Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 24 stycznia 2012 r.
 
IBPBII/1/415-665/11/BJ 1. Czy słusznym jest pobieranie podatku od rent sierocych przyznanych w Austrii, gdzie renty te są zwolnione od pobierania podatku?2. Czy będąc krajem w Unii Europejskiej nie obowiązują nas takie same przepisy?
 
IBPBII/2/415-776/11/JG Czy istnieje obowiązek zapłaty podatku od sprzedaży mieszkania? Jeśli tak to w jakiej kwocie?
 
IBPBII/2/415-777/11/MW Skutki podatkowe sprzedaży lokalu mieszkalnego w sytuacji, gdy nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do tego lokalu miało miejsce w 2008r. natomiast w 2011r. miało miejsce ustanowienie odrębnej własności tego lokalu.
 
ITPB2/415-348/11/MM Czy otrzymywany ryczałt z tytułu pełnienia funkcji Skarbnika Rady Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa jest zwolniony na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-414a/11/RR Czy Wnioskodawca ma możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej działalności odsetek od kredytu hipotecznego mieszkaniowego zaciągniętego na "prywatne" konto przez Wnioskodawcę wraz z żoną z przeznaczeniem na zakup lokalu mieszkalnego przeznaczonego na wynajem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej ?
 
ITPB1/415-414b/11/RR Czy w związku z tym, że przedmiotowy lokal mieszkalny był użytkowany przed nabyciem około 30 lat, Wnioskodawca może dany lokal amortyzować wg indywidualnej stawki amortyzacyjnej w wysokości 10% przez 10 lat?
 
ITPB1/415-361/11/MR Czy w świetle zdarzenia przyszłego dokonanie wymiany wszystkich posiadanych przez Wnioskodawcę Udziałów (20%) w Spółce, jednocześnie z innymi wspólnikami Spółki (na podstawie tej samej umowy), na udziały innej spółki (polskiej albo cypryjskiej), gdzie w konsekwencji spółka nabywająca uzyskałaby 100% udziałów w Spółce dających bezwzględną większość praw głosu, spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu (lub dochodu) w rozumieniu ustawy PIT, w szczególności art. 24 ust. 8a i 8b ustawy PIT?
 
ITPB3/415-15/11/DK Czy w świetle zdarzenia przyszłego dokonanie wymiany wszystkich posiadanych przez Wnioskodawcę Udziałów (20%) w Spółce, jednocześnie z innymi wspólnikami Spółki (na podstawie tej samej umowy), na udziały innej spółki (polskiej albo cypryjskiej), gdzie w konsekwencji spółka nabywająca uzyskałaby 100% udziałów w Spółce dających bezwzględną większość praw głosu, spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu (lub dochodu) w rozumieniu ustawy PIT, w szczególności art. 24 ust. 8a i 8b ustawy PIT?
 
IPTPB2/415-583/11-2/KK Czy stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych, podatnik powinien wydatkować przychód uzyskany ze sprzedaży części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na zakup nieruchomości, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie?
 
IPTPB1/415-222/11-4/MD Czy z tytułu wykonywania usług konsultingowo - doradczych przez Menedżera w ramach Umowy, Wnioskodawca będzie działał przy wypłacie wynagrodzenia w charakterze płatnika, tj. czy będzie zobowiązany, na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307 ze zm.), do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 20% oraz wpłacenia go (zgodnie z art. 42 ust. 1 ww. ustawy) w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca siedziby płatnika?
Czy wypłata wynagrodzenia Menedżerowi z tytułu zasiadania w Zarządzie Spółki powodować będzie, iż Wnioskodawca działa w charakterze płatnika, tj. czy Spółka będzie zobowiązana, na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 20% oraz wpłacenia go (zgodnie z art. 42 ust. 1 ww. ustawy) w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek – na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika?
 
IPTPB1/415-222/11-5/MD Czy z tytułu wykonywania usług konsultingowo - doradczych przez Menedżera w ramach Umowy, Wnioskodawca będzie działał przy wypłacie wynagrodzenia w charakterze płatnika, tj. czy będzie zobowiązany, na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307 ze zm.), do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 20% oraz wpłacenia go (zgodnie z art. 42 ust. 1 ww. ustawy) w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca siedziby płatnika?
Czy wypłata wynagrodzenia Menedżerowi z tytułu zasiadania w Zarządzie Spółki powodować będzie, iż Wnioskodawca działa w charakterze płatnika, tj. czy Spółka będzie zobowiązana, na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 20% oraz wpłacenia go (zgodnie z art. 42 ust. 1 ww. ustawy) w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek – na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika?
 
