Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 28 stycznia 2012 r.
 
IPTPB2/415-610/11-2/KR 1.Czy w przypadku objęcia przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce Cypryjskiej w zamian za wkład niepieniężny w postaci akcji w SKA, mającej siedzibę na terytorium Polski, o wartości rynkowej przekraczającej wartość nominalną obejmowanych udziałów w Spółce Cypryjskiej, przychodem z tego tytułu będzie wyłącznie wartość nominalna objętych udziałów w Spółce Cypryjskiej w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako: „Ustawa PIT”), także wówczas gdy ich wartość nominalna będzie znacznie niższa niż wartość rynkowa wnoszonych aportem akcji SKA?
2.Czy w przypadku objęcia przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce Cypryjskiej w zamian za wkład niepieniężny w postaci akcji w SKA, mającej siedzibę na terytorium Polski, o wartości rynkowej przekraczającej wartość nominalną obejmowanych udziałów w Spółce Cypryjskiej organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej będzie mógł zastosować art. 19 ust. 1 zdanie drugie w zw. z art. 19 ust. 3 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i określić przychód Wnioskodawcy w innej wysokości niż wartość nominalna udziałów w Spółce Cypryjskiej?
 
IPTPB2/415-609/11-2/KR 1.Czy w przypadku objęcia przez Wnioskodawcę akcji w Spółce Cypryjskiej w zamian za wkład niepieniężny w postaci akcji w SKA, mającej siedzibę na terytorium Polski, o wartości rynkowej przekraczającej wartość nominalną obejmowanych akcji w Spółce Cypryjskiej, przychodem z tego tytułu będzie wyłącznie wartość nominalna objętych akcji w Spółce Cypryjskiej w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako: „Ustawa PIT”), także wówczas gdy ich wartość nominalna będzie znacznie niższa niż wartość rynkowa wnoszonych aportem akcji SKA?
2.Czy w przypadku objęcia przez Wnioskodawcę akcji w Spółce Cypryjskiej w zamian za wkład niepieniężny w postaci akcji w SKA, mającej siedzibę na terytorium Polski, o wartości rynkowej przekraczającej wartość nominalną obejmowanych akcji w Spółce Cypryjskiej organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej będzie mógł zastosować art. 19 ust. 1 zdanie drugie w zw. z art. 19 ust. 3 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i określić przychód Wnioskodawcy w innej wysokości niż wartość nominalna akcji w Spółce Cypryjskiej?
 
IPTPB2/415-608/11-2/KR 1.Czy w przypadku objęcia przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce Luksemburskiej w zamian za wkład niepieniężny w postaci akcji w SKA, mającej siedzibę na terytorium Polski, o wartości rynkowej przekraczającej wartość nominalną obejmowanych udziałów w Spółce Luksemburskiej przychodem z tego tytułu będzie wyłącznie wartość nominalna objętych udziałów w Spółce Luksemburskiej w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako: „Ustawa PIT”), także wówczas gdy ich wartość nominalna będzie znacznie niższa niż wartość rynkowa wnoszonych aportem akcji SKA?
2.Czy w przypadku objęcia przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce Luksemburskiej w zamian za wkład niepieniężny w postaci akcji w SKA, mającej siedzibę na terytorium Polski, o wartości rynkowej przekraczającej wartość nominalną obejmowanych udziałów w Spółce Luksemburskiej organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej będzie mógł zastosować art. 19 ust. 1 zdanie drugie w zw. z art. 19 ust. 3 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i określić przychód Wnioskodawcy w innej wysokości niż wartość nominalna udziałów w Spółce Luksemburskiej?
 
IPTPB2/415-607/11-2/KR 1.Czy w przypadku objęcia przez Wnioskodawcę akcji w Spółce Luksemburskiej w zamian za wkład niepieniężny w postaci akcji w SKA, mającej siedzibę na terytorium Polski, o wartości rynkowej przekraczającej wartość nominalną obejmowanych akcji w Spółce Luksemburskiej przychodem z tego tytułu będzie wyłącznie wartość nominalna objętych akcji w Spółce Luksemburskiej w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako: „Ustawa PIT”), także wówczas gdy ich wartość nominalna będzie znacznie niższa niż wartość rynkowa wnoszonych aportem akcji SKA?
2.Czy w przypadku objęcia przez Wnioskodawcę akcji w Spółce Luksemburskiej w zamian za wkład niepieniężny w postaci akcji w SKA, mającej siedzibę na terytorium Polski, o wartości rynkowej przekraczającej wartość nominalną obejmowanych akcji w Spółce Luksemburskiej organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej będzie mógł zastosować art. 19 ust. 1 zdanie drugie w zw. z art. 19 ust. 3 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i określić przychód Wnioskodawcy w innej wysokości niż wartość nominalna akcji w Spółce Luksemburskiej?
 
