Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 22 lutego 2012 r.
 
IBPBI/1/415-626/11/BK w zakresie możliwości zaliczenia wydatków z tytułu nabycia przez małżonków gruntu oraz innych wydatków związanych z budową na tym gruncie budynków mieszkalnych do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez jednego z nich pozarolniczej działalności gospodarczej
 
IBPBI/1/415-551/11/AB Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z otrzymaniem aportu w postaci przedsiębiorstwa osoby fizycznej.
 
IBPBII/1/415-569/11/BD Czy za okres od sierpnia 2010r. do grudnia 2010r., kiedy to dziecko przebywało na podstawie postanowienia sądu u wnioskodawczyni i jej męża w rodzinie zastępczej tymczasowej należy się ulga prorodzinna?
 
IBPBII/1/415-570/11/BJ 1. Czy Spółka postępuje prawidłowo traktując wartość usług hotelowych świadczonych na rzecz przedstawicieli handlowych w związku z wykonywaną przez nich na rzecz Spółki pracą, jako wartość nieodpłatnych świadczeń?2. Czy Spółka postępuje prawidłowo, naliczając od wartości usług hotelowych (pojmowanych jako nieodpłatne świadczenia) składkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-572/11/MCZ Czy wynagrodzenie wypłacane przez Urząd Marszałkowski Województwa X jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy pdof?
 
IBPBII/1/415-583/11/MCZ Czy rekompensata za szkody wypłacona lokatorom przez spółdzielnię mieszkaniową jest dla lokatorów przychodem do opodatkowania?
 
IBPBII/1/415-584/11/MCZ Czy wypłacany przez spółdzielnię z funduszu remontowego częściowy zwrot kosztów za wymianę instalacji gazowej dla osób posiadających spółdzielcze lokatorskie i własnościowe prawa do lokali mieszkalnych, osób posiadających odrębną własność lokali będzie stanowił po stronie podatników przysporzenie majątkowe podlegające opodatkowaniu?
 
IBPBII/1/415-596/11/MK Czy zwrot kosztów dojazdu dziecka do i ze szkoły publicznej oraz dziecka niepełnosprawnego do szkoły specjalnej w przypadku, gdy gmina realizuje ustawowy obowiązek dowozu zwolniony jest z podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-606/11/MZ Czy wnioskodawca będzie mógł rozliczyć się z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011r. jako osoba samotnie wychowująca dziecko?
 
IBPBII/1/415-610/11/BJ Czy wnioskodawczyni mogła skorzystać z przysługującej jej ulgi prorodzinnej na córkę, która osiągnęła dochód za granicą i czy ten dochód ma wliczać do dochodu uzyskanego przez nią w Polsce?
 
IBPBII/1/415-658/11/BD Czy dodatki spisowe, nagrody dla członków biura spisowego i gminnego komisarza spisowego oraz umowy zlecenia na wykonywanie określonych czynności spisowych przez pracowników Urzędu Gminy, które nie zostały oddelegowane do pracy w gminnym biurze spisowym są przychodem pracownika ze stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBI/1/415-605/11/ZK Czy wydatki na remont środków trwałych i wyposażenia oraz zakup wyposażenia i sprzętu o wartości poniżej 3.500 zł, bezpośrednio zaliczanych w koszty uzyskania przychodów, a zrefundowanych i sfinansowanych ze środków umorzonej pożyczki, stanowią koszty uzyskania przychodów, pomimo, iż środki te korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 sierpnia 2010r. o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010r. oraz wbrew brzmieniu art. 23 ust 1 pkt 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, który mówi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów ze źródeł przychodów znajdujących się na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej lub za granicy, jeżeli dochody z tych źródeł w ogóle nie podlegają opodatkowaniu albo są zwolnione od podatku dochodowego?
 
IBPBI/1/415-701/11/BK w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków z tytułu studiów wyższych
 
IBPBII/2/415-724/11/AK Jak zgodnie z art. 22 ust. 1f pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustalić dla celów podatkowych wartość składników przedsiębiorstwa w postaci środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, w przypadku odpłatnego zbycia akcji objętych w zamian za to przedsiębiorstwo?
 
IBPBI/1/415-1057/11/AP Czy zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych powinny być uiszczane od całości bieżącego dochodu uzyskiwanego przez spółkę jawną, czy też jedynie od dochodu, który jest dzielony i faktycznie przekazywany wspólnikowi?
 
