Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 21 stycznia 2012 r.
 
IBPBII/1/415-654/11/ASz Czy przekazaniu nagród towarzyszyć będzie obowiązek wystawienia PIT-8C na okoliczność otrzymania nagrody do kwoty nie przekraczającej 200,00 zł netto przez pracowników Klienta?
 
IBPBII/2/415-768/11/ŁCz możliwości skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej
 
ITPB1/415-650/11/TK Czy sprzedaż przedsiębiorstwa należy wpisać do księgi przychodów i rozchodów jako przychód i zapłacić podatek dochodowy?
 
ITPB2/415-361/11/TJ Zwolnienie z opodatkowania diet otrzymywanych przez członków związku zawodowego.
 
ITPB1/415-385/11/RR Czy w przedstawionym stanie faktycznym podatek dochodowy powinien zostać pobrany od ustanowionej służebności przesyłu?
 
ITPB1/415-526/11/RR 1. Czy środki pieniężne wypłacone na rzecz Wnioskodawcy z tytułu zasiadania w zarządzie Spółki podlegać będą opodatkowaniu podatkiem dochodowym na terytorium Polski, czy też środki te, zgodnie z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wpływać jedynie będą na zasady ustalenia stawki podatku mającej zastosowanie do dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce według skali podatkowej?2. Czy środki pieniężne wypłacone na rzecz Wnioskodawcy z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora niebędącego członkiem zarządu Spółki podlegać będą opodatkowaniu podatkiem dochodowym na terytorium Polski, czy też środki te, zgodnie z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wpływają jedynie na zasady ustalenia stawki podatku mającej zastosowanie do dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce według skali podatkowej?
 
ITPB1/415-527/11/RR Czy obliczając wysokość polskiego podatku dochodowego z tytułu otrzymanej dywidendy wypłacanej przez Spółkę, Wnioskodawca może obliczoną kwotę podatku pomniejszyć o podatek, jaki może być nałożony przez państwo cypryjskie, czyli o dziesięcioprocentowy podatek od wypłacanych dywidend?
 
ITPB1/415-420a/11/WM Czy po 1 stycznia 2011 r. Spółka jako płatnik będzie obowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku od każdej wypłaty wynagrodzenia, czy też podatnik będzie obowiązany samodzielnie rozliczyć się z podatku w zeznaniu PIT-38 i dokonać wpłaty podatku wg art. 45 ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-420b/11/WM Czy Spółka była obowiązana pobrać i zapłacić podatek od kwoty podwyższenia kapitału zakładowego, tj. od kwoty 400 zł, czy też od kwoty 15.400 zł?
 
ITPB1/415-426/11/PSZ Czy dochód uzyskany ze sprzedaży wyżej opisanej nieruchomości podlega zwolnieniu od podatku w związku z przeznaczeniem go na własne cele mieszkaniowe?
 
IPTPB1/415-227/11-2/ASZ 1.Czy wydatki poniesione przed rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej w celu uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego, warunkujących w świetle art. 24 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 23 ustawy o radcach prawnych wykonywanie działalności gospodarczej w formie kancelarii radcy prawnego, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z tejże działalności gospodarczej?
2.Czy możliwość kwalifikacji jako kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej wydatków związanych z uzyskaniem uprawnień zawodowych radcy prawnego poniesionych przed rozpoczęciem działalności uzależniona jest od sposobu prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (metoda memoriałowa albo kasowa)?
 
IPTPB2/415-632/11-3/AK Czy spłatę odsetek i rat kredytu mieszkaniowego od dnia 18 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2011 r. Wnioskodawczyni może w całości zaliczyć na poczet swoich wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe ( mimo iż kredyt jest na oboje małżonków, a dochód ze sprzedaży nieruchomości osiągnęła wyłącznie Wnioskodawczyni)?
 
IPTPB2/415-632/11-2/AK Czy wpłata w kwocie 29.751,61 zł do Spółdzielni Mieszkaniowej, udokumentowana zaświadczeniem, stanowi koszt uzyskania przychodu w poz. 22 w PIT-39?
 
ILPB2/415-836/11-2/AJ Prawidłowość dokumentowania darowizn.
 
IPPB2/415-824/11-2/LS Czy wniesienie przez Wnioskodawcę w formie darowizny Aktywów do FIZ spowoduje po stronie Wnioskodawcy przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB2/415-837/11-2/AJ Prawidłowość dokumentowania darowizn.
 
ILPB2/415-838/11-2/AJ Prawidłowość dokumentowania darowizn.
 
ILPB2/415-839/11-2/AJ Prawidłowość dokumentowania darowizn.
 
ILPB2/415-840/11-2/AJ Prawidłowość dokumentowania darowizn.
 
ILPB2/415-843/11-2/TR Prawidłowość dokumentowania darowizn.
 
ILPB2/415-844/11-2/TR Prawidłowość dokumentowania darowizn.
 
ILPB2/415-845/11-2/TR Prawidłowość dokumentowania darowizn.
 
ILPB2/415-846/11-2/TR Prawidłowość dokumentowania darowizn.
 
