Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 10 stycznia 2012 r.
 
ILPB1/415-755/08-2/AG Czy przychód z najmu przedmiotu odrębnego majątku winien podlegać w całości opodatkowaniu 8,5% oraz, czy oświadczenie o wyborze formy opodatkowania składa wyłącznie właściciel majątku odrębnego (tj. mąż)?
 
IBPBI/1/415-293/11/BK w zakresie momentu uzyskania przychodu podatkowego
 
IBPBI/1/415-303/11/RM Dot. zakresie skutków podatkowych wydatkowania wsparcia finansowego przyznanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI PO KL Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
 
IBPBI/1/415-320/11/WRz Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki poniesione na wynagrodzenie małżonka wspólnika spółki?
 
IBPBII/2/415-364/11/ŁCz skutki podatkowe likwidacji spółki z o.o. a sposób opodatkowania przychodu
 
IBPBII/2/415-365/11/ŁCz skutki podatkowe likwidacji spółki z o.o. a uprawnienie do zaliczenia do kosztów nabycia lub objęcia udziałów spółki wartości wkładu pieniężnego byłego małżonka wnioskodawczyni przeznaczonego na pokrycie kapitału zakładowego i objęcia udziałów
 
IBPBII/1/415-340/11/BJ Czy wnioskodawca może rozliczyć się z podatku za 2010r. wspólnie z małoletnim synem jako osoba samotnie wychowująca dziecko?
 
IBPBII/1/415-349/11/BJ Czy do zawieranych umów z wykładowcami/trenerami za opracowanie oraz przeprowadzenie wykładu/szkolenia należy zastosować 50% koszty uzyskania przychodu?
 
IBPBII/1/415-350/11/BJ Czy do zawieranych umów z wykładowcami/trenerami za opracowanie oraz przeprowadzenie wykładu/szkolenia należy zastosować 50% koszty uzyskania przychodu?
 
IBPBII/2/415-412/11/HS Opodatkowanie dochodów z tytułu wypłaconej przez cypryjską spółkę dywidendy.
 
IBPBII/2/415-401/11/HS Przymusowe i automatyczne umorzenie akcji.
 
IBPBII/2/415-332/03/HS Czy z tytułu wniesienia przez spółkę komandytową, której wspólnikiem (komandytariuszem) jest wnioskodawca, do spółki z o.o. wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa do wzoru przemysłowego, wnioskodawca powinien rozpoznać przychód, w postaci wartości nominalnej udziałów objętych przez spółkę komandytową w zamian za ww. wkład niepieniężny (aport), przypadającej proporcjonalnie do jej udziału w zyskach spółki komandytowej?
 
IBPBII/2/415-333/03/HS Czy z tytułu wniesienia przez spółkę komandytową, której wspólnikiem (komandytariuszem) jest wnioskodawca, do spółki z o.o. wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa do wzoru przemysłowego, wnioskodawca powinien rozpoznać przychód, w postaci wartości nominalnej udziałów objętych przez spółkę komandytową w zamian za ww. wkład niepieniężny (aport), przypadającej proporcjonalnie do jej udziału w zyskach spółki komandytowej?
 
IBPBII/2/415-353/11/HS Opodatkowanie dochodów z tytułu wypłaconej przez cypryjską spółkę dywidendy.
 
IBPBII/2/415-359/11/HS Czy wnioskodawca może sprzedać mieszkanie w 2011r. bez konieczności zwrotu ulgi, która przysługiwała na budowę mieszkania z przeznaczeniem na wynajem?
 
IBPBII/2/415-393/11/HS Przymusowe i automatyczne umorzenie akcji.
 
IBPBI/1/415-385/11/WRz Jaka jest możliwość odrębnego opodatkowania małżonków z przychodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie oraz w ramach spółki cywilnej ryczałtem ewidencjonowanym?
 
IBPBII/2/415-318/11/HS Możliwość skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej.
 
IBPBI/2/423-360/11/JD Czy po przekształceniu spółki kapitałowej w osobową, Wnioskodawca będzie miał prawo zaliczać do kosztów podatkowych (z uwzględnieniem art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) pełne odpisy amortyzacyjne od środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, także od tej wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, która w spółce kapitałowej znajdowała się na kapitale zapasowym i w związku z tym podlegała ograniczeniom opisanym w art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/1/415-312/11/AB Sposobu ustalenia wartości początkowej środków trwałych nabytych w drodze darowizny oraz naliczania odpisów amortyzacyjnych od tych środków trwałych.
 
IBPBII/2/415-257/11/MM Możliwość skorzystania z prawa do zwolnienia z podatku z tytułu sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym oraz możliwość zaliczenia wymienionych przez wnioskodawcę wydatków jako poniesionych na własne cele mieszkaniowe.
 
