Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 1 lutego 2012 r.
 
IBPBII/1/415-627/11/HK Czy przyznane i wypłacone osobom fizycznym dotacje celowe stanowią dla tych osób przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w konsekwencji obligujący Gminę do sporządzenia informacji PIT-8C?
 
ITPB1/415-439/11/PSZ Czy sprzedaż wyżej wymienionego gruntu w całości lub w częściach będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-558/11/BM Czy w przypadku, gdy wysokość należnego wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy zlecenia, obliczonego jako iloczyn stawki godzinowej i liczby przepracowanych godzin nie przekracza kwoty 200 zł ma zastosowanie art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy?
 
ITPB2/415-408/11/IB Czy Wnioskodawca dokonując korekty informacji PIT-11 powinien wykazać dochód podlegający opodatkowaniu, faktycznie pobrane zaliczki na podatek dochodowy (zarówno od dochodów zwolnionych i podlegających opodatkowaniu) oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne tylko od dochodu podlegającego opodatkowaniu?
 
ITPB1/415-484/11/AD Czy otrzymany przychód z tytułu renty wyrównawczej, zasądzonej wyrokiem sądu powszechnego w związku z uszczerbkiem na zdrowiu, którego doznał wskutek działań pozwanego, podlega opodatkowaniu?
 
ITPB2/415-409a/11/IB Czy Polak, będący rezydentem podatkowym w Polsce, który nie uzyskuje dochodów w Polsce, pracując w norweskiej firmie na statku bandery NIS (norweski rejestr statków) będzie musiał płacić podatek w Polsce, czy może też ten podatek zapłacić w Norwegii?
 
ITPB2/415-409b/11/IB Czy Polak, będący rezydentem podatkowym w Polsce, który nie uzyskuje dochodów w Polsce, pracując w norweskiej firmie na statku bandery W. zapłaciwszy podatek w Norwegii będzie zwolniony z płacenia podatku w Polsce?
 
ITPB2/415-404/11/ENB Zakres zastosowania zwolnienia przedmiotowego oraz określenia obowiązków płatnika.
 
ITPB2/415-454/11/RS Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej na pokładach statków.
 
ITPB1/415-463a/11/WM Czy opisane w stanie faktycznym dofinansowanie do Pionowego Centrum Obróbkowego sterowanego numerycznie CNC, które Wspólnicy działający pod firmą Spółki otrzymali/otrzymają w transzach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w wysokości 50% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu stanowi dla Wspólników (w szczególności dla Wnioskodawcy) przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-463b/11/WM Czy opisane w stanie faktycznym dofinansowanie do Pionowego Centrum Obróbkowego sterowanego numerycznie CNC, które Wspólnicy działający pod firmą Spółki otrzymali/otrzymają w transzach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w wysokości 50% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu stanowi dla Wspólników (w szczególności dla Wnioskodawcy) przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-476/11/DP W jaki sposób należy rozliczyć dochody uzyskane z tytułu uczestnictwa w programie reklamowym „G.” (A., M.)?
 
IBPBI/1/415-1022/11/ZK Czy opisana sprzedaż będzie stanowić przychód w rozumieniu art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB1/415-817/11-2/ES Ustalenie źródła przychodów z udziału w spółce komandytowo – akcyjnej oraz możliwości opodatkowania przychodu podatkiem liniowym, momentu powstania przychodu po stronie wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej będącego akcjonariuszem, obowiązku odprowadzania zaliczek oraz określenia podstawy opodatkowania.
 
