Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 26 stycznia 2012 r.
 
IBPBI/1/415-700/11/ZK Na jakich zasadach opodatkowany będzie przychód (dochód) uzyskany przez Wnioskodawcę w postaci wypłaty dywidendy przez spółkę komandytowo-akcyjną?
 
IBPBII/1/415-644/11/AŻ w zakresie opodatkowania wartości wydatków związanych z leczeniem i rehabilitacją zawodników
 
IBPBI/1/415-638/11/BK w zakresie braku konieczności uznania przychodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę z tytułu wykonywania tłumaczeń, za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz możliwości uznania ww. przychodów za przychody z „działalności wykonywanej osobiście” oraz sposobu ich rozliczenia
 
IBPBII/2/415-798/11/AK Wskazanie momentu powstania przychodu po stronie wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej w sytuacji, kiedy spółka komandytowo-akcyjna uzyskuje różne przychody z kapitałów pieniężnych.
 
IBPBII/2/415-1046/11/AK Wskazanie momentu powstania przychodu po stronie wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej w sytuacji, kiedy spółka komandytowo-akcyjna uzyska przychód z tytułu umorzenia dobrowolnego udziałów i akcji spółek kapitałowych, a ponadto prowadzi działalność w zakresie handlu papierami wartościowymi na GPW.
 
IPTPB2/415-627/11-3/TS W jaki sposób kwalifikowany jest przychód uzyskany z umorzenia udziałów/akcji w sytuacji gdy umorzenie ma charakter dobrowolny?
 
IPTPB2/415-627/11-2/TS Czy w przypadku gdy dobrowolne umorzenie w Spółce udziałów/akcji będzie miało charakter nieodpłatny, spowoduje to po stronie Wnioskodawcy powstanie dochodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-626/11-3/TS W jaki sposób kwalifikowany jest przychód uzyskany z umorzenia udziałów/akcji w sytuacji gdy umorzenie ma charakter dobrowolny?
 
IPTPB2/415-626/11-2/TS Czy w przypadku gdy dobrowolne umorzenie w Spółce udziałów/akcji będzie miało charakter nieodpłatny, spowoduje to po stronie Wnioskodawcy powstanie dochodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-625/11-3/TS W jaki sposób kwalifikowany jest przychód uzyskany z umorzenia udziałów/akcji w sytuacji gdy umorzenie ma charakter dobrowolny?
 
IPTPB2/415-625/11-2/TS Czy w przypadku gdy dobrowolne umorzenie w Spółce udziałów/akcji będzie miało charakter nieodpłatny, spowoduje to po stronie Wnioskodawcy powstanie dochodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-616/11-4/TS Czy środki pieniężne wypłacone na rzecz Wnioskodawcy z tytułu zasiadania w Zarządzie Spółki podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na terytorium Polski, czy też środki te, zgodnie z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wpływają jedynie na zasady ustalenia stawki podatku mającej zastosowanie do dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce według skali podatkowej?
 
IPTPB2/415-615/11-2/TS Czy obliczając wysokość podatku z tytułu otrzymanej dywidendy wypłacanej przez Spółkę, który podlega zapłacie na terytorium Polski, Wnioskodawca może obniżyć polski podatek, o podatek jaki może być nałożony przez państwo cypryjskie, czyli o podatek wynoszący 10% od otrzymanych dywidend?
 
IPTPB2/415-615/11-4/TS Czy środki pieniężne wypłacone na rzecz Wnioskodawcy z tytułu zasiadania w Zarządzie Spółki podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na terytorium Polski, czy też środki te, zgodnie z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wpływają jedynie na zasady ustalenia stawki podatku mającej zastosowanie do dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce według skali podatkowej?
 
IPTPB2/415-615/11-3/TS Czy środki pieniężne wypłacone na rzecz Wnioskodawcy z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora Spółki podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na terytorium Polski, czy też środki te, zgodnie z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wpływają jedynie na zasady ustalenia stawki podatku mającej zastosowanie do dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce według skali podatkowej?
 
IPTPB1/415-197/11-4/AG Czy przy obliczaniu miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy byłego pracownika należy stosować koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy oraz kwotę zmniejszającą podatek?
 
IPTPB1/415-197/11-5/AG Czy przy obliczaniu miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy byłego pracownika należy stosować koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy oraz kwotę zmniejszającą podatek?
 
