Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 7 lutego 2012 r.
 
IPTPB1/415-224/11-3/AG Czy w roku dokonania sprzedaży mieszkań przez Spółkę Cywilną, Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość wniesionego do Spółki wkładu niepieniężnego w postaci świadczonych w ramach prowadzonej indywidualnej działalności gospodarczej robót budowlanych, proporcjonalnie do wysokości posiadanych udziałów?
 
IPTPB1/415-224/11-2/AG Czy kwoty netto wynikające z faktur VAT wystawionych Spółce Cywilnej stanowią przychód z działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę indywidualnie, a tym samym czy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki poniesione przy świadczeniu ww. usług?
 
IPTPB1/415-205/11-4/AG Czy korzystanie przez pracowników Wnioskodawcy z samochodów służbowych do celów prywatnych w przedmiotowym stanie faktycznym będzie skutkować dla pracowników powstaniem przychodu w rozumieniu art. 12 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jako przychód z nieodpłatnych lub częściowo nieodpłatnych świadczeń?
 
IPTPB1/415-226/11-4/KO Czy po sprzedaży w 2012 r. całej nieruchomości (grunt + pracownia krawiecka + budynek mieszkalny) otrzymaną cenę będzie musiała wliczyć, zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przychód firmy za dany rok podatkowy?
 
IPTPB1/415-284/11-2/KO Możliwość uznania za koszt uzyskania przychodów wydatków poniesionych na wymianę pokrycia dachowego budynku związanego z działalnością gospodarczą
 
IPTPB1/415-251/11-2/KO Przy nabyciu składnika majątku, których wartość nie przekracza 3.500 zł, pozostawiono podatnikowi swobodę wyboru w zakresie obciążania kosztów wydatkiem poniesionym na jego nabycie. O tym, czy składnik majątku nieprzekraczający wartości 3.500 zł zostanie zaliczony do środków trwałych – decyduje sam podatnik. Składniki majątku mające cechy środków trwałych, których wartość początkowa nie przekracza 3.500 zł, mogą w zależności od decyzji podatnika być zaewidencjonowane jako środki trwałe i amortyzowane lub nieujmowane w takiej ewidencji i nieamortyzowane. W tym drugim przypadku, gdy nabyte rzeczowe składniki majątku nie są zaliczone u podatnika do środków trwałych, to wydatki poniesione na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania.
 
IPTPB2/415-613/11-5/AKr 1. Czy w razie ziszczenia się przedstawionego wyżej zdarzenia przyszłego do przychodów Wnioskodawcy nie będzie zaliczać się wartości nominalnej udziałów w nowej spółce przekazanych Wnioskodawcy (objętych przez Wnioskodawcę) w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci przysługujących mu udziałów w innej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, mającej siedzibę i zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej?
2. Czy w razie ziszczenia się przedstawionego wyżej zdarzenia przyszłego do przychodów Wnioskodawcy nie będzie zaliczać się wartości udziałów nabytych przez nową spółkę (odpłatnie zbytych przez Wnioskodawcę - wniesionych przez Niego do nowej spółki tytułem wkładu niepieniężnego)?
 
IPTPB2/415-613/11-6/AKr 1. Czy w razie ziszczenia się przedstawionego wyżej zdarzenia przyszłego do przychodów Wnioskodawcy nie będzie zaliczać się wartości nominalnej udziałów w nowej spółce przekazanych Wnioskodawcy (objętych przez Wnioskodawcę) w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci przysługujących mu udziałów w innej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, mającej siedzibę i zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej?
2. Czy w razie ziszczenia się przedstawionego wyżej zdarzenia przyszłego do przychodów Wnioskodawcy nie będzie zaliczać się wartości udziałów nabytych przez nową spółkę (odpłatnie zbytych przez Wnioskodawcę - wniesionych przez Niego do nowej spółki tytułem wkładu niepieniężnego)?
 
IPTPB1/415-239/11-4/KSU 1. Czy dotacja otrzymana z Urzędu Gminy na prowadzenie Szkoły jest zwolniona w całości z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy też zwolniona jest wyłącznie kwota dotacji wykorzystanej w miesiącu przekazania, natomiast pozostała na koniec miesiąca kwota niewykorzystanej dotacji podlega opodatkowaniu?
2. Czy wynagrodzenie (zarobek) osoby prowadzącej Publiczną Szkołę pokryte z dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy jest zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-239/11-5/KSU 1. Czy dotacja otrzymana z Urzędu Gminy na prowadzenie Szkoły jest zwolniona w całości z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy też zwolniona jest wyłącznie kwota dotacji wykorzystanej w miesiącu przekazania, natomiast pozostała na koniec miesiąca kwota niewykorzystanej dotacji podlega opodatkowaniu?
2. Czy wynagrodzenie (zarobek) osoby prowadzącej Publiczną Szkołę pokryte z dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy jest zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB2/415-879/11-3/LS W jaki sposób Wnioskodawca zobowiązany jest ustalić koszty uzyskania przychodów z tytułu przymusowego oraz automatycznego umorzenia objętych udziałów w Holdingu w zamian za wniesione aportem udziały Spółki C?
 
IPPB2/436-482/11-4/LS Umowa zarządzania płynnością finansową jako nie wymieniona w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Natomiast dodanie do umowy czynności zawierających w całości essentialia negotii czynności wymienionych w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy powoduje, iż czynności takie zostają objęte opodatkowaniem podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zatem umowy pożyczki i depozytu nieprawidłowego, o ile zostaną spełnione przesłanki zawarte w art. 1 ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Przyjmując za Wnioskodawcą, iż powyższe czynności będą objęte zakresem ustawy o podatku od towarów i usług, w powyższej sprawie zastosowanie znajdzie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wskaźniki gospodarcze