IBPBI/1/415-58/12/AP Czy w związku, iż zaświadczenie o dodatkowym badaniu technicznym samochodu jest wystawione z późniejszą datą podatnik mógł dokonać jednorazowej amortyzacji w dniu przyjęcia samochodu do ewidencji środków trwałych i do użytkowania?
 
IBPBI/1/415-1099/11/AP Czy w związku, iż zaświadczenie o dodatkowym badaniu technicznym samochodu jest wystawione z późniejszą datą podatnik mógł dokonać jednorazowej amortyzacji w dniu przyjęcia samochodu do ewidencji środków trwałych i do użytkowania?
 
ITPB1/415-1081/10/11-S/MR Czy transakcja zawarta między Wnioskodawcą, a firmą leasingową generuje przychód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz czy w związku z tym zobowiązany jest zapłacić podatek?
 
ITPB1/415-584/09/11-S/DP Czy przychód otrzymany przez byłego wspólnika spółki jawnej z tytułu przeniesienia ogółu praw i obowiązków mu przysługujących w spółce jawnej na inną osobę - z tytułu kupna-sprzedaży udziałów w spółce jawnej - podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-1104/11/MMa Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym nadwyżka wartości rynkowej wnoszonych akcji Spółki A nad wartością nominalną obejmowanych udziałów Spółki B (agio) stanowić będzie dla wnioskodawcy przychód podatkowy?
 
IBPBII/2/415-1105/11/MMa Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, po stronie wnioskodawcy powstanie przychód z tytułu objęcia udziałów Spółki B?
 
IBPBII/2/415-1106/11/MM Czy nadwyżka wartości rynkowej wnoszonych akcji Spółki A nad wartością nominalną obejmowanych udziałów Spółki B (agio) stanowić będzie dla wnioskodawcy przychód podatkowy?
 
IBPBII/2/415-1112/11/ŁCz automatyczne i przymusowe umorzenie akcji
 
IBPBII/2/415-1114/11/ŁCz automatyczne i przymusowe umorzenie akcji
 
IBPBII/2/415-1127/11/JG Czy w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość wnioskodawczyni jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych ?
 
IBPBII/2/415-1061/11/ŁCz Czy w przypadku rozwiązania umowa dożywocia i przeniesienia własności nieruchomości na dożywotnika wnioskodawczyni będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-1132/11/JG Czy od otrzymanego wynagrodzenia z tytułu dzierżawy gruntu rolnego należy zapłacić podatek dochodowy?
 
IBPBII/2/415-1152/11/MW Czy od otrzymanego wynagrodzenia z tytułu dzierżawy gruntu rolnego należy zapłacić podatek dochodowy?
 
IBPBI/1/415-1023/11/ZK Czy sprzedając jedną umową dwie działki:
-jedną stanowiącą majątek osobisty (nie związaną z działalnością gospodarczą) i-drugą w wykonaniu działalności gospodarczej,
przychód w rozumieniu art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowić będzie cały przychód wynikający z umowy sprzedaży, czy tylko jego część związana ze sprzedażą działki sprzedawanej w wykonaniu działalności gospodarczej?
 
IPTPB1/415-302/11-2/MD Ustalenie wartości początkowej budynku
 
IPTPB2/415-702/11-3/AKr Czy aport udziałów w spółkach kapitałowych do spółki osobowej z siedzibą w Republice Słowackiej nie skutkuje powstaniem u Wnioskodawczyni zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych w Polsce?
 
IPTPB2/415-703/11-3/AKr Czy aport udziałów w spółkach kapitałowych do spółki osobowej z siedzibą w Republice Słowackiej nie skutkuje powstaniem u Wnioskodawcy zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych w Polsce?
 
IPTPB2/415-704/11-3/AKr Czy aport udziałów w spółkach kapitałowych do spółki osobowej z siedzibą w Republice Słowackiej nie skutkuje powstaniem u Wnioskodawczyni zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych w Polsce?
 
IPTPB2/415-705/11-3/AKr Czy aport udziałów w spółkach kapitałowych do spółki osobowej z siedzibą w Republice Słowackiej nie skutkuje powstaniem u Wnioskodawcy zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych w Polsce?
 
IPTPB2/415-708/11-3/MP Czy aport udziałów w spółkach kapitałowych do Spółki nie skutkuje powstaniem u Wnioskodawcy zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych w Polsce?
 
