Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 3 lutego 2012 r.
 
IBPBI/1/415-639/11/AP Możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wierzytelności nieściągalnej, w związku z wyłudzeniem towaru.
 
ILPB2/4160-68/11-3/JWP Czy w związku z dotychczas korzystnymi interpretacjami i wyrokami sądów administracyjnych dotyczącymi skorzystania z ulgi przez obydwoje małżonków – nawet gdy w sprzedanym mieszkaniu był zameldowany tylko jeden z nich – do skorzystania z ulgi wystarczy zameldowanie jednego z małżonków i w konsekwencji Wnioskodawczyni zostanie zwolniona od zapłaty podatku dochodowego od połowy uzyskanego dochodu ze sprzedaży mieszkania?
 
IBPBI/1/415-762/11/ESZ W jakim momencie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wstępne opłaty leasingowe dotyczące zakupu samochodów?
 
IPPB1/4160-72/11-2/IF Czy Wnioskodawcy przysługuje zwolnienie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 w związku z art. 21 ust. 22 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu z 2007 r., w sytuacji jeżeli była w nim zameldowana na pobyt stały żona a obydwoje pozostają we wspólności majątkowej małżeńskiej?
 
IPPB4/415-141/08/11-7/S/MP Przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości korzysta ze zwolnienia przedmiotowego wynikającego z treści art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2006 r., w przypadku gdy przychód ten został przeznaczony na nabycie nieruchomości w Londynie.
 
IBPBII/2/415-782/11/MMa Czy odwołanie darowizny nieruchomości na podstawie wyroku sądu jest w świetle prawa podatkowego czynnością opodatkowaną lub zwolnioną z podatku?
 
IBPBII/2/415-963/11/HS Możliwość skorzystania z ulgi odsetkowej
 
IBPBII/2/415-992/11/AK Czy okolicznością powodująca utratę prawa do tzw. ulgi na wynajem, a tym samym powodującą obowiązek zwrotu kwot wcześniej odliczonych przez spadkodawcę, jest dokonanie działu spadku przez spadkobierców, w ramach którego lokal mieszkalny (w związku z budową którego spadkodawca dokonał odliczeń) zostałby przyznany na wyłączną własność jednemu z trzech spadkobierców przed upływem 10 letniego okresu, od końca roku podatkowego, w którym otrzymano decyzję właściwego organu o pozwoleniu na użytkowanie lokalu?
 
IBPBII/2/415-998/11/JG Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku oraz zniesienia współwłasności?
 
IBPBII/2/415-1013/11/HS Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką.
 
IBPBII/2/415-1015/11/ŁCz Czy mając na uwadze fakt, że w roku 2003 wnioskodawca nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, a w 2009 r. dokonał jedynie przekształcenia tego lokalu w odrębną własność jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego w przypadku sprzedaży tego lokalu w 2011 r.?
 
IBPBII/2/415-1097/11/ŁCz sprzedaż po 5 latach, licząc od końca roku w którym nastąpiło nabycie, nieruchomości z rozpoczętą budową domu mieszkalnego
 
IPPB1/415-967/11-2/EC W razie otrzymania składników majątku w toku likwidacji spółki jawnej w ramach zdarzenia przyszłego opisanego w niniejszym wniosku Wnioskodawca nie osiągnie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na dzień otrzymania, natomiast w momencie, ewentualnego odpłatnego zbycia otrzymanych w wyniku likwidacji spółki składników majątku, osiągnie przychód z zastrzeżeniem warunków, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-959/11-2/EC 1) Czy dochód z udziału w zysku SKA, otrzymany jako Dywidenda przez Wnioskodawcę z SKA stanowi przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT, a tym samym w zależności od wyboru Akcjonariusza czy taki dochód może być opodatkowany na zasadach określonych w art. 30c Ustawy PIT?2) Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu Akcjonariusza w SKA, przychód po jego stronie nie powstaje w dniu sprzedaży przez SKA rzeczy oraz wyświadczenia usług, gdyż przychód ten powstanie zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy PIT wyłącznie w dacie faktycznego otrzymania Dywidendy oraz3) Czy w związku z tym zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 1 Ustawy PIT, Wnioskodawca nie jest zobowiązany płacić za miesiące, w których SKA sprzedaje rzeczy, prawa majątkowe oraz wyświadczy usługi, gdyż przychód powstaje wyłącznie w dacie faktycznego otrzymania Dywidendy?4) Co stanowi podstawę opodatkowania (przychody minus koszty uzyskania przychodu) dla faktycznie otrzymanych dochodów Akcjonariusza z SKA, tj. czy dochodem w rozumieniu art. 9 ust. 1 i ust. 2 Ustawy PIT jest faktycznie otrzymana Dywidenda z SKA?
 
IPPB1/415-1111/11-2/EC Czy po przeniesieniu, na podstawie aneksów do umów pożyczek, niektórych lub wszystkich pożyczek, które zostały udzielone przez Wnioskodawcę jako osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, do swojej działalności gospodarczej, wypłacane Wnioskodawcy przez pożyczkobiorców odsetki, zarówno te naliczone przez podpisaniem aneksów, jak i te naliczone po podpisaniu aneksów, będą dla Wnioskodawcy przychodem ze źródła przychodów „pozarolnicza działalność gospodarcza”, w zakresie pożyczek przeniesionych do działalności gospodarczej Wnioskodawcy?
 
IPPB1/415-946/11-2/EC Co należy przyjąć jako podstawę naliczenia amortyzacji budynku mieszkalnego wprowadzonego do spółki cywilnej w formie aportu?
 
IPPB1/415-1020/11-2/EC 1) Czy Wnioskodawczyni może dokonywać odpisów amortyzacyjnych od znaku towarowego nabytego w drodze darowizny, który wykorzystuje gospodarczo dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej?2) Czy odpisy amortyzacyjne, o których mowa w pytaniu nr 1, będą stanowić koszt uzyskania przychodu dla Wnioskodawczyni?
 
IPPB1/415-1022/11-4/EC Wydatki poniesione na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego, który to lokal przeznaczony został pod wynajem, jako związane z uzyskiwanym przez Wnioskodawczynię przychodem z najmu mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania tego przychodu. Należy jednakże zastrzec, iż do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć tylko te odsetki, które zostały faktycznie zapłacone (od momentu przekazania lokalu do użytkowania – wynajmu) zgodnie z ww. art. 23 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wskaźniki gospodarcze