Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 28 lutego 2012 r.
 
ITPB1/415-511/09/11-S/TK Czy przychód otrzymany przez byłego wspólnika spółki jawnej z tytułu przeniesienia ogółu praw i obowiązków mu przysługujących w spółce jawnej na inną osobę - z tytułu kupna-sprzedaży udziałów w spółce jawnej - podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-583/09/11-S/DP Czy przychód otrzymany przez byłego wspólnika spółki jawnej z tytułu przeniesienia ogółu praw i obowiązków mu przysługujących w spółce jawnej na inną osobę - z tytułu kupna-sprzedaży udziałów w spółce jawnej - podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-792/09/12-S/DP Czy wniesienie do spółki jawnej części majątku używanego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (spółka cywilna) w formie wkładu rzeczowego jest traktowane jako odpłatne zbycie i z tego tytułu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-1223/11/ŁCz wniesienie udziałów, akcji i certyfikatów inwestycyjnych do spółki polskiej lub innej z siedzibą na terytorium UE w zmian za udziały bądź akcje tejże spółki
 
IBPBII/2/415-1227/11/ŁCz wniesienie udziałów, akcji i certyfikatów inwestycyjnych do spółki polskiej lub innej z siedzibą na terytorium UE w zmian za udziały bądź akcje tejże spółki
 
ITPB1/415-1177/10/12-S/TK Czy dochody uzyskane przez Wnioskodawcę, związane z posiadaniem akcji w SKA, podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a mianowicie, czy Wnioskodawca będzie miał obowiązek ustalania co miesiąc przypadającego na niego dochodu w SKA i zapłaty zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy, czy też dochód Wnioskodawcy z SKA podlega opodatkowaniu jako przychód z kapitałów pieniężnych, dopiero w momencie faktycznego otrzymania przez Wnioskodawcę dywidendy z SKA?
 
ITPB2/415-380/11/IL Czy wystąpi obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
IPPB2/415-960/11-2/AS Uzyskiwane przez Wnioskodawcę dochody z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru będą podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy, tj. na Cyprze i w Polsce. Jednocześnie w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania, stosując określoną w art. 24 ust. 1 pkt a) umowy w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. metodę wyłączenia z progresją.
 
IPPB2/415-903/11-4/AS W przypadku opisanym, dojdzie do zbycia udziału, jednakże zbycie to nie będzie miało charakteru odpłatnego, tym samym dla Wnioskodawcy nie powstanie przychód z tytułu zbycia udziału w celu jego umorzenia.
 
IPPB2/415-959/11-2/AS Uzyskiwane przez Wnioskodawcę dochody z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru będą podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy, tj. na Cyprze i w Polsce. Jednocześnie w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania, stosując określoną w art. 24 ust. 1 pkt a) umowy w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. metodę wyłączenia z progresją.
 
IPPB2/415-984/11-2/AS Zapłacone przez Wnioskodawcę składki stanowią przychód pracownika w momencie zapłaty zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednakże w części składki przypadającej na część ochronną.Natomiast przychód pracownika ze stosunku pracy z tytułu opłacania przez Spółkę składki w części przypadającej na część inwestycyjną powstanie w momencie cesji, przeniesienia praw i przekazania obowiązków wynikających z umowy na rzecz ubezpieczonego pracownika.
 
ITPB2/415-970/10/12-S/ENB 1. Czy w przedstawionym powyżej stanie faktycznym, w przypadku użytkowania przez pracowników Spółki samochodów służbowych w celach prywatnych, przychodem tych pracowników ustalonym przez Spółkę (jako płatnika podatku dochodowego) będzie kwota obliczona na podstawie stawki za czas (np. dobę, godzinę) użytkowania samochodu służbowego na cele prywatne, określonej:
a) w przypadku samochodów służbowych będących własnością Spółki - w oparciu o ceny usług świadczonych przez firmy zajmujące się wynajmem samochodów, oraz
b) w przypadku samochodów użytkowanych przez Wnioskodawcę na podstawie umowy leasingu - w oparciu o ponoszone przez Spółkę koszty: opłat leasingowych, ubezpieczenia samochodu oraz opłat za przeglądy techniczne samochodów?
2. Czy w przedstawionym stanie faktycznym, przejazdy z miejsca zamieszkania pracownika do miejsca wykonywania pracy i z powrotem, będące konsekwencją zawarcia umowy cywilnoprawnej przechowania samochodu służbowego, będą powodować powstanie po stronie pracownika przychodu z tzw. nieodpłatnych świadczeń?
 
IPPB2/415-902/11-4/AS W przypadku opisanym, dojdzie do zbycia udziału, jednakże zbycie to nie będzie miało charakteru odpłatnego, tym samym dla Wnioskodawcy nie powstanie przychód z tytułu zbycia udziału w celu jego umorzenia.
 
IPPB1/415-1074/11-4/ES Czy można zaliczyć bezpośrednio w koszty wydatki poniesione na wymianę zbiorników paliwowych jednopłaszczowych na dwupłaszczowe o wartości powyżej 3.500 złotych za sztukę, kwalifikując poniesione wydatki jako remont środka trwałego?
 
IPPB1/415-1112/11-2/ES koszty uzyskania przychodów w przypadku świadzczenia usług spółce przez wspólnika
 
IPPB1/415-944/11-2/ES Czy odpisy amortyzacyjne dokonywane od budynku usługowego oraz od warsztatu lakierniczego stanowią koszty uzyskania przychodu pomimo faktu, że otrzymane zostały w drodze darowizny?
 
ITPB2/415-255/09/12-S/TJ Zwolnienie z opodatkowania odszkodowania z tytułu ustanowienia służebności przesyłu.
 