IPTPB2/415-709/11-3/MP Czy aport udziałów w spółkach kapitałowych do Spółki nie skutkuje powstaniem u Wnioskodawczyni zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych w Polsce?
 
IBPBI/1/415-57/12/AP Czy w związku, iż zaświadczenie o dodatkowym badaniu technicznym samochodu jest wystawione z późniejszą datą podatnik mógł dokonać jednorazowej amortyzacji w dniu przyjęcia samochodu do ewidencji środków trwałych i do użytkowania?
 
IBPBI/1/415-1082/11/AP Możliwość i moment skorygowania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej o wartość wynikającą z faktury wystawionej na nieistniejący podmiot.
 
IBPBI/1/415-1097/11/AP Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na zapłatę czynszu i mediów dot. lokalu użytkowego wykorzystywanego na potrzeby tej działalności
 
IBPBI/1/415-1100/11/AP Czy w związku, iż zaświadczenie o dodatkowym badaniu technicznym samochodu jest wystawione z późniejszą datą podatnik mógł dokonać jednorazowej amortyzacji w dniu przyjęcia samochodu do ewidencji środków trwałych i do użytkowania?
 
IBPBI/1/415-965/11/BK w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków z tytułu zakupu towarów handlowych dokonywanych na aukcjach internetowych, udokumentowanych wydrukami z komputera informującymi o wygranej aukcji oraz bankowymi potwierdzeniami zapłaty za zakupiony towar
 
IBPBI/1/415-1032/11/KB określenie źródła przychodu dla odsetek od pożyczki udzielonej spółce z siedzibą na Łotwie oraz metody unikania podwójnego opodatkowania dochodu uzyskanego z tego tytułu
 
IBPBI/1/415-1033/11/KB określenie źródła przychodu dla odsetek od pożyczki udzielonej spółce z siedzibą na Łotwie oraz metody unikania podwójnego opodatkowania dochodu uzyskanego z tego tytułu
 
ITPB1/415-207a/10/11-S/TK Czy wniesienie aportem składników majątku - opisanych we wniosku - do spółki jawnej (SJ1) spowoduje jakiekolwiek konsekwencje dla Wnioskodawczyni w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBI/1/415-1068/11/BK w zakresie skutków podatkowych otrzymania „pomocy” związanej z nieodpłatnym dostarczaniem owoców i warzyw do placówek oświatowych, pochodzącej ze środków wspólnotowych i budżetu państwa
 
IBPBII/2/415-1089/11/MMa Czy wnioskodawca - depozytariusz ma obowiązek dla każdej osoby fizycznej, która pobrała z depozytu kwotę należną po podziale majątku zlikwidowanej spółki sporządzić deklarację PIT-8C i wykazać te kwoty w pkt F poz. 2 "Realizacja praw wynikających z papierów wartościowych"?
Czy Spółka powinna złożyć pisemną informację do urzędów skarbowych właściwych dla pobierających wypłatę z depozytu?
 
ITPB1/415-207b/10/11-S/TK Czy wniesienie aportem składnika majątku do spółki jawnej (SJ2) spowoduje jakiekolwiek konsekwencje dla Wnioskodawczyni w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB2/415-885/11-2/AJ Jak poprawnie obliczyć wysokość podatku dochodowego należnego po sprzedaży nieruchomości?
 
ILPB1/415-1064/11-2/AP Czy w razie likwidacji S.K.A. oraz związanego z nią podziału majątku S.K.A. pomiędzy wspólników, otrzymane przez Wnioskodawczynię, jako akcjonariusza S.K.A., składniki majątku likwidowanej Spółki, obejmujące tak środki pieniężne, jak i niespieniężone w toku likwidacji składniki majątku o charakterze niepieniężnym, będą stanowiły dla Wnioskodawczyni przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-1065/11-2/AP Czy w razie likwidacji S.K.A. oraz związanego z nią podziału majątku S.K.A. pomiędzy wspólników, otrzymane przez Wnioskodawczynię, jako akcjonariusza S.K.A., składniki majątku likwidowanej Spółki, obejmujące tak środki pieniężne, jak i niespieniężone w toku likwidacji składniki majątku o charakterze niepieniężnym, będą stanowiły dla Wnioskodawczyni przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-1087/11-2/AP Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
 
ILPB1/415-1074/11-2/AP Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz w zakresie ustalenia dochodu ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
 
