Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 11 stycznia 2012 r.
 
IBPBI/1/415-344/11/BK w zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków z tytułu zakupu towarów handlowych dokonywanych na aukcjach internetowych, udokumentowanych dowodami wewnętrznymi oraz momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku zbycia towarów handlowych i wyrobów gotowych (zaproszeń).
 
ITPB1/415-575/11/HD Opodatkowanie w Polsce dochodów uzyskiwanych z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru.
 
ITPB2/415-613/11/IB Czy koszty poniesione na uczestnictwo w zawodach są dochodem pracownika podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-530/11/IB 1) Czy „Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku" (Dz.U. z 2003 r.r Nr 43, poz. 368) oraz „Protokół między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii o zmianie Konwencji (...)" z dnia 7 grudnia 2009 r. (Dz.U. z 2010 r., Nr 241, poz. 1613) będą miały zastosowanie do przedstawionego powyżej stanu faktycznego?2)Czy podatnik będzie zobowiązany rozliczyć w Polsce kwotę jaką uzyska z tytułu wykonywania pracy najemnej (zarówno na lądzie jak i na statku) dla pracodawcy mającego siedzibę i faktyczny zarząd na terenie Wysp Owczych?3) Jeżeli podatnik będzie zobowiązany rozliczyć ww. kwotę w Polsce, to na jakich zasadach?
 
ITPB1/415-604/11/WM Czy w przypadku otrzymania środków finansowych w walucie obcej na rachunek prowadzony w tej walucie, będących zapłatą za dostawy towarów, jak również następnie wykorzystania ich do zapłaty zobowiązań w walutach obcych, kursem właściwym do rozliczania różnic kursowych, o których mowa w art. 24c ust. 2 i art. 24c ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest kurs bankowy jako faktycznie zastosowany?
 
IPTPB1/415-180/11-2/KSU Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa należy zatem stwierdzić, iż wynagrodzenie Wnioskodawczyni zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia zawartej z Polskim Towarzystwem, w związku z realizacją projektu „...”, w ramach Priorytetu V – Dobre Rządzenie, Działania 5,4 – Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałania 5.4.2. – Rozwój dialogu obywatelskiego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nie podlega zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPTPB1/415-211/11-3/ASZ Czy Wnioskodawca, jako płatnik, powinien naliczać i odprowadzać podatek dochodowy od osób fizycznych od całości (85% ... i 15% budżet państwa) stypendium stażowego, wypłacanego uczestnikom projektu?
 
IPTPB1/415-230/11-2/MD Czy Wnioskodawca będzie mógł rozliczyć podatek dochodowy od dochodów z najmu kamienicy, stosując ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ze stawką 8,5%?
 
IPTPB2/415-558/11-4/ASZ Czy sprzedaż domu oraz działki są zwolnione z podatku dochodowego?
 
IPTPB1/415-183/11-4/ASZ Czy podatek dochodowy należy zapłacić tylko od sprzedaży pawilonu agroturystycznego?
 
IPTPB1/415-182/11-4/ASZ Czy podatek dochodowy należy zapłacić tylko od sprzedaży pawilonu agroturystycznego?
 
IPTPB2/415-621/11-4/MD Czy kwota jednorazowego odszkodowania za ustanowienie służebności gruntowej dla nadwieszenia elektrowni wiatrowej podlega opodatkowaniu?
 
IPTPB1/415-173/11-4/KSU Czy do przedmiotowej transakcji konieczne jest przygotowanie przez podatnika dokumentacji cen transferowych?
 
IPTPB1/415-174/11-4/KSU Czy do przedmiotowej transakcji konieczne jest przygotowanie przez podatnika dokumentacji cen transferowych?
 
IPTPB1/415-175/11-4/KSU Czy do przedmiotowej transakcji konieczne jest przygotowanie przez podatnika dokumentacji cen transferowych?
 
IPTPB2/415-580/11-4/JR Czy wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa jako wkładu do spółki cywilnej jest opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-232/11-2/KSU Czy wydatki związane ze studiami podyplomowymi „Psychologia w Zarządzaniu” można uznać za koszt uzyskania przychodu, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i ująć w podatkowej księdze przychodów i rozchodów”?
 
ILPB1/415-1195/11-2/AMN Czy Wnioskodawca, jako płatnik, będzie zobowiązany do uiszczania zaliczek na podatek dochodowy (PIT) z tytułu wynagrodzenia jakie będzie osiągał prokurent powołany uchwałą zarządu Spółki?
 
ILPB1/415-1178/11-2/IM Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
 
ILPB2/415-893/11-4/AJ Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania renty uzupełniającej.
 
ILPB2/415-813/11-2/JK Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z tytułu dywidend wypłacanych przez spółkę mającą siedzibę na terytorium Cypru.
 
ILPB2/415-754/11-4/AJ Czy w świetle powyższych działań związanych z nabyciem, a następnie sprzedażą mieszkania własnościowego Wnioskodawca jest zobowiązany do odprowadzenia podatku od sprzedaży - w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-905/11-2/AG Czy do odliczenia od podatku 7,75% składki zdrowotnej stosujemy przepisy art. 81 ust. 6 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, czy stosujemy podstawę wymiaru bez pomniejszania o kwoty składek na ubezpieczenia społeczne zgodnie z zasadami obowiązującymi w Niemczech?
 
IPPB4/415-701/11-2/MP Ustalenie źródła przychodów z udziału w spółce komandytowo – akcyjnej oraz możliwości opodatkowania przychodu podatkiem liniowym, momentu powstania przychodu po stronie wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej będącego akcjonariuszem, obowiązku odprowadzania zaliczek oraz określenia podstawy opodatkowania.

Wskaźniki gospodarcze