IPPPB1/415-843/11-3/MS Dochody uzyskane przez Wnioskodawcę z dywidendy wypłacanej przez spółkę komandytowo-akcyjną nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na takich samych zasadach jak dochody z dywidendy wypłacanej przez spółkę akcyjną, co oznacza, że Wnioskodawca ma obowiązek wpłacania w trakcie roku podatkowego miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w przypadku osiągnięcia przez spółkę dochodu z działalności gospodarczej w danym roku. Obowiązek wpłacania zaliczek powstaje, poczynając od miesiąca, w którym dochody te przekroczą kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku. Spółka komandytowo-akcyjna nie jest podatnikiem tego podatku, podatnikiem jest wspólnik, a zatem to na nim ciąży obowiązek jego zapłaty. Dlatego też, w świetle powołanych przepisów i w odniesieniu do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego dochód związany z posiadaniem akcji w spółce komandytowo - akcyjnej podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (poprzez ustalanie co miesiąc dochodu przypadającego na akcjonariusza spółki komandytowo - akcyjnej i zapłatę zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy). U podatników którzy zgodnie z obowiązującymi ich zasadami rachunkowości sporządzają sprawozdanie finansowe, za dochód z działalności gospodarczej uważa się dochód wykazany na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg, zmniejszony o dochody wolne od podatku i zwiększony o wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów, zaliczone uprzednio w ciężar kosztów uzyskania przychodów (art. 24 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Podstawę opodatkowania przychody oraz koszty należy określić (zarówno u komplementariuszy jak i akcjonariuszy) proporcjonalnie do ich udziału w zysku w spółce komandytowo-akcyjnej.
 
IPPB1/415-881/11-2/MS Do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawca może zaliczyć wydatki poniesione na zakup drzwi antywłamaniowych i szafy metalowej (wraz z montażem) dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej i uwzględnić je na podstawie faktur VAT w prowadzonej księdze przychodów i rozchodów.
 
IPPB1/415-672/11-3/MS Czy przychody wnioskodawcy osiągane z tytułu posiadania statusu akcjonariusza w spółce komandytowo - akcyjnej należy klasyfikować jako przychody uzyskiwane z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej? Czy na wnioskodawcy jako akcjonariuszu spółki komandytowo-akcyjnej obowiązek zapłaty podatku/zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych ciąży jedynie w przypadku osiągnięcia przychodu należnego ze spółki komandytowo-akcyjnej to jest w momencie podjęcia uchwały o podziale zysku, przewidującej wypłatę zysku akcjonariuszowi?
 
IPPB1/415-672/11-2/MS Czy przychody wnioskodawcy osiągane z tytułu posiadania statusu akcjonariusza w spółce komandytowo - akcyjnej należy klasyfikować jako przychody uzyskiwane z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej? Czy na wnioskodawcy jako akcjonariuszu spółki komandytowo-akcyjnej obowiązek zapłaty podatku/zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych ciąży jedynie w przypadku osiągnięcia przychodu należnego ze spółki komandytowo-akcyjnej to jest w momencie podjęcia uchwały o podziale zysku, przewidującej wypłatę zysku akcjonariuszowi?
 
IPPB1/415-673/11-2/MS Czy przychody wnioskodawcy osiągane z tytułu posiadania statusu akcjonariusza w spółce komandytowo - akcyjnej należy klasyfikować jako przychody uzyskiwane z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej? Czy na wnioskodawcy jako akcjonariuszu spółki komandytowo-akcyjnej obowiązek zapłaty podatku/zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych ciąży jedynie w przypadku osiągnięcia przychodu należnego ze spółki komandytowo-akcyjnej to jest w momencie podjęcia uchwały o podziale zysku, przewidującej wypłatę zysku akcjonariuszowi?
 
IPPB1/415-673/11-3/MS Czy przychody wnioskodawcy osiągane z tytułu posiadania statusu akcjonariusza w spółce komandytowo - akcyjnej należy klasyfikować jako przychody uzyskiwane z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej? Czy na wnioskodawcy jako akcjonariuszu spółki komandytowo-akcyjnej obowiązek zapłaty podatku/zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych ciąży jedynie w przypadku osiągnięcia przychodu należnego ze spółki komandytowo-akcyjnej to jest w momencie podjęcia uchwały o podziale zysku, przewidującej wypłatę zysku akcjonariuszowi?
 
IPPB1/415-879/11-4/MS Wskazane we wniosku wydatki związane z utrzymaniem przedmiotowych nieruchomości (podatek od nieruchomości, koszty ogrzewania i elektryczności, telefon + internet, wywóz nieczystości, bieżące naprawy) wykorzystywanej na podstawie umowy użyczenia na potrzeby prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej mogą stanowić koszty uzyskania przychodów tej działalności, o ile zostaną właściwie udokumentowane, tj. z uwzględnieniem rodzaju prowadzonych ksiąg podatkowych i przepisów regulujących prowadzenie tych ksiąg.
 