IPTPB2/415-606/11-2/KR Czy art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie do dobrowolnego umorzenia akcji w SKA, tj. czy do przychodów z kapitałów pieniężnych Wnioskodawca może zaliczyć, przychody z odpłatnego zbycia akcji SKA na rzecz SKA w celu ich umorzenia
 
IPTPB2/415-605/11-4/KR Czy wypłata dywidendy ze spółki luksemburskiej – o ile dywidenda ta podlegałaby zwolnieniu z opodatkowania w Polsce oraz w Luksemburgu – będzie podlegać obowiązkowi deklarowania jej wysokości w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-37 lub deklaracji PIT-38 albo innej deklaracji podatkowej?
 
IPTPB2/415-605/11-2/KR 1.Czy przychód powstały po stronie Wnioskodawcy z tytułu dywidendy wypłaconej mu przez Fundusz z siedzibą w Luksemburgu, będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w Polsce?
2.Czy przychód powstały po stronie Wnioskodawcy z tytułu dywidendy przysługującej mu od Funduszu, która zostanie przeznaczona na podwyższenie kapitału zakładowego przez emisję kolejnych akcji/tytułów uczestnictwa w Funduszu, będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w Polsce?
 
IPTPB2/415-605/11-3/KR 1.Czy przychód powstały po stronie Wnioskodawcy z tytułu dywidendy wypłaconej mu przez Fundusz z siedzibą w Luksemburgu, będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w Polsce?
2.Czy przychód powstały po stronie Wnioskodawcy z tytułu dywidendy przysługującej mu od Funduszu, która zostanie przeznaczona na podwyższenie kapitału zakładowego przez emisję kolejnych akcji/tytułów uczestnictwa w Funduszu, będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w Polsce?
 
IPTPB1/415-243/11-2/MD Dotyczy możliwości zmiany metody amortyzacji
 
IPTPB2/415-593/11-7/TS Czy od sprzedaży działki nr 66/3 powinien być odprowadzony podatek dochodowy, jeśli byłaby ona sprzedana po upływie 5 lat od jej nabycia?
Czy powstanie obowiązek podatkowy w zakresie podatku VAT oraz podatku dochodowego od osób fizycznych w wypadku sprzedaży działki budowlanej wydzielonej z działki nr 100?
 
IPTPB2/415-593/11-8/TS Czy powstanie obowiązek podatkowy w zakresie w podatku dochodowego od osób fizycznych w wypadku sprzedaży działki nr 66/3 lub wydzielonej działki budowlanej z działki nr. 100 lub wydzielonej działki drogi do działki nr 66/4, której właścicielem jest moja córka - przed upływem 5 lat od daty zniesienia współwłasności w październiku 2007 r.?
 
IPTPB1/415-209/11-6/KSU 1)Czy płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z Wnioskodawczyni wynagrodzenia będzie Ona jako organ prowadzący szkołę?
2)Czy wynagrodzenie Wnioskodawczyni winno być opodatkowane na zasadach ogólnych jako wynagrodzenie za pracę?
 
IPTPB1/415-209/11-7/KSU 1)Czy płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z Wnioskodawczyni wynagrodzenia będzie Ona jako organ prowadzący szkołę?
2)Czy wynagrodzenie Wnioskodawczyni winno być opodatkowane na zasadach ogólnych jako wynagrodzenie za pracę?
 
IPTPB2/415-653/11-2/KR W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez Wnioskodawczynię w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 
IPTPB2/415-641/11-2/MP Czy w przedstawionym stanie na dzień objęcia udziałów powstanie dochód do opodatkowania, oraz czy ustalając koszt uzyskania przychodu do wyceny rzeczy ruchomych i gruntu, należy stosować aktualną wartość rynkową aportu, czy wartość nabycia poszczególnych składników aportu?
 