ILPB1/415-1074/11-3/AP Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz w zakresie ustalenia dochodu ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
 
IPPB1/415-909/11-2/AM W myśl art. 14 ust. 2 pkt 7d ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej w przypadku obniżenia lub zwrotu podatku od towarów i usług lub zwrotu podatku akcyzowego zgodnie z odrębnymi przepisami - jest również naliczony podatek od towarów i usług lub zwrócony podatek akcyzowy, w tej części, w której podatek uprzednio został zaliczony do kosztów uzyskania przychodów. Jeżeli zatem nie przysługiwało Panu prawo do zaliczenia podatku od towarów i usług do kosztów uzyskania przychodu, zwrot tego podatku nie stanowi przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej.
 
IPPB2/415-906/11-5/AK Czy w związku z wyznaczeniem miejsca garażowania samochodu służbowego w miejscu zamieszkania pracownika oraz w związku z dojazdami pracownika z miejsca garażowania samochodu do miejsc wykonywania obowiązków pracowniczych, Spółka będzie zobowiązana jako płatnik do ustalania pracownikom z tego tytułu przychodu ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej ustawa)?
 
IPPB2/415-883/11-3/AK W jaki sposób Wnioskodawca zobowiązany jest ustalić koszty uzyskania przychodów z tytułu przymusowego oraz automatycznego umorzenia objętych udziałów w Holdingu w zamian za wniesione aportem udziały Spółki B?
 
IPPB1/415-870/11-5/KS Czy w związku z planowanym przekształcaniem Spółki w handlową spółkę osobową, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie dochód ani przychód podatkowy w tym w szczególności z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w wartości niepodzielonych zysków przekształconej spółki kapitałowej (na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PIT)?
 
IPPB1/415-870/11-4/KS Czy Wnioskodawca będzie uprawniony zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w momencie odpłatnego zbycia nieruchomości gruntowej przez spółkę osobową, która powstanie z przekształcenia Spółki, wartości nieruchomości gruntowej wniesionej do spółki z o.o., ustalonej przez spółkę z o.o. na dzień wniesienia wkładu, nie wyższą od jej wartości rynkowej (wartość ta odpowiadała wartości nominalnej udziałów wydanych przez Spółkę w zamian z wkład) oraz poniesione przez Spółkę po dniu nabycia nierochomości wydatki związane z nieruchomością gruntową opisaną w stanie faktycznym w wysokości ustalonej proporcjonalnie w stosunku do prawa do udziału Wnioskodawcy w zysku spółki osobowej?
Czy dochód Wnioskodawcy ze sprzedaży nieruchomości gruntowej w proporcji przypadającej na Wnioskodawcę według jego prawa do udziału w zysku będzie kwalifikował się do dochodu z działalności gospodarczej w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT?
 
IPPB1/415-887/11-2/KS 1. Czy amortyzacja środków trwałych służących zarówno działalności gospodarczej jak i rolniczej w całości będzie stanowiła koszt uzyskania przychodów w działalności, gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę? Jeżeli, nie to jak należy wyliczyć kwotę amortyzacji stanowiącej koszt uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej?
2. Jak należy zaliczać w koszty działalności gospodarczej zakup paliwa, części, naprawy itp do ww. środków twałych, oraz inne koszty dotyczące zarówno działalności gospodarczej jak i rolniczej?
 
IPPB1/415-871/11-4/KS Czy Wnioskodawca będzie uprawniony zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w momencie odpłatnego zbycia nieruchomości gruntowej przez spółkę osobową, która powstanie z przekształcenia Spółki, wartości nieruchomości gruntowej wniesionej do spółki z o.o., ustalonej przez spółkę z o.o. na dzień wniesienia wkładu, nie wyższą od jej wartości rynkowej (wartość ta odpowiadała wartości nominalnej udziałów wydanych przez Spółkę w zamian z wkład) oraz poniesione przez Spółkę po dniu nabycia nierochomości wydatki związane z nieruchomością gruntową opisaną w stanie faktycznym w wysokości ustalonej proporcjonalnie w stosunku do prawa do udziału Wnioskodawcy w zysku spółki osobowej?Czy dochód Wnioskodawcy ze sprzedaży nieruchomości gruntowej w proporcji przypadającej na Wnioskodawcę według jego prawa do udziału w zysku będzie kwalifikował się do dochodu z działalności gospodarczej w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT?
 
