Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 1 marca 2012 r.
 
IBPBII/2/415-720/11/HS Przymusowe i automatyczne umorzenie akcji.
 
IBPBI/1/415-535/11/ZK Czy transakcja odpłatnego zbycia udziału w prawie wieczystego użytkowania działki nr 2572/44, w drodze zniesienia współwłasności w tym prawie nie będzie podlegać opodatkowaniu, z uwagi na spełnienie przesłanki art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-723/11/MM Skutki podatkowe wniesienia akcji spółki komandytowo-akcyjnej objętych za wkład niepieniężny do funduszu inwestycyjnego zamkniętego w zamian za certyfikaty inwestycyjne.
 
IBPBII/2/415-728/11/MW Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze umowy rozszerzającej wspólność majątkową małżeńską.
 
IBPBI/1/415-1103/11/RM Dot. możliwości opodatkowania dochodów uzyskiwanych z prowadzonej w formie spółki cywilnej pozarolniczej działalności gospodarczej tzw. podatkiem liniowym.
 
IBPBII/1/415-913/11/BJ Czy płatnikowi zryczałtowanego podatku dochodowego od należności licencyjnych, odprowadzającemu wskazany wyżej podatek należny od niepracującej osoby zagranicznej, do zastosowania stawki z umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania, tj. 10 % wystarczy jej oświadczenie o miejscu rezydencji?
 
IBPBII/1/415-910/11/MK Czy otrzymana na podstawie art. 184 ustawy o Służbie Więziennej oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego przez funkcjonariusza Służby Więziennej, pomoc finansowa stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym w dacie jej otrzymania (wypłaty) czy też w momencie gdy przedmiotowa pomoc staje się bezzwrotna, tj. po 15 odbytych latach służby?
 
IBPBII/1/415-911/11/MK Czy przychody uzyskane przez przedsiębiorcę na podstawie zawartej ze Spółką w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej umowy o zarządzanie, będą przychodami z działalności wykonywanej osobiście czy przychodami z działalności gospodarczej?
 
IPPB4/415-891/11-2/MP Czy Wnioskodawczyni przysługuje prawo do zastosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodu, zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2010 Nr 51, poz. 307), dla przychodu uzyskanego tytułem wynagrodzenia za pracę, będącą przejawem pracy twórczej o indywidualnym charakterze, w ramach umowy o dzieło oraz dla przychodu uzyskanego tytułem wynagrodzenia za pracę, będącą przejawem pracy twórczej o indywidualnym charakterze, ustalonego proporcjonalnie do czasu pracy zgodnie z kartą czasu pracy (przy czym dla pozostałego przychodu z wynagrodzenia za pracę, nie mającą charakteru pracy twórczej, koszty uzyskania przychodu określone będą na podstawie art. 22 ust. 2 ww. ustawy) w ramach umowy o pracę?
 
IPPB4/415-892/11-2/MP Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do zastosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodu, zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2010 Nr 51, poz. 307), dla przychodu uzyskanego tytułem wynagrodzenia za pracę, będącą przejawem pracy twórczej o indywidualnym charakterze, w ramach umowy o dzieło oraz dla przychodu uzyskanego tytułem wynagrodzenia za pracę, będącą przejawem pracy twórczej o indywidualnym charakterze, ustalonego proporcjonalnie do czasu pracy zgodnie z kartą czasu pracy (przy czym dla pozostałego przychodu z wynagrodzenia za pracę, nie mającą charakteru pracy twórczej, koszty uzyskania przychodu określone będą na podstawie art. 22 ust. 2 ww. ustawy) w ramach umowy o pracę?
 
IPPB2/415-884/11-3/AK W jaki sposób Wnioskodawca zobowiązany jest ustalić koszty uzyskania przychodów z tytułu dobrowolnego umorzenia objętych udziałów w Holdingu w zamian za wniesione aportem udziały Spółki B?
 
IPPB2/415-978/11-2/AS Koszty uzyskania przychodów z tytułu automatycznego umorzenia udziałów objętych za wniesione przez Wnioskodawcę aportem udziałów (nie dających bezwzględnej większości praw głosów w Spółce zbywanej) Wnioskodawca zobowiązany będzie ustalić na podstawie art. 22 ust. 1f pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.Koszty uzyskania przychodów z tytułu automatycznego umorzenia udziałów otrzymanych w następstwie wymiany, przy zaistnieniu okoliczności określonych w art. 24 ust. 8a w zw. z art. 24 ust. 8b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy ustalić w oparciu o treść art. 23 ust. 1 pkt 38, art. 22 ust. 1f lub art. 22 ust. 1ł ustawy.
 
IPPB4/415-890/11-4/JK2 Przejazdy pracowników samochodem służbowym z miejsca parkowania do miejsca wykonywania obowiązków służbowych – o ile nie służą osobistym celom pracowników lecz wykorzystywane są w ramach realizacji zadań służbowych - nie stanowią nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu przepisu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem ich wartości nie można uważać za przychód pracowników ze stosunku pracy. Zatem Spółka nie jest obowiązana do wystąpienia w roli płatnika podatku dochodowego w związku z dojazdami pracowników z miejsca parkowania do miejsca wykonywania obowiązków służbowych.
 
IPPB4/415-890/11-5/JK2 Przejazdy pracowników samochodem służbowym z miejsca parkowania do miejsca wykonywania obowiązków służbowych – o ile nie będą służyć osobistym celom pracowników lecz wykorzystywane będą w ramach realizacji zadań służbowych - nie będą stanowiły nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu przepisu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem ich wartości nie będzie można uważać za przychód pracowników ze stosunku pracy. Zatem Spółka nie będzie obowiązana do wystąpienia w roli płatnika podatku dochodowego w związku z dojazdami pracowników z miejsca parkowania do miejsca wykonywania obowiązków służbowych.
 
IBPBII/2/415-1028/11/ŁCz sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawo do lokalu mieszkalnego, nabytego w 2003 r. w drodze darowizny oraz 2006 r. w drodze spadku
 
IBPBII/1/415-782/11/MCZ Czy równowartość zwróconych przez Spółkę wydatków związanych z wyjazdem pracownika w ramach świadczenia usług stanowi dla pracownika przychód, o którym mowa w art. 10 ustawy pdof?

Wskaźniki gospodarcze