Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 9 lutego 2012 r.
 
ITPB2/415-459/11/ENB Opodatkowanie zwrotu kosztów wyżywienia poniesionych przez pracownika w trakcie podróży słuzbowej.
 
ITPB1/415-585/11/HD Opodatkowanie w Polsce dochodów uzyskiwanych z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru.
 
ITPB1/415-521/11/AK Czy Wnioskodawczyni jest zobowiązana do zapłacenia podatku od „sprzedaży” przedmiotowej nieruchomości córce?
 
ITPB2/415-522/11/BM Czy ryczałt za użytkowanie prywatnego pojazdu do celów służbowych wypłacany pracownikom socjalnym zatrudnionym w M-GOPS jest wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-238/11-2/AG Czy w związku z odpłatnym nabyciem jednostek uczestnictwa funduszu, które powoduje uzyskanie prawa do otrzymania w przyszłości nieodpłatnie, po spełnieniu określonych warunków, Darmowych Akcji, po stronie pracownika Wnioskodawcy powstanie przychód do opodatkowania, a Wnioskodawca jako płatnik ma obowiązek zapłaty podatku od tego przychodu?
 
IPTPB1/415-238/11-3/AG Czy w związku z nieodpłatnym przyznaniem pracownikowi Wnioskodawcy Darmowych Akcji, po spełnieniu przez niego określonych warunków, powstanie po stronie pracownika przychód do opodatkowania, a Wnioskodawca jako płatnik ma obowiązek pobrania i wpłaty podatku od tego przychodu?
 
IPTPB1/415-238/11-4/AG Czy w związku z umorzeniem jednostek uczestnictwa w funduszu FCPE przez pracownika za wynagrodzeniem w formie pieniężnej, po stronie pracownika powstanie dochód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych, który należy zakwalifikować jako dochód, o którym mowa wart. 17 ust. 1 pkt 6 oraz w art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i Wnioskodawca nie będzie obowiązany do pobrania i wpłaty podatku od tego dochodu?
 
IPTPB1/415-238/11-5/AG Czy w związku z umorzeniem jednostek uczestnictwa w funduszu FCPE przez pracownika, skutkującym otrzymaniem przez pracownika akcji Akcjonariusza, po stronie pracownika Wnioskodawcy nie powstanie przychód do opodatkowania i w konsekwencji, Wnioskodawca nie będzie obowiązany w tym zakresie jako płatnik do pobrania i wpłaty podatku?
 
IPTPB1/415-238/11-6/AG Czy w związku z wypłatą przez Akcjonariusza dywidendy, która skutkuje emisją i przydzieleniem pracownikowi nowych jednostek w funduszu FCPE, po stronie pracownika nie powstanie przychód podatkowy, a Wnioskodawca nie będzie obowiązany do pobrania i wpłaty podatku?
 
IPTPB1/415-238/11-7/AG Czy w związku ze sprzedażą Darmowych Akcji w imieniu pracownika (w razie wyboru przez pracownika opcji sprzedaży Darmowych Akcji po ich przyznaniu) po stronie pracownika Wnioskodawcy powstanie dochód, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 oraz w art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lecz Wnioskodawca nie będzie obowiązany do pobrania i wpłaty podatku od tego dochodu?
 
IPTPB1/415-238/11-8/AG Czy w związku z wniesieniem Darmowych Akcji do funduszu FCPE po przyznaniu Darmowych Akcji, po stronie pracownika Wnioskodawcy nie powstaje przychód do opodatkowania i Wnioskodawca nie będzie obowiązany w tym zakresie jako płatnik do pobrania i wpłaty podatku.
 
