkładu niepieniężnego (aportu) przedsiębiorstwa do spółki komandytowej wartość początkową poszczególnych składników majątku, wchodzących w skład przedsiębiorstwa: środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - dla celów amortyzacji ustala się według wartości początkowej określonej w ewidencji zbywcy, czyli w tym wypadku wnoszącego aport Wnioskodawcy.
 
IPPB4/415-673/11-2/JK3 Czy odszkodowanie jakie ma otrzymać na podstawie ugody Wnioskodawczyni będąca osobą fizyczną od użytkownika wieczystego nieruchomości, który uzyskał tytuł prawny do nieruchomości z naruszeniem praw następców prawnych byłej właścicielki (w tym Wnioskodawczyni) jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB4/415-681/11-2/JK3 Czy odszkodowanie jakie ma otrzymać na podstawie ugody Wnioskodawczyni będąca osobą fizyczną od użytkownika wieczystego nieruchomości, który uzyskał tytuł prawny do nieruchomości z naruszeniem praw następców prawnych byłej właścicielki (w tym Wnioskodawczyni) jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-1013/11/TJ Wyłączenie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nieodpłatnego zwolnienia z długu, opodatkowanego podatkiem od spadków i darowizn.
 
ITPB2/415-802/11/ENB Czy kwoty wypłacanych świadczeń pomocy materialnej dla studentów – udzielanej w formie finansowej ze środków własnych Powiatu na podstawie przedmiotowej uchwały, podjętej na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 173a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym - korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w pełnej wysokości, oraz czy Powiat w związku z ich wypłatą ma obowiązek sporządzania informacji o wysokości wypłaconego świadczenia?
 
DD4/033/010/RMU/11/PK-492 Czy dochody uzyskane w wyniku umorzenia udziałów w Spółce są zwolnione z opodatkowania na terytorium Polski i wysokość tych dochodów ma jedynie wpływ na zasady ustalania stawki podatkowej stosowanej do dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce?
 
DD4/033/011/RMU/11/PK-492 Skutki podatkowe likwidacji spółki z siedzibą w Wielkim Księstiwe Luksemburga.
 
IPPB2/415-350/11-4/AK Czy w przypadku prowadzenia dla osób fizycznych, będących klientami Banku, obsługi rachunków wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, odsetki od takich wkładów będą podlegały zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 52a ust. 1 pkt 5 ustawy o pdof?

Wskaźniki gospodarcze