IBPBII/2/415-321/11/ŁCz ustalenia dochodu z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów nabytych w drodze darowizny
 
IBPBI/1/415-335/11/AB Skutki podatkowe zwrotu wspólnikowi majątku likwidowanej spółki cywilnej.
 
IBPBI/1/415-336/11/AB Sposób ustalenia dochodu z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki cywilnej a następnie wniesionych, w formie wkładu niepieniężnego do innej spółki cywilnej.
 
IBPBI/1/415-342/11/ZK Jaką stawkę amortyzacyjną Wnioskodawca może zastosować w 2011r. do urządzeń wykorzystywanych na stacji diagnostycznej pojazdów?
 
IBPBI/1/415-363/11/AB Skutki podatkowe likwidacji spółki komandytowej.
 
ITPB2/415-496/11/IB 1) Czy podatnik będzie podlegał obowiązkowi podatkowemu w Polsce w związku z uzyskaniem dochodów z ww. źródła w 2011 roku?2) Czy podatnik będzie obowiązany do złożenia zeznania podatkowego w Polsce w związku z uzyskaniem dochodów z ww. źródła w 2011 roku?3) Czy do ww. przyszłego stanu faktycznego znajdą zastosowanie przepisy Konwencji między Rzeczpospolitą Polska, a Królestwem Norwegii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu podpisanej w Warszawie dnia 9 września 2009 roku (Dz.U. z 2010 r. Nr 134, poz. 899), czy przepisy umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Singapuru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 1994 r. Nr 38, poz. 139)?
 
ITPB1/415-580/11/AD Czy zgodnie z przepisem z art. 9 ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U z 2010 r. Nr 226, poz. 1478), wartość początkowa nieruchomości nabytej jako wkład niepieniężny przez spółkę komandytową w 2010 r. winna być ustalona zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r., tj. w kwocie ustalonej przez wspólników na dzień wniesienia wkładu, nie wyższej jednak od wartości rynkowej nieruchomości z dnia wniesienia wkładu, a tym samym, czy tak ustalona wartość nieruchomości stanowić będzie dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego jej zbycia przez spółkę komandytową w 2011 r.?
 
ITPB1/415-546/11/HD Czy w przypadku wniesienia akcji/udziałów spółek, jako aportu i objęcia w zamian udziałów w spółce z siedzibą na Cyprze, ze względu na cele związane z podatkiem dochodowym od osób fizycznych, powinien wskazać przychód w wysokości nominalnej wartości udziałów spółki cypryjskiej objętych w zamian za aport w postaci akcji/udziałów spółek?
 
IPTPB1/415-206/11-2/MF 1. Czy wynagrodzenia wypłacane pracownikom zatrudnionym w ramach projektu „Perspektywa”, są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a jeżeli tak to czy zwolnienie dotyczy całości wynagrodzenia czy odnosi się tylko do części refundowanej?
2. Jeśli wynagrodzenia wypłacane pracownikom zatrudnionym w ramach projektu "Perspektywa" podlegają zwolnieniu zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to kiedy należy dokonać korekty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - w dacie otrzymania refundacji z Miasta, czy dacie fizycznej wypłaty wynagrodzeń pracownikom?
 
IPTPB1/415-254/11-3/DS Czy wartość wykonanych usług - odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest, które finansowane będą dotacją, realizowanych przez Gminę w ramach programu finansowanego z budżetu państwa, dla osób fizycznych (indywidualnych mieszkańców Gminy), stanowić będzie dla tych osób świadczenie podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jako przychód z innych źródeł, skutkujący obowiązkiem wystawienia tym osobom przez Gminę druku PIT-8C, czy też przychód ten korzystać będzie ze zwolnienia z opodatkowania, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-579/11-2/AKr 1.W jaki sposób opodatkowany jest przychód akcjonariusza S.K.A. (Wnioskodawcy) uzyskiwany w związku z posiadaniem akcji S.K.A.?
2.Czy przychód akcjonariusza S.K.A. (Wnioskodawcy) uzyskiwany w związku z posiadaniem akcji S.K.A. może być opodatkowany podatkiem liniowym?
 
IPTPB2/415-579/11-3/AKr 1.W jaki sposób opodatkowany jest przychód akcjonariusza S.K.A. (Wnioskodawcy) uzyskiwany w związku z posiadaniem akcji S.K.A.?
2.Czy przychód akcjonariusza S.K.A. (Wnioskodawcy) uzyskiwany w związku z posiadaniem akcji S.K.A. może być opodatkowany podatkiem liniowym?
 
