Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 20 stycznia 2012 r.
 
ILPB2/4160-76/11-3/JWP Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi meldunkowej.
 
ITPB2/415-362/11/IL Czy kwota, która została przeznaczona na spłatę kredytu „własny kąt – hipoteczny” zostanie w pełni zaliczona w poczet poniesionych wydatków mieszkaniowych?
 
ITPB3/415-1/11/MT Czy Wnioskodawca prawidłowo określił wartość początkową i zasady amortyzacji w ramach spółki komandytowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wniesionych przez niego do tej spółki w ramach aportu przedsiębiorstwa?
 
ITPB2/415-353/11/IB 1. Czy podatnik będzie podlegał obowiązkowi podatkowemu w Polsce w związku z uzyskaniem dochodów z ww. źródła w 2011 r.?
2. Czy podatnik będzie obowiązany do złożenia zeznania podatkowego w Polsce w związku z uzyskaniem dochodów z ww. źródła w 2011 r.?
 
ITPB1/415-576/11/BM Zakresie amortyzacji spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.
 
IPPB2/415-789/11-3/LS Reasumując, należy stwierdzić, iż w przedstawionym zdarzeniu przyszłym do ustalenia kosztów uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastosowanie znajdzie art. 22 ust. 1e pkt 2 lit. b ww. ustawy.
 
IPPB4/415-770/11-2/JK Czy sprzedaż udziału we własności budynku dokonana aktem notarialnym z dnia 11.06.2010 r. wraz ze sprzedażą praw i roszczeń do nieruchomości warszawskiej nabytego w drodze spadkobrania stanowi źródło przychodów opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB4/415-825/11-3/JK Czy odkupując część działki, znajdującej się na terenie przeznaczonym pod zabudowę rekreacyjną z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej, za wycofane po okresie systematycznego oszczędzania oszczędności zgromadzone w Kasie Mieszkaniowej i stając się jedynym właścicielem, Wnioskodawczyni spełni obowiązki wynikające z ulgi „kasa mieszkaniowa” dotyczące zainwestowania oszczędności?
 
IPPB2/415-792/11-2/LS Reasumując, stwierdzić należy, że na skutek wniesienia do spółki kapitałowej z siedzibą w Luksemburgu wkładu niepieniężnego w postaci akcji spółek komandytowo – akcyjnych, przychodem Wnioskodawcy będzie wartość nominalna objętych akcji w zamian za aport.
 
IPPB2/415-792/11-3/LS Reasumując, należy stwierdzić, iż w przedstawionym zdarzeniu przyszłym do ustalenia kosztów uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastosowanie znajdzie art. 22 ust. 1e pkt 2 lit. b ww. ustawy.
 
IPPB2/415-819/11-4/LS Czy dochód Wnioskodawcy osiągnięty ze źródła, jakim jest wypłata dywidendy ze spółki cypryjskiej, będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce efektywną stawką zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 9%?
 
IPPB2/415-829/11-2/LS Czy do wynagrodzenia otrzymywanego przez Wnioskodawcę od Spółki Cypryjskiej w zamian za wykonywanie obowiązków związanych z pełnieniem w tej spółce opisanych funkcji dyrektora zwykłego (ang. director), dyrektora alternatywnego (ang. alternate director), dyrektora zarządzającego (ang. managing director) lub dyrektora wykonawczego (ang. executive director), ma zastosowanie art. 16 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r., Dz. U. z dnia 8 grudnia 1993 r., nr 117, poz. 523) i czy w konsekwencji, na podstawie art. 24 tej umowy wynagrodzenie to jest w Polsce zwolnione od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych niezależnie od sposobu uregulowania opodatkowania przedmiotowego wynagrodzenia na Cyprze?Czy do wynagrodzenia otrzymywanego przez Wnioskodawcę od Spółki Cypryjskiej w zamian za wykonywanie obowiązków związanych z pełnieniem w tej spółce funkcji dyrektora alternatywnego (ang. alternate director) oraz dyrektora wykonawczego (ang. executive director), będzie miał zastosowanie artykuł 25a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. - o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2010 roku, Nr 51, poz. 307), innymi słowy czy w przypadku, gdy wartość wynagrodzenia przekracza kwoty wymienione w art. 25a ust. 2 tego artykułu Wnioskodawca ma obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej, o której mowa w tym artykule?
 
IPPB2/415-23/10/11-9/S/MK PIT - w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu udziału w kongresie lekarzy/farmaceutów w sytuacji gdy Spółka pokrywa koszty związane z ich udziałem w ramach zawartych umów sponsoringowych oraz wynikających z tego tytułu obowiązków płatnika.
 
IPPB2/415-791/11-2/LS Reasumując, stwierdzić należy, że na skutek wniesienia do spółki kapitałowej z siedzibą w Luksemburgu wkładu niepieniężnego w postaci akcji spółek komandytowo – akcyjnych, przychodem Wnioskodawcy będzie wartość nominalna objętych akcji w zamian za aport.
 
IPPB2/415-791/11-3/LS Reasumując, należy stwierdzić, iż w przedstawionym zdarzeniu przyszłym do ustalenia kosztów uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastosowanie znajdzie art. 22 ust. 1e pkt 2 lit. b ww. ustawy.
 
IPPB1/415-911/11-2/JB Jeśli dochód jest kwotą ujemną, czy należy uiścić podatek, a jeśli tak to w jaki sposób i ile on będzie wynosił?
 
IPPB1/415-963/11-2/EC Czy remont nawierzchni za kwotę 20 tys. zł. przed budynkiem spółki można ująć w kosztach uzyskania przychodu pomimo uzyskania wadliwego dokumentu wystawionego przez wykonawcę?
 
IPPB2/415-1452/08/11-9/S/MK PIT - w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
 
IPPB2/415-787/11-2/LS Reasumując, stwierdzić należy, że na skutek wniesienia do spółki kapitałowej z siedzibą w Luksemburgu wkładu niepieniężnego w postaci akcji spółek komandytowo – akcyjnych, przychodem Wnioskodawcy będzie wartość nominalna objętych akcji w zamian za aport.
 
IPPB2/415-787/11-3/LS Reasumując, należy stwierdzić, iż w przedstawionym zdarzeniu przyszłym do ustalenia kosztów uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastosowanie znajdzie art. 22 ust. 1e pkt 2 lit. b ww. ustawy.
 
IPPB2/415-820/11-4/LS Czy dochód Wnioskodawcy osiągnięty ze źródła, jakim jest wynagrodzenie dyrektora spółki cypryjskiej, będzie opodatkowany, czy też będzie wyłączony od opodatkowania w Polsce?

Wskaźniki gospodarcze