IPTPB2/415-651/11-2/KR W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez Wnioskodawcę w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 
IPPB2/415-920/11-2/LS Czy w przedstawionym powyżej zdarzeniu przyszłym, na podstawie art. 24 ust. 5d Ustawy PIT, w przypadku umorzenia przez Spółkę akcji w trybie przewidzianym przez art. 359 § 1 KSH (umorzenie przymusowe), przychód Wnioskodawcy z tytułu takiego umorzenia (równy kwocie ustalonej jako wynagrodzenie za umarzane akcje) pomniejszany jest o koszty uzyskania przychodu w wysokości wartości rynkowej umarzanych akcji z dnia ich nabycia przez Wnioskodawcę w drodze darowizny?
 
IPPB2/415-899/11-2/LS Reasumując, stwierdzić należy, że na skutek wniesienia do spółki kapitałowej wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości, przychodem Wnioskodawcy będzie wartość nominalna objętych udziałów/akcji w zamian za aport.
 
IPPB2/415-900/11-2/LS Reasumując, stwierdzić należy, że na skutek wniesienia do spółki kapitałowej wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości, przychodem Wnioskodawcy będzie wartość nominalna objętych udziałów/akcji w zamian za aport.
 
IPPB1/415-375/10-2/ES Ustalenie źródła przychodów z tytułu przychodu uzyskanego przez akcjonariusza w spółce komandytowo – akcyjnej
 
IPPB1/415-920/11-5/EC 1) Czy wydatek udokumentowany przez Ubezpieczyciela fakturą VAT wydatek dotyczący Ubezpieczenia na życie na koszt Spółki zatrudnionych pracowników oraz ich rodzin od miesiąca lipca 2011 r. ma prawo podatnik pod datą wystawienia powyżej opisanej faktury VAT zaewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w każdym miesiącu roku podatkowego 2011 oraz w następnych latach podatkowych oraz zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
 
IPPB1/415-920/11-6/EC 1) Czy wydatek udokumentowany przez Ubezpieczyciela fakturą VAT wydatek dotyczący Ubezpieczenia na życie na koszt Spółki zatrudnionych pracowników oraz ich rodzin od miesiąca lipca 2011 r. ma prawo podatnik pod datą wystawienia powyżej opisanej faktury VAT zaewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w każdym miesiącu roku podatkowego 2011 oraz w następnych latach podatkowych oraz zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
 
IPPB1/415-920/11-3/EC 2. Czy odzyskany przez Spółkę w trybie art. 89a ust. 1 ptu należny podatek od towarów i usług od tzw. wierzytelności nieściągalnych stanowi dla podatnika przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, który to przychód Spółka jest zobowiązana zaewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów jako pozostały przychód pod datą skutecznego złożenia deklaracji dla podatku od towarów i usług za dany miesiąc rozliczeniowy, w którym strona dokonała korekty podatku należnego?
 
IPPB1/415-884/11-2/EC 1. Czy na postawie przepisów Ustawy PIT określenie udziału Wnioskodawcy w zyskach i stratach Spółki Osobowej w wysokości od 85% do 95%, który jest niewspółmiernie wysoki w porównaniu z wartością wniesionego wkładu do tej spółki, spowoduje po stronie Wnioskodawcy otrzymanie nieodpłatnego lub częściowo odpłatnego świadczenia w naturze lub innego świadczenia od drugiego wspólnika (Spółki z o.o.)?
 
IPPB1/415-884/11-3/EC Czy zawarcie umowy (sporządzenie statutu) Spółki Osobowej pomiędzy Spółką z o.o. a Wnioskodawcą stanowi „transakcję” w rozumieniu przepisów rt. 25a i 25 ust. 1-4 Ustawy PIT? (pyt. oznaczone nr 2)
 
IPPB1/415-818/11-2/ES Ustalenie źródła przychodów z udziału w spółce komandytowo – akcyjnej oraz możliwości opodatkowania przychodu podatkiem liniowym, momentu powstania przychodu po stronie wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej będącego akcjonariuszem, obowiązku odprowadzania zaliczek oraz określenia podstawy opodatkowania.
 
IPPB1/415-958/11-2/EC 1) Czy dochody udziałowca spółki, który po jej przekształceniu w spółkę komandytową stanie się jej komandytariuszem, mogą zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostać opodatkowane według liniowej stawki 19% (zgodnie z art. 30c ww. ustawy) od dnia przekształcenia, tj. od dnia wpisu do rejestru spółki komandytowej?2) Czy podatnik może wybrać podatek liniowy dla rozliczania przychodów osiąganych z udziału w spółce osobowej powstałej z przekształcenia sp. z o.o. w tym samym roku w którym nastąpi przekształcenie zawsze, gdy zakres czynności wykonywanych przez podatnika w spółce osobowej nie będzie odpowiadał czynnościom wykonywanym uprzednio przez podatnika jako pracownika sp. z o.o.?3) Czy podatnik może wybrać podatek liniowy dla rozliczania przychodów osiąganych z udziału w spółce osobowej powstałej z przekształcenia sp. z o.o. w tym samym roku w którym nastąpi przekształcenie nawet gdy zakres czynności wykonywanych przez podatnika w spółce osobowej będzie pokrywał się z czynnościami wykonywanymi uprzednio przez podatnika - jako pracownika sp. z o.o.?
 
