Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 8 lutego 2012 r.
 
ITPB2/415-462/11/TJ Ustalenie kosztów uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży nieruchomości otrzymanej w zamian za zwolnienie z długu.
 
ITPB1/415-559a/11/TK Czy aport składników wymienionych w stanie faktycznym skutkować będzie po Pana stronie powstaniem przychodu podatkowego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-559b/11/TK Czy umorzenie akcji w Spółce bez wynagrodzenia, spowoduje po Pana stronie powstanie przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-592b/11/TK Zakres opodatkowania dochodów z tytułu dywidend wypłacanych przez Spółkę mającą siedzibę na terytorium Cypru.
 
ITPB1/415-592c/11/TK Zakres opodatkowania w Polsce dochodów uzyskiwanych z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru.
 
ITPB2/415-484/11/RS Opodatkowanie odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w celu uzyskania w zamian spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.
 
ITPB1/415-430b/11/TK Czy wniesienie powyższego wkładu do istniejącej spółki komandytowej, której Wnioskodawca jest wspólnikiem, nie będzie powodowało powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego w rozumieniu art. 14 ust. 2 pkt 1 i art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bądź będzie korzystało ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50b ww. ustawy?
 
ITPB1/415-430c/11/TK Czy w świetle art. 8 ust. 1 i 2 w zw. z art. 22 ust. 1 i art. 23 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, rozliczając przypadające na Wnioskodawcę przychody i koszty spółki komandytowej Wnioskodawca będzie miał prawo do uznania za koszty uzyskania przychodu odsetki od kredytu otrzymanego w ramach aportu, naliczonych za okres od dnia sądowej rejestracji wniesienia aportu i zapłaconych przez spółkę komandytową?
 
IPTPB1/415-241/11-2/DS Czy Wnioskodawca jest zobowiązany na gruncie art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do poboru zaliczek miesięcznych od rent z tytułu ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków zawartych w Niemczech w zakresie płatności z Niemiec z instytucji zwanych Berufsgenossenschaft (zrzeszenia zawodowe), czy też w rozumieniu art. 18 ust. 2 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku z uwagi na to, że są to płatności z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych i podlegają opodatkowaniu wyłącznie w Niemczech, Wnioskodawca nie ma obowiązku pobierania zaliczek od tych rent?
 
ITPB1/415-489/09/11-S/AD Czy zwolnienie od podatku – przy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (według przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujących w 2007 i 2008 roku) przysługuje obojgu małżonkom, jeżeli w lokalu zameldowany był na stałe przez okres co najmniej 12 miesięcy tylko jeden z nich? oraz czy oświadczenie złożone przez jednego z małżonków, swoimi skutkami (zwolnieniem z opodatkowania) rozciąga się na drugiego z nich?
 
IPTPB1/415-244/11-2/DS Czy cała wartość ww. nagród rzeczowych współfinansowanych ze środków przeznaczonych na realizację Programu Operacyjnego „...”, wręczonych dzieciom biorącym udział w konkursie plastycznym i fotograficznym zorganizowanym przez Wnioskodawcę jako Instytucję Wdrażającą, w ramach akcji promocyjno-informacyjnej, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), i czy w związku z tym na Wnioskodawcy ciążą obowiązki, o których mowa w art. 42a powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-670/11-2/KR Czy Dywidenda otrzymana przez Wnioskodawcę z SKA stanowi przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT, a tym samym - w zależności od wyboru Akcjonariusza - czy taki dochód może być opodatkowany na zasadach określonych w art. 30c Ustawy PIT?
 
IPTPB2/415-661/11-2/KR Czy dochód z udziału w zysku SKA, otrzymany jako Dywidenda z SKA stanowi przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT, a tym samym - w zależności od wyboru Akcjonariusza - czy taki dochód może być opodatkowany na zasadach określonych w art. 30c Ustawy PIT?
 
IPTPB2/415-648/11-4/AK Czy od otrzymanego odszkodowania za zniszczone zasiewy plonów należy zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych, czy też zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ww. odszkodowanie jest wolne od podatku?
 
IPTPB2/415-676/11-4/AK Czy jako opiekun prawny osoby dorosłej, niepełnosprawnej, ubezwłasnowolnionej całkowicie Wnioskodawca może skorzystać z ulgi prorodzinnej doliczając Jej dochody do swojego dochodu?
 
IPTPB2/415-646/11-2/MP Czy spłata pożyczki, zaciągniętej na zakup mieszkania może być traktowana jako wydatkowanie pieniędzy ze sprzedaży mieszkania na inne cele mieszkaniowe?
Czy pieniądze, które Wnioskodawczyni pożyczyła od teściowej na zakup mieszkania, które po sprzedaży mieszkania będącego wcześniej w Jej posiadaniu oddała, mogą być objęte zwolnieniem przychodów ze sprzedaży nieruchomości?
 
IPTPB1/415-231/11-4/DS Czy dochód jaki uzyskuje w Polsce naukowiec z Gruzji, zatrudniony do prowadzenia prac naukowo-badawczych w celu realizacji programu badawczego na podstawie umowy zlecenia - jest zwolniony z opodatkowania w Polsce przez okres do dwóch lat?
 
IPTPB1/415-231/11-5/DS Czy dochód jaki uzyskuje w Polsce naukowiec z Egiptu, zatrudniony do prowadzenia prac naukowo-badawczych w celu realizacji programu badawczego na podstawie umowy zlecenia – w okresie przebywania w Polsce do 183 dni jest opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy, a po przekroczeniu pobytu 183 dni w roku podatkowym, wynagrodzenie należy opodatkować na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, czy należy opodatkować na zasadach ogólnych od początku okresu przebywania na terytorium Polski?
 