ILPB2/415-847/11-2/TR Prawidłowość dokumentowania darowizn.
 
ILPB2/415-848/11-2/TR Prawidłowość dokumentowania darowizn.
 
IPPB2/415-811/11-4/LS Czy przeznaczone przez Wnioskodawczynię środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości (budynek mieszkalny w zabudowie bliźniaczej wraz z gruntem), otrzymane na podstawie przedwstępnej umowy sprzedaży na poczet ceny sprzedaży, przeznaczone na spłatę kredytu ciążącego na zbywanej nieruchomość podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r. na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1588)?
 
IPPB2/415-857/11-2/LS Czy z tytułu otrzymania przez Wnioskodawczynię od Spółki Cypryjskiej dywidendy, będzie miała prawo do obniżenia 19% zryczałtowanego podatku dochodowego należnego w Polsce (na podstawie art. 30a updof), o 10% podatek u źródła, który potencjalnie może zostać potrącony u źródła na Cyprze?
 
ILPB1/415-1028/11-2/AA Na jakich zasadach opodatkowany będzie uzyskany przez Wnioskodawcę przychód (dochód), w części dotyczącej udziału w zysku jako akcjonariusza, z tytułu dywidendy przez Spółkę komandytowo-akcyjną?
 
IPPB2/415-855/11-2/LS Czy z tytułu otrzymania przez Wnioskodawczynię od Spółki Cypryjskiej dywidendy, będzie miała prawo do obniżenia 19% zryczałtowanego podatku dochodowego należnego w Polsce (na podstawie art. 30a updof), o 10% podatek u źródła, który potencjalnie może zostać potrącony u źródła na Cyprze?
 
IPPB2/415-856/11-2/LS Czy z tytułu otrzymania przez Wnioskodawczynię od Spółki Cypryjskiej dywidendy, będzie miała prawo do obniżenia 19% zryczałtowanego podatku dochodowego należnego w Polsce (na podstawie art. 30a updof), o 10% podatek u źródła, który potencjalnie może zostać potrącony u źródła na Cyprze?
 
ILPB1/415-1045/11-2/AG Czy w świetle przepisów ustawy przedstawionego opisu prawidłowo ustalono podstawę amortyzacji nabytej nieruchomości?
 
ILPB1/415-927/11-3/IM Z którego dnia należy przyjąć średni kurs waluty NBP dla wyceny otrzymanego towaru, a tym samym do przeliczenia kosztów uzyskania przychodów na PLN, czy właściwym będzie średni kurs waluty NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury?
 
ILPB1/415-927/11-4/IM Z którego dnia należy przyjąć średni kurs waluty NBP dla wyceny otrzymanego towaru, a tym samym do przeliczenia kosztów uzyskania przychodów na PLN, czy właściwym będzie średni kurs waluty NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury?
 
IPPB1/415-1011/11-2/JB Czy w świetle wyżej wymienionych przepisów, jako obywatel Węgier nieposiadajacy obywatelstwa polskiego, Wnioskodawca zobowiązany jest do prowadzenia ksiąg handlowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 22002 r. Nr 76, poz 694 z póżn. zm.) nawet jeżeli nie osiągnął przychodu netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy, co najmniej w równowartości w walucie polskiej 1.200.000 euro, w konsekwencji czy może od 1 stycznia 2012 r. zrezygnować z prowadzenia księgi handlowej oraz założyć od tego dnia podatkową księgę przychodów i rozchodów?
 
IPPB1/415-996/11-2/JB Wartość początkową przedmiotowego samochodu osobowego stanowi jego cena nabycia, wynikająca z faktury VAT. Jeżeli Wnioskodawcy nie przysługiwało obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy w podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług wówczas wartość początkowa przedmiotowego samochodu osobowego winna być ustalona według ceny brutto wynikającej z faktury VAT. Tak ustalona wartość będzie podstawą do dokonywania odpisów amortyzacyjnych z tym, że odpisy te będą stanowiły koszty uzyskania przychodów w części nie przekraczającej równowartości 20 000 euro ustalonej zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 4 cytowanej ustawy.
 
IPPB2/415-932/11-2/LS Czy w przypadku wypłaty dywidendy przez Spółki na rzecz podatnika, podatnik może odliczyć od podatku należnego na terenie Polski podatek u źródła z tytułu wypłat dywidendy na terytorium Cypru wynikający z art. 24 ust. 3 polsko – cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, w wysokości 10% kwoty dywidendy brutto, niezależnie od tego, czy 10% podatek u źródła został faktycznie zapłacony na Cyprze?
 
IPPB2/415-909/11-2/LS Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym Podatnik, w przypadku wniesienia udziałów Spółek, jako aportu i objęcia w zamian udziałów w spółce z siedzibą na Cyprze, ze względu na cele związane z podatkiem dochodowym od osób fizycznych powinien wskazać przychód w wysokości nominalnej wartości udziałów spółki cypryjskiej objętych w zamian za aport w postaci udziałów Spółek?
 