IPPB1/415-954/11-2/EC 1. Czy Wnioskodawca jako wspólnik firmy W. s.c. od podarowanej sobie działki, grunt ewidencyjny nr 108/8, musi zapłacić podatek dochodowy?
 
IPPB3/423-200/11-2/JG Z zastrzeżeniem, że do rozważanych składników majątkowych nie będzie mieć zastosowania art. 16b ust.2 Ustawy o PDOP, czy Wnioskodawca postąpi zgodnie z przepisami Ustawy o PDOP, jeśli, traktując te składniki jako składniki majątkowe przeznaczone do zbycia w okresie krótszym niż jeden rok, nie będzie ich traktować dla celów podatku dochodowego jako środki trwałe ani wartości niematerialne i prawne, i w rezultacie nie wprowadzi rozważanych składników majątkowych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o której mowa w art. 9 ust. 1 Ustawy o PDOP, i nie będzie ich amortyzował dla celów podatku dochodowego i rozpoznawał z tego tytułu kosztów uzyskania przychodu?
 
IPPB4/415-131/10//11-8/JK W związku ze sfinansowaniem przez Spółkę składki z tytułu polisy ubezpieczeniowej, w której jako ubezpieczeni będą wskazani wszyscy przeszli, obecni i przyszli członkowie zarządu, nieokreśleni z imienia i nazwiska w umowie ubezpieczenia, nie powstanie po stronie tych osób przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zarówno ze stosunku pracy, jak i z działalności wykonywanej osobiście. W związku z powyższym Spółka z tytułu zapłaconych składek ubezpieczeniowych nie będzie zobowiązana pełnić obowiązków płatnika, o których mowa w art. 31 i art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
ILPB1/415-936/11-2/TW Czy przychody z najmu budynku biurowego Wnioskodawca może opodatkować w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%, jeżeli nie prowadzi indywidualnej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej?
 
ILPB1/415-925/11-2/AG Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych obniżenia wkładu wniesionego do spółki komandytowej.
 
ILPB2/415-785/11-2/AJ Jak opodatkować sprzedaż przedmiotowych działek na gruncie podatku dochodowego?
 
ILPB2/415-835/11-3/ES 1. Czy dokonany zwrot wydatków za przeprowadzenie robót remontowych stanowi przychód z innych źródeł?
2. Czy w związku z tym należało go wykazać w zeznaniu rocznym?
 
ILPB2/415-825/11-2/ES 1. Czy dokonany zwrot wydatków za przeprowadzenie robót remontowych stanowi przychód z innych źródeł?
2. Czy w związku z tym należało go wykazać w zeznaniu rocznym?
 
IBPBI/1/415-969/11/ZK Czy wydatki z tytułu zapłaconych odsetek od zaciągniętego przez wspólników, jako osoby fizyczne, kredytu hipotecznego zaciągniętego w celu sfinansowania zakupu mieszkania, ponoszone po dniu przyjęcia do używania tego mieszkania, będą mogły być zaliczone do kosztów prowadzenia działalności spółki i czy Wnioskodawca jako podatnik podatku dochodowego w proporcji określonej udziałami spółki będzie mógł je zaliczać do kosztów uzyskania przychodu?
 
DD9/033/287/BRT/2011/PK-1547 skutki podatkowe wniesienia udziałów do spółki osobowej
 
IBPBI/1/415-970/11/ZK Czy zakupione mieszkanie spółka będzie mogła amortyzować zgodnie z art. 22a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od wartości początkowej ustalonej wg zasad określonych w art. 22g ust. 1 ustawy i czy Wnioskodawca jako podatnik podatku dochodowego w proporcji określonej udziałami spółki będzie mógł zaliczać tak ustaloną amortyzację do kosztów uzyskania przychodu?
 
IBPBI/1/415-971/11/ZK Czy wydatki z tytułu utrzymania mieszkania (w tym media), ponoszone w związku z przyjęciem do używania ww. mieszkania, będą mogły być zaliczone do kosztów prowadzenia działalności spółki w całości i czy Wnioskodawca jako podatnik podatku dochodowego w proporcji określonej udziałami spółki będzie mógł je zaliczać do kosztów uzyskania przychodu?
 
DD9/033/126/KZU/2011/PK-1326 warunki skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wskaźniki gospodarcze