Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 11 lutego 2012 r.
 
ILPB1/415-1381/10-4/AMN Czy należy naliczyć i odprowadzić od przychodu podatek od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-586/11/HD Opodatkowanie w Polsce dochodów uzyskiwanych z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru.
 
ITPB1/415-523/11/MR Czy Wnioskodawca może przychody osiągane ze wskazanego zakresu działalności usługowej rozliczać od nowego roku w formie ryczałtu ewidencjonowanego, spełniając warunki określone w art. 6 ust. 4 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku?
 
ITPB1/415-583/11/AK Opodatkowanie w Polsce dochodów uzyskiwanych z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru.
 
ITPB2/415-481/11/IB Czy wynagrodzenia Wnioskodawcy za okres zatrudnienia t.j. od 6 czerwca 2008 r. do 31 stycznia 2009 r. w 83,45% podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-440/11/MU Opodatkowanie zapomóg wypłacanych z funduszu socjalnego emerytom i rencistom wojskowym oraz osobom pobierającym wojskową rentę rodzinną.
 
ITPB2/415-498/11/ENB Czy w związku ze sprzedażą działek Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-569/11/HD Czy w przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część z zastosowaniem mechanizmu agio, po stronie Wnioskodawczyni powstanie przychód, zgodnie z brzmieniem art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości wartości nominalnej udziałów objętych w Spółce Kapitałowej?
 
ITPB1/415-573/11/MR Czy w stanie faktycznym po stronie wspólników Spółki - Wnioskodawcy powstanie dochód do opodatkowania, a w konsekwencji czy z tytułu przeniesienia siedziby ww. Spółki za granicę - na terytorium innego państwa i wynikającej stąd likwidacji Spółki w Polsce, Spółka zobowiązana będzie jako płatnik do poboru podatku dochodowego od osób fizycznych w sytuacji gdy likwidacja Spółki w Polsce nie będzie skutkować podziałem majątku Spółki między jej wspólników, jako że majątek ten stanie się majątkiem Spółki z siedzibą za granicą (w Szwajcarii lub Luksemburgu)?
 
IPTPB2/415-672/11-2/MP Czy dochód z udziału w zysku SKA, otrzymany jako Dywidenda z SKA stanowi przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT, a tym samym - w zależności od wyboru Akcjonariusza - czy taki dochód może być opodatkowany na zasadach określonych w art. 30c Ustawy PIT?
 
IPTPB2/415-672/11-3/MP 1.Mając na uwadze, iż SKA uzyskiwać będzie opisane w powyższym zdarzeniu przyszłym przychody z odpłatnego zbycia Akcji i udziałów, Papierów wartościowych i Pochodnych instrumentów finansowych, a także realizacji praw wynikających z Praw pochodnych i Pochodnych instrumentów finansowych (tj. przychody, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 oraz pkt 10 Ustawy PIT), czy przychód po stronie Wnioskodawcy nie powstanie w momentach, w których wskazane przychody powstaną po stronie SKA? Tj. innymi słowy czy przychód u Wnioskodawcy, w razie zaistnienia opisanych zdarzeń przyszłych, nie powstanie w momencie, gdy przychody z odpłatnego zbycia Akcji i udziałów, Papierów wartościowych i Pochodnych instrumentów finansowych oraz przychody z realizacji praw wynikających z Praw pochodnych oraz Pochodnych instrumentów finansowych będą przez SKA faktycznie otrzymane, pozostawione do jej dyspozycji bądź należne lub w momencie gdy SKA dokona realizacji praw wynikających z Pochodnych instrumentów finansowych?
2.Czy zatem w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza w SKA, w razie zaistnienia opisanych zdarzeń przyszłych, przychód po jego stronie, zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy PIT, powstanie jedynie w momencie faktycznego otrzymania przez niego Dywidendy z SKA?
3.Czy w związku z tym, w opisanych zdarzeniach przyszłych, zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych Wnioskodawca, na podstawie art. 44 ust. 1 Ustawy PIT, będzie zobowiązany zapłacić jedynie za miesiąc, w którym faktycznie otrzyma on wypłatę Dywidendy z SKA?
4.Co stanowi podstawę opodatkowania dla faktycznie otrzymanych dochodów Akcjonariusza z SKA, tj. czy dochodem w rozumieniu art. 9 ust. 1 i ust. 2 Ustawy PIT jest faktycznie otrzymana Dywidenda z SKA?
 