IPTPB2/415-712/11-2/AK Czy w świetle zaistniałego stanu faktycznego Wnioskodawca miał obowiązek opodatkowania otrzymanego odszkodowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-272/11-2/DS Czy dodatki i nagrody spisowe są przychodem ze stosunku pracy czy z działalności wykonywanej osobiście, zgodnie z art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z realizacją przez Gminę zadań zleconych przez GUS, związanych z przeprowadzeniem narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r.?
 
IPTPB1/415-265/11-2/DS Jaka jest podstawa opodatkowania w przypadku zbycia nieruchomości nabytej w ramach dziedziczenia, jeżeli sprzedaży tej dokonuje Spadkobierczyni w wyniku przedwstępnej umowy sprzedaży, zawartej jeszcze przez spadkodawcę, który na poczet ceny przyjął zadatek?
 
IPPB4/415-816/11-2/JK3 możliwość zastosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów
 
ILPB2/415-933/11-2/JK Czy w przypadku gdy dobrowolne umorzenie w Spółce udziałów/akcji będzie miało charakter nieodpłatny, spowoduje to po stronie Wnioskodawcy powstanie dochodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB2/415-932/11-2/JK Czy w przypadku gdy dobrowolne umorzenie w Spółce udziałów/akcji będzie miało charakter nieodpłatny, spowoduje to po stronie Wnioskodawcy powstanie dochodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-916/11-4/AP Czy przychodem z tytułu najmu nieruchomości lokalowej będzie wyłącznie kwota czynszu najmu X (Czynsz Najmu), czy też - oprócz powyższego - do podstawy opodatkowania podatkiem zryczałtowanym należy zaliczać opłaty eksploatacyjne związane z użytkowaniem lokalu (Opłaty Eksploatacyjne)?
 
ILPB1/415-1029/11-3/IM Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej koszty wyjazdów służbowych ponoszonych w ramach realizowanych zleceń?
 
ILPB1/415-1090/11-2/AG Czy prawidłowym będzie wystawianie dowodów wewnętrznych dokumentujących skup odpadów poużytkowych w postaci zużytych tonerów od drukarek od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i czy można takie dowody wewnętrzne zaliczyć do kosztów uzyskanie przychodów?
 
IPPB1/415-802/11-4/ES Możliwość zastosowania 50 % podwyższonych kosztów uzyskania przychodów.
 
ILPB1/415-931/11-4/IM Czy otrzymane kwoty w postępowaniu egzekucyjnym stanowią przychód Zleceniobiorcy (podatnika) jako jego wynagrodzenie z tytułu świadczonej usługi w ramach rozwiązanej umowy zlecenia przed jej wykonaniem (art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), czy też przychód z tytułu odszkodowanie (art. 14 ust. 2 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) z tytułu powstałej szkody w składniku majątku Zleceniobiorcy jakim była przyszła wierzytelność wobec Zleceniodawcy wynikająca z zawartej umowy zlecenia, a która wygasła, w wyniku skutecznego rozwiązania umowy zlecenia przez Zleceniodawcę bez ważnej przyczyny?
 
ILPB1/415-928/11-2/TW 1. Jaką wartość mieszkania zaksięgować jako wartość zakupu towaru – wartość zakupu pierwszego mieszkania, czy też wartość drugiego po zamianie?
2. Jaką wartość sprzedanego mieszkania ująć w książce przychodów i rozchodów jako wartość zakupu mieszkania – 110.000 zł + 10.000 zł, czy też 175.000 zł?
 
ILPB2/415-1012/11-4/AJ Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych umorzenia pożyczki pożyczkobiorcy.
 
ILPB2/415-1012/11-5/AJ Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przedawnienia długu.
 
ILPB2/415-1012/11-6/AJ Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych umorzenia pożyczki w związku ze śmiercią pożyczkobiorcy.
 
ILPB2/415-780/11-5/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym.
 
