Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 16 lutego 2012 r.
 
IPTPB2/415-631/11-2/KK Czy wydatki na spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na zakup mieszkania przez rodziców, a spłacanego przez syna, stanowią koszt uzyskania przychodu na podstawie art. 21 ust. 25 w związku z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 
IPTPB2/415-611/11-4/KK Czy zamiana spółdzielczego własnościowego prawo do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 
IPTPB2/415-692/11-3/TS 1.Czy przychody uzyskane przez Wnioskodawcę z tytułu udziału w dochodach realizowanych przez Spółkę Osobową z tytułu posiadania przez Spółkę certyfikatów inwestycyjnych w Polskich Funduszach, tj. z tytułu wykupu i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych lub bez wykupu i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych, lub otrzymane w wyniku likwidacji Polskich Funduszy i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych, należy zakwalifikować, w świetle wyżej wymienionej Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską a Cyprem, jako zyski przedsiębiorstw lub zyski z przeniesienia majątku?
2.W przypadku odpowiedzi pozytywnej na pytanie 2, czy przychody uzyskane przez Wnioskodawcę posiadającego „zakład” na Cyprze, z tytułu posiadania przez Spółkę Osobową certyfikatów inwestycyjnych w Polskich Funduszach będą podlegać opodatkowaniu w Polsce?
 
IPTPB2/415-692/11-4/TS 1.Czy przychody uzyskane przez Wnioskodawcę z tytułu udziału w dochodach realizowanych przez Spółkę Osobową z tytułu posiadania przez Spółkę certyfikatów inwestycyjnych w Polskich Funduszach, tj. z tytułu wykupu i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych lub bez wykupu i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych, lub otrzymane w wyniku likwidacji Polskich Funduszy i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych, należy zakwalifikować, w świetle wyżej wymienionej Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską a Cyprem, jako zyski przedsiębiorstw lub zyski z przeniesienia majątku?
2.W przypadku odpowiedzi pozytywnej na pytanie 2, czy przychody uzyskane przez Wnioskodawcę posiadającego „zakład” na Cyprze, z tytułu posiadania przez Spółkę Osobową certyfikatów inwestycyjnych w Polskich Funduszach będą podlegać opodatkowaniu w Polsce?
 
IPTPB2/415-692/11-2/TS Czy w zakresie opodatkowania przychodów osiąganych przez Wnioskodawcę z tytułu udziału w dochodach realizowanych przez Spółkę Osobową, stanowiącą „zakład” Wnioskodawcy na Cyprze, z posiadania przez Spółkę Osobową certyfikatów inwestycyjnych w Polskich Funduszach zastosowanie znajdą, przepisy Umowy zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 117, poz. 523)?
 
IPTPB2/415-639/11-6/AKr Czy w przypadku sprzedaży działek w 2012 r. można będzie skorzystać z tzw. ulgi mieszkaniowej
 
IPTPB2/415-639/11-5/AKr 1.Czy w przypadku sprzedaży działek w 2012 r. będzie wymagana zapłata podatku od przychodu, a jeżeli tak to od czego i w jakiej wysokości?
2.Czy należy uwzględnić zapłatę podatku od różnicy otrzymanej powierzchni nieruchomości po zniesieniu współwłasności do posiadanego udziału w nieruchomości przed zniesieniem współwłasności?
 
IPTPB1/415-256/11-4/MD Czy darowizna przedsiębiorstwa spowoduje powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu u zbywcy?
 
IPTPB2/415-639/11-4/AKr 1.Czy w przypadku sprzedaży działek w 2012 r. będzie wymagana zapłata podatku od przychodu, a jeżeli tak to od czego i w jakiej wysokości?
2.Czy należy uwzględnić zapłatę podatku od różnicy otrzymanej powierzchni nieruchomości po zniesieniu współwłasności do posiadanego udziału w nieruchomości przed zniesieniem współwłasności?
 
IPTPB1/415-256/11-5/MD 1. Czy darczyńca ma obowiązek skorygować koszty uzyskania przychodu w związku z darowaniem środków trwałych i wyposażenia?
2. Czy prawidłowa jest korekta – zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów o wydatki poniesione na nabycie towarów handlowych odniesionych wcześniej w koszty uzyskania przychodu?
 