IPPB1/415-944/11-3/ES Czy w przypadku sprzedaży całej nieruchomości otrzymanej w drodze darowizny (nieruchomość gruntowa, budynek usługowy, warsztat lakierniczy) niezamortyzowana wartość może zostać zaliczona jednorazowo do kosztów uzyskania przychodu w momencie sprzedaży?
 
IPPB1/415-972/11-2/ES Wnioskodawca może utworzyć odpis aktualizujący z zachowaniem warunków określonych ustawą o rachunkowości. Odpis ten można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w kwocie netto wierzytelności.
 
IPPB1/415-973/11-2/ES Wnioskodawca może utworzyć odpis aktualizujący z zachowaniem warunków określonych ustawą o rachunkowości. Odpis ten można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w kwocie netto wierzytelności.
 
IPPB1/415-891/11-4/ES Czy wierzytelność może być uznana za nieściągalną i odpis aktualizujący wartość należności zaliczony ostatecznie do kosztów uzyskania przychodu?
 
IPPB1/415-962/11-2/ES 1. Czy otrzymane w wyniku likwidacji Spółki (spółki osobowej, powstałejw wyniku przekształcenia ze spółki kapitałowej) środki pieniężne stanowić będą dla Wnioskodawcy przychód podatkowy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?,
2. Czy otrzymane w wyniku likwidacji Spółki (spółki osobowej, powstałejw wyniku przekształcenia ze spółki kapitałowej) składniki majątku stanowić będą dla Wnioskodawcy przychód podatkowy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB2/415-1017/11-4/AS Przy spełnieniu przesłanek zawartych w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychód uzyskany ze sprzedaży 1/2 przedmiotowej nieruchomości, nabyty w 2008 roku będzie korzystał ze zwolnienia przedmiotowego określonego w ww. przepisie.
 
IPPB2/415-980/11-2/AS Nabycia prawa do lokalu mieszkalnego dokonano w 1982 roku w drodze przydziału spółdzielni mieszkaniowej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Wobec tego do 1/2 części przedmiotowego prawa do lokalu mieszkalnego w dacie sprzedaży pięcioletni termin o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych upłynął, sprzedaż 1/2 części nie stanowi źródła przychodu. Przychód w proporcji 1/4 części mieszkania został nabyty w spadku w 2006 roku i co za tym idzie przychód uzyskany ze sprzedaży tej części prawa do lokalu mieszkalnego korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2006 r.
Jeżeli Wnioskodawczyni spełnia warunki, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych to dochód uzyskany ze sprzedaży części mieszkania nabytej w 2008 roku korzysta ze zwolnienia przedmiotowego od podatku dochodowego.
 
IPPB1/415-1010/11-2/ES Wnioskodawca może zaliczyć wydatki poniesione na prace rozwojowe do kosztów uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia, to jest wybrać sposób zaliczenia kosztów prac rozwojowych do kosztów uzyskania przychodów stosownie do art. 22 ust. 7b pkt 1 ustawy o PIT, niezależnie od tego, czy po pozytywnym zakończeniu prac rozwojowych, efekt tych prac wypełni definicję wartości niematerialnych i prawnych określoną w art. 22b ust. 2 pkt 2 tej ustawy. Na takich samych zasadach zdaniem wnioskodawcy należy dokonywać zaliczenia kosztów prac przemysłowych do kosztów uzyskania przychodu.
 
IPPB1/415-1042/11-2/ES 1. Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia odpowiedniej części(w proporcji do części mieszkania przeznaczonej na prowadzenie działalnościgospodarczej) zapłaconych odsetek od zaciągniętego kredytu hipotecznego do kosztów uzyskania przychodu?,
2.Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do dokonywania w odpowiedniejczęści (w proporcji do części mieszkania przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej) odpisów amortyzacyjnych od lokalu mieszkalnego?
 
ITPB1/415-1004/11/DP Czy stratę poniesioną w 2010 roku można rozliczyć w trakcie 2011 r. i w kolejnych latach podatkowych poprzez jej odliczenie od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości wynoszącej nie więcej niż 50% straty, do wysokości dochodu uzyskanego w 2011 r. i w latach następnych, aż do całkowitego jej rozliczenia?
 
ITPB1/415-1113/11/HD Czy w sytuacji, kiedy do końca roku 2011 Wnioskodawca przekroczy limit przychodów w wysokości 591.975 zł, ale nie przekroczy 661.680 zł, będzie mógł w 2012 roku rozliczać się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?
 
IPPB1/415-1014/11-4/ES Czy Wnioskodawca świadcząc powyższe usługi może wybrać opodatkowanie dochodów 19 % podatkiem liniowym?
 
IPPB1/415-77/12-2/ES Czy odsetki zapłacone od zaciągniętej pożyczki bankowej przez Wnioskodawcę jako osobę fizyczną będą stanowiły podatkowy koszt uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej?
 
IPPB1/415-1061/11-2/ES Czy powyższa darowizna podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w sytuacji gdy dochód z którego Wnioskodawca dokonał przedmiotowej darowizny uzyskał z pozarolniczejdziałalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki osobowej(jawnej), a jako osoba fizyczna wybrał opodatkowanie uzyskiwanego w spółce dochodu, zgodnie z art. 9a ust. 2, w sposób i na zasadach określonych w art.30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB1/415-984/11-4/ES Czy przedstawione poniżej stanowisko Wnioskodawcy dotyczące zaksięgowania kosztów prowadzenia w/w rachunku db Firma z Przyszłością" w koszty uzyskania przychodu prowadzonej działalności jest słuszne?
 
DD9/033/289/BRT/2011/PK-1575 skutki podatkowe w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej

Wskaźniki gospodarcze