Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 18 stycznia 2012 r.
 
ITPB2/415-210/11/RS Czy należność zagraniczna wypłacana żołnierzom zawodowym pełniącym służbę poza granicami państwa jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych w myśl art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-412/11/BM Czy w świetle art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenie za okres wykonywanej pracy dla Spółki, w procencie wymienionym w załączonym zaświadczeniu (t.j. 37 037 PLN za okres 01.02.2010 r. - 31.12.2010 r.) powinno zostać zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-280/11/RS Czy Spółka, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, miała obowiązek doliczania do przychodów pracowników, spłacających odsetki od pożyczki, świadczenia częściowo odpłatnego w kwocie będącej różnicą między wartością odsetek rynkowych a wartością odsetek ustalonych w umowie pożyczki?
 
ITPB2/415-322/11/RS Opodatkowanie odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym.
 
ITPB2/415-264/11/MM Czy trzyletni okres od wydania decyzji na budowę należy liczyć od dnia uzyskania ostatecznej decyzji w sprawie wydania pozwolenia na budowę bez której nie było możliwości pełnej realizacji inwestycji oraz dokonania ostatecznego odbioru?
 
ITPB2/415-374/11/RS Czy przeznaczenie środków ze sprzedaży lokalu mieszkalnego na spłatę hipotecznego kredytu refinansowego jako na inny cel mieszkaniowy korzysta ze zwolnienia przedmiotowego?
 
IPTPB2/415-525/11-2/AK Czy zbycie nieruchomości w drodze dożywocia powoduje powstanie przychodu kwalifikowanego przez ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych za źródło przychodów definiowane art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy?
 
IPTPB2/415-562/11-4/MP 1.Czy zameldowanie w nieruchomości (do której obu małżonkom przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego), przez co najmniej 12 miesięcy przez jednego małżonka uprawnia do skorzystania z ulgi także drugiego małżonka, który w niej nie był zameldowany?
2.Czy sprzedaż przez małżonków spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (swoich udziałów w tym prawie) nabytego w latach 2007-2009 w drodze zamiany jest zwolniona z podatku dochodowego, jeżeli chociażby jeden z tych Małżonków był w niej zameldowany na okres co najmniej 12 miesięcy przed datą zbycia?
3.Czy dochód ze zbycia udziału przypadającego na tego drugiego małżonka należy opodatkować podatkiem dochodowym?
4.Czy aby skorzystać z ulgi meldunkowej oświadczenie, o którym mowa w art 21 ust. 21 zmienionej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, można złożyć razem z zeznaniem podatkowym za rok podatkowy w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości?
5.Czy zawarcie przez małżonków umowy o rozdzielności majątkowej przed datą zbycia nieruchomości, a po dacie jej nabycia ma wpływ na możliwość skorzystania z ulgi meldunkowej?
 
IPTPB2/415-562/11-5/MP 1.Czy zameldowanie w nieruchomości (do której obu małżonkom przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego), przez co najmniej 12 miesięcy przez jednego małżonka uprawnia do skorzystania z ulgi także drugiego małżonka, który w niej nie był zameldowany?
2.Czy sprzedaż przez małżonków spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (swoich udziałów w tym prawie) nabytego w latach 2007-2009 w drodze zamiany jest zwolniona z podatku dochodowego, jeżeli chociażby jeden z tych Małżonków był w niej zameldowany na okres co najmniej 12 miesięcy przed datą zbycia?
3.Czy dochód ze zbycia udziału przypadającego na tego drugiego małżonka należy opodatkować podatkiem dochodowym?
4.Czy aby skorzystać z ulgi meldunkowej oświadczenie, o którym mowa w art 21 ust. 21 zmienionej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, można złożyć razem z zeznaniem podatkowym za rok podatkowy w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości?
5.Czy zawarcie przez małżonków umowy o rozdzielności majątkowej przed datą zbycia nieruchomości, a po dacie jej nabycia ma wpływ na możliwość skorzystania z ulgi meldunkowej?
 
IPTPB2/415-572/11-5/AKr 1.Jaki Wnioskodawca zapłaci podatek ?
2.Czy przy obliczaniu wysokości dochodów może odliczyć koszty materiałów zużytych na budowę domu, udokumentowanych fakturami VAT, wystawionymi na Jego nazwisko w latach 2001 – 2007?
 
IPTPB2/415-572/11-6/AKr 1.Jaki Wnioskodawca zapłaci podatek ?
2.Czy przy obliczaniu wysokości dochodów może odliczyć koszty materiałów zużytych na budowę domu, udokumentowanych fakturami VAT, wystawionymi na Jego nazwisko w latach 2001 – 2007?
 