IPTPB1/415-256/11-6/MD 1. Czy darczyńca ma obowiązek skorygować koszty uzyskania przychodu w związku z darowaniem środków trwałych i wyposażenia?
2. Czy prawidłowa jest korekta – zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów o wydatki poniesione na nabycie towarów handlowych odniesionych wcześniej w koszty uzyskania przychodu?
 
IPTPB2/415-663/11-2/AKr Czy w związku z wniesieniem dopłaty do SKA lub uzyskaniem prawa do zwrotu wniesionej dopłaty u akcjonariusza SKA powstanie przychód opodatkowany na gruncie ustawy?
 
IPTPB2/415-665/11-2/AKr Czy w związku z wniesieniem dopłaty do SKA lub uzyskaniem prawa do zwrotu wniesionej dopłaty u akcjonariusza SKA powstanie przychód opodatkowany na gruncie ustawy?
 
IPTPB2/415-654/11-2/MP 1.Czy dochód z udziału w zysku SKA, otrzymany jako dywidenda przez Wnioskodawcę ze SKA stanowi przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT, a tym samym - w zależności od wyboru Wnioskodawcy - czy taki dochód może być opodatkowany na zasadach określonych w art. 30c ustawy PIT?
2.Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu Akcjonariusza w SKA, przychód po Jego stronie nie powstaje w dniu sprzedaży przez SKA rzeczy oraz wyświadczenia usług, gdyż przychód ten powstanie zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy PIT wyłącznie w dacie faktycznego otrzymania dywidendy?
3.Czy w związku z tym zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, na podstawie art. 44 ust 1 pkt 1 ustawy PIT, Wnioskodawca nie jest zobowiązany płacić za miesiące, w których SKA sprzedaje rzeczy, prawa majątkowe oraz wyświadczy usługi, gdyż przychód powstaje wyłącznie w dacie faktycznego otrzymania Dywidendy?
4.Co stanowi podstawę opodatkowania (przychody minus koszty uzyskania przychodu) dla faktycznie otrzymanych dochodów Wnioskodawcy z SKA, tj. czy dochodem w rozumieniu art. 9 ust 1 i ust. 2 ustawy PIT jest faktycznie otrzymana Dywidenda z SKA?
 
IPTPB2/415-654/11-3/MP 1.Czy dochód z udziału w zysku SKA, otrzymany jako dywidenda przez Wnioskodawcę ze SKA stanowi przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT, a tym samym - w zależności od wyboru Wnioskodawcy - czy taki dochód może być opodatkowany na zasadach określonych w art. 30c ustawy PIT?
2.Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu Akcjonariusza w SKA, przychód po Jego stronie nie powstaje w dniu sprzedaży przez SKA rzeczy oraz wyświadczenia usług, gdyż przychód ten powstanie zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy PIT wyłącznie w dacie faktycznego otrzymania dywidendy?
3.Czy w związku z tym zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, na podstawie art. 44 ust 1 pkt 1 ustawy PIT, Wnioskodawca nie jest zobowiązany płacić za miesiące, w których SKA sprzedaje rzeczy, prawa majątkowe oraz wyświadczy usługi, gdyż przychód powstaje wyłącznie w dacie faktycznego otrzymania Dywidendy?
4.Co stanowi podstawę opodatkowania (przychody minus koszty uzyskania przychodu) dla faktycznie otrzymanych dochodów Wnioskodawcy z SKA, tj. czy dochodem w rozumieniu art. 9 ust 1 i ust. 2 ustawy PIT jest faktycznie otrzymana Dywidenda z SKA?
 
IPTPB2/415-690/11-2/KK Czy w związku z przekształceniem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębne prawo własności, a następnie sprzedaż tego lokalu przed upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym to przekształcenie nastąpiło, Wnioskodawca powinien uiścić 19% podatek dochodowy od uzyskanego dochodu tj. mieszkania i gruntu czy tylko od wartości gruntu, czy też nie powinna wcale płacić podatku?
 
IPTPB2/415-691/11-2/KK Czy sprzedaż po 2008 r spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w 2002 r. stanowi źródło przychodów na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-281/11-2/DS Czy prawidłowo Wnioskodawczyni wykazała 50% uzyskanej ceny sprzedaży ze sprzedaży nieruchomości niemieszkalnej jako przychód z działalności gospodarczej we wrześniu 2011 r., a 1/6 ceny rozliczy składając zeznanie PIT-39 za 2011 r.?
 
