Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 2 lutego 2012 r.
 
IBPBII/1/415-623/11/BJ Czy instytut, wykonując na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych funkcję płatnika, w odniesieniu do wypłacanych w ramach wynagrodzenia premii związanych z przeniesieniem praw autorskich w ramach stosunku pracy, winien obliczać i pobierać zaliczki na podatek dochodowy z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3, tj. w wysokości 50 % od wypłacanych premii?
 
IBPBII/1/415-628/11/MK Czy zwrócone właścicielom odrębnych lokali środki funduszu remontowego w części przypadającej z nadwyżki bilansowej, stanowią dla tych osób przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-629/11/MK Czy wkład pieniężny (mieszkaniowy) wpłacony w 1980r. przy zasiedleniu lokalu mieszkalnego w wysokości 10% kosztów budowy lokalu a następnie zwaloryzowany do wysokości 10% wartości rynkowej lokalu, zaliczony zgodnie z umową najmu lokalu mieszkalnego na poczet ceny lokalu przy jego wykupie, stanowi dla byłego najemcy przychód z innych źródeł?
 
IBPBII/1/415-637/11/ASz Czy nieodpłatny dowóz do i z pracy stanowi dla pracowników przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-612/11/IG 1. Jak należy ustalić dochód z tytułu sprzedaży nieruchomości i jaką zastosować stawkę podatku?
2. Czy dochodem będzie wartość sprzedaży pomniejszona o wartość zakupu figurującą w ewidencji środków trwałych, czy też dochodem będzie wartość sprzedaży pomniejszona o wartość określoną przez rzeczoznawcę majątkowego?
3. Czy dochód ze sprzedaży będzie podlegał opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 
ILPB2/415-86/11/12-S/WS Czy wnioskodawca ma prawo skorzystać z ulgi meldunkowej?
 
ILPB2/415-1016/11-4/ES Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych umorzenia pożyczki pożyczkobiorcy.
 
ILPB2/415-1016/11-5/ES Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przedawnienia długu.
 
ILPB2/415-1016/11-6/ES Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych umorzenia pożyczki w związku ze śmiercią pożyczkobiorcy.
 
ILPB2/415-1021/11-4/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych umorzenia pożyczki pożyczkobiorcy.
 
ILPB2/415-1021-11-5/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przedawnienia długu.
 
ILPB2/415-1021/11-6/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych umorzenia pożyczki w związku ze śmiercią pożyczkobiorcy.
 
ILPB1/415-938/11-2/AA Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sposobu ewidencjonowania uzyskanych przychodów.
 
ILPB1/415-939/11-2/AA Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sposobu ewidencjonowania uzyskanych przychodów.
 
ILPB2/415-769/11-4/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi prorodzinnej.
 
ILPB1/415-1030/11-5/AG Jak często należy sporządzać spis z natury niezużytych materiałów, niesprzedanych wyrobów gotowych w celu prawidłowego odprowadzania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy?
 
ILPB1/415-982/11-3/AMN Czy wypłacając należny ekwiwalent delegatom i obserwatorom należy pobrać zaliczkę na podatek dochodowy?
 
ILPB2/415-1019/11-4/AJ Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych umorzenia pożyczki pożyczkobiorcy.
 
ILPB2/415-1019/11-5/AJ Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przedawnienia długu.
 
ILPB2/415-1019/11-6/AJ Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych umorzenia pożyczki w związku ze śmiercią pożyczkobiorcy.
 
ILPB2/415-1020/11-4/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych umorzenia pożyczki pożyczkobiorcy.
 
ILPB2/415-1020/11-5/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przedawnienia długu.
 
ILPB2/415-1020/11-6/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych umorzenia pożyczki w związku ze śmiercią pożyczkobiorcy.
 
ILPB1/415-975/11-4/IM Czy wartość wykupionej przez Instytut polisy ubezpieczeniowej dla pracowników, doktorantów bądź osób niebędących pracownikami, delegowanych w podróż służbową za granicę stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-975/11-5/IM Czy wartość wykupionej przez Instytut polisy ubezpieczeniowej dla pracowników, doktorantów bądź osób niebędących pracownikami, delegowanych w podróż służbową za granicę stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB4/415-629/11-8/MP Wnioskodawczyni będzie przysługiwało prawo do dokonania odliczeń zapłaconych odsetek wyłącznie od tej części kredytu, która finansowała zakup nowego lokalu mieszkalnego. Tym samym brak jest podstaw do odliczenia odsetek od tej części kredytu, która została przeznaczona na wykończenie lokalu mieszkalnego oraz refinansowanie poniesionych kosztów.
 
ILPB1/415-1079/11-2/AMN Czy opisany stan faktyczny obliguje Spółkę do doliczania pracownikowi na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodu z tytułu otrzymanych nieodpłatnych świadczeń w związku z przejazdami samochodem z miejsca zamieszkania pracownika do siedziby Spółki?
 
IPPB4/415-719/11-4/MP Czy Wnioskodawca, jako odpowiedzialny za prawidłowe pobranie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, może uwzględniać koszty uzyskania przychodu od opisanych umów o dzieło w wysokości 50%?
 
IPPB4/415-744/11-3/MP Czy na podstawie wystawionej przez jednostkę edukacyjną imiennej faktury VAT na pracownika, a nie na Wnioskodawcę (pracodawcę), pracownikowi można zastosować zwolnienie przedmiotowe, określone w art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB2/415-831/11-2/AJ Czy w zaistniałej sytuacji Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego w) związku z odpłatnym zbyciem nieruchomości na cel uzasadniający jej wywłaszczenie?
 