ITPB2/415-826/11/RS Czy upominki o wartości nieprzekraczającej 200 zł przekazane osobom fizycznym w związku z promocją gminy korzystają ze zwolnienia przedmiotowego?
 
IPTPB2/415-592/11-4/MP Czy, podatek zapłacony w Islandii nie może być uznany przez stosowne władze podatkowe Polski tj. Urząd Skarbowy za dopełnienie przez Wnioskodawcę obowiązków podatkowych na mocy ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Czy, urzędy podatkowe Polski i Islandii nie mogą udzielić sobie wyjaśnień na mocy porozumienia i załatwić sprawę tak, aby dopełnić wolę wzajemności i nie naruszać interesów i dobrego imienia podatnika tj. Wnioskodawcy?
 
ITPB1/415-955/11/HD Czy przy pobieraniu zryczałtowanego podatku dochodowego od odsetek od pożyczki udzielonej Spółce komandytowej przez wspólnika, będącego osobą fizyczną, podstawą opodatkowania będą odsetki w części odpowiadającej udziałom pozostałych wspólników, stanowiące wówczas dla wspólnika będącego pożyczkodawcą przychód do opodatkowania, czy też zryczałtowany podatek dochodowy na dzień 31 grudnia 2011 r. należy obliczyć od pełnej kwoty odsetek naliczonych od pożyczki udzielonej przez wspólnika?
 
IPTPB2/415-620/11-2/MP Czy Wnioskodawczyni, jako kierownikowi produkcji oraz uczestnikowi tworzenia utworu audiowizualnego, zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę w TV przysługują 50% koszty uzyskania przychodu?
 
IPTPB2/415-647/11-2/KR 1.Czy dochód z udziału w zysku SKA, otrzymany jako Dywidenda przez Wnioskodawcę z SKA stanowi przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym – w zależności od wyboru Akcjonariusza – czy taki dochód może być opodatkowany na zasadach określonych w art. 30c Ustawy PIT?
2.Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu Akcjonariusza w SKA, przychód po jego stronie nie powstaje w dniu sprzedaży przez SKA rzeczy oraz wyświadczenia usług, gdyż przychód ten powstanie zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy PIT wyłącznie w dacie faktycznego otrzymania Dywidendy?
3.Czy w związku z tym zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 1 Ustawy PIT, Wnioskodawca nie jest zobowiązany płacić za miesiące, w których SKA sprzedaje rzeczy, prawa majątkowe oraz wyświadczy usługi, gdyż przychód powstaje wyłącznie w dacie faktycznego otrzymania Dywidendy?
4.Co stanowi podstawę opodatkowania (przychody minus koszty uzyskania przychodu) dla faktycznie otrzymanych dochodów Akcjonariusza z SKA, tj. czy dochodem w rozumieniu art. 9 ust. 1 i ust. 2 Ustawy PIT jest faktycznie otrzymana Dywidenda z SKA?
 
IPTPB2/415-647/11-3/KR 1.Czy dochód z udziału w zysku SKA, otrzymany jako Dywidenda przez Wnioskodawcę z SKA stanowi przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym – w zależności od wyboru Akcjonariusza – czy taki dochód może być opodatkowany na zasadach określonych w art. 30c Ustawy PIT?
2.Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu Akcjonariusza w SKA, przychód po jego stronie nie powstaje w dniu sprzedaży przez SKA rzeczy oraz wyświadczenia usług, gdyż przychód ten powstanie zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy PIT wyłącznie w dacie faktycznego otrzymania Dywidendy?
3.Czy w związku z tym zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 1 Ustawy PIT, Wnioskodawca nie jest zobowiązany płacić za miesiące, w których SKA sprzedaje rzeczy, prawa majątkowe oraz wyświadczy usługi, gdyż przychód powstaje wyłącznie w dacie faktycznego otrzymania Dywidendy?
4.Co stanowi podstawę opodatkowania (przychody minus koszty uzyskania przychodu) dla faktycznie otrzymanych dochodów Akcjonariusza z SKA, tj. czy dochodem w rozumieniu art. 9 ust. 1 i ust. 2 Ustawy PIT jest faktycznie otrzymana Dywidenda z SKA?
 
IPTPB1/415-213/11-4/KSU Czy dotacja oświatowa (w tym dochód Wnioskodawczyni) otrzymywana z Gminy korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Czy ww. dotacja powinna być ewidencjonowana w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz ujmowana w zeznaniu podatkowym?
 