IPTPB2/415-735/11-2/KR Co stanowi podstawę opodatkowania (przychody minus koszty uzyskania przychodu) dla faktycznie otrzymanych dochodów Akcjonariusza z SKA, tj. czy dochodem w rozumieniu art. 9 ust. 1 i ust. 2 Ustawy PIT, w zw. z art. 8 ust. 1 i ust. 2 tej ustawy, jest faktycznie otrzymana Dywidenda z SKA?
 
IPTPB1/415-255/11-4/DS Czy wartość wykonanych usług (przygotowanie do transportu, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest), które finansowane będą przez osoby fizyczne z uzyskanej z budżetu Miasta dotacji celowej (składającej się w głównej mierze ze środków pozyskanych przez Miasto z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków własnych Miasta), stanowić będzie dla tych osób świadczenie podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jako przychód z innych źródeł, skutkujące obowiązkiem wystawienia tym osobom przez Wnioskodawcę druku PIT-8C, czy też przychód ten korzystać będzie ze zwolnienia z opodatkowania, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.)?
 
IPTPB2/415-696/11-2/AKr Czy z tytułu udziału w Spółce, Wnioskodawca będzie posiadał na terytorium Republiki Słowackiej zakład w rozumieniu postanowień Umowy ze Słowacją bez względu na skalę działalności operacyjnej prowadzonej przez Spółkę?
 
IPTPB2/415-696/11-3/AKr 1.Czy przychód podatkowy Wnioskodawcy z tytułu dywidendy lub zaliczki na dywidendę otrzymanej przez Spółkę z tytułu udziału w zyskach Zagranicznych spółek kapitałowych powinien zostać przypisany do zakładu Wnioskodawcy w Republice Słowackiej, będącego skutkiem posiadania przez Wnioskodawcę udziału w Spółce, zgodnie z postanowieniami Umowy ze Słowacją?
2.Czy do dochodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę poprzez zakład Wnioskodawcy na terytorium Republiki Słowackiej, wynikający z faktu posiadania przez Wnioskodawcę udziału w Spółce, zastosowanie znajduje art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy ze Słowacją, co oznacza, iż dochody te są opodatkowane wyłącznie na terytorium Słowacji i w związku z tym są wolne od opodatkowania na terytorium Polski?
3.Czy transfer środków pochodzących z podziału zysku Spółki do Wnioskodawcy, w części wynikającej z udziału Wnioskodawcy w zyskach Spółki i zgodnie z umową Spółki, nie rodzi dla Wnioskodawcy skutków w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-701/11-3/AKr Czy z tytułu udziału w Spółce, Wnioskodawczyni będzie posiadała na terytorium Republiki Słowackiej zakład w rozumieniu postanowień Umowy ze Słowacją bez względu na skalę działalności operacyjnej prowadzonej przez Spółkę?
 
IPTPB2/415-701/11-4/AKr 1.Czy przychód podatkowy Wnioskodawczyni z tytułu dywidendy lub zaliczki na dywidendę otrzymanej przez Spółkę z tytułu udziału w zyskach Zagranicznych spółek kapitałowych powinien zostać przypisany do zakładu Wnioskodawczyni w Republice Słowackiej, będącego skutkiem posiadania przez Wnioskodawczynię udziału w Spółce, zgodnie z postanowieniami Umowy ze Słowacją?
2.Czy do dochodów uzyskiwanych przez Wnioskodawczynię poprzez zakład Wnioskodawczyni na terytorium Republiki Słowackiej, wynikający z faktu posiadania przez Wnioskodawczynię udziału w Spółce, zastosowanie znajduje art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy ze Słowacją, co oznacza, iż dochody te są opodatkowane wyłącznie na terytorium Słowacji i w związku z tym są wolne od opodatkowania na terytorium Polski?
3.Czy transfer środków pochodzących z podziału zysku Spółki do Wnioskodawczyni, w części wynikającej z udziału Wnioskodawczyni w zyskach Spółki i zgodnie z umową Spółki, nie rodzi dla Wnioskodawczyni skutków w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-706/11-3/MP Czy z tytułu udziału w Spółce, Wnioskodawca będzie posiadał na terytorium Republiki Słowackiej zakład w rozumieniu postanowień Umowy ze Słowacją bez względu na skalę działalności operacyjnej prowadzonej przez Spółkę?
 