IPTPB1/415-231/11-6/DS Czy dochód jaki uzyskuje w Polsce naukowiec z Kuby, zatrudniony do prowadzenia prac naukowo-badawczych w celu realizacji programu badawczego na podstawie umowy zlecenia - przez okres 3 miesięcy - podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-231/11-7/DS Czy dochód jaki uzyskuje w Polsce naukowiec z Kuby, zatrudniony do prowadzenia prac naukowo-badawczych w celu realizacji programu badawczego na podstawie umowy zlecenia - po przekroczeniu okresu pobytu 183 dni podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy? A może należy opodatkować otrzymany dochód od początku okresu przebywania na terytorium Polski na zasadach ogólnych, gdy płatnik nie otrzymał certyfikatu rezydencji od podatnika. A jeśli w 2012 r. płatnik otrzyma certyfikat rezydencji od podatnika, to dochód będzie opodatkowany przez cały okres pobytu w Polsce zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 20%?
 
IPTPB1/415-231/11-8/DS Czy dochód jaki uzyskuje w Polsce naukowiec z Kuby, zatrudniony do prowadzenia prac naukowo-badawczych w celu realizacji programu badawczego na podstawie umowy zlecenia - po przekroczeniu okresu pobytu 183 dni podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy? A może należy opodatkować otrzymany dochód od początku okresu przebywania na terytorium Polski na zasadach ogólnych, gdy płatnik nie otrzymał certyfikatu rezydencji od podatnika. A jeśli w 2012 r. płatnik otrzyma certyfikat rezydencji od podatnika, to dochód będzie opodatkowany przez cały okres pobytu w Polsce zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 20%?
 
IPTPB1/415-231/11-9/DS Czy należy opodatkować opłacone przez Wnioskodawcę koszty podróży przyjazdu i wyjazdu zagranicznych naukowców?
 
IPTPB2/415-726/11-2/AK Czy Wnioskodawczyni miała prawo skorzystać z ulgi prorodzinnej na niepełnosprawną dorosłą córkę za 2010 r.?
 
IPTPB2/415-700/11-4/AK Czy od sprzedaży przedmiotowego mieszkania przed upływem pięciu lat od daty przeniesienia w odrębną własność tj. 10 listopada 2009 r. Wnioskodawczyni musi odprowadzić podatek?
 
IPTPB2/415-721/11-4/KO Czy w związku z zaistniałą sytuacją opisaną w pozycji 68, pieniądze pozyskane ze sprzedaży mieszkania, a następnie przeznaczone na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup ww. mieszkania, mogą być traktowane jako pieniądze przeznaczone na cele mieszkaniowe, zgodnie ze złożonym przez Wnioskodawcę oświadczeniem?
 
IPTPB1/415-247/11-4/DS Czy nieodpłatne objęcie akcji przez pracowników Spółki w ramach planu motywacyjnego uznać należy za przychody z kapitałów pieniężnych w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, i czy w związku z taką kwalifikacją podatkową uzyskanej przez pracowników korzyści majątkowej, po stronie Spółki powstanie jakikolwiek obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych - tj. czy Spółka pełni rolę płatnika tego podatku?
 
IPTPB2/415-722/11-4/AK Czy w przypadku sprzedaży jednej z działek o pow. 4.900 m2, wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego Wnioskodawczyni na rzecz innego rolnika, prowadzącego gospodarstwo rolne, który włączy je do swojego gospodarstwa rolnego, będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat od daty nabycia?
 
IPTPB1/415-236/11-7/KSU Czy Wnioskodawca może koszty diet oraz ryczałtu za noclegi obowiązujące w danym kraju europejskim i pozaeuropejskim delegowanych kierowców-zleceniobiorców zatrudnionych na umowę zlecenie zaliczyć w swojej Firmie do kosztów uzyskania przychodów?
 
IPTPB1/415-236/11-8/KSU Czy służbowe polecenie wyjazdu (delegację) wystawione przez Wnioskodawcę jako właściciela Firmy będzie obciążone podatkiem dochodowym?
 
IPTPB1/415-329/11-2/MD Czy zastosowanie rabatu (bonifikaty) od tych cen i w ten sposób pomniejszenie przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych nie naruszy obowiązującego w tym zakresie prawa podatkowego?
 
ILPB2/415-908/11-2/JK Skutki podatkowe darowizny akcji oraz udziałów na rzecz spółki kapitałowej z siedzibą na terytorium Cypru.
 
ILPB2/415-908/11-3/JK Skutki podatkowe darowizny akcji oraz udziałów na rzecz spółki kapitałowej z siedzibą na terytorium Cypru.
 
ILPB2/415-908/11-5/JK Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu wynagrodzenia za pełnienie funkcji dyrektora spółki prawa cypryjskiego.
 
ILPB2/415-814/11-2/JK Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową.
 
ILPB1/415-950/11-2/AA Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
 
ILPB1/415-950/11-3/AA Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
 
ILPB1/415-951/11-2/AA Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
 
ILPB1/415-951/11-3/AA Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
 
ILPB2/415-783/11-4/ES Czy Wnioskodawczyni, w opisanym zdarzeniu przyszłym będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, od przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości?

Wskaźniki gospodarcze