Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 25 stycznia 2012 r.
 
IBPBII/1/415-631/11/BD Czy wartość dodatku za rozłąkę jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych do wartości odpowiadającej wartości diety z tytułu podróży służbowej na terenie kraju jak i poza granicami kraju.
 
IBPBII/1/415-646/11/BD Czy Spółka jest zobowiązana jako płatnik podatku, obliczyć i pobrać zaliczki na podatek dochodowy z uwzględnieniem kwot wypłacanych pracownikom tytułem zwrotu kosztów prania ubrań w trakcie podróży służbowej czy też kwoty te stanowią kwoty wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-648/11/HK Czy należy płacić podatek dochodowy od otrzymanej dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Urzędu Miasta? Jeżeli tak, to czy płaci się go od całej wartości dotacji, czy od wartości dotacji pomniejszonej o koszty uzyskania dotacji?
 
IBPBII/1/415-652/11/AA a. Czy Spółka jako płatnik jest zobowiązana doliczyć hipotetyczną wartość udziału pracowników w imprezie do przychodów pracowniczych podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych stosownie do art. 12 ust. 1, ust. 3 w związku z art. 9 ust. 1 oraz art. 11 ust. 1 i ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?b. Czy Spółka jako płatnik jest zobowiązana doliczyć hipotetyczną wartość udziału w imprezie osobom zaproszonym, nie będącymi pracownikami Spółki do przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych stosownie do art. 10 ust. 1 pkt. 9 i art. 11 ust. 1 i ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?c. Czy Spółka powinna naliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od uzyskanych przez pracowników i pozostałe osoby niebędące pracownikami Spółki zaproszone na imprezę przychodów?
 
IBPBII/1/415-655/11/MK Czy podatnik składając korektę zeznania podatkowego zobowiązany jest do korekty dołączyć załącznik PIT/O, jeżeli dane w załączniku nie uległy zmianie?
 
IBPBII/1/415-660/11/HK Czy podlegają opodatkowaniu świadczenia rzeczowe w postaci bezpłatnego wyżywienia przysługującego żołnierzom zawodowym oraz równoważnik pieniężny wypłacany w zamian za te świadczenia?
 
IPTPB2/415-617/11-2/TS Czy obliczając wysokość podatku z tytułu otrzymanej dywidendy wypłacanej przez Spółkę, który podlega zapłacie na terytorium Polski, Wnioskodawca może obniżyć polski podatek, o podatek jaki może być nałożony przez państwo cypryjskie, czyli o podatek wynoszący 10% od otrzymanych dywidend?
 
IPTPB2/415-617/11-4/TS Czy środki pieniężne wypłacone na rzecz Wnioskodawcy z tytułu zasiadania w Zarządzie Spółki podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na terytorium Polski, czy też środki te, zgodnie z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wpływają jedynie na zasady ustalenia stawki podatku mającej zastosowanie do dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce według skali podatkowej?
 
IPTPB2/415-617/11-3/TS Czy środki pieniężne wypłacone na rzecz Wnioskodawcy z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora Spółki podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na terytorium Polski, czy też środki te, zgodnie z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wpływają jedynie na zasady ustalenia stawki podatku mającej zastosowanie do dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce według skali podatkowej?
 
IPPB1/415-813/11-2/ES Ustalenie źródła przychodów z udziału w spółce komandytowo – akcyjnej oraz możliwości opodatkowania przychodu podatkiem liniowym, momentu powstania przychodu po stronie wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej będącego akcjonariuszem, obowiązku odprowadzania zaliczek oraz określenia podstawy opodatkowania.
 
IPPB1/415-955/11-2/EC Czy Wnioskodawca jako wspólnik firmy W. s.c.od podarowanej synowi działki grunt ewidencyjny nr 108/8 musi zapłacić podatek dochodowy?
 
IPPB1/415-966/11-2/EC Czy w związku z otrzymaniem składników majątkowych (zarówno rzeczy jak i praw majątkowych) w toku likwidacji Spółki w ramach zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku Wnioskodawca osiągnie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na dzień likwidacji?
 
