Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 29 lutego 2012 r.
 
IBPBII/1/415-912/11/HK Czy środki pieniężne wypłacane osobom fizycznym na podstawie umów dotacji ze środków budżetu Gminy są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a tym samym Urząd Gminy X jako płatnik nie jest zobowiązany do sporządzania rocznych informacji PIT-8C?
 
IBPBII/2/415-1182/11/ŁCz Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych czynności darowizny udziałów oraz w zakresie zastosowania art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IBPBII/2/415-1183/11/ŁCz Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych czynności darowizny udziałów oraz w zakresie zastosowania art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IBPBII/2/415-1184/11/MM Ustalenie dochodu - przychodu oraz kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia (sprzedaży) udziałów w spółkach mających osobowość prawną lub akcji nabytych w drodze darowizny od żony.
 
IBPBII/2/415-1185/11/MM Skutki podatkowe zbycia nabytych w darowiźnie udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia.
 
IBPBII/2/415-1186/11/MM Czy w przypadku umorzenia przymusowego lub automatycznego udziałów lub akcji przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia uzyskany przez wnioskodawcę może zostać pomniejszony o koszty uzyskania przychodów w wysokości wartości rynkowej umarzanych udziałów ustalonej na dzień otrzymania darowizny od żony?
 
IBPBII/2/415-1187/11/MM Możliwość określenia przez organ podatkowy dochodu wnioskodawcy na podstawie art. 25 updof w związku z umorzeniem dobrowolnym udziałów/akcji za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia.
 
IBPBII/2/415-1188/11/MM Czy dobrowolne umorzenie udziałów/akcji za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia stanowi „transakcję” w rozumieniu art. 25a updof, a w konsekwencji, czy w przypadku, gdy wartość rynkowa lub nominalna udziałów lub akcji przekracza kwoty wymienione w art. 25a ust. 2 wnioskodawca ma obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej czynności prawnej?
 
IBPBII/2/415-1205/11/ŁCz opodatkowanie najmu nieruchomości zryczałtowanym podatkiem dochodowym
 
ILPB2/415-881/11-2/ES Czy przychód Wnioskodawcy ze zbycia nieruchomości będzie korzystał ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z uwagi na upływ 5-letniego okresu od momentu nabycia?
 
ILPB2/415-841/11-3/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu świadczenia pomocy prawnej z urzędu.
 
ILPB1/415-1072/11-3/AG Czy zarachowanie powyższego wydatku do kosztów uzyskania przychodu jest prawidłowe?
 
IPPB2/415-1011/11-2/AS W momencie nabycia akcji nowopowstałej spółki mającej siedzibę na Cyprze, alternatywnie w Luksemburgu, albo – w spółce posiadającej siedzibę na terytorium innego niż ww. państwa członkowskiego Unii Europejskiej (w tym Polski) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, działającej zgodnie z tamtejszym prawem od byłego Pracodawcy (działającego poprzez Polski Oddział) po cenie niższej od ich wartości rynkowej, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB2/415-1011/11-3/AS W momencie nabycia przez Wnioskodawcę akcji w istniejącej spółce akcyjnej z siedzibą na Cyprze, albo nabytych przez byłego Pracodawcę od podmiotów zależnych od byłego Pracodawcy po cenie niższej od ich wartości rynkowej na dzień ich nabycia, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB2/415-1011/11-4/AS Ewentualne zbycie akcji, które mają być nabyte przez Wnioskodawcę w ramach opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego należy zakwalifikować, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako przychody z kapitałów pieniężnych. Uzyskany Dochód będzie podlegał opodatkowaniu zryczałtowaną stawką w wysokości 19%, zgodnie z art. 30b ust. 1 UPDOF
 
ILPB2/415-1030/11-2/JK Dywidendy z Luksemburga.
 
ILPB2/415-1031/11-2/JK Dywidendy z Luksemburga.
 
ILPB2/415-1032/11-2/JK Dywidendy z Luksemburga.
 
IPPB1/415-1083/11-2/ES Czy Spółka, wywiązując się z obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od przychodu (wynagrodzenia) za rozporządzanie majątkowymi prawami autorskimi, powstałymi w wyniku pracy twórczej, obliczonego w sposób przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego (honorarium autorskiego), jest uprawniona do stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 UPDOF; przy czym do pozostałego przychodu z wynagrodzenia za pracę nie mającą charakteru pracy twórczej, koszty uzyskania przychodów powinny zostać określone na podstawie art. 22 ust. 2 UPDOF?
 
IPPB1/415-894/11-4/ES 1. Czy prowadzenie przez Wnioskodawcę działalności za pośrednictwem Spółki oznacza, że stanowi ona „zakład” w rozumieniu umowy z 4 czerwca 1992 r. o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Cyprem (dalej: Umowa; Dz. U. z 1993 r. Nr 117, poz. 523), w związku z czym dochody uzyskane przez Spółkę i wypłacone Wnioskodawcy podlegają opodatkowaniu jedynie na Cyprze (i są jednocześnie zwolnione z opodatkowania w Polsce),
2. Czy dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu likwidacji Spółki powinien podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym wyłącznie na Cyprze, będąc jednocześnie zwolnionym z opodatkowania w Polsce?,
3. Czy dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu wystąpienia ze Spółki (częściowy lub całkowity zwrot wkładu) powinien podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym wyłącznie na Cyprze, będąc jednocześnie zwolnionym z opodatkowania w Polsce?
 
ILPB2/415-914/11-2/ES Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego.
 
