Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 5 lutego 2012 r.
 
IBPBII/2/415-891/11/AK Jak zgodnie z art. 22 ust. 1f pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustalić dla celów podatkowych wartość składników przedsiębiorstwa w postaci gruntów i prawa użytkowania wieczystego gruntów, w przypadku odpłatnego zbycia akcji objętych w zamian za to przedsiębiorstwo?
 
IBPBII/1/415-617/11/ASz Czy w związku z wypłatą rolnikowi wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służbności przesyłu na gruntach wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z którego dochód opodatkowany jest podatkiem rolnym wnioskodawca jest zobowiązany jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych do sporządzenia i przekazania podatnikowi oraz do urzędu skarbowego informacji PIT-8C zgodnie z 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też wypłacone wynagrodzenie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dlatego obowiązek sporządzenia i przekazania do urzędu oraz podatnikowi informacji PIT-8C nie występuje?
 
IBPBII/2/415-733/11/AK Czy wypłacenie wnioskodawcy, jako wspólnikowi niepodzielonego zysku wypracowanego przez spółkę jawną i w całości opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych, będzie dla wnioskodawcy stanowiło przychód, a w konsekwencji będzie opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-737/11/ŁCz skutki podatkowe zbycia działek budowlanych nabytych w drodze darowizny
 
ITPB2/415-347/11/IL Czy sprzedaż gospodarstwa rolnego, podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych?
 
ILPB2/415-792/11-2/WS Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z kapitałów pieniężnych. Zastosowanie art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
ILPB2/415-792/11-3/WS Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z kapitałów pieniężnych. Zastosowanie art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
ILPB1/415-1169/11-2/AG Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
 
ILPB2/415-931/11-2/WS Ulga abolicyjna (art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
 
ILPB2/415-896/11-4/AJ Czy przyznane Wnioskodawczyni odszkodowanie z tytułu przejęcia nieruchomości przez wojewodę w celu rozbudowy drogi krajowej zwolnione jest z podatku dochodowego?
 
ILPB2/415-913/11-2/ES Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązku podatkowego w związku ze sprzedażą nieruchomości.
 
ILPB1/415-924/11-4/AG Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązku podatkowego z tytułu nieodpłatnego przekazania infrastruktury.
 
ILPB1/415-924/11-5/AG Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązku podatkowego z tytułu nieodpłatnego przekazania infrastruktury, kosztów uzyskania przychodów oraz w zakresie opodatkowania sprzedaży działek.
 
ILPB1/415-924/11-6/AG Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży działek.
 
ILPB2/415-909/11-2/JK Skutki podatkowe darowizny akcji oraz udziałów na rzecz spółki kapitałowej z siedzibą na terytorium Cypru.
 
ILPB2/415-909/11-3/JK Skutki podatkowe darowizny akcji oraz udziałów na rzecz spółki kapitałowej z siedzibą na terytorium Cypru.
 
IBPBII/2/423-22/11/CJS Czy Spółka, której udziały w 100% należą do Gminy będzie zwolniona z poboru podatku dochodowy od zysku osób prawnych wypracowanego za 2010r. jedynemu udziałowcy?
 
IPPB1/415-1099/11-2/EC spadkobiercy podatnika kontynuującego, po jego śmierci, prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek, przysługuje – na podstawie art. 97 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa – prawo do odliczenia ulgi z tytułu szkolenia uczniów, o której mowa w art. 27c ustawy o podatku dochodowym od niektórych przychodów osianych przez osoby fizyczne.
 
ILPB2/415-909/11-4/JK Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu wynagrodzenia za pełnienie funkcji dyrektora spółki prawa cypryjskiego.
 
ILPB2/415-909/11-5/JK 224981 224641 224640 223940 223907 223604 223602 223529 222778 222557 222476 222435 222388 222001 221826 221713 221153 220528 220475 220303 220160 220000 218907 217748 217660 217654 217647 217644 216408 216397 215510 215333 214847 214786 214158 214088 214043 213576 213044 213031 211427 211175 211152 209951 209945 209862 209853 209511 208906 208688 205663 205657 204610 202666 202657 201878 201507 200982 200964 200583 266012 265983 265893 265821 265819 265816 265806 265796 265769 265729 265661 265639 265635 265619 265600 265166 265098 265015 264928 264914 264780 264772 264720 264663
 
IPPB4/415-721/09/11-5/S/MP Do odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej w dniu 03.10.2008 r., zastosowanie znajdą zasady określone w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r. Jednakże przychód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego może podlegać zwolnieniu określonemu w art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy, jeżeli Wnioskodawczyni była zameldowana w lokalu mieszkalnym na pobyt stały na okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia i w wymaganym terminie złoży oświadczenie o spełnieniu warunków do skorzystania ze zwolnienia określonego w tym przepisie. Natomiast w przypadku nie spełnienia warunków wskazanych przez ustawodawcę opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym podlegać będzie dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c, tj. faktycznie poniesionymi przez Wnioskodawczynię wydatkami na nabycie przedmiotowej nieruchomości.

Wskaźniki gospodarcze