Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 18 lutego 2012 r.
 
IPTPB1/415-268/11-4/KO Czy sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, wprowadzonego do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wykorzystywanego na cele prowadzonej działalności gospodarczej, stanowi przychód ze źródła jakim jest działalność gospodarcza?
 
IPTPB1/415-313/11-2/KO Czy złożone przez biegłego sądowego prowadzącego działalność gospodarczą oświadczenie, że wykonywana przez niego praca związana z przygotowaniem opinii wchodzi w zakres tej działalności, zwalnia płatnika, czyli Prokuraturę, od poboru zaliczki od należności za wykonaną opinię i w związku z tym nie ma znaczenia, czy prokurator w postępowaniu powołuje go jako biegłego z imienia i nazwiska, czy jako firmę?
 
IPTPB1/415-327/11-2/KO Czy powołanie biegłego postanowieniem o zasięgnięciu opinii jako firmy, a nie z imienia i nazwiska oraz złożenie przez niego oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej, że wykonywana przez niego praca związana z przygotowaniem opinii wchodzi w zakres tej działalności, zwalnia płatnika, czyli Prokuraturę, od poboru zaliczki?
 
IPTPB2/415-752/11-2/KR Czy umorzenie bez wynagrodzenia udziałów Wnioskodawcy w Spółce będzie czynnością neutralną na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych, tzn. czy po stronie Wnioskodawcy nie powstanie dochód (przychód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-737/11-2/KR 1.Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu Akcjonariusza w SKA, przychód po jego stronie nie powstaje w dniu sprzedaży przez SKA rzeczy oraz wyświadczenia usług, gdyż przychód ten powstanie zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy PIT wyłącznie w dacie faktycznego otrzymania Dywidendy?
2.Czy w związku z tym na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 1 Ustawy PIT zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, Wnioskodawca nie jest zobowiązany płacić za miesiące, w których SKA sprzedaje rzeczy, prawa majątkowe oraz wyświadczy usługi, gdyż przychód powstaje wyłącznie w dacie faktycznego otrzymania Dywidendy z SKA?
 
IBPBII/1/415-866/11/HK Czy Wnioskodawca może skorzystać z możliwości rozliczenia wspólnie z synem jako rodzic samotnie wychowujący dziecko?
 
IBPBI/1/415-1091/11/AP Moment i sposób opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej.
 
IPTPB1/415-279/11-6/KSU 1) Jak Wnioskodawca ma się rozliczać jako rolnik z tak otrzymanego dochodu ewentualnie, czy jest On zwolniony z takich rozliczeń z Urzędem Skarbowym?
2) Jeśli Wnioskodawca ma obowiązek rozliczania z podatku dochodowego to czy musi zakładać nową działalność gospodarczą?
 
IPTPB1/415-266/11-4/AG Czy zasadne jest stanowisko Wnioskodawcy, który jako płatnik na podstawie decyzji i umowy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego wypłaca stypendium, że nie jest płatnikiem podatku dochodowego od tego stypendium, w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej (t. j. Dz. U. z 2005 r Nr 8 poz. 60 ze zm.) z uwagi na zwolnienie tych przychodów z opodatkowania, na podstawie art. 21 pkt 1 ust. 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,?
 
IPTPB1/415-279/11-7/KSU 1) Jak Wnioskodawca ma się rozliczać jako rolnik z tak otrzymanego dochodu ewentualnie, czy jest On zwolniony z takich rozliczeń z Urzędem Skarbowym?
2) Jeśli Wnioskodawca ma obowiązek rozliczania z podatku dochodowego to czy musi zakładać nową działalność gospodarczą?
 
ILPB2/415-1400/10/11-S/ES Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie oraz odsetki od tego odszkodowania są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
IPPB1/415-1135/11-2/EC 1) Czy w przedstawionym stanie faktycznym, w odniesieniu do wartości spłaty przysługującej występującym wspólnikom, która nie zostanie im wypłacona będzie miał zastosowanie przepis prawny wyrażony w art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2) W przypadku uznania, że stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie pytania nr 1 jest nieprawidłowe i przyjęciu, że w związku z opisaną sytuacją Wnioskodawczyni, jako wspólnik pozostający w spółce, otrzyma przychód podlegający opodatkowaniu - kiedy wówczas należy rozpoznać datę powstania przychodu z tego tytułu?
 
IPPB1/415-1131/11-2/EC Czy otrzymane odsetki od udzielonych przez Wnioskodawcę pożyczek do Spółek będą stanowiły zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej (opodatkowane na zasadach, o których mowa w art. 30c Ustawy PIT)?
 
ILPB2/415-1039/11-2/JK Skutki podatkowe uczestnictwa w programie motywacyjnym – obowiązki płatnika.
 
ILPB2/415-1039/11-4/JK Skutki podatkowe uczestnictwa w programie motywacyjnym – obowiązki płatnika.
 
ILPB2/415-1039/11-5/JK Skutki podatkowe uczestnictwa w programie motywacyjnym – obowiązki płatnika.
 
ILPB2/415-1039/11-6/JK Skutki podatkowe uczestnictwa w programie motywacyjnym – obowiązki płatnika.
 
ILPB2/415-1039/11-7/JK Skutki podatkowe uczestnictwa w programie motywacyjnym – obowiązki płatnika.
 
ILPB2/415-1039/11-8/JK Skutki podatkowe uczestnictwa w programie motywacyjnym – obowiązki płatnika.
 
ILPB1/415-1020/11-4/AP Skutki podatkowe przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową.
 
ILPB1/415-1020/11-5/AP Skutki podatkowe zwrotu wspólnikowi majątku likwidowanej spółki osobowej
 
ILPB2/415-856/11-2/WM Czy Spółka ma obowiązek sporządzić dla udziałowców deklaracje roczne, jeżeli tak, to jakie oraz czy będą oni mogli w tym rozliczeniu uwzględnić koszty zakupu udziałów naszej spółki?
 
ILPB1/415-1025/11-4/AP Skutki podatkowe przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową.
 
ILPB1/415-1025/11-5/AP Skutki podatkowe zwrotu wspólnikowi majątku likwidowanej spółki osobowej.
 
ILPB1/415-1021/11-4/AP Skutki podatkowe przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową
 
ILPB1/415-1021/11-5/AP Skutki podatkowe zwrotu wspólnikowi majątku likwidowanej spółki osobowej.
 
ILPB1/415-1026/11-4/AP Skutki podatkowe przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową.
 
ILPB1/415-1026/11-5/AP Skutki podatkowe zwrotu wspólnikowi majątku likwidowanej spółki osobowej.
 
ILPB1/415-1027/11-4/AP Skutki podatkowe przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową.
 
ILPB1/415-1022/11-4/AP Skutki podatkowe przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową.
 
ILPB1/415-1022/11-5/AP Skutki podatkowe zwrotu wspólnikowi majątku likwidowanej spółki osobowej.
 
ILPB1/415-1027/11-5/AP Skutki podatkowe zwrotu wspólnikowi majątku likwidowanej spółki osobowej.
 
ILPB1/415-1063/11-2/AG Czy wydatki poniesione przez Spółkę na rzecz drogi gminnej można zaliczyć do kosztów uzyskanie przychodu wspólnika w dacie jego poniesienia?
 
IPTPB1/415-280/11-2/AG Czy w stosunku do uzyskiwanych przez Wnioskodawczynię przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług opisanych we wniosku przysługiwało Wnioskodawczyni i nadal przysługuje prawo do opodatkowania tych przychodów ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

Wskaźniki gospodarcze