ILPB1/415-903/11-2/TW Spółka wnosi o potwierdzenie, iż wartość zaległej składki na ubezpieczenie społeczne (część pracownika) odprowadzonej przez Spółkę w celu wywiązania się z obowiązków płatnika składek na ubezpieczenie społeczne, nie stanowi dla zawodników dochodu podlegającego opodatkowaniu PIT, a w związku z tym Spółka nie ma obowiązku pobrać zaliczki na PIT w odniesieniu do odprowadzonej zaległej składki na ubezpieczenie społeczne (część pracownika).
 
ILPB2/415-799/11-4/WM Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sprzedaży lokalu niemieszkalnego.
 
ILPB2/415-800/11-4/WM Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sprzedaży lokalu niemieszkalnego.
 
ILPB1/415-907/11-2/TW Czy przychody z najmu dwóch lokali użytkowych Wnioskodawczyni może opodatkować w formie ryczałtu on przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%?
 
ILPB1/415-906/11-2/TW 1. Czy przychody z najmu czterech lokali mieszkalnych Wnioskodawca może opodatkować w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%?
2. Czy liczba wynajmowanych lokali przesądza o zakwalifikowaniu wynajmu jako działalność gospodarcza?
 
IPPB4/415-754/11-3/MP Czy prawidłowym jest zwolnienie od podatku dochodowego ww. przychodów żołnierza w części zgodnej z art. 21 ust 1 pkt 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307 ze zm.)?
 
IPPB4/415-754/11-2/MP Czy prawidłowym jest zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów żołnierza zawodowego, osiągniętych z tytułu skierowania go do pełnienia służby wojskowej poza granicami państwa, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 września 2010 r. w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa, tj. w celu zapewnienia organizacji funkcjonowania i sprawowania działalności kontrolnej jednostki wojskowej użytej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (t. j. Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1117 ze zm.) w rejonie jej działania?
 
IPPB4/415-754/11-4/MP Czy prawidłowym jest niestosowanie kosztów uzyskania dla ww. przychodów żołnierza?
 
IBPBII/2/415-1000/11/MMa 1. Mając na uwadze, iż spółka komandytowo-akcyjna obejmie akcje lub udziały w spółkach kapitałowych w zamian za wkład niepieniężny inny niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część (na zasadach opisanych w powyższych zdarzeniach przyszłych), czy przychód po stronie wnioskodawcy nie powstanie w momentach, o których mowa w art. 17 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Tj. innymi słowy czy przychód u wnioskodawcy, w razie zaistnienia opisanych zdarzeń przyszłych, nie powstanie w dniu:
1. zarejestrowania spółki kapitałowej albo
2. wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki kapitałowej, albo
3. wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego(pytanie oznaczone we wniosku jako nr 2).
2. Czy w związku z posiadaniem przez wnioskodawcę statusu akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej, w razie zaistnienia opisanych zdarzeń przyszłych, przychód po jego stronie powstanie jedynie w momencie faktycznego otrzymania przez niego dywidendy (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 3)?
 
ILPB2/415-741/11-5/ES Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sprzedaży nieruchomości.
 
IPPB4/415-831/11-5/JK2 Czy noclegi i zwrot kosztów przejazdu, diety dla osób niebędących pracownikami Wnioskodawcy, z którymi zawarto umowy o dzieło są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.)?
 
ILPB1/415-883/11-4/AMN Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie źródeł przychodów.
 
IPPB4/415-809/11-4/JK2 1. Czy w opisanym powyżej stanie faktycznym, Wnioskodawczyni w zakresie dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu zgodnie z art. 3 ust. 2a w zw. z art. 3 ust. 2b pkt 4) ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych i jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od tego dochodu? 2. Czy zgodnie z opisanymi dwoma zdarzeniami przyszłymi, w obu przypadkach, tj.: wydatkowania przez Wnioskodawczynię całości przychodu z opłatnego zbycia nieruchomości na remont budynku mieszkalnego wcześniej stanowiącego własność małżonka Wnioskodawczyni i włączonego do majątku wspólnego Wnioskodawczyni i jego małżonka oraz wydatkowania przez Wnioskodawczynię całości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości na nabycie od syna Wnioskodawczyni udziału w nieruchomości - lokalu mieszkalnym dochód z opłatnego zbycia nieruchomości będzie wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) i d) w zw. z art. 21 ust. 26 w zw. z art. 21 ust. 27 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB4/415-778/11-2/JK2 Czy w opisanej sytuacji powstał u Wnioskodawczyni obowiązek w podatku dochodowym od osób fizycznych w części podarowanej przez Jej męża w 2007 r.?
 
ILPB1/415-883/11-5/AMN Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
 
ILPB2/415-772/11-2/JK Skutki podatkowe związane z pokryciem ceny emisyjnej nowoutworzonych akcji kapitałem zapasowym Spółki.
 