IPTPB2/415-673/11-2/MP 1.W którym momencie będzie opodatkowany Wnioskodawca, posiadający świadectwa użytkowe wydane w zamian za umorzone akcje?
2.Na jakich zasadach będzie opodatkowany Wnioskodawca posiadający świadectwa użytkowe wydane w zamian za umorzone akcje?
 
IPTPB2/415-674/11-2/MP Czy Dywidenda otrzymana przez Wnioskodawcę z SKA stanowi przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT, a tym samym - w zależności od wyboru Akcjonariusza - czy taki dochód może być opodatkowany na zasadach określonych w art. 30c Ustawy PIT?
 
IPTPB2/415-674/11-3/MP Mając na uwadze, iż SKA obejmie akcje lub udziały w Spółkach kapitałowych w zamian za wkład niepieniężny inny niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część (na zasadach opisanych w powyższych zdarzeniach przyszłych), czy przychód po stronic Wnioskodawcy nie powstanie w momentach, o których mowa w art. 17 ust. la Ustawy PIT? Tj. innymi słowy czy przychód u Wnioskodawcy, w razie zaistnienia opisanych zdarzeń przyszłych, nie powstanie w dniu:1)zarejestrowania Spółki kapitałowej albo2)wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Spółki kapitałowej, albo3)wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego.
 
IPTPB2/415-674/11-4/MP 1.Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza w SKA, w razie zaistnienia opisanych zdarzeń przyszłych, przychód po jego stronie powstanie jedynie w momencie faktycznego otrzymania przez niego Dywidendy z SKA?
2.Czy w związku z tym, zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych Wnioskodawca będzie zobowiązany zapłacić jedynie za miesiąc, w którym faktycznie otrzyma on wypłatę Dywidendy z SKA?
3.Jak należy określić podstawę opodatkowania (przychody oraz koszty uzyskania przychodu) dla faktycznie otrzymanych dochodów Akcjonariusza?
 
IPTPB2/415-675/11-2/MP Możliwość zaliczenia przychodów uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo–akcyjnej do źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza oraz możliwości opodatkowania dochodu uzyskanego z tego tytułu tzw. podatkiem liniowym.
 
IPTPB2/415-675/11-3/MP Moment uzyskania przychodu przez akcjonariusza spółki komandytowo–akcyjnej oraz obowiązku uiszczania od dochodu uzyskanego z tego tytułu zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego.
 
IPTPB2/415-675/11-4/MP Wskazanie momentu powstania przychodu po stronie wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej w sytuacji, kiedy spółka komandytowo-akcyjna uzyskuje różne przychody z kapitałów pieniężnych.
 
IPTPB2/415-675/11-5/MP Wskazanie momentu powstania przychodu po stronie wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej w sytuacji, kiedy spółka komandytowo-akcyjna uzyska przychód z tytułu umorzenia dobrowolnego udziałów i akcji spółek kapitałowych.
 
IPTPB2/415-671/11-2/MP Czy Dywidenda otrzymana przez Wnioskodawcę z SKA – niezależnie od tego jakie rodzaje przychodów (dochodów), i z jakich rodzajów transakcji, będzie otrzymywała sama SKA – stanowi przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT, a tym samym – w zależności od wyboru Akcjonariusza – czy taki dochód może być opodatkowany na zasadach określonych w art. 30c Ustawy PIT?
 
