Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 15 lutego 2012 r.
 
IBPBI/1/415-313/11/AB Sposobu ustalenia wartości początkowej środków trwałych nabytych w drodze darowizny oraz naliczania odpisów amortyzacyjnych od tych środków trwałych.
 
ILPB2/4160-65/11-3/JWP Czy małżonka ma prawo skorzystać z ulgi meldunkowej, jeśli nigdy nie była zameldowana w mieszkaniu , a nabyła je na drodze wspólnoty majątkowej małżeńskiej?
 
ITPB1/415-483/11/TK Zakres skutków podatkowych zamiany tytułów uczestnictwa między subfunduszami.
 
ITPB1/415-491/11/DP 1. Czy dochody otrzymane przez Wnioskodawcę (Beneficjenta) w formie dotacji rozwojowej z budżetu państwa korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a koszty kwalifikowane w związku z realizacją projektu nie stanowią kosztów uzyskania przychodu?
2. Czy wynagrodzenie Wnioskodawcy (Beneficjenta) z tytułu wykonywanej pracy na stanowisku specjalisty ds. zarządzania finansowego i rozliczania projektu - osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą świadczącą również prace w ramach projektu korzysta w całości ze zwolnienia od podatku dochodowego?
 
ITPB2/415-439/11/MM Czy u pracownika odbywającego zagraniczną podróż służbową zwrócone kwoty kosztów za przejazdy taksówkami korzystają ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-545/11/IB 1) Czy przyznanie Podatnikowi warrantów subskrypcyjnych w ramach Programu będzie skutkowało dla niego powstaniem przychodu (ze stosunku pracy) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
2) Czy w momencie wykonania Opcji, t.j. odpłatnego zbycia warrantów subskrypcyjnych przez Podatnika, zastosowanie znajdzie art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-474a/11/MU Możliwość skorzystania z tzw. ulgi odsetkowej.
 
ILPB2/4160-60/11-5/JWP 1. Czy Wnioskodawczyni jako współmałżonek w opisanej wyżej sytuacji, w przypadku zamiany lokalu mieszkalnego stanowiącego wspólność majątkową małżeńską na lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość stanowiącą wspólność majątkową małżeńską nabyła prawo do zwolnienia z zapłaty 19% podatku dochodowego i ulgi meldunkowej ?
2. Czy w opisanej wyżej sytuacji, na podstawie wyżej wymienionych przepisów prawa Wnioskodawczyni może skorzystać ze zwolnienia z zapłaty 19% podatku dochodowego od zbycia nieruchomości, w przypadku gdy całą kwotę pieniędzy przeznaczyła na zakup nowego mieszkania?
 
IPTPB1/415-267/11-4/MD Wnioskodawca jako przejmujący pracodawca, po zakończeniu roku podatkowego 2010, winien złożyć właściwemu miejscowo naczelnikowi urzędu skarbowego deklarację roczną o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R obejmującą dane za cały rok podatkowy 2010.
 
IPTPB1/415-274/11-4/ASZ 1)Czy należność z tytułu rozliczenia wartości rynkowej lokalu w związku z wygaśnięciem spółdzielczego lokatorskiego prawa postawiona do dyspozycji osobom uprawnionym podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
A jeśli tak, to:
2)Jaka wartość jest przychodem podlegającym opodatkowaniu w rozumieniu ww. ustawy?
3)Czy Spółdzielnia Mieszkaniowa, w powyższym przypadku powinna wystawić informację PIT-8C i jaką ewentualnie wartość w tej informacji należy wykazać?
 
IPTPB1/415-275/11-2/MD 1)Czy prawidłowe jest obciążenie jednorazowo kosztów uzyskania przychodu w momencie wniesienia samochodu osobowego do składników majątku prowadzonej działalności gospodarczej, z uwagi na założenie, iż będzie on użytkowany krócej niż 1 rok?
2)Czy wartość początkowa samochodu osobowego (koszt, po jakim obciążać on będzie koszty prowadzonej działalności gospodarczej), winien być ustalony w oparciu o pierwotną cenę nabycia, tj. fakturę VAT z 2007 r. (30.000 zł)?
 
IPTPB1/415-292/11-2/KSU Czy pracodawca, właściciel, również od siebie mógł naliczyć koszty delegacji i zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów?
 
IPTPB1/415-292/11-3/KSU Czy należności wypłacone pracownikom z tytułu diet i zryczałtowanych kosztów noclegów w przypadku wykonywania prac poza siedzibą firmy, stanowią koszty działalności firmy?
 
IPTPB1/415-307/11-2/KSU Czy na podstawie art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne można przychody uzyskiwane z tytułu udostępnienia miejsca na stronie internetowej zaliczyć do przychodów z tytułu umowy podobnej do umowy dzierżawy (ewentualnie najmu) i opodatkować je ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?
 
IPTPB2/415-729/11-2/TS Czy prowadzenie przez Wnioskodawcę działalności na Cyprze za pośrednictwem Spółki osobowej oznacza, że posiada on zakład na Cyprze w rozumieniu umowy z dnia 4 czerwca 1992 r. o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Cyprem (Dz. U. z 1993 r. Nr 117. poz. 523, dalej „Umowa”)?
 
IPTPB2/415-729/11-3/TS Czy wniesienie wkładu do Spółki osobowej w postaci udziałów Spółki kapitałowej powoduje po stronie Wnioskodawcy opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych - dalej „pdof”?
 
IPTPB2/415-729/11-4/TS Czy dochód wspólnika z tytułu udziału w Spółce osobowej (w tym dochód z tytułu dywidend otrzymywanych przez Spółkę osobową) i dystrybuowanych do wspólników jest zwolniony od opodatkowania w Polsce (tzw. zwolnienie z progresją)?
 
IPTPB1/415-270/11-2/MD Spółka nie będzie zobowiązana jako płatnik do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego, ani do składania informacji lub deklaracji podatkowych, w związku z wydawaniem nagród w ramach prowadzonych akcji promocyjnych „Drobne prezenty” oraz „Naklejki” osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą jeżeli mają związek z ich działalnością oraz jeżeli nagrody były wydane osobom nieprowadzącym działalności i nie przekraczały kwoty 760 zł. Natomiast nagrody wydawane uczestnikom w ramach konkursu na najlepsze hasło reklamowe, stanowią przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowane 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy. W związku z powyższym Spółka jako płatnik zobowiązana jest wypełnić obowiązki nałożone przez art. 41 ust. 4 oraz art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IBPBI/1/415-1016/11/AB czy w przedstawionym stanie faktycznym powstanie przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z wniesieniem wkładu w postaci przedsiębiorstwa spółki cywilnej do spółki jawnej?
 
IBPBI/1/415-1017/11/AB czy w przedstawionym stanie faktycznym powstanie przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z wniesieniem wkładu w postaci przedsiębiorstwa spółki cywilnej do spółki jawnej?

Wskaźniki gospodarcze