Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 24 lutego 2012 r.
 
IBPBII/2/415-711/11/JG Czy kwoty uzyskane z refakturowania opłat za media poniesionych przez najemcę w związku z użytkowaniem lokalu stanowią przychód do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów z najmu?
 
IBPBII/2/415-726/11/HS Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości.
 
IBPBII/2/415-703/11/MM Skutki podatkowe objęcia udziałów w spółce z o.o. w zamian za wkład w postaci nieruchomości stanowiącej środek trwały.
 
IBPBII/2/415-693/11/MW Czy opłaty ponoszone przez najemcę związane z przedmiotem najmu (czynsz dla spółdzielni, energia elektryczna, gaz) są składnikiem przychodu wnioskodawczyni, jeśli z umowy wynika, że najemca jest zobowiązany do ich ponoszenia?
 
IBPBII/2/415-695/11/JG Czy Dom Pomocy Społecznej jest jednostką która ma obowiązek jako płatnik zgodnie z treścią art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pobierać i odprowadzać na konto właściwego urzędu skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od odsetek od środków pieniężnych mieszkanek zgromadzonych na koncie depozytowym?
 
IBPBII/2/415-696/11/HS Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.
 
IBPBII/2/415-689/11/MW Czy wypłacany ekwiwalent na rzecz Pani B. będzie dla wnioskodawczyni kosztem uzyskania przychodu z tytułu najmu przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych lub czy ten ekwiwalent pomniejszy podstawę do opodatkowania przy opodatkowaniu w formie ryczałtu ewidencjonowanego?
 
IBPBII/1/415-582/11/BJ Czy do wynagrodzenia otrzymywanego przez wnioskodawcę od spółki cypryjskiej w zamian za wykonywanie obowiązków związanych z pełnieniem w tej spółce funkcji dyrektora zwykłego, dyrektora alternatywnego, dyrektora zarządzającego lub dyrektora wykonawczego ma zastosowanie artykuł 25a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBI/1/415-645/11/AP możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków związanych z podjęciem nauki na studiach
 
IBPBII/2/415-1199/11/ŁCz ulga meldunkowa
 
ILPB1/415-1210/11-2/AMN Czy odpłatne zbycie ww. gruntu (sprzedaż), będącego majątkiem osobistym podatnika będzie stanowiło przychód z działalności gospodarczej?
 
ILPB2/415-977/11-2/WM Czy Podatnik, jako płatnik, będzie zobowiązany do uiszczania zaliczek na podatek dochodowy (PIT) z tytułu wynagrodzenia, jakie będzie osiągał prokurent powołany uchwałą zarządu Podatnika?
 
ILPB2/415-983/11-4/JK Umorzenie akcji w SKA.
 
ILPB2/415-983/11-5/JK Umorzenie akcji w SKA.
 
ILPB1/415-1056/11-2/AA 1. Czy przychód uzyskany ze sprzedaży opisanej nieruchomości, w części dotyczącej majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą stanowi przychód dla Wnioskodawcy?
2. Czy przychód ze sprzedaży opisanej nieruchomości, w części dotyczącej majątku nie związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, stanowi przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości i w jakiej części?
3. Jaki reżim prawny znajdzie zastosowanie do opodatkowania przychodu, o którym mowa w pytaniu nr 2?
 
ILPB1/415-1041/11-4/AA Czy każda kwota wydatkowana przez pracowników na zakup soczewek korekcyjnych zrefundowana przez Spółkę podlegać będzie zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
IPPB1/415-843/11-2/MS Dochód osiągnięty z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej stanowić będzie dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej, który po spełnieniu przez podatnika zasad określonych przepisami art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, może być opodatkowany zgodnie z art. 30c ust.1 tej ustawy 19% podatkiem liniowym.
 
IPPB1/415-917/11-2/MS Z uwagi na to, że koszty uzyskania przychodów są wyższe od uzyskanego przychodu osiągniętego w 2011 r. w wyniku sprzedaży nieruchomości - wystąpi strata, a tym samym nie wystąpi obowiązek zapłaty podatku z tytułu odpłatnego zbycia przedmiotowej nieruchomości, jednakże Wnioskodawczyni zobowiązana jest wykazać poniesioną stratę w zeznaniu PIT – 36 w terminie do dnia 30 kwietnia 2012 r.
 
