Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 2 marca 2012 r.
 
ILPB1/415-1203/11-2/AG Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
 
IPPB2/415-941/11-2/MK1 Czy u najemców lub osób zajmujących lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu, w związku z odpracowywaniem przez nich zaległości z tytułu opłat czynszowych, eksploatacyjnych oraz za bezumowne korzystanie z lokalu, a jeśli tak - czy Gmina jako płatnik zobowiązana będzie do odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 
IPPB2/415-961/11-2/MK1 Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym Podatnik, w przypadku wniesienia udziałów Spółek, jako aportu i objęcia w zamian udziałów w spółce z siedzibą na Cyprze, ze względu na cele związane z podatkiem dochodowym od osób fizycznych powinien wskazać przychód w wysokości nominalnej wartości udziałów spółki cypryjskiej objętych w zamian za aport w postaci udziałów Spółek?
 
IPPB2/415-962/11-2/MK1 Czy dochód Podatnika osiągnięty ze źródła, jakim jest wynagrodzenie otrzymywane od spółki cypryjskiej będzie opodatkowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U.00.14.176 ze zmianami)?
 
IPPB2/415-892/11-2/MK1 Czy w przypadku umorzenia udziałów/akcji nabytych w drodze darowizny uzyskany przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia może zostać pomniejszony o koszt w wysokości rynkowej wartości umarzanych udziałów/akcji z dnia darowizny, na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-1061/11/ŁCz Czy przychód uzyskany z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego będzie korzystał ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit a) tiret czwarte ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. jeśli zostanie wydatkowany na budowę budynku mieszkalnego posadowionego na cudzym gruncie?
 
IPPB2/415-871/11-4/MK1 W związku z art. 30a ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 30a ust. 8 – 8d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Bank, jako płatnik podatku zobowiązany był do poboru 19% zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodu z tytułu zwrotu całości środków zgromadzonych na IKE.
 
IBPBII/2/415-1149/11/MMa Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, po stronie wnioskodawcy powstanie przychód z tytułu objęcia udziałów Spółki B?
 
IPPB1/415-885/11-2/IF Czy zgodnie z art. 30c oraz art. 9a ust 2 i 3 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 51 poz. 307 ze zm. dalej Ustawa PDOF), począwszy od dnia 1 stycznia 2012 r. Wnioskodawca będzie mógł zastosować do dochodu uzyskanego z tytułu świadczenia w ramach własnej pozarolniczej działalności gospodarczej usług na rzecz spółki, w której jest jednocześnie zatrudniony i sprawuje funkcje Członka Zarządu, stawkę liniową podatku w wysokości 19% biorąc pod uwagę, że usługi świadczone na rzecz spółki w ramach działalności gospodarczej nie odpowiadają czynnościom związanym z pełnieniem przez Wnioskodawcę funkcji Członka Zarządu Spółki tj. nie są związane z bieżącym prowadzeniem spraw Spółki a także nie wchodzą do zakresu obowiązków wynikających z umowy o pracę zawartej ze Spółką?
 
IPPB1/415-834/11-4/IF Czy sprzedaż wyodrębnionych lokali mieszkalnych będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości?
 
IPPB1/415-872/11-2/IF W związku z tym, iż przeznaczone do wynajmu dwa lokale: mieszkