Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 19 stycznia 2012 r.
 
ITPB2/415-276/11/BK Zwolnienie z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego nabytego.
 
ITPB2/415-257/11/IL Czy w związku z otrzymaną darowizną przez spółdzielnię powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych u wszystkich posiadaczy praw do lokali mieszkalnych z tytułu wymiany okien na klatkach schodowych?
 
ITPB2/415-284/11/MM Zakres zwolnienia z opodatkowania diet wypłacanych działaczom związkowym.
 
ITPB2/415-247/11/RS Odpłatne zbycie nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie.
 
ITPB2/415-290/11/ENB Czy zwroty kosztów z tytułu przekwalifikowania zawodowego, zwroty kosztów z tytułu przewozu urządzenia domowego, świadczenia socjalne wypłacane przez wojskowy organ emerytalny dla osoby pobierającej emeryturę, rentę inwalidzką lub wojskowa rentę rodzinną są wolne od podatku dochodowego do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-208/11-2/MD Czy w opisanym stanie faktycznym przysługuje Wnioskodawcy prawo do skorzystania w stosunku do przychodów z najmu ze zryczałtowanej formy opodatkowania, określonej w art. 6 ust. 1a i art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?
 
IPTPB1/415-207/11-2/AG Czy otrzymane odszkodowanie (podczas zawieszonej działalności gospodarczej) wypłacone z AUTOCASCO (opłaconego przez Wnioskodawcę dobrowolnie z własnych środków) Wnioskodawca musi zaliczyć do przychodów z działalności gospodarczej i odprowadzić od tego podatek dochodowy od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-636/11-4/KO Czy przy sprzedaży w 2011 r. bądź 2012 r. działki lub jej części wydzielonej Wnioskodawca będzie mógł zastosować zwolnienie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-623/11-4/KO Czy termin 5 letni, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będzie liczony od dnia wskazanego w postanowieniu o nabyciu, czyli od dnia 5 maja 2005 r.?
Czy też jako termin początkowy biegu tego terminu należy przyjąć datę wydania postanowienia?
 
ILPB1/415-1160/11-4/AA Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie zastosowania właściwej stawki podatku.
 
IPTPB1/415-250/11-2/MD Wydatek związany z uiszczeniem pierwszej opłaty leasingowej, wynikający z wystawionej faktury VAT, Wnioskodawca może zaliczyć jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów w kwocie netto, w dacie wystawienia faktury dokumentującej ten wydatek.
 
ILPB2/415-860/11-4/JK Podział przez wydzielenie spółki kapitałowej.
 
ILPB2/415-861/11-4/JK Podział przez wydzielenie spółki kapitałowej.
 
ILPB2/415-867/11-4/WS Podział przez wydzielenie spółki kapitałowej.
 
ILPB2/415-868/11-4/WS Podział przez wydzielenie spółki kapitałowej.
 
ILPB2/415-869/11-4/WS Podział przez wydzielenie spółki kapitałowej.
 
ILPB2/415-870/11-4/WS Podział przez wydzielenie spółki kapitałowej.
 
ILPB2/415-872/11-4/ES Podział przez wydzielenie spółki kapitałowej.
 
ILPB2/415-873/11-4/ES Podział przez wydzielenie spółki kapitałowej.
 
ILPB1/415-910/11-2/AMN Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów pracowników niebędących Członkami Spółdzielni.
 
ILPB1/415-910/11-3/AMN Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów pracowników będących Członkami Spółdzielni.
 
ILPB1/415-910/11-4/AMN Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów Członków (udziałowców będących osobami fizycznymi).
 
ILPB2/415-857/11-3/JK Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przychodu z tytułu wniesienia aportu do spółki cypryjskiej.
 
ILPB2/415-858/11-3/JK Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przychodu z tytułu wniesienia aportu do spółki cypryjskiej.
 
IPPB2/415-779/11-2/LS Reasumując, stwierdzić należy, że na skutek wniesienia do spółki kapitałowej z siedzibą w Luksemburgu wkładu niepieniężnego w postaci akcji spółek komandytowo – akcyjnych, przychodem Wnioskodawcy będzie wartość nominalna objętych akcji w zamian za aport.
 
IPPB2/415-779/11-3/LS Reasumując, należy stwierdzić, iż w przedstawionym zdarzeniu przyszłym do ustalenia kosztów uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastosowanie znajdzie art. 22 ust. 1e pkt 2 lit. b ww. ustawy.
 
ILPB1/415-841/11-4/IM Czy w opisanym stanie faktycznym, w przypadku wniesienia do spółki celowej aportu w postaci akcji spółki S.A. Wnioskodawca będzie mógł skorzystać ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-911/11-4/AG Czy wynagrodzenia wypłacane pracownikom bezpośrednio realizującym cel ww. projektu podlegają zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy u podatku dochodowym od osób fizycznych i jako płatnik składek Wnioskodawca zobowiązany jest do pobierania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 
IPPB2/415-769/11-2/LS Reasumując, stwierdzić należy, że na skutek wniesienia do spółki kapitałowej z siedzibą w Luksemburgu wkładu niepieniężnego w postaci akcji spółek komandytowo – akcyjnych, przychodem Wnioskodawcy będzie wartość nominalna objętych akcji w zamian za aport.
 
IPPB2/415-769/11-3/LS Reasumując, należy stwierdzić, iż w przedstawionym zdarzeniu przyszłym do ustalenia kosztów uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastosowanie znajdzie art. 22 ust. 1e pkt 2 lit. b ww. ustawy.
 
IPPB2/415-770/11-2/LS Reasumując, stwierdzić należy, że na skutek wniesienia do spółki kapitałowej z siedzibą w Luksemburgu wkładu niepieniężnego w postaci akcji spółek komandytowo – akcyjnych, przychodem Wnioskodawcy będzie wartość nominalna objętych akcji w zamian za aport.
 
IPPB2/415-770/11-3/LS Reasumując, należy stwierdzić, iż w przedstawionym zdarzeniu przyszłym do ustalenia kosztów uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastosowanie znajdzie art. 22 ust. 1e pkt 2 lit. b ww. ustawy.
 
IPPB2/415-778/11-2/LS Reasumując, stwierdzić należy, że na skutek wniesienia do spółki kapitałowej z siedzibą w Luksemburgu wkładu niepieniężnego w postaci akcji spółek komandytowo – akcyjnych, przychodem Wnioskodawcy będzie wartość nominalna objętych akcji w zamian za aport.
 
IPPB2/415-778/11-3/LS Reasumując, należy stwierdzić, iż w przedstawionym zdarzeniu przyszłym do ustalenia kosztów uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastosowanie znajdzie art. 22 ust. 1e pkt 2 lit. b ww. ustawy.
 
IPPB4/415-207/08//11-8/S/JK2 PIT - w zakresie zastosowania zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją przez eksperta zadań dotyczących projektu bliźniaczego realizowanego w ramach środków pomocowych Unii Europejskiej na rzecz Rumunii oraz zwolnienia z opodatkowania kosztów pobytu finansowanych ze środków pomocy bezzwrotnej Unii Europejskiej
 
ILPB1/415-988/11-2/AG 1. Czy do każdej z umów powinny być stosowane koszty i czy w pełnej wysokości bez względu na wielkość etatu?
2. Czy w rozliczeniu rocznym PIT-11 Wnioskodawca prawidłowo wykazuje koszty takie jak były zastosowane w danym roku, mimo że są one wyższe niż przewidziany limit?
3. Czy pracodawca ma obowiązek informować każdego pracownika, że w rozliczeniu rocznym powinien stosować koszty tylko do wysokości w danym roku?
4. Czy pracownik może zrezygnować na pisemną prośbę z kosztów od jednej z umów?
 
IPPB2/415-777/11-2/LS Reasumując, stwierdzić należy, że na skutek wniesienia do spółki kapitałowej z siedzibą w Luksemburgu wkładu niepieniężnego w postaci akcji spółek komandytowo – akcyjnych, przychodem Wnioskodawcy będzie wartość nominalna objętych akcji w zamian za aport.
 
IPPB2/415-777/11-3/LS Reasumując, należy stwierdzić, iż w przedstawionym zdarzeniu przyszłym do ustalenia kosztów uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastosowanie znajdzie art. 22 ust. 1e pkt 2 lit. b ww. ustawy.
 