IPTPB2/415-579/11-4/AKr 1.W którym momencie akcjonariusz S.K.A. (Wnioskodawca) uzyska przychód w związku z posiadaniem akcji S.K.A.? W zeznaniu za który rok podatkowy akcjonariusz będzie zobowiązany wykazać uzyskany przychód?
2.W którym momencie akcjonariusz S.K.A. (Wnioskodawca) będzie zobowiązany wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-579/11-5/AKr 1.W którym momencie akcjonariusz S.K.A. (Wnioskodawca) uzyska przychód w związku z posiadaniem akcji S.K.A.? W zeznaniu za który rok podatkowy akcjonariusz będzie zobowiązany wykazać uzyskany przychód?
2.W którym momencie akcjonariusz S.K.A. (Wnioskodawca) będzie zobowiązany wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-579/11-6/AKr 1.Czy podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodu uzyskanego przez akcjonariusza (Wnioskodawcę) w związku z posiadaniem akcji S.K.A. odprowadza podatnik, czy S.K.A. jako płatnik?
 
IPPB1/415-903/11-2/ES Czy w opisanym przypadku, w związku z tym, że wierzytelność jest nieściągalna, może być w kwocie netto uznana za koszt uzyskania przychodu?
 
ILPB1/415-1115/11-2/IM Czy w związku z przedstawionym stanem faktycznym, w odniesieniu do wynagrodzenia wypłacanego pracownikom, w części odpowiadającej wykonanej pracy, która stanowi przedmiot prawa autorskiego (wypłacanego za rozporządzanie tym prawem zgodnie z postanowieniami umowy o pracę), Spółka jako płatnik może zastosować podwyższone koszty uzyskania przychodów, w wysokości 50% uzyskanego przychodu, zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-952/11-2/AP W zakresie działów specjalnych produkcji rolnej.
 
ILPB1/415-953/11-2/AP W zakresie obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz możliwości zastosowania norm szacunkowych.
 
ILPB1/415-954/11-2/AP W zakresie zasad opodatkowania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.
 
ILPB1/415-955/11-2/AP Czy hodowla i chów zwierząt futerkowych (norek) stanowi dział specjalny produkcji rolnej?
 
ILPB1/415-956/11-4/AP Czy hodowla i chów zwierząt futerkowych (norek) stanowi dział specjalny produkcji rolnej?
 
IPPB4/415-736/11-4/JK3 Opodatkowanie przychodu osiągniętego w związku ze sprzedażą złota
 
IPPB4/415-706/11-2/JK3 Czy dochód z udziału w zysku SKA, otrzymany jako Dywidenda przez Wnioskodawcę z SKA stanowi przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT, a tym samym - w zależności od wyboru Akcjonariusza — czy taki dochód może być opodatkowany na zasadach określonych w art. 30c Ustawy PIT?2. Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu Akcjonariusza w SKA, przychód po jego stronie nie powstanie w dniu sprzedaży przez SKA rzeczy oraz wyświadczenia usług, gdyż przychód ten powstanie zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy PIT wyłącznie w dacie faktycznego otrzymania Dywidendy?3. Czy w związku z tym zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 1 Ustawy PIT, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany zapłacić za miesiące, w których SKA sprzeda rzeczy, prawa majątkowe lub wyświadczy usługi, gdyż przychód powstaje wyłącznie w dacie faktycznego otrzymania Dywidendy?4. Co stanowi podstawę opodatkowania (przychody minus koszty uzyskania przychodu) dla faktycznie otrzymanych dochodów Akcjonariusza z SKA, tj. czy dochodem w rozumieniu art. 9 ust. 1 i ust. 2 Ustawy PIT jest faktycznie otrzymana Dywidenda z SKA?
 
IPPB4/415-699/11-2/MP Ustalenie źródła przychodów z udziału w spółce komandytowo – akcyjnej oraz możliwości opodatkowania przychodu podatkiem liniowym, momentu powstania przychodu po stronie wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej będącego akcjonariuszem, obowiązku odprowadzania zaliczek oraz określenia podstawy opodatkowania.
 
IPPB4/415-700/11-2/MP Ustalenie źródła przychodów z udziału w spółce komandytowo – akcyjnej oraz możliwości opodatkowania przychodu podatkiem liniowym, momentu powstania przychodu po stronie wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej będącego akcjonariuszem, obowiązku odprowadzania zaliczek oraz określenia podstawy opodatkowania.
 
IPPB1/415-904/11-2/ES Czy w opisanym przypadku, w związku z tym, że wierzytelność jest nieściągalna, może być w kwocie netto uznana za koszt uzyskania przychodu?
 
IPPB4/415-801/11-2/MP Czy prawidłowym jest zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów żołnierza zawodowego, osiągniętych z tytułu otrzymywania przez niego zapomóg, które zostały przyznane w związku z pełnieniem przez niego służby w składzie jednostki wojskowej użytej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (t. j. Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1117 ze zm.)?

Wskaźniki gospodarcze