IPTPB2/415-671/11-3/MP 1.Mając na uwadze, iż SKA, w ramach reinwestycji zysków, uzyskiwać będzie opisane w powyższym zdarzeniu przyszłym przychody z tytułu udziału w Funduszach kapitałowych, przychody w postaci Odsetek oraz przychody z tytułu Dyskonta, czy przychód po stronie Wnioskodawcy nie powstanie w momentach, w których wskazane przychody powstaną (będą otrzymane) po stronie SKA? Tj. innymi słowy czy przychód u Wnioskodawcy, w razie zaistnienia opisanych zdarzeń przyszłych, nie powstanie w momencie, gdy przychody z tytułu udziału w Funduszach kapitałowych z tytułu Odsetek oraz Dyskonta będą SKA należne, otrzymane bądź pozostawione do jej dyspozycji?
2.Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza w SKA, w razie zaistnienia opisanych zdarzeń przyszłych, przychód po jego stronie – niezależnie od tego jakie rodzaje przychodów (dochodów), i z jakich rodzajów transakcji, będzie otrzymywała sama SKA – powstanie jedynie w momencie faktycznego otrzymania przez niego Dywidendy z SKA?
3.Czy w związku z tym, zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych Wnioskodawca będzie zobowiązany zapłacić jedynie za miesiąc, w którym faktycznie otrzyma on wypłatę, w gotówce lub na rachunek bankowy, Dywidendy z SKA?
4.Jak należy określić podstawę opodatkowania (przychody oraz koszty uzyskania przychodu) dla faktycznie otrzymanych dochodów Akcjonariusza?
 
IPTPB1/415-273/11-4/KSU Czy jeżeli lokale mieszkalne powstały po przebudowie części budynku w roku 2009 to należy je opodatkować wg zasad obowiązujących w 2009 r., czy w 2008 r.? - chodzi o przeznaczenie uzyskanych kwot ze sprzedaży na zakup nowego lokalu mieszkalnego lub zapłatę podatku dochodowego od różnicy ceny sprzedaży i zakupu.
 
ILPB2/415-876/11-2/ES Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania kwoty wypłaconej żołnierzowi tytułem zwrotu kosztów remontu mieszkania służbowego.
 
ILPB1/415-1036/11-2/AA Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie określenia źródła przychodów.
 
ILPB2/415-851/11-2/WM Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
 
ILPB2/415-827/11-5/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów ze sprzedaży kalendarza.
 
ILPB1/415-987/11-2/TW 1. Czy należy pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych pracownikom Spółki od przychodu ustalonego w wysokości kosztu jednostkowego z tytułu nieodpłatnego świadczenia związanego z udziałem w spotkaniu integracyjnym pracowników zorganizowanym i sfinansowanym przez Spółkę?
2. Czy należy sporządzić imienne informacje PIT-8C zaproszonym gościom biorącym udział w spotkaniu pracowników Spółki i wykazać przychód w wysokości kosztu jednostkowego z tytułu nieodpłatnego otrzymanego świadczenia związanego z udziałem w tym spotkaniu?
 
ILPB1/415-1223/11-2/AP Czy w związku z działaniami podejmowanymi w ramach prowadzenia programu marketingowego / lojalnościowego przez Organizatora na Spółce ciążą jakiekolwiek obowiązki z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-1223/11-3/AP Czy w związku z działaniami podejmowanymi w ramach prowadzenia programu marketingowego / lojalnościowego przez Organizatora na Spółce ciążą jakiekolwiek obowiązki z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-981/11-4/TW Czy od zapomogi wypłaconej ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości 1.000 zł, Wnioskodawca jako płatnik powinien potrącić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych i odprowadzić ją na rachunek właściwego urzędu skarbowego?
 
ILPB2/415-874/11-2/ES Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
 
ILPB2/415-877/11-2/ES Rekompensata za zrzeczenie się służebności osobistej.

Wskaźniki gospodarcze