Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 23 lutego 2012 r.
 
IBPBI/1/415-544/11/AB Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków sfinansowanych środkami otrzymanymi z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 
IBPBI/1/415-6291/11/WRz Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć diety za czas podróży służbowej właściciela firmy transportowej?
 
IPTPB2/415-650/11-4/MP Czy biorąc pod uwagę brzmienie art. 3 ust. 1 i 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, objęta jestem nieograniczonym obowiązkiem podatkowym w Polsce i mam tutaj obowiązek rozliczania się ze wszystkich moich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania?
 
IPTPB2/415-679/11-4/AKr 1.W którym momencie będzie opodatkowany Wnioskodawca, posiadający świadectwa użytkowe wydane w zamian za umorzone akcje?
2.Na jakich zasadach będzie opodatkowany Wnioskodawca posiadający świadectwa użytkowe wydane w zamian za umorzone akcje?
 
ILPB1/415-1201/11-2/AMN 1. Czy informacja PIT-11 (Roczne obliczenie PIT-40 zapisane e formacie PDF, udostępnione na serwerze mogą być podpisane tylko kwalifikowanym, bezpiecznym podpisem elektronicznym, czy też konieczny jest podpis tradycyjny?
2. Czy wygenerowany przez system raport, z którego wynikać będzie którzy podatnicy pobrali informację PIT-11 roczne obliczenie PIT-40 będzie wystarczającym potwierdzeniem przekazania informacji PIT-11 rocznego obliczenia PIT-40 podatnikom?
 
ILPB1/415-1221/11-2/AMN 1. Czy informacja PIT-11 (Roczne obliczenie PIT-40 zapisane e formacie PDF, udostępnione na serwerze mogą być podpisane tylko kwalifikowanym, bezpiecznym podpisem elektronicznym, czy też konieczny jest podpis tradycyjny?
2. Czy wygenerowany przez system raport, z którego wynikać będzie którzy podatnicy pobrali informację PIT-11 roczne obliczenie PIT-40 będzie wystarczającym potwierdzeniem przekazania informacji PIT-11 rocznego obliczenia PIT-40 podatnikom?
 
ILPB1/415-1157/11-3/AMN Czy poniesione przez Wnioskodawcę wydatki, w kwocie 34.000 EUR, na odbycie szkolenia T. w okresie od 6 kwietnia do 15 czerwca 2011 r. Zainteresowany może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej?
 
IPPB2/415-946/11-2/LS Należy stwierdzić, że uzyskiwane przez Wnioskodawczynię dochody z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółkach mających siedzibę na terytorium Cypru będą podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy, tj. na Cyprze i w Polsce. Jednocześnie w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania, stosując określoną w art. 24 ust. 1 pkt a) umowy w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. metodę wyłączenia z progresją. Oznacza to, że dochód Wnioskodawczyni uzyskany na Cyprze jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, przy czym jeżeli Wnioskodawczyni uzyskałaby inne dochody w danym roku podatkowym podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany na Cyprze powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu Wnioskodawczyni podlegającego opodatkowaniu w Polsce.
 
ITPB1/415-1028/11/AK Czy z tytułu otrzymania przez Wnioskodawcę od Spółki Cypryjskiej dywidendy, będzie miał on prawo do obniżenia 19% zryczałtowanego podatku dochodowego należnego w Polsce (na podstawie art. 30a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), o 10% podatek u źródła, który potencjalnie może zostać potrącony u źródła na Cyprze?
 
IPPB2/415-921/11-3/LS W jaki sposób Wnioskodawca zobowiązany jest ustalić koszty uzyskania przychodów z tytułu przymusowego umorzenia objętych (otrzymanych) udziałów w Holdingu 1 oraz w Holdingu 2 w zamian za wniesione aportem akcje Spółki zbywanej?
 
IPPB2/415-923/11-2/LS W jaki sposób Wnioskodawca zobowiązany jest ustalić koszty uzyskania przychodów z tytułu automatycznego umorzenia objętych (otrzymanych) udziałów w Holdingu 1 oraz w Holdingu 2 w zamian za wniesione aportem akcje Spółki zbywanej?
 
ITPB1/415-1027/11/AK Czy wypłacona kara umowna i odszkodowanie może stanowić dla podatnika koszt uzyskania przychodu?
 
IPPB1/415-846/11-2/MS Czy dochód z udziału w zysku SKA, otrzymany jako Dywidenda przez Wnioskodawcę z SKA stanowi przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT, a tym samym w zależności od wyboru Akcjonariusza — czy taki dochód może być opodatkowany na zasadach określonych w art. 30c Ustawy PIT?
 
IPPPB1/415-846/11-3/MS Czy dochód z udziału w zysku SKA, otrzymany jako Dywidenda przez Wnioskodawcę z SKA stanowi przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT, a tym samym w zależności od wyboru Akcjonariusza — czy taki dochód może być opodatkowany na zasadach określonych w art. 30c Ustawy PIT? Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu Akcjonariusza w SKA, przychód po jego stronie nie powstaje w dniu sprzedaży przez SKA rzeczy oraz wyświadczenia usług, gdyż przychód ten powstanie zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy PIT wyłącznie w dacie faktycznego otrzymania Dywidendy oraz Czy w związku z tym zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na podstawie art. 44 ust 1 pkt 1 Ustawy PIT, Wnioskodawca nie jest zobowiązany płacić za miesiące, w których SKA sprzedaje rzeczy, prawa majątkowe oraz wyświadczy usługi, gdyż przychód powstaje wyłącznie w dacie faktycznego otrzymania Dywidendy? Co stanowi podstawę opodatkowania (przychody minus koszty uzyskania przychodu) dla faktycznie otrzymanych dochodów Akcjonariusza z SKA, tj. czy dochodem w rozumieniu art. 9 ust. 1 i ust. 2 Ustawy PIT jest faktycznie otrzymana Dywidenda z SKA?
 