IPPB1/415-1098/11-2/EC Wartość zobowiązania z tytułu pobytu zmarłej w Domu Opieki Społecznej nie stanowi na gruncie art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych „kosztu odpłatnego zbycia” udziału w lokalu mieszkalnym, nabytego przez Wnioskodawcę tytułem spadku. Wartość dokonanej całkowitej spłaty zobowiązania - nie stanowi na gruncie art. 22 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych „udokumentowanego nakładu, który zwiększył wartość” lokalu mieszkalnego, nabytego przez Wnioskodawcę tytułem spadku poczynionego w czasie jego posiadania przez Wnioskodawcę. W opisanym we wniosku stanie faktycznym, opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym będzie podlegać dochód z odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym, nabytego w drodze spadku stanowiący różnicę pomiędzy przychodem ustalonym zgodnie z art. 19 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i kosztami uzyskania przychodu, o których mowa w art. 22 ust. 6d tej ustawy. Wnioskodawca nie ma jednak prawa do pomniejszenia przychodu z tytułu sprzedaży udziału w nieruchomości, o kwotę przypadającej na niego proporcjonalnie do posiadanego udziału w nieruchomości, części wydatków poniesionych na spłatę kosztów pobytu zmarłej w domu opieki.
 
ILPB2/415-786/11-3/AJ 1. Czy Wnioskodawca wraz z żoną chcąc sprzedać przedmiotową nieruchomość przy założeniu, że tylko On będzie zameldowany na pobyt stały dłużej niż 12 miesięcy przed sprzedażą nieruchomości, a żona będzie zameldowana na pobyt stały krócej niż 12 miesięcy przed sprzedażą - będą mogli oboje (jako małżeństwo posiadający wspólnotę majątkową) skorzystać z ulgi meldunkowej i przy sprzedaży ww. nieruchomości być zwolnionym z płatności podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości?
2. Czy w przypadku gdy żona Wnioskodawcy - w 2011 roku - przekaże w formie aktu darowizny swoją część własności (1/2) Zainteresowanemu, to Wnioskodawca posiadający wtedy 100% własności nieruchomości i zameldowanie na pobyt stały ponad 12 miesięcy przed datą sprzedaży nieruchomości, będzie mógł skorzystać z ulgi meldunkowej na posiadane wcześniej 50% własności oraz skorzystać z możliwości skorzystania ze zwolnienia z płatności podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości zgłaszając przy tym do odpowiednich organów ze środki uzyskane ze sprzedaży 50% własności nieruchomości zostaną przeznaczone na cele mieszkaniowe (budowa domu, kupno mieszkania)?
 
ILPB2/415-786/11-4/AJ 1. Czy Wnioskodawca wraz z żoną chcąc sprzedać przedmiotową nieruchomość przy założeniu, że tylko On będzie zameldowany na pobyt stały dłużej niż 12 miesięcy przed sprzedażą nieruchomości, a żona będzie zameldowana na pobyt stały krócej niż 12 miesięcy przed sprzedażą - będą mogli oboje (jako małżeństwo posiadający wspólnotę majątkową) skorzystać z ulgi meldunkowej i przy sprzedaży ww. nieruchomości być zwolnionym z płatności podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości?
2. Czy w przypadku gdy żona Wnioskodawcy - w 2011 roku - przekaże w formie aktu darowizny swoją część własności (1/2) Zainteresowanemu, to Wnioskodawca posiadający wtedy 100% własności nieruchomości i zameldowanie na pobyt stały ponad 12 miesięcy przed datą sprzedaży nieruchomości, będzie mógł skorzystać z ulgi meldunkowej na posiadane wcześniej 50% własności oraz skorzystać z możliwości skorzystania ze zwolnienia z płatności podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości zgłaszając przy tym do odpowiednich organów ze środki uzyskane ze sprzedaży 50% własności nieruchomości zostaną przeznaczone na cele mieszkaniowe (budowa domu, kupno mieszkania)?
 
IPPB1/415-374/07/11-5/S/EC Jeżeli Wnioskodawca jako podatnik uzyskujący przychody z działów specjalnych produkcji rolnej nie zgłosił zamiaru prowadzenia ksiąg, ustala dochód przy zastosowaniu norm szacunkowych i to niezależnie od wielkości uzyskanych przychodów. Przekroczenie limitu przychodów, o jakim mowa w art. 24a ust. 4 ustawy, nie jest w tej sytuacji okolicznością ważącą, ponieważ obowiązek prowadzenia ksiąg, w tym ksiąg rachunkowych, w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i dla potrzeb tej ustawy jest uregulowany swoiście, odmiennie, niż w ustawie o rachunkowości. Dlatego też dochód z działów specjalnych produkcji rolnej w wypadku, gdy podatnik (Wnioskodawca) zamiaru prowadzenia ksiąg nie zgłosił, określany będzie wyłącznie na podstawie norm szacunkowych dochodu określonych w załączniku nr 2 do ustawy, także wtedy, gdy przychód przekroczy limit z art. 24a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości.
 