ILPB2/415-905/11-2/JK Czy dotacja, udzielona przez gminę stanowiąca dofinansowanie do przydomowej oczyszczalni dla osób fizycznych wg obowiązujących przepisów jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBI/1/415-720/11/RM Dot. sposobu i momentu opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w Spółce komandytowo-akcyjnej
 
IBPBI/1/415-733/11/RM Skutki podatkowe przekazania nieruchomości przez spółkę jawną na potrzeby osobiste wspólników tej spółki
 
IBPBI/1/415-865/11/ESZ w zakresie momentu i sposobu opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej oraz obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z ww. tytułu
 
IBPBI/1/415-873/11/ESZ Czy prawidłowym sposobem skorygowania kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest pomniejszenie amortyzacji naczepy i inwestycji w obcym środku trwałym od miesiąca września 2010r. tj. od momentu wpływu dotacji na konto?
 
IBPBI/1/415-932/11/ESZ Czy wydatki poniesione na kurs licencji pilota samolotu (kurs pilotażu) stanowią koszt uzyskania przychodu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBI/1/415-935/11/ESZ Czy wydatki poniesione na kurs licencji pilota samolotu (kurs pilotażu) stanowią koszt uzyskania przychodu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBI/1/415-974/11/ESZ Czy przychód Wnioskodawcy z tytułu posiadanych w spółce komandytowo - akcyjnej akcji będzie określany proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku spółki?
 
IBPBI/1/415-984/11/AP Sposób amortyzacji wskazanego we wniosku środka trwałego (pawilonu handlowego).
 
IBPBI/1/415-972/11/ZK Czy wydatki z tytułu zapłaconych odsetek od zaciągniętego przez wspólników, jako osoby fizyczne, kredytu hipotecznego zaciągniętego w celu sfinansowania zakupu mieszkania, ponoszone po dniu przyjęcia do używania tego mieszkania, będą mogły być zaliczone do kosztów prowadzenia działalności spółki i czy Wnioskodawca jako podatnik podatku dochodowego w proporcji określonej udziałami spółki będzie mógł je zaliczać do kosztów uzyskania przychodu?
 
IBPBI/1/415-978/11/ZK Czy od momentu zakończenia wynajmu nieruchomości dla uczelni, należy koszt amortyzacji uwzględniać w kosztach uzyskania przychodu, w obniżonej wysokości, to jest proporcjonalnie do pozostałej wynajmowanej powierzchni (pod działalność gastronomiczną)?
 
IBPBI/1/415-981/11/ZK Czy po wybudowaniu całego budynku, który w całości Wnioskodawczyni chce przeznaczyć na prowadzenie działalności gospodarczej, może amortyzację budynku zaliczyć w koszty podatkowe?
 
IBPBI/1/415-985/11/AP Możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej wskazanego we wniosku samochodu ciężarowego (beczkowozu), niedopuszczonego do ruchu drogowego.
 
IBPBI/1/415-1002/11/ZK Czy prawidłowe jest zaliczanie w koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych liczonych od całej powierzchni budynku, w sytuacji gdy Wnioskodawca użytkuje i wynajmuje tylko niewielką wyremontowaną część?
 
IBPBI/1/415-1003/11/AP nieodpłatne przekazanie na rzecz Wnioskodawcy środków trwałych i wyposażenia wykorzystywanych w prowadzonej przez Jego żonę pozarolniczej działalności gospodarczej
 
IBPBI/1/415-987/11/WRz Czy akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych uiszcza zaliczki na podatek dochodowy?
 
IBPBI/1/415-1004/11/AP możliwości amortyzacji środków trwałych nieodpłatne przekazanych na rzecz Wnioskodawcy, a wykorzystywanych uprzednio w prowadzonej przez Jego żonę pozarolniczej działalności gospodarczej.
 
IBPBI/1/415-1005/11/AP skutki podatkowe nabycia w drodze darowizny przedsiębiorstwa prowadzonego przez żonę Wnioskodawcy
 
IBPBI/1/415-1006/11/AP możliwości amortyzacji środków trwałych wchodzących w skład przedsiębiorstwa otrzymanego w drodze darowizny od żony Wnioskodawcy.
 
IBPBI/1/415-1013/11/AP skutki podatkowe nieodpłatnego przekazania środków trwałych i wyposażenia z prowadzonej przez Wnioskodawczynię pozarolniczej działalności gospodarczej do prowadzonej przez jej męża pozarolniczej działalności gospodarczej oraz sposobu udokumentowania tej czynności prawnej

Wskaźniki gospodarcze