IPPB1/415-999/11-2/MS Należy stwierdzić, że uzyskiwane przez Wnioskodawcę dochody z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru będą podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy, tj. na Cyprze i w Polsce. Jednocześnie w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania, stosując określoną w art. 24 ust. 1 pkt a) umowy w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. metodę wyłączenia z progresją.
 
IPPB1/415-865/11-2/MS Przychód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej – w części wydatkowanej na częściową spłatę kredytu zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego – podlega zwolnieniu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., jako wydatek poniesiony na cele mieszkaniowe.
 
IPPB1/415-910/11-2/MS Stosownie do przychodu uzyskanego ze sprzedaży prawa do przedmiotowej nieruchomości w części nabytej w 2008 r. stwierdzić należy, iż zwolnieniem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 126 objęty jest wyłącznie przychód z odpłatnego zbycia budynku mieszkalnego. Przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości gruntowej podlega opodatkowaniu na zasadach wymienionych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-994/11-2/MS Stosownie do przychodu uzyskanego ze sprzedaży prawa do przedmiotowej nieruchomości nabytego w 2008 r. stwierdzić należy, iż zwolnieniem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 126 objęty jest wyłącznie przychód z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Przychód z odpłatnego zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu podlega opodatkowaniu na zasadach wymienionych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-914/11-2/MS przychód uzyskany z odpłatnego zbycia części nieruchomości nabytej w 1997 r., nie stanowi źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym nie podlega w ogóle opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Skoro nie stanowi przychodu nie może więc podlegać zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126.
 
IPPB1/415-935/11-2/MS Sprzedaż udziału w działce nr 1 nabytego w dniu 31.07.2001 r., na podstawie umowy kupna-sprzedaży nie stanowi źródła przychodu, a zatem nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy obowiązku podatkowego ze względu na upływ pięcioletniego terminu, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.
 
IPPB1/415-899/11-2/MS Należy stwierdzić, iż przychód uzyskiwany przez Wnioskodawcę z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej będzie stanowił przychód ze źródła określonego w art. 10 ust 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.
 
IPPB1/415-900/11-2/MS Czy prawidłowe jest stanowisko, że obowiązek podatkowy wnioskodawcy powstaje z momentem wypłaty dywidendy, podstawą opodatkowania jest kwota wypłaconej dywidendy, a opodatkowanie następuje zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych poprzez zapłatę zryczałtowanego 19% podatku? Czy prawidłowe jest stanowisko, że wnioskodawca będący akcjonariuszem osiąga przychody z działalności gospodarczej przychód (dochód) zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych moment obowiązku podatkowego powstaje z chwilą wypłaty dywidendy? Czy prawidłowe jest stanowisko, że w sytuacji opisanej w pytaniu 2 nie ma obowiązku płacenia zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku?
 
IPPP3/443-1264/11-2/MPe w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania przy sprzedaży produktów po cenie promocyjnej oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego
 
IPPB2/415-67/12-3/LS Czy Spółka cypryjska wypłacająca Dyrektorom wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w zarządzie Spółki cypryjskiej będzie zobowiązana, jako płatnik do odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od tego wynagrodzenia, czy też obowiązek ten będzie ciążył na samych Dyrektorach?
 
IPPB1/415-923/11-4/MS PIT - w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości
 
IPPB4/415-854/11-2/JK3 Otrzymanie od Spółdzielni Mieszkaniowej częściowego zwrotu wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej dla osób, które w momencie ponoszenia tych wydatków posiadały odrębną własność lokalu – stanowi dla nich przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W tym przypadku na Spółdzielni ciąży obowiązek sporządzenia dla tych osób informacji PIT-8C, w myśl art. 42a ww. ustawy. Natomiast w przypadku otrzymania od Spółdzielni częściowego zwrotu wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej przez osoby, które w momencie ponoszenia tych wydatków posiadały spółdzielcze lokatorskie lub własnościowe prawo do lokalu mieszkaniowego, nie powstaje po stronie tych osób przysporzenie majątkowe podlegające opodatkowaniu. W związku z tym, na Spółdzielni nie ciąży obowiązek wystawienia informacji PIT-8C dla tychże osób.
 