ILPB2/415-752/11-4/AJ Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczenia otrzymanego z ZFŚS.
 
ILPB2/415-859/11-4/JK Podział przez wydzielenie spółki kapitałowej.
 
ILPB1/415-984/11-2/AA W jaki sposób można uwzględnić w deklaracji dot. Podatku dochodowego, zapłacony niemieckiemu urzędowi skarbowemu podatek opisany w rubryce 68, aby uniknąć zapłaty podatku dochodowego od należności, która finalnie nie została przez Wnioskodawcę zainkasowana?
 
IPPB4/415-786/11-2/MP Czy przedstawiony powyżej zamiar Wnioskodawcy co do zasad rozliczania wynagrodzeń wypłacanych sędziom sportowym oraz komisarzom technicznym za obsługę zawodów w koszykówce jest prawidłowy?
 
IPPB2/415-807/11-4/AS W związku z realizacją opcji na akcje w ramach programu opcyjnego SOP po stronie uczestników powstanie przychód z kapitałów pieniężnych, co skutkuje tym, że na Wnioskodawcy nie będą ciążyć obowiązki płatnika. W przypadku realizacji programu poprzez nieodpłatne nabycie akcji przez uczestników Programu na Wnioskodawcy będą ciążyć obowiązki płatnika w przypadku poniesienia kosztów uczestnictwa za swoich pracowników przez Spółkę polską. Wydatki takie będą stanowiły dla pracowników przychody ze stosunku pracy.
 
IPPB2/415-869/11-2/AS Opisane przez Spółkę wygrane uzyskane przez zwycięzców konkursów, tj. przez pracowników spółki, zleceniobiorców, pracowników kontrahentów oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą należy opodatkować na zasadzie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB4/415-757/11-4/JK 1)Kiedy Wnioskodawczyni nabyła prawo do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w W., czy w 2005 r. – w chwili nabycia wraz z mężem, czy w 2008 r. – w chwili podziału majątku wspólnego?2)W związku z powyższym, czy ewentualna sprzedaż przedmiotowego lokalu w 2011 r. będzie rodziła konieczność zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
IBPBI/1/415-91/09/ESZ moment i sposób zaliczenia czynszu zerowego i opłaty manipulacyjnej, wynikających z zawartej umowy leasingu operacyjnego samochodu ciężarowego do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej
 
DD9/033/21/BRT/KZU/10/PK-492 możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług transportowych
 
DD9/033/26/BRT/KZU/10/991 możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości diet z tytułu podróży służbowych osoby prowadzącej działalność gospodarczą
 
DD9/DD2/033/31/BRT/KZU/10/996 1. Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów diety za okres odbywania podróży służbowej w wysokości nie przekraczającej wysokości diet przysługujących pracownikom?
2. Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ryczałt za nocleg - w wysokości nie przekraczającej wysokości ryczałtu za nocleg przysługujących pracownikom?
3. Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki za nocleg udokumentowane fakturą w przypadku gdy koszty te są wyższe od przysługującego pracownikom ryczałtu?
 
DD9/DD2/033/183/KZU/10/842 możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wartości diet i ryczałtów za noclegi z tytułu podróży związanych ze świadczeniem usług transportowych przez osobę fizyczną prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą
 
DD9/DD2/033/181/KZU/10/838 możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wartości diet z tytułu krajowych i zagranicznych podróży służbowych osoby fizycznej prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą
 
DD9/DD2/033/32/KZU/09/DD-311 możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości diet związanych z podróżami służbowymi osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą
 
DD9/DD2/033/34/KZU/09/DD-313 możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości diet związanych z podróżami służbowymi osoby prowadzącej działalność transportową i budowlaną
 
DD9/DD2/033/119/KZU/08/PK-997 możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości diet z tytułu zagranicznej podróży służbowej
 
DD9/033/27/KZU/10/DD-992 możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości diet z tytułu podróży służbowych osoby prowadzącej działalność gospodarczą
 
DD9/DD2/033/169/KZU/10/826 możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wartości diet z tytułu krajowych i zagranicznych podróży służbowych osoby fizycznej prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą
 
DD9/DD2/033/168/KZU/10/PK-395 możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości diet z tytułu krajowych i zagranicznych podróży służbowych osoby fizycznej prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą
 
DD9/033/28/KZU/10/DD-993 możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości diet z tytułu podróży służbowych osoby prowadzącej działalność gospodarczą
 
DD9/DD2/033/168/KZU/08/PK-787 koszty uzyskania przychodów z działalności gospodarczej

Wskaźniki gospodarcze