IPTPB2/415-706/11-4/MP 1.Czy przychód podatkowy Wnioskodawcy z tytułu dywidendy lub zaliczki na dywidendę otrzymanej przez Spółkę z tytułu udziału w zyskach Zagranicznych spółek kapitałowych powinien zostać przypisany do zakładu Wnioskodawcy w Republice Słowackiej, będącego skutkiem posiadania przez Wnioskodawcę udziału w Spółce, zgodnie z postanowieniami Umowy ze Słowacją?
2.Czy do dochodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę poprzez zakład Wnioskodawcy na terytorium Republiki Słowackiej, wynikający z faktu posiadania przez Wnioskodawcę udziału w Spółce, zastosowanie znajduje art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy ze Słowacją, co oznacza, iż dochody te są opodatkowane wyłącznie na terytorium Słowacji i w związku z tym są wolne od opodatkowania na terytorium Polski?
3.Czy transfer środków pochodzących z podziału zysku Spółki do Wnioskodawcy, w części wynikającej z udziału Wnioskodawcy w zyskach Spółki i zgodnie z umową Spółki, nie rodzi dla Wnioskodawcy skutków w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-707/11-3/MP Czy z tytułu udziału w Spółce, Wnioskodawczyni będzie posiadała na terytorium Republiki Słowackiej zakład w rozumieniu postanowień Umowy ze Słowacją bez względu na skalę działalności operacyjnej prowadzonej przez Spółkę?
 
IPTPB2/415-707/11-4/MP 1.Czy przychód podatkowy Wnioskodawczyni z tytułu dywidendy lub zaliczki na dywidendę otrzymanej przez Spółkę z tytułu udziału w zyskach Zagranicznych spółek kapitałowych, powinien zostać przypisany do zakładu Wnioskodawczyni w Republice Słowackiej, będącego skutkiem posiadania przez Wnioskodawczynię udziału w Spółce, zgodnie z postanowieniami Umowy ze Słowacją?
2.Czy do dochodów uzyskiwanych przez Wnioskodawczynię poprzez zakład Wnioskodawczyni na terytorium Republiki Słowackiej, wynikający z faktu posiadania przez Wnioskodawczynię udziału w Spółce, zastosowanie znajduje art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy ze Słowacją, co oznacza, iż dochody te są opodatkowane wyłącznie na terytorium Słowacji i w związku z tym są wolne od opodatkowania na terytorium Polski?
3.Czy transfer środków pochodzących z podziału zysku Spółki do Wnioskodawczyni, w części wynikającej z udziału Wnioskodawczyni w zyskach Spółki i zgodnie z umową Spółki, nie rodzi dla Wnioskodawczyni skutków w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-710/11-2/MP Czy z tytułu udziału w Spółce, Wnioskodawca będzie posiadał na terytorium Republiki Słowackiej zakład w rozumieniu postanowień Umowy ze Słowacją bez względu na skalę działalności operacyjnej prowadzonej przez Spółkę?
 
IPTPB2/415-710/11-3/MP 1.Czy przychód podatkowy Wnioskodawcy z tytułu dywidendy lub zaliczki na dywidendę otrzymanej przez Spółkę z tytułu udziału w zyskach Zagranicznych spółek kapitałowych powinien zostać przypisany do zakładu Wnioskodawcy w Republice Słowackiej, będącego skutkiem posiadania przez Wnioskodawcę udziału w Spółce, zgodnie z postanowieniami Umowy ze Słowacją?
2.Czy do dochodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę poprzez zakład Wnioskodawcy na terytorium Republiki Słowackiej, wynikający z faktu posiadania przez Wnioskodawcę udziału w Spółce, zastosowanie znajduje art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy ze Słowacją, co oznacza, iż dochody te są opodatkowane wyłącznie na terytorium Słowacji i w związku z tym są wolne od opodatkowania na terytorium Polski?
3.Czy transfer środków pochodzących z podziału zysku Spółki do Wnioskodawcy, w części wynikającej z udziału Wnioskodawcy w zyskach Spółki i zgodnie z umową Spółki, nie rodzi dla Wnioskodawcy skutków w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-711/11-2/MP Czy z tytułu udziału w Spółce, Wnioskodawczyni będzie posiadała na terytorium Republiki Słowackiej zakład w rozumieniu postanowień Umowy ze Słowacją bez względu na skalę działalności operacyjnej prowadzonej przez Spółkę?
 