IPPB1/415-941/11-2/JB Skoro wynikająca z aktu notarialnego cena, za którą Wnioskodawczyni sprzedała nieruchomość została określona na kwotę 340.000 PLN i kwota ta odpowiada wartości rynkowej, to właśnie ona, pomniejszona o ewentualne koszty odpłatnego zbycia oraz koszty uzyskania przychodu, określone zgodnie z art. 22 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowi dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym w myśl art. 30e cytowanej ustawy. Jednakże do kosztów tych Wnioskodawczyni nie może zaliczyć kwoty kredytu zaciągniętego na nabycie i remont zbytej nieruchomości.
 
IPPB1/415-921/11-2/JB Środki pieniężne uzyskane przez Wnioskodawczynię w 2010 r. ze sprzedaży nieruchomości, które zostaną przeznaczone na spłatę kredytu zaciągniętego w banku mającego swoją siedzibę w Wielkiej Brytanii, na zakupioną tam nieruchomość, nie będą korzystały ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r., bowiem nie zostaną spełnione przesłanki określone w tych przepisach.
 
IPPB2/415-931/11-2/LS Czy w przypadku otrzymywania przez Podatnika wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w Spółkach wynagrodzenie to będzie zwolnione z opodatkowania na terenie Polski zgodnie z zasadami wskazanymi w przepisie art. 24 ust. 1 lit. a i ust. 4 polsko – cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (metoda wyłączenia z progresją)?
 
IPPB2/415-889/11-2/LS Czy Wnioskodawcy przysługują 50% koszty uzyskania przychodu w przypadku wynagrodzeń uzyskanych na stanowisku producenta?
 
IPPB2/415-922/11-2/LS Czy w przedstawionym powyżej zdarzeniu przyszłym, na podstawie art. 24 ust. 5d Ustawy PIT, w przypadku umorzenia przez Spółkę akcji w trybie przewidzianym przez art. 359 § 6 KSH (umorzenie automatyczne), przychód Wnioskodawcy z tytułu takiego umorzenia (równy kwocie ustalonej jako wynagrodzenie za umarzane akcje) pomniejszany jest o koszty uzyskania przychodu w wysokości wartości rynkowej umarzanych akcji z dnia ich nabycia przez Wnioskodawcę w drodze darowizny?
 
IPPB2/415-910/11-2/LS Czy dochód Podatnika osiągnięty ze źródła, jakim jest wynagrodzenie otrzymywane od spółki cypryjskiej będzie opodatkowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. 00.14.176 ze zmianami)?
 
ILPB2/415-809/11-4/JK Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru oraz w zakresie zastosowania art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w sytuacji uzyskiwania dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru.
 
ILPB2/415-809/11-5/JK Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru oraz w zakresie zastosowania art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w sytuacji uzyskiwania dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru.
 
ILPB2/415-809/11-6/JK Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru oraz w zakresie zastosowania art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w sytuacji uzyskiwania dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru.
 
ILPB2/415-809/11-7/JK Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru oraz w zakresie zastosowania art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w sytuacji uzyskiwania dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru.
 
IBPBII/2/415-599/11/MMa Czy zgodnie z art. 21 ust 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wnioskodawca może skorzystać z ulgi meldunkowej i nie płacić podatku dochodowego od zbycia zarówno budynku mieszkalnego, jak i gruntu, na którym ten budynek się znajduje?
 
IBPBI/1/415-929/11/WRz Jaka jest możliwość wystawiania rachunków dokumentujących sprzedaż zwierząt karmowych pochodzących z własnej hodowli?
 
IBPBI/1/415-842/11/BK w zakresie możliwości ujęcia w prowadzonej podatkowej księdze przychodów i rozchodów wydatków związanych z nabyciem towarów handlowych, jako kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej oraz braku obowiązku ujęcia w remanencie sporządzonym na koniec roku podatkowego skonfiskowanych towarów handlowych
 
IBPBI/1/415-843/11/BK w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej straty nadzwyczajnej związanej z konfiskatą towaru handlowego
 
IPTPB1/415-247/11-3/DS Czy Spółka jest płatnikiem podatku od osób fizycznych z tytułu przychodów ze stosunku pracy w przypadku nieodpłatnego objęcia akcji przez pracowników Spółki w ramach programu motywacyjnego?
 
IBPBI/1/415-955/11/WRz Czy wspólnik zawiązanej spółki cywilnej będący równocześnie udziałowcem innej spółki osobowej może opłacać ryczałt ewidencjonowany od przychodów uzyskanych z zawiązanej spółki mimo opodatkowania dochodów tzw. podatkiem liniowym uzyskanych równocześnie w ramach spółki osobowej?
 
IBPBI/1/415-962/11/WRz Czy wspólnik zawiązanej spółki cywilnej będący równocześnie udziałowcem innej spółki osobowej może opłacać ryczałt ewidencjonowany od przychodów uzyskanych z zawiązanej spółki mimo opodatkowania dochodów tzw. podatkiem liniowym uzyskanych równocześnie w ramach spółki osobowej?
 
ITPB2/415-388/11/MU Możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej.

Wskaźniki gospodarcze