IPTPB1/415-249/11-4/KSU 1) Czy dotacja otrzymana z Urzędu Gminy na prowadzenie Szkoły jest zwolniona w całości z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy też zwolniona jest wyłącznie kwota dotacji wykorzystanej w miesiącu przekazania, natomiast pozostała na koniec miesiąca kwota niewykorzystanej dotacji podlega opodatkowaniu?
2) Czy wynagrodzenie (zarobek) osoby prowadzącej Publiczną Szkołę pokryte z dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy jest zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-249/11-5/KSU 1) Czy dotacja otrzymana z Urzędu Gminy na prowadzenie Szkoły jest zwolniona w całości z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy też zwolniona jest wyłącznie kwota dotacji wykorzystanej w miesiącu przekazania, natomiast pozostała na koniec miesiąca kwota niewykorzystanej dotacji podlega opodatkowaniu?
2) Czy wynagrodzenie (zarobek) osoby prowadzącej Publiczną Szkołę pokryte z dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy jest zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-670/11-3/KR Mając na uwadze, iż SKA obejmie akcje lub udziały w Spółkach kapitałowych w zamian za wkład niepieniężny inny niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część (na zasadach opisanych w powyższych zdarzeniach przyszłych), czy przychód po stronic Wnioskodawcy nie powstanie w momentach, o których mowa w art. 17 ust. la Ustawy PIT?Tj. innymi słowy czy przychód u Wnioskodawcy, w razie zaistnienia opisanych zdarzeń przyszłych, nie powstanie w dniu:
1) zarejestrowania Spółki kapitałowej albo
2) wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Spółki kapitałowej, albo
3) wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego.
 
IPTPB2/415-670/11-4/KR 1. Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza w SKA, w razie zaistnienia opisanych zdarzeń przyszłych, przychód po jego stronie powstanie jedynie w momencie faktycznego otrzymania przez niego Dywidendy z SKA?
2. Czy w związku z tym, zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych Wnioskodawca będzie zobowiązany zapłacić jedynie za miesiąc, w którym faktycznie otrzyma on wypłatę Dywidendy z SKA?
3. Jak należy określić podstawę opodatkowania (przychody oraz koszty uzyskania przychodu) dla faktycznie otrzymanych dochodów Akcjonariusza?
 
IPTPB2/415-661/11-3/KR 1. Mając na uwadze, iż SKA uzyskiwać będzie opisane w powyższym zdarzeniu przyszłym przychody z odpłatnego zbycia Akcji i udziałów, Papierów wartościowych i Pochodnych instrumentów finansowych, a także realizacji praw wynikających z Praw pochodnych i Pochodnych instrumentów finansowych (tj. przychody, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 oraz pkt 10 Ustawy PIT), czy przychód po stronie Wnioskodawcy nie powstanie w momentach, w których wskazane przychody powstaną po stronie SKA? Tj. innymi słowy czy przychód u Wnioskodawcy, w razie zaistnienia opisanych zdarzeń przyszłych, nie powstanie w momencie, gdy przychody z odpłatnego zbycia Akcji i udziałów, Papierów wartościowych i Pochodnych instrumentów finansowych oraz przychody z realizacji praw wynikających z Praw pochodnych oraz Pochodnych instrumentów finansowych będą przez SKA faktycznie otrzymane, pozostawione do jej dyspozycji bądź należne lub w momencie gdy SKA dokona realizacji praw wynikających z Pochodnych instrumentów finansowych?
2. Czy zatem w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza w SKA, w razie zaistnienia opisanych zdarzeń przyszłych, przychód po jego stronie, zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy PIT, powstanie jedynie w momencie faktycznego otrzymania przez niego Dywidendy z SKA?
3. Czy w związku z tym, w opisanych zdarzeniach przyszłych, zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych Wnioskodawca, na podstawie art. 44 ust. 1 Ustawy PIT, będzie zobowiązany zapłacić jedynie za miesiąc, w którym faktycznie otrzyma on wypłatę Dywidendy z SKA?
4. Co stanowi podstawę opodatkowania dla faktycznie otrzymanych dochodów Akcjonariusza z SKA, tj. czy dochodem w rozumieniu art. 9 ust. 1 i ust. 2 Ustawy PIT jest faktycznie otrzymana Dywidenda z SKA?
 
IPTPB1/415-264/11-2/KSU Czy przy wykupie wyżej opisanych ubezpieczeń Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć ten koszt w koszty uzyskania przychodu własnej działalności?
 
IPTPB2/415-668/11-2/KR 1. W którym momencie będzie opodatkowany Wnioskodawca, posiadający świadectwa użytkowe wydane w zamian za umorzone akcje?
2. Na jakich zasadach będzie opodatkowany Wnioskodawca posiadający świadectwa użytkowe wydane w zamian za umorzone akcje?
 
