Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 25 lutego 2012 r.
 
IBPBII/2/415-830/11/NG Czy w przypadku uzyskania przez wnioskodawczynię przychodu z automatycznego lub przymusowego umorzenia udziałów nabytych w drodze darowizny, kosztem uzyskania tego przychodu będzie wartość umorzonych udziałów z dnia nabycia darowizny?Czy wartość umorzonych udziałów z dnia nabycia darowizny należy utożsamiać z ich wartością rynkową?Czy wnioskodawczyni będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu uzyskania przychodu z umorzenia udziałów nabytych w drodze darowizny, jeżeli wartość tych udziałów z dnia nabycia będzie równa wartości osiągniętego przychodu albo będzie od niego wyższa?
 
ILPB1/415-1059/11-2/IM Czy na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 20 i załączonego postanowienia sądu o umorzeniu postępowania w sprawie nakazu zapłaty Wnioskodawca może zaliczyć w koszty uzyskania przychodu kwotę netto niezapłaconych faktur?
 
IPPB2/415-983/11-2/LS Wydatki związane z kredytem zaciągniętym na nabycie zbywanej nieruchomości nie mogą być kosztami uzyskania przychodu, podobnie jak zaciągnięcie kredytu nie jest przychodem do podatkowania.
 
IPPB2/415-66/12-3/LS Czy Spółka cypryjska wypłacająca Dyrektorom wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w zarządzie Spółki cypryjskiej będzie zobowiązana, jako płatnik do odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od tego wynagrodzenia, czy też obowiązek ten będzie ciążył na samych Dyrektorach?
 
IPPB2/415-986/11-2/LS Czy jeżeli Wnioskodawca w ciągu dwóch lat od sprzedaży przedmiotowej nieruchomości przeznaczony środki z tej sprzedaży na własne cele mieszkaniowe, np. zakup domu, mieszkania, gruntu pod budowę lub prawa użytkowania wieczystego, nabędzie spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu albo przeznaczy pieniądze na rozbudowę lub remont innego lokalu, to będzie musiał zapłacić podatek z tytułu sprzedaży tej nieruchomości i jeżeli tak, to w jakiej wysokości?
 
IPPB2/415-65/12-3/LS Czy Spółka cypryjska wypłacająca Dyrektorom wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w zarządzie Spółki cypryjskiej będzie zobowiązana, jako płatnik do odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od tego wynagrodzenia, czy też obowiązek ten będzie ciążył na samych Dyrektorach?
 
IBPBI/1/415-1084/11/RM Dot. sposobu ustalenia dochodu z tytułu wystąpienia Wnioskodawcy ze spółki komandytowej
 
IPPB2/415-933/11-3/MG w zakresie skutków podatkowych zwrotu pracownikom kosztów wyżywienia poniesionych podczas podróży służbowych krajowych w wysokości przewyższającej wartość diety wynikającej z rozporządzenia w sprawie podróży służbowej na obszarze kraju.
 
IPPB2/415-860/11-6/MK Czy w związku z umorzeniem jednostek uczestnictwa w funduszu FCPE przez pracownika, skutkującym otrzymaniem przez pracownika akcji Akcjonariusza, po stronie pracownika Spółki nie powstaje przychód do opodatkowania i, w konsekwencji, Spółka nie będzie obowiązana w tym zakresie jako płatnik do pobrania i wpłaty podatku?
 
IPPB4/415-853/11-4/JK umorzenie osobom fizycznym posiadającym tytuł do lokalu części zadłużenia w opłatach za lokal wraz z odsetkami stanowi dla tych osób przychód z innych źródeł podlegający opodatkowaniu w myśl art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym Wnioskodawca powinien sporządzić informację PIT-8C.
 
IPPB4/415-826/11-4/JK Zamiana działek rolnych a zwolnienie z art. 20 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 
IPPB2/415-936/11-6/AS Sprzedaż lokalu mieszkalnego nabytego w 1993 roku oraz praw z tym mieszkaniem związanych a w szczególności prawa do wieczystego użytkowania gruntu, do którego przysługiwało od 1993 r. spółdzielcze własnościowe prawo, nie stanowi źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy.
 
IPPB2/415-940/11-4/AS W sytuacji gdy pracodawca ponosi koszty abonamentu za świadczenia medyczne z medycyny pracy i profilaktyki niezbędnej ze względu na warunki pracy ponoszone koszty przez pracodawcę nie stanowią podstawy do naliczania podatku dochodowego pracowników
 
ILPB2/415-879/11-3/ES Sprzedaż lokalu mieszkalnego nabytego w drodze darowizny w 2009 r.
 
ILPB2/415-884/11-2/ES 1. Czy dokonany zwrot wydatków za przeprowadzenie robót remontowych stanowi przychód z innych źródeł?
2. Czy w związku z tym należało go wykazać w zeznaniu rocznym?
 
IPTPB1/415-317/11-2/KSU Czy wynagrodzenie właściciela szkoły i przedszkola niepublicznego pokryte dotacją z Urzędu Miasta jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-662/11-4/AK 1.Czy otrzymane w 2010 r. oraz w latach następnych uposażenie, uprawnia Wnioskodawcę i będzie uprawniało do uwzględnienia kosztów uzyskania przychodów (art. 22 ust. 2 pkt 1, a ze względu na miejsce zamieszkania – art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)?
2.Czy Wnioskodawca może skorygować zeznanie za 2010 r. uwzględniając podwyższone koszty uzyskania przychodu?
 
IBPBI/1/415-1085/11/RM Dot. skutków podatkowych zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej.
 
IPTPB1/415-365/11-2/KSU Jakiego rodzaju umowy ma zawierać z takimi osobami i jak opodatkować te usługi podatkiem dochodowym (w jakim zeznaniu rocznym udokumentować te przychody)?
 
ITPB1/415-941/11/PSZ Czy w opisanej sytuacji (jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) może Pan opodatkowywać dochody „podatkiem liniowym”, świadcząc usługi spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, jeżeli jednocześnie jest Pan prezesem zarządu tej spółki oraz posiada 100% udziałów spółki, a świadczone usługi nie pokrywają się z zakresem obowiązków wynikających z zajmowanego stanowiska?

Wskaźniki gospodarcze