ILPB1/415-1094/11-2/AA 1. Czy prawidłowe jest stanowisko, że Wnioskodawca będący akcjonariuszem osiąga przychody z działalności gospodarczej przychód (dochód), zgodnie z art. 10 ust. 1pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy prawidłowe jest stanowisko, że w sytuacji opisanej w pytaniu 1, powstanie obowiązku podatkowego następuje z chwilą podjęcia uchwały o podziale zysku i wypłaty dywidendy ze spółki komandytowej, oraz że nie ma obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku?
 
IPPB2/415-789/11-2/LS Reasumując, stwierdzić należy, że na skutek wniesienia do spółki kapitałowej z siedzibą w Luksemburgu wkładu niepieniężnego w postaci akcji spółek komandytowo – akcyjnych, przychodem Wnioskodawcy będzie wartość nominalna objętych akcji w zamian za aport.
 
ILPB2/415-818/11-2/AJ Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu pełnienia funkcji dyrektora zwykłego, dyrektora alternatywnego, dyrektora zarządzającego lub dyrektora wykonawczego w spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru.
 
ILPB2/415-818/11-3/AJ Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do dochodów uzyskiwanych z tytułu pełnienia funkcji dyrektora zwykłego, dyrektora alternatywnego, dyrektora zarządzającego lub dyrektora wykonawczego w spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru.
 
ILPB2/415-782/11-2/WM Czy od dnia 1 stycznia 2011 r. (zmiana przepisów) dodatek mieszkaniowy wypłacany emerytowanym nauczycielom/rencistom należy zaliczy do świadczeń podlegających zwolnieniu z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 38, w myśl którego zwolnione z podatku są świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem pracy do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2 280 zł?
 
ILPB2/415-781/11-2/ES Czy zbycie prawa, (które zostało nabyte w 2010 r.) w roku 2011 na podstawie umowy o dożywocie spowoduje obowiązek zapłacenia podatku od osób fizycznych w związku ze zbyciem dokonanym przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie rzeczy?
 
ILPB1/415-827/11-6/AG 1. Czy powyższa transakcja sprzedaży podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, przy założeniu że nabycie tych nieruchomości nastąpiło w 2004 roku, a okres ich posiadania - bycia właścicielem wynosił ponad pięć lat?
2. Jeśli transakcja ta podlega opodatkowaniu to w jakiej wysokości, w jakim terminie i od jakiej wartości?
 
ILPB1/415-1053/11-2/AG Czy w razie likwidacji S.K.A. oraz związanego z nią podziału majątku S.K.A. pomiędzy wspólników, otrzymane przez Wnioskodawcę, jako akcjonariusza S.K.A. składniki majątku likwidowanej Spółki, obejmujące tak środki pieniężne, jak i niepieniężne w toku likwidacji składniki majątku o charakterze niepieniężnym, będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-1031/11-3/AA Czy zakup palet używanych i uszkodzonych od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej można dokumentować dowodami wewnętrznymi?
 
IBPBI/1/415-966/11/WRz Czy korzystając z usług specjalistycznych w zakresie usług BHP może opłacać kartę?
 
IBPBI/1/415-840/11/WRz Czy handel przez Internet objęty jest opodatkowaniem ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 3% od uzyskanych przychodów
 
IBPB/I/1/415-841/11/WRz Czy handel przez Internet objęty jest opodatkowaniem ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?
 
IBPBI/1/415-878/11/WRz Czy do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczą można zaliczyć odpisy amortyzacyjne od rozbudowanej nieruchomości oddanej do użytkowania oraz odsetki od kredytu zaciągniętego na rozbudowę tej nieruchomości związanej z tą działalnością?
 
IBPBI/1/415-928/11/WRz Czy działalność rolnicza opodatkowana jest podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBI/1/415-930/11/WRz Czy działalność rolnicza może być opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBI/1/415-948/11/WRz Jaką stawkę ryczałtu ewidencjonowanego zastosować do opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu obciążenia firmy spedycyjnej kosztami dodatkowej opłaty drogowej?
 
IBPBI/1/415-949/11/WRz Czy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą może do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć wydatki na studia podyplomowe?
 
IPPB1/415-717/11-2/KS Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawczynię, jako wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności, z tytułu udziału w Spółce podlegać będzie w Polsce zwolnieniu z opodatkowania zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a UPO oraz art. 27 ust. 8 Ustawy PIT?

Wskaźniki gospodarcze