IPPB1/415-678/11-2/KS Czy uzyskiwany przez Wspólnika Spółki komandytowej będącego osobą fizyczną udział w zysku Spółki komandytowej, która będzie prowadzić działalność stanowiącą dział specjalny produkcji rolnej podlega przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w takim zakresie, że źródłem przychodu takiego Wspólnika jest dział specjalny produkcji rolnej i w związku z tym dochód z działu specjalnego produkcji rolnej będzie mógł zostać ustalony również przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej jednostki produkcyjnej zwierzęcej, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 września 2010 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. z dnia 8 października 2010 r.) wydanym na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z póź. zm.), w sytuacji gdy podatnik nie zawiadomił organów podatkowych o zamiarze założenia ksiąg wykazujących te przychody?
 
IBPBI/1/415-1009/11/ESZ Czy wydatki na zakup suplementów diety, odżywek, profilaktycznych medykamentów, dermoprotektorów, środków higieny osobistej mogą stanowić koszty uzyskania przychodów?
 
ILPB2/415-1011/11-4/AJ Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych umorzenia pożyczki pożyczkobiorcy.
 
ILPB2/415-1011/11-5/AJ Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przedawnienia długu.
 
ILPB2/415-1011/11-6/AJ Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych umorzenia pożyczki w związku ze śmiercią pożyczkobiorcy.
 
ILPB2/415-1014/11-4/WM Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych umorzenia pożyczki pożyczkobiorcy.
 
ILPB2/415-1014/11-5/WM Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przedawnienia długu.
 
ILPB2/415-1014/11-6/WM Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych umorzenia pożyczki w związku ze śmiercią pożyczkobiorcy.
 
ILPB1/415-891/11-4/TW Czy udział pracownika w imprezie integracyjnej sfinansowanej ze środków zakładowego funduszu Świadczeń Socjalnych stanowi jego przychód i powoduje po stronie pracodawcy obowiązek poboru podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
ILPB2/415-803/11-2/ES Czy Wnioskodawczyni będzie miała na mocy art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 00.14.176) uprawnienie do zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie całego dochodu uzyskanego, ze sprzedaży swojej części udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym?
 
IPPB2/415-492/11-3/MK W zakresie skutków podatkowych związanych ze zwrotem pracownikowi równowartości wydatków związanych z wyjazdem pracownika w ramach świadczenia usług przez Spółkę.
 
ILPB2/415-1013/11-4/AJ Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych umorzenia pożyczki pożyczkobiorcy.
 
ILPB2/415-1013/11-5/AJ Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przedawnienia długu
 
ILPB2/415-1013/11-6/AJ Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych umorzenia pożyczki w związku ze śmiercią pożyczkobiorcy.
 
ITPB2/415-383a/11/MM Czy Wnioskodawczyni jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego z tytułu rezygnacji z prawa do lokalu w TBS, którego była najemcą?
 
ITPB2/415-386/11/MU Zastosowanie ulgi meldunkowej.
 
IBPBI/1/415-993/11/ZK 1. Czy odsetki od udzielonego kredytu, w części odpowiadającej powierzchni przeznaczonej na działalność gospodarczą mogą stanowić koszt uzyskania przychodu pozarolniczej działalności gospodarczej?
2. Czy dodatkowe (obowiązkowe) koszty związane z udzielonym kredytem, tj. ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie mieszkania oraz ubezpieczenie od niskiego wkładu, w części odpowiadającej powierzchni przeznaczonej na działalność mogą stanowić koszt uzyskania przychodu pozarolniczej działalności gospodarczej?
 
DD3/033/179/1/CRS/10/PK-1244 1. Czy zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy dofinansowanie do okularów korygujących dla pracowników jest kosztem firmy?
 
IPPB2/415-78/11-2/MS Przychód ze sprzedaży nieruchomości „resztowej”, powstałej w wyniku wywłaszczenia, a wykupionej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad – będzie stanowił dla Wnioskodawczyni przychód, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8, a tym samym dochód z tego tytułu będzie podlegał opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wskaźniki gospodarcze