IPTPB1/415-213/11-5/KSU Czy dotacja oświatowa (w tym dochód Wnioskodawczyni) otrzymywana z Gminy korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Czy ww. dotacja powinna być ewidencjonowana w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz ujmowana w zeznaniu podatkowym?
 
IPTPB1/415-213/11-6/KSU Stwierdzić należy, iż środki finansowe otrzymane przez Wnioskodawczynię, jako prowadzącą Publiczną Szkołę Podstawową na podstawie umowy z jednostką samorządu terytorialnego o prowadzenie szkoły, z Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczone na pokrycie kosztów dożywiania dzieci, są dla Niej przychodem z pozarolniczej działalności, jednakże zwolnionym od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie wyżej cytowanego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPTPB1/415-234/11-2/AG Czy kwota środków pieniężnych, którą Wnioskodawca otrzyma w wyniku likwidacji Spółki, jest przychodem w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-652/11-2/KR W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez Wnioskodawczynię w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 
IPTPB1/415-228/11-4/KSU Czy możliwe i aktualne jest zastosowanie opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przy wykonywaniu działalności gospodarczej w ramach PKWiU 52.29.C?
 
IPPB1/415-907/11-2/EC Czy po wprowadzeniu Lokalu do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Podatnik będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odsetkową część rat spłacanego Kredytu 2 w momencie ich zapłaty?
Czy po wprowadzeniu Lokalu do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Podatnik może dokonywać amortyzacji Lokalu wykorzystując stawkę 2,5%?
 
IPPB1/415-907/11-3/EC Czy w momencie zaprzestania wykorzystywania Lokalu na cele działalności gospodarczej i wyłączenia Lokalu z ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przez Podatnika i przekazania Lokalu na cele osobiste powstanie przychód podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB1/415-907/11-4/EC Czy u Podatnika powstanie przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych w momencie sprzedaży Lokalu po upływie pięciu lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpił zakup Lokalu, jeżeli wcześniej nastąpi wyłączenie Lokalu z ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a Lokal do momentu sprzedaży pozostawałby osobistym majątkiem Podatnika?
Czy u Podatnika powstanie przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych w momencie sprzedaży Lokalu po upływie pięciu lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpił zakup Lokalu, jeżeli do momentu sprzedaży Lokal wykorzystywany będzie na cele związane z działalnością gospodarczą i znajdować się będzie w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej w ramach działalności gospodarczej?
 
IPPB1/415-793/11-4/IF Sprzedaż udziału w działce nabytego w spadku w 1996 r. nie stanowi źródła przychodu, a zatem nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawczyni obowiązku podatkowego ze względu na upływ pięcioletniego terminu, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie;
Dochód ze sprzedaży udziału w działce nabytego w wyniku zniesienia współwłasności w 2008 r. będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.
 
IPPB1/415-981/11-2/EC 1) Jak ma wyglądać rozliczenie podatkowe za 2011 rok w przypadku opisanym powyżej i czy istnieje konieczność rozliczania przez Wnioskodawcę w Polsce przychodów osiąganych w Rosji, jeżeli tam posiada ośrodek interesów życiowych i przebywa ponad 183 dni roku (jeśli tak, to na jakich zasadach)?
2) Czy fakt ewentualnej przedterminowej spłaty kredytu bankowego w przyszłości, udzielonego na nabycie nieruchomości wiele lat przed wyjazdem na stale zagranicę, z tytułu wynajmu, której podatnik osiąga przychody w Polsce, zmieni status podatkowy Wnioskodawcy?
3) Czy ewentualne oszczędzanie środków pieniężnych, transferowanych w wyniku osiągania dochodów w Rosji na koncie / oprocentowanych lokatach w polskim banku zmieni status podatkowy Wnioskodawcy? Wnioskodawca podkreśla, że lokowanie w Polsce jest jedynie opcją, której realizacja w przyszłości uzależniona jest od interpretacji podatkowej Ministra Finansów.
 
IPPB1/415-815/11-2/ES PIT - w zakresie ustalenia źródła przychodów z udziału w spółce komandytowo–akcyjnej oraz możliwości opodatkowania przychodu podatkiem liniowym
 
IBPBI/1/415-1014/11/AP skutki podatkowe przekazania w drodze darowizny przedsiębiorstwa prowadzonego przez Wnioskodawczynię na rzez jej męża
 
DD9/033/283/BRT/2011/PK-1587 skutki podatkowe wniesienia udziałów do spółki osobowej

Wskaźniki gospodarcze