IPPB1/415-871/11-5/KS Czy w związku z planowanym przekształcaniem Spółki w handlową spółkę osobową, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie dochód ani przychód podatkowy w tym w szczególności z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w wartości niepodzielonych zysków przekształconej spółki kapitałowej (na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PIT)?
 
IPPB1/415-876/11-4/KS Czy Wnioskodawca będzie uprawniony zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w momencie odpłatnego zbycia nieruchomości gruntowej przez spółkę osobową, która powstanie z przekształcenia Spółki, wartości nieruchomości gruntowej wniesionej do spółki z o.o., ustalonej przez spółkę z o.o. na dzień wniesienia wkładu, nie wyższą od jej wartości rynkowej (wartość ta odpowiadała wartości nominalnej udziałów wydanych przez Spółkę w zamian z wkład) oraz poniesione przez Spółkę po dniu nabycia nierochomości wydatki związane z nieruchomością gruntową opisaną w stanie faktycznym w wysokości ustalonej proporcjonalnie w stosunku do prawa do udziału Wnioskodawcy w zysku spółki osobowej?Czy dochód Wnioskodawcy ze sprzedaży nieruchomości gruntowej w proporcji przypadającej na Wnioskodawcę według jego prawa do udziału w zysku będzie kwalifikował się do dochodu z działalności gospodarczej w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT?
 
IPPB1/415-876/11-5/KS Czy w związku z planowanym przekształcaniem Spółki w handlową spółkę osobową, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie dochód ani przychód podatkowy w tym w szczególności z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w wartości niepodzielonych zysków przekształconej spółki kapitałowej (na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PIT)?
 
IPPB1/415-948/11-2/KS Czy wniesienie wkładu niepieniężnego przez Wnioskodawcę do Spółki jako wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce?
 
IPPB1/415-948/11-3/KS Czy uzyskiwany przez Wnioskodawcę dochód z tytułu bycia wspólnikiem o nieograniczonej odpowiedzialności w Spółce, będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych?Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę jako wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności z tytułu wypłaty zysku przez Spółkę, będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 
IPPB1/415-950/11-2/KS Czy wniesienie wkładu niepieniężnego przez Wnioskodawcę do Spółki jako wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce?
 
IPPB1/415-950/11-3/KS Czy uzyskiwany przez Wnioskodawcę dochód z tytułu bycia wspólnikiem o nieograniczonej odpowiedzialności w Spółce, będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych?Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę jako wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności z tytułu wypłaty zysku przez Spółkę, będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 
IPPB1/415-942/11-2/KS Czy zgodnie art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy z dnia 26 lipca 2001 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody z usług agroturystycznych polegające na wynajmowaniu pokoi gościnnych, sprzedaży posiłków domowych w prowadzonym gospodarstwie dla osób, pracowników firm zatrzymujących się na wypoczynek, będących w podróży turystycznej czy służbowej są zwolnione z podatku dochodowego?
 
IPPB1/415-939/11-3/KS Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawczynię, jako wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności, z tytułu jej udziału w Spółce podlegać będzie w Polsce zwolnieniu z opodatkowania zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a UPO oraz art. 27 ust. 8 Ustawy PIT?
 
IPPB1/415-938/11-3/KS Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę, jako wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności, z tytułu jego udziału w Spółce podlegać będzie w Polsce zwolnieniu z opodatkowania zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a UPO oraz art. 27 ust. 8 Ustawy PIT?
 
IPPB2/415-850/11-2/MK w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w spółce kapitałowej z siedzibą na terytorium RP do spółki kapitałowej z siedzibą na Cyprze będącej większościowym udziałowcem spółki polskiej.
 
IPPB2/415-894/11-5/MG W zakresie powstania po stronie pracowników Spółki przychodu ze stosunku pracy z tytułu wprowadzenia systemu komputerowego uprawniającego do zamawiania i rozliczania dodatkowych świadczeń pozapłacowych poprzez zasilenie indywidualnego konta oraz obowiązków Spółki jako płatnika podatku dochodowego
 
ITPB2/415-416/11/RS Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego.
 
IPPB2/415-952/11-2/AK Czy w przedstawionym stanie faktycznym przy wniesieniu do Spółki cypryjskiej aportu w postaci całości lub części Aktywów, w przypadku, gdy wartość rynkowa wniesionych Aktywów będzie wyższa od wartości nominalnej objętych w zamian Udziałów w CypCo, przychodem Podatnika będzie wyłącznie wartość nominalna objętych Udziałów w CypCo?
 
IPPB2/415-914/11-4/AK 1. Czy w zaistniałej sytuacji Wnioskodawczyni będzie musiała zapłacić podatek od dochodu ze sprzedaży nieruchomości nabytej taką drogą?2. Czy Wnioskodawczyni może skorzystać z całkowitego zwolnienia od podatku z uwagi na fakt, iż zamieszkiwała w zbytym mieszkaniu i była tam zameldowana na pobyt stały nieprzerwanie przez ostatnie 9 lat?
 
IPPB2/415-904/11-2/AK Czy w przypadku umorzenia Udziałów nabytych w drodze darowizny uzyskany przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia może zostać pomniejszony o koszt w wysokości wartości umarzanych Udziałów z dnia darowizny, na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB2/415-930/11-2/AK 1) Czy wynagrodzenie, które Wnioskodawca ma otrzymywać na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników Spółki ZEA z tytułu wykonywania obowiązków członka zarządu w spółce ZEA oraz inne należności i świadczenia związane z pełnieniem funkcji członka zarządu w Spółce ZEA, przysługujące Wnioskodawcy na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników, będą opodatkowane wyłącznie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a w Polsce będą zwolnione od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?2) Czy w Polsce to wynagrodzenie z tytułu wykonywania obowiązków członka zarządu w Spółce ZEA oraz inne należności i świadczenia związane z pełnieniem funkcji członka zarządu w Spółce ZEA, będą miały wpływ na ustalenie efektywnej stopy procentowej podatku dochodowego od osób fizycznych, według której będą opodatkowane inne dochody podlegające w Polsce opodatkowaniu tym podatkiem na zasadach ogólnych, tzn. na postawie art. 27 ust. 1 ustawy PIT - jeżeli takie wystąpią?
 
IPPB2/415-955/11-2/LS Uzyskiwane przez Wnioskodawcę dochody z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółkach mających siedzibę na terytorium Cypru będą podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy, tj. na Cyprze i w Polsce. Jednocześnie w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania, stosując określoną w art. 24 ust. 1 pkt a) umowy w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. metodę wyłączenia z progresją. Oznacza to, że dochód Wnioskodawcy uzyskany na Cyprze jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, przy czym jeżeli Wnioskodawca uzyskałby inne dochody w danym roku podatkowym podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany na Cyprze powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu w Polsce.
 
IPPB2/415-944/11-2/LS Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia od podatku należnego w Polsce kwoty podatku w wysokości 10% kwoty dywidend, który stanowiłyby podatek do zapłacenia na Cyprze, gdyby nie zwolnienie tego rodzaju dochodów od podatku zgodnie z wewnętrznym prawem cypryjskim.
 
IPPB2/415-956/11-2/LS Należy stwierdzić, że uzyskiwane przez Wnioskodawcę dochody z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółkach mających siedzibę na terytorium Cypru będą podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy, tj. na Cyprze i w Polsce. Jednocześnie w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania, stosując określoną w art. 24 ust. 1 pkt a) umowy w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. metodę wyłączenia z progresją. Oznacza to, że dochód Wnioskodawcy uzyskany na Cyprze jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, przy czym jeżeli Wnioskodawca uzyskałby inne dochody w danym roku podatkowym podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany na Cyprze powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu w Polsce.
 
IPPB2/415-945/11-2/LS Należy stwierdzić, że uzyskiwane przez Wnioskodawcę dochody z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółkach mających siedzibę na terytorium Cypru będą podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy, tj. na Cyprze i w Polsce. Jednocześnie w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania, stosując określoną w art. 24 ust. 1 pkt a) umowy w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. metodę wyłączenia z progresją. Oznacza to, że dochód Wnioskodawcy uzyskany na Cyprze jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, przy czym jeżeli Wnioskodawca uzyskałby inne dochody w danym roku podatkowym podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany na Cyprze powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu w Polsce.
 
IPPB2/415-880/11-3/LS W jaki sposób Wnioskodawca zobowiązany jest ustalić koszty uzyskania przychodów z tytułu dobrowolnego umorzenia objętych udziałów w Holdingu w zamian za wniesione aportem udziały Spółki C?

Wskaźniki gospodarcze