IPPB4/415-26/09/11-7/S/JK3 Możliwość skorzystania przez obojga małżonków ze zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w przypadku gdy warunek dwunastomiesięcznego okresu zameldowania w przedmiotowym lokalu mieszkalnym został spełniony przez jednego ze współmałżonków.
 
IBPBII/2/415-745/11/CJS Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży akcji wydatków na spłatę odsetek od pożyczki otrzymanej od osoby fizycznej na zakup akcji, wydatków na zapłatę za opinię prawną z zakresu możliwości zaskarżania uchwał Spółek giełdowych, które naruszałyby interesy podatnika, wydatków na zakup usługi w postaci indywidualnej rekomendacji związanej z zakupem akcji, które podatnik zamierza nabyć, lub rekomendacji dotyczącej trzymania lub zbywania posiadanych akcji.
 
IBPBII/2/415-756/11/CJS Czy aby zostać zwolnionym z podatku, należy być zameldowanym wraz z małżonkiem na pobyt stały przez 12 miesięcy przed datą zbycia i czy ten obowiązek może dotyczyć jednego z małżonków?
 
IBPBII/2/415-757/11/MMa Czy wnioskodawczyni ma prawo do skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych w ramach tzw. ulgi mieszkaniowej jeżeli małżonkowie każdy z osobna są właścicielami dwóch nieruchomości a za uzyskany przychód z ich sprzedaży chcą kupić wspólnie jedną nieruchomość? W jaki sposób należy wykazać ten fakt w zeznaniu podatkowym?
 
IBPBII/2/415-758/11/MMa Czy wnioskodawca ma prawo do skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych w ramach tzw. ulgi mieszkaniowej jeżeli małżonkowie każdy z osobna są właścicielami dwóch nieruchomości a za uzyskany przychód z ich sprzedaży chcą kupić wspólnie jedną nieruchomość? W jaki sposób należy wykazać ten fakt w zeznaniu podatkowym?
 
IBPBII/2/415-769/11/CJS Czy po stronie udziałowców krajowych osób fizycznych obejmujących udziały w Nowej spółce, do której zostanie wydzielona zorganizowana część przedsiębiorstwa ze Spółki E. sp. z o.o. bez obniżania kapitału zapasowego (kapitał zakładowy w Nowej spółce zostanie podwyższony ze środków zgromadzonych na kapitele zapasowych spółki dzielonej pochodzącym z niepodzielnych zysków lat wcześniejszych) powstanie dochód (przychód) zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 4 tub zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwana dalej ustawą o PIT)?
 
IBPBII/2/415-838/11/MMa Czy prawidłowo przyjęto, że dochód ze sprzedaży gruntu podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych po zakończeniu 2011r. w PIT-39 stawką 19% oraz że istnieje możliwość złożenia oświadczenia, że uzyskany dochód przeznaczony będzie na cele mieszkaniowe w ciągu najbliższych 2 lat?
 
ITPB2/415-84/11/12-S/MU Zwolnienie z opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.
 
IBPBII/2/415-842/11/MMa Czy prawidłowo przyjęto, że dochód ze sprzedaży gruntu podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych po zakończeniu 2011r. w PIT-39 stawką 19% oraz że istnieje możliwość złożenia oświadczenia, że uzyskany dochód przeznaczony będzie na cele mieszkaniowe w ciągu najbliższych 2 lat?
 
IBPBII/2/415-1068/11/MM Czy zgodnie z postanowieniami Protokołu z dnia 06 kwietnia 2011 r. o zmianie umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podatkiem należnym (zapłaconym) będzie podatek potrącony przez maltański podmiot w momencie wypłaty dywidendy, na który podatnik otrzyma potwierdzenie z maltańskiego systemu podatkowego?
 
IBPBII/2/415-1095/11/MM Automatyczne i przymusowe umorzenie akcji

Wskaźniki gospodarcze