IPPB1/415-1000/11-2/MS Ezyskiwane przez Wnioskodawcę dochody z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru będą podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy, tj. na Cyprze i w Polsce. Jednocześnie w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania, stosując określoną w art. 24 ust. 1 pkt a) umowy w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. metodę wyłączenia z progresją.
 
IPPPB1/415-844/11-5/MS Co stanowi podstawę opodatkowania (przychody minus koszty uzyskania przychodu) dla faktycznie otrzymanych dochodów Akcjonariusza z SKA, tj. czy dochodem w rozumieniu art. 9 ust. 1 i ust. 2 Ustawy PIT jest faktycznie otrzymana Dywidenda z SKA?
Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu Akcjonariusza w SKA, przychód po jego stronie nie powstaje w dniu sprzedaży przez SKA rzeczy oraz wyświadczenia usług, gdyż przychód ten powstanie zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy PIT wyłącznie w dacie faktycznego otrzymania Dywidendy oraz
 
IPPB1/415-844/11-4/MS Czy dochód z udziału w zysku SKA, otrzymany jako Dywidenda przez Wnioskodawcę z SKA stanowi przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT, a tym samym w zależności od wyboru Akcjonariusza — czy taki dochód może być opodatkowany na zasadach określonych w art. 30c Ustawy PIT?
 
IPPB1/415-653/11-2/AM Wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na dodatkowe ubezpieczenie umowy leasingu nie mają bezpośredniego związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz stanowią wydatki o charakterze osobistym tym samym nie mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej.
 
IPPB4/4160-56/11-4/JK W przedmiotowym przypadku nabycie odrębnej własności lokalu oraz udziału w nieruchomości wspólnej nastąpiło w dacie śmierci ojca, tj. w 1990 r., a to oznacza, iż przedmiotowa sprzedaż dokonana przez Wnioskodawcę w 2011 r. nie będzie w ogóle stanowiła źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z uwagi na upływ pięcioletniego terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IBPBI/1/415-991/11/AP Możliwość zaliczenia przychodów uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w Spółce komandytowo-akcyjnej do źródła
 
IPPB1/415-1002/11-2/MS Należy stwierdzić, że uzyskiwane przez Wnioskodawcę dochody z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru będą podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy, tj. na Cyprze i w Polsce. Jednocześnie w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania, stosując określoną w art. 24 ust. 1 pkt a) umowy w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. metodę wyłączenia z progresją.
 
IBPBI/1/415-996/11/AP Możliwość zaliczenia przychodów uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo–akcyjnej do źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza oraz możliwości opodatkowania dochodu uzyskanego z tego tytułu tzw. podatkiem liniowym, jak również moment uzyskania przez akcjonariusza przychodu z tytułu uczestnictwa w Spółce komandytowo-akcyjnej oraz sposobu uiszczania zaliczek na podatek dochodowy
 
IPPB1/415-925/11-2/MS Czy przy obliczaniu w przyszłym roku zobowiązania podatkowego (PIT-39) Wnioskodawczyni może odjąć od dochodu, który uzyskała w tym roku w wyniku sprzedaży kawalerki odziedziczonej po matce, kwotę pożyczki od Jej siostry, którą to pożyczką spłaciła część należności za mieszkanie kupione u dewelopera w 2009 r., a oddaje ją siostrze w 2011 r. z w/w dochodu?
 
IBPBI/1/415-1044/11/AP Moment i sposób opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej.
 
ITPB2/415-1123/08/11-S/TJ Zwolnienie z opodatkowania wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu.
 
ITPB1/415-228a/10/11-S/WM Czy wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego do spółki w postaci przedmiotowego przedsiębiorstwa, nieruchomości będzie skutkowało dla niego powstaniem przychodu podatkowego?

Wskaźniki gospodarcze