IPPPB1/415-845/11-3/MS Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu Akcjonariusza w SKA, przychód po jego stronie nie powstaje w dniu sprzedaży przez SKA rzeczy oraz wyświadczenia usług, gdyż przychód ten powstanie zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy PIT wyłącznie w dacie faktycznego otrzymania Dywidendy orazCo stanowi podstawę opodatkowania (przychody minus koszty uzyskania przychodu) dla faktycznie otrzymanych dochodów Akcjonariusza z SKA, tj. czy dochodem w rozumieniu art. 9 ust. 1 i ust. 2 Ustawy PIT jest faktycznie otrzymana Dywidenda z SKA?
 
IPPB1/415-845/11-2/MS Czy dochód z udziału w zysku SKA, otrzymany jako Dywidenda przez Wnioskodawcę z SKA stanowi przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT, a tym samym w zależności od wyboru Akcjonariusza — czy taki dochód może być opodatkowany na zasadach określonych w art. 30c Ustawy PIT?
 
IPPB4/415-858/11-2/JK2 Czy w przypadku dokonania transakcji zbycia udziału w nieruchomości w okresie przed końcem 2012 r., Wnioskodawca może skorzystać z uprawnienia do zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie całego dochodu uzyskanego ze sprzedaży swojej części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz wolnostojącym garażem?
 
IPPB4/415-899/11-2/JK2 Czy do wynagrodzenia, które Wnioskodawca otrzyma od Spółki cypryjskiej w zamian za wykonywanie obowiązków związanych z pełnieniem w tej spółce funkcji dyrektora, zastosowanie znajdzie art. 16 Umowy, a w konsekwencji, na podstawie art. 24 Umowy, wynagrodzenie to będzie w Polsce zwolnione od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, niezależnie od sposobu uregulowania opodatkowania przedmiotowego wynagrodzenia na Cyprze (przy czym dochód ten będzie brany pod uwagę przy obliczaniu stawki podatku dochodowego od osób fizycznych od pozostałego jego dochodu, podlegającego opodatkowaniu w Polsce?
 
IPPB4/415-839/11-5/JK2 Czy ulgę meldunkową wynikającą z przepisu art. 21 ust. 1 pkt. 126 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca może zastosować do przychodu ze sprzedaży udziałów nabytych w drodze dziedziczenia po zmarłym ojcu, w budynku mieszkalnym i gruncie jako nierozerwalnej całości?
 
IPPB1/415-869/11-4/MS Kwota czynszu administracyjnego - dokonywana przez biorącą w użytkowanie lokal mieszkalny - stanowi dla Wnioskodawczyni przychód z innych źródeł i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych.
 
IPPB1/415-880/11-2/MS należy stwierdzić, iż przychód uzyskany ze sprzedaży mieszkania nabytego w 2006 r. przeznaczony na spłatę kredytu zaciągniętego na mieszkanie nabyte w 2010 r. nie podlega zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e . Możliwość korzystania z tego zwolnienia wykluczyło korzystanie z „ulgi odsetkowej” w stosunku do kredytu zaciągniętego na zakup sprzedanego mieszkania.
 
IPTPB2/415-685/11-4/AKr Czy Dywidenda otrzymana przez Wnioskodawcę z SKA stanowi przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT, a tym samym - w zależności od wyboru Akcjonariusza - czy taki dochód może być opodatkowany na zasadach określonych w art. 30c Ustawy PIT?
 
IPTPB2/415-685/11-5/AKr Mając na uwadze, iż SKA obejmie akcje lub udziały w Spółkach kapitałowych w zamian za wkład niepieniężny inny niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część (na zasadach opisanych w powyższych zdarzeniach przyszłych), czy przychód po stronic Wnioskodawcy nie powstanie w momentach, o których mowa w art. 17 ust. la Ustawy PIT? Tj. innymi słowy czy przychód u Wnioskodawcy, w razie zaistnienia opisanych zdarzeń przyszłych, nie powstanie w dniu:1)zarejestrowania Spółki kapitałowej albo2)wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Spółki kapitałowej, albo3)wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego.
 
IPTPB2/415-685/11-6/AKr 1.Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza w SKA, w razie zaistnienia opisanych zdarzeń przyszłych, przychód po jego stronie powstanie jedynie w momencie faktycznego otrzymania przez niego Dywidendy z SKA?
2.Czy w związku z tym, zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych Wnioskodawca będzie zobowiązany zapłacić jedynie za miesiąc, w którym faktycznie otrzyma on wypłatę Dywidendy z SKA?
3.Jak należy określić podstawę opodatkowania (przychody oraz koszty uzyskania przychodu) dla faktycznie otrzymanych dochodów Akcjonariusza?
 
IBPBII/2/415-741/11/CJS Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży akcji wydatków na spłatę odsetek od pożyczki otrzymanej od osoby fizycznej na zakup akcji, wydatków na zapłatę za opinię prawną z zakresu możliwości zaskarżania uchwał Spółek giełdowych, które naruszałyby interesy podatnika, wydatków na zakup usługi w postaci indywidualnej rekomendacji związanej z zakupem akcji, które podatnik zamierza nabyć, lub rekomendacji dotyczącej trzymania lub zbywania posiadanych akcji.
 
ITPB1/415-1160/11/AK Czy dokonanie darowizny Udziałów obydwu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce, na rzecz Spółki cypryjskiej spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu (lub dochodu) w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-743/11/MMa Czy wnioskodawca ma prawo do zaliczenia wydatków wymienionych w punktach 1-3 do kosztów uzyskania przychodów z kapitałów pieniężnych?

Wskaźniki gospodarcze