IPTPB2/415-711/11-3/MP 1.Czy przychód podatkowy Wnioskodawczyni z tytułu dywidendy lub zaliczki na dywidendę otrzymanej przez Spółkę z tytułu udziału w zyskach Zagranicznych spółek kapitałowych powinien zostać przypisany do zakładu Wnioskodawczyni w Republice Słowackiej, będącego skutkiem posiadania przez Wnioskodawczynię udziału w Spółce, zgodnie z postanowieniami Umowy ze Słowacją?
2.Czy do dochodów uzyskiwanych przez Wnioskodawczynię poprzez zakład Wnioskodawczyni na terytorium Republiki Słowackiej, wynikający z faktu posiadania przez Wnioskodawczynię udziału w Spółce, zastosowanie znajduje art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy ze Słowacją, co oznacza, iż dochody te są opodatkowane wyłącznie na terytorium Słowacji i w związku z tym są wolne od opodatkowania na terytorium Polski?
3.Czy transfer środków pochodzących z podziału zysku Spółki do Wnioskodawczyni, w części wynikającej z udziału Wnioskodawczyni w zyskach Spółki i zgodnie z umową Spółki, nie rodzi dla Wnioskodawczyni skutków w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-725/11-2/DS Czy przychód uzyskany ze sprzedaży działek budowlanych w całości korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.)? Czy Wnioskodawczyni jako żona, kontynuując budowę budynku mieszkalnego, którą rozpoczął zmarły mąż i wydatkująca pieniądze zgodnie z przeznaczeniem, ma również prawo do tego zwolnienia?
 
IPTPB2/415-727/11-2/DS Czy sprzedaż nieruchomości nabytej w 2004 r. spowoduje, że będzie naliczony podatek dochodowy od osób fizycznych?
 
ILPB2/415-890/11-4/JK Umorzenie udziałów.
 
ILPB2/415-1043/11-2/JK Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki osobowej z siedzibą na terytorium Republiki Słowacji
 
ILPB2/415-1043/11-3/JK Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności, spółki osobowej z siedzibą na terytorium Republiki Słowacji.
 
ILPB2/415-1043/11-4/JK Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu wspólnika spółki osobowej z siedzibą na terytorium Republiki Słowacji z tytułu wypłaty zysku.
 
ILPB2/415-981/11-2/JK Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki osobowej z siedzibą na terytorium Republiki Słowacji.
 
ILPB2/415-981/11-3/JK Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności, spółki osobowej z siedzibą na terytorium Republiki Słowacji
 
ILPB2/415-981/11-4/JK Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu wspólnika spółki osobowej z siedzibą na terytorium Republiki Słowacji z tytułu wypłaty zysku.
 
ILPB1/415-1018/11-4/AP Skutki podatkowe przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową.
 
ILPB1/415-1018/11-5/AP Skutki podatkowe zwrotu wspólnikowi majątku likwidowanej spółki osobowej.
 
ILPB2/415-880/11-2/ES Czy przychód Wnioskodawczyni ze zbycia nieruchomości będzie korzystał ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z uwagi na upływ 5-letniego okresu od momentu nabycia?
 
IBPBI/1/415-1018/11/AB czy w przedstawionym stanie faktycznym powstanie przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z wniesieniem wkładu w postaci przedsiębiorstwa spółki cywilnej do spółki jawnej?
 
ITPB1/415-1138/11/AK Czy świadczenia rzeczowe zastępujące płatność pieniężną, a w tym przypadku spłaty długu przez dłużnika poprzez odpracowanie go, nie stanowi źródła przychodów, a zatem płatnik nie ma obowiązku poboru z tego tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-1094/11/AK Czy odsetki od kredytu hipotecznego płacone po przyjęciu nieruchomości od używania i wprowadzeniu do ewidencji środków trwałych stanowią w pełnej wysokości koszty uzyskania przychodów z działalności gospodarczej?
 
ITPB1/415-1100/11/AK Czy w okolicznościach zaistniałego stanu faktycznego, świadczenie Wnioskodawcy polegające na ponoszeniu kosztów dowozu zatrudnionych pracowników skutkuje powstaniem u tych pracowników przychodu ze stosunku pracy, w konsekwencji czego Wnioskodawca będzie pełnił w ww. zakresie rolę płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-1107/11/AK Diety przedsiębiorcy.
 
ITPB2/415-396/11/ENB Opodatkowanie należności otrzymywanych przez biegłego sądowego.

Wskaźniki gospodarcze