IPPB2/415-948/11-2/AS Wygrane uzyskane przez zwycięzców konkursów, tj. przez pracowników spółki, zleceniobiorców, pracowników kontrahentów, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz rolników należy opodatkować na zasadzie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
ILPB1/415-1035/11-4/TW Czy wygrane w konkursach, gdzie uczestnicy będą rywalizować między sobą na polu wiedzy, głównie w zakresie statystyki oraz metodologii badań społecznych, będą korzystały ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 UPDOF, o ile wartość wygranej nie przekroczy jednorazowo 760 PLN?
 
ILPB1/415-1035/11-5/TW Czy wygrane w pozostałych konkursach nieobjętych dyspozycją art. 21 ust. 1 pkt 68 UPDOF, gdzie uczestnicy będą nagradzani za osiągnięcia związane z terminowością, ilością i jakością dostarczanych danych, będą w całości podlegały zryczałtowanemu podatkowi w wysokości 10% uzyskanego przychodu, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 UPDOF?
 
ILPB2/415-1098/11-2/WS Umowa dożywocia.
 
IPPB4/415-363/09/12-5/S/JK2 Należy stwierdzić, iż wynagrodzenie Wnioskodawczyni wypłacone w związku z realizacją projektu finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nie podlega zwolnieniu od podatku dochodowego, gdyż nie została spełniona przesłanka art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b) ustawy. Należy bowiem podkreślić, że przepis art. 21 ust. 1 pkt 46 wskazuje na dwie przesłanki, które muszą być spełnione łącznie aby przedmiotowe zwolnienie miało zastosowanie. W związku z powyższym otrzymane przez Wnioskodawczynię wynagrodzenie, pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach ogólnych, przy zastosowaniu skali podatkowej.
 
ILPB2/415-915/11-2/ES Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi meldunkowej.
 
IPPB4/415-817/09/11-7/S/MP Należy stwierdzić, iż wynagrodzenie Wnioskodawczyni wypłacone w związku z realizacją projektu finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nie podlega zwolnieniu od podatku dochodowego, gdyż nie została spełniona przesłanka art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b) ustawy. Należy bowiem podkreślić, że przepis art. 21 ust. 1 pkt 46 wskazuje na dwie przesłanki, które muszą być spełnione łącznie aby przedmiotowe zwolnienie miało zastosowanie. W związku z powyższym otrzymane przez Wnioskodawczynię wynagrodzenie, pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach ogólnych, przy zastosowaniu skali podatkowej.
 
ITPB1/415-939/11/AK Czy w związku z ww uchwałą i przywołanymi przepisami Wnioskodawca może od 1 stycznia 2012 r. wycofać się z prowadzenia ksiąg rachunkowych i opłacić podatek w oparciu o normy szacunkowe dochodu?
 
ILPB1/415-1070/11-4/TW Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania środków pieniężnych przekazanych Wnioskodawczyni na pokrycie zobowiązań kupujących względem x.
 
ITPB1/415-974a/11/DP 1. Czy Wnioskodawca ma prawo do opodatkowania przychodów z tytułu najmu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych według stawki 8,5%?
2. Czy Wnioskodawca stosuje właściwą podstawę opodatkowania (wartość czynszu netto)?
 
ITPB1/415-974b/11/DP Czy odpisy amortyzacyjne od pomieszczeń przeznaczonych na działalność gospodarczą stanowią koszty uzyskania przychodu?
 
ITPB1/415-1057/11/PSZ 1. Czy opłatę za studia można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów działalności spółki cywilnej?
2. Czy Wnioskodawca musi zawrzeć ze spółką umowę zobowiązującą Go do prowadzenia w przyszłości księgowości firmy?
 
ITPB1/415-1221/11/AK Diety przedsiębiorcy.
 
ITPB1/415-1082/11/HD Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłacenia podatku dochodowego w związku z posiadaniem samochodu wycofanego z działalności gospodarczej, którego nie zamierza sprzedawać?
 
ITPB2/415-658/11/MK Czy pięcioletni termin, przed upływem którego sprzedaż przedmiotowego lokalu skutkować będzie powstaniem źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu, powinien być liczony od dnia nabycia lokalu tj. od 2004 r., czy też od dnia zawarcia umowy rozwiązującej umowę sprzedaży tj. od 2008 r.?
 
ITPB1/415-965/11/HD Czy poniesione wydatki na zakup polis ubezpieczeniowych można zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów?
 
IBPBII/2/415-622/11/MMa Czy wypłacone odszkodowanie jest przychodem do opodatkowania?
 
IBPBII/2/415-642/11/MMa Czy wnioskodawczyni przysługuje prawo do skorzystania z ulgi podatkowej jeżeli pieniądze otrzymane ze sprzedaży odziedziczonego po matce mieszkania przeznaczyła na wykup lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z mężem?
 
DD9/033/199/BZL/BRT/2011/PK-1405 Zwolnienie z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego.
 
DD9/033/326/KZU/2011/PK-1668 skutki podatkowe wniesienia aportem udziałów w spółce z o.o. do spółki osobowej
 
IBPBII/2/415-691/11/MMa Czy w związku ze sprzedażą mieszkania wnioskodawca jest zobowiązany zapłacić podatek od sprzedaży nieruchomości?
 
IBPBII/2/415-953/11/MMa Czy wnioskodawca może skorzystać z możliwości zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tzw. ulgi meldunkowej ze sprzedaży mieszkania?
 
DD9/033/290/BRT/2011/PK-1576 skutki podatkowe wniesienia aportem przedsiębiorstwa do spółki komandytowej

Wskaźniki gospodarcze