IPPB4/415-791/11-3/MP Brak jest przesłanek uniemożliwiających przekazywanie informacji PIT-11 oraz PIT-40 w formie elektronicznej podpisem elektronicznym, umieszczonej na zabezpieczonej platformie internetowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 
IPPB4/415-766/11-9/MP Jeżeli wszystkie warunki, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w celu zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu przeniesienia praw autorskich, zostaną spełnione – możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do części wynagrodzenia Wnioskodawcy stanowiącego wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich. Natomiast do pozostałej części wynagrodzenia uzyskanego z tytułu zwykłych obowiązków pracowniczych zastosowanie znajdą zryczałtowane koszty uzyskania przychodu wynikające z ww. art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB4/415-868/11-4/MP Skoro zatem w wyniku częściowego działu spadku i zniesienia współwłasności, udział Wnioskodawcy w przedmiotowej nieruchomości nie uległ powiększeniu, nie doszło do nabycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy, gdyż wartość otrzymanej przez Wnioskodawcę działki nie przekroczyła wartości udziału, jaki przysługiwał mu w wyniku nabycia spadku. Tym samym dokonana w 2011 r. sprzedaż niezabudowanej działki nie stanowi w ogóle źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 
ILPB2/415-852/11-2/WM Czy kwota wydana na zakup udziału w budynku będzie traktowana jako wydatki na cele mieszkaniowe w rozliczeniu podatku dochodowego od sprzedanego mieszkania?
 
IPPB4/415-846/11-2/MP Czy środki finansowe przyznane na podstawie przepisów ustawy o zasadach finansowania nauki przeznaczone na finansowanie uczestnictwa w programie, przekazane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za pośrednictwem Uniwersytetu uczestnikowi programu na podstawie zawartych umów są wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust.1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB4/415-792/11-3/MP Brak jest przesłanek uniemożliwiających przekazywanie informacji PIT-11 oraz PIT-40 w formie elektronicznej podpisem elektronicznym, umieszczonej na zabezpieczonej platformie internetowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 
ILPB2/415-833/11-4/WM Czy – w świetle uiszczenia wpłaty i dokonania zmiany przysługującego prawa do zajmowanego lokalu na własnościowe oraz ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu, jak również sprzedaży lokalu – Zainteresowana ma obowiązek zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych?
 
ILPB2/415-871/11-3/WS Opodatkowanie przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych – obowiązki płatnika.
 
ILPB2/415-793/11-4/WS Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.
 
ILPB2/415-794/11-4/WS Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.
 
IBPBII/1/415-834/11/BJ 1. Jakie jest źródło pochodzenia i podstawa przyznania środków, z których finansowane są wynagrodzenia osób zatrudnionych do bezpośredniej realizacji celów programów i projektów współfinansowanych z bezzwrotnej pomocy?
2. Czy środki przyznane Spółce na realizację tych programów i projektów mają charakter bezzwrotnej pomocy?
3. Czy w przedstawionych stanach faktycznych osoby zatrudnione przez Spółkę w ramach stosunku pracy oraz na podstawie umów cywilnoprawnych uczestniczą w bezpośredniej realizacji celów programów i projektów współfinansowanych z bezzwrotnej pomocy?
4. Czy w przedstawionych stanach faktycznych w odniesieniu do dochodów z tytułu bezpośredniej realizacji celów programów współfinansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy, zwolnienie z podatku dochodowego jest wyłączone zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b) in fine ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
5. Czy zwolnienie od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych znajduje zastosowanie pomimo, że środki bezzwrotnej pomocy są przekazywane nie bezpośrednio przez organizację międzynarodową (Unię Europejską), lecz za pośrednictwem podmiotów upoważnionych do rozdzielania tych środków, takich jak instytucje zarządzające i wdrażające programy i projekty (PARP, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Województwo) oraz Regionalna Instytucja Finansująca (Spółka)?
6. Czy i w jakim zakresie w przedstawionych stanach faktycznych w odniesieniu do dochodów osób zatrudnionych przez Spółkę do bezpośredniej realizacji celów programów współfinansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy, w zakresie finansowania ze środków budżetu państwa, przekazywanych przez PARP, znajduje zastosowanie zwolnienie z opodatkowania w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
7. Czy przekazywanie środków bezzwrotnej pomocy na realizację programów i projektów w trybie refundacji wyłącza lub ogranicza możliwości zastosowania zwolnień na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 i pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-1086/11-5/AMN Czy od zapomogi wypłaconej zgodnie z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości 2.000 zł, Wnioskodawca jako płatnik powinien potrącić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych i odprowadzić ją na rachunek właściwego urzędu skarbowego?
 
ILPB1/415-933/11-4/AP 1. Czy dokument w postaci umowy i rachunku do umowy zlecenia (o dzieło) zaakceptowany elektronicznie z wykorzystaniem wewnątrzfirmowego podpisu elektronicznego spełnia wymogi poprawności i prawidłowości dokumentowania kosztów uzyskania przychodów zarówno dla celu podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz ustawy o rachunkowości?
2. Czy tak wygenerowany dokument, będący zabezpieczony wewnątrzfirmowym podpisem, nie będzie wymagał tradycyjnego podpisu Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy (lub Zamawiającego i Wykonawcy)?
 
IPPB4/415-115/09/11-8/S/MP Przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości korzysta ze zwolnienia przedmiotowego wynikającego z treści art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2006 r., w przypadku gdy przychód ten został przeznaczony na nabycie nieruchomości we Francji.
 
IPPB4/415-505/11-2/SP Zasady opodatkowania kwot wypłaconych byłemu pracownikowi na mocy ugody sądowej.

Wskaźniki gospodarcze