IPTPB2/415-635/11-4/MP Czy w świetle przepisu ONZ – Połączonego Funduszu Emerytalnego Personelu ONZ o traktowaniu częściowego jednorazowego świadczenia emerytalnego jako końcowego wynagrodzenia tak, jak comiesięcznego wynagrodzenia z tytułu pracy w ONZ, które podlega zwolnieniu z płacenia podatku dochodowego Wnioskodawca, zobowiązany jest do zapłacenia podatku dochodowego od tego świadczenia?
Ponieważ, cyt. „w swoim pytaniu i prośbie o interpretację przepisów prawa podatkowego mogłem oprzeć się tylko na ustawie z dnia 26 lipca 1991 i przepisie ONZ „National Taxation” upraszczając moje pytanie proszę o wyjaśnienie, czy przepis ONZ National Taxation jest akceptowany przez polskie przepisy podatkowo – skarbowe”, (pytanie dotyczy jednorazowego świadczenia).
 
IPTPB2/415-657/11-5/AKr Do jakiego źródła przychodu zakwalifikować otrzymaną przez akcjonariusza dywidendę w formie niepieniężnej?
 
IPTPB2/415-657/11-6/AKr W jaki sposób ustalić podstawę opodatkowania w przypadku otrzymania przez akcjonariusza dywidendy w formie niepieniężnej?
 
IPTPB2/415-658/11-6/AKr W jaki sposób osoba fizyczna, będąca akcjonariuszem spółki komandytowo - akcyjnej opodatkowuje dochody uzyskane z udziału w spółce?
 
IPTPB2/415-658/11-5/AKr Kiedy i w jaki sposób opodatkowany zostaje dochód z dywidendy akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej?
 
IPTPB2/415-659/11-4/AKr W jaki sposób osoba fizyczna, będąca akcjonariuszem spółki komandytowo - akcyjnej opodatkowuje dochody uzyskane z udziału w spółce?
 
IPTPB2/415-659/11-5/AKr Kiedy i w jaki sposób opodatkowany zostaje dochód z dywidendy akcjonariusza spółki komandytowo - akcyjnej?
 
IPTPB2/415-660/11-4/AKr Do jakiego źródła przychodu zakwalifikować otrzymaną przez akcjonariusza dywidendę w formie niepieniężnej?
 
IPTPB2/415-660/11-5/AKr W jaki sposób ustalić podstawę opodatkowania w przypadku otrzymania przez akcjonariusza dywidendy w formie niepieniężnej?
 
ILPB2/415-908/11-4/JK Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu wynagrodzenia za pełnienie funkcji dyrektora spółki prawa cypryjskiego.
 
ILPB1/415-935/11-2/AMN Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skorzystania z jednorazowej amortyzacji.
 
IPPB2/415-842/11-2/MK W zakresie możliwości zwrócenia się przez płatnika z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty do właściwego urzędu skarbowego tytułem nienależnie pobranego przez płatnika podatku .
 
IPPB2/415-699/11-2/MK na postawione przez Wnioskodawcę pytanie, czy obowiązek podatkowy co do zasady w przedstawionym stanie faktycznym powstanie wyłącznie w momencie uzyskania przez Niego przychodu w formie wypłaty kapitału zgromadzonego w PPER należało udzielić odpowiedzi przeczącej – bowiem obowiązek powstaje zarówno w momencie wypłaty kapitału zgromadzonego w PPER jak i wcześniej w momencie finansowania składek przez niemiecką spółkę prowadzącą i zarządzającą programem.
 
IPPB2/415-699/11-3/MK Czy w przedstawionym stanie faktycznym, co do zasady, obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu uczestnictwa w PPER powstaje w Polsce wyłącznie w momencie uzyskania przez Wnioskodawcę przychodu w formie wypłaty kapitału zgromadzonego w PPER? Czy przychód Wnioskodawcy uzyskany z wypłat kapitału zgromadzonego w PPER utworzonym i prowadzonym na podstawie niemieckich przepisów regulujących funkcjonowanie pracowniczych programów emerytalnych podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych określonemu w art. 21 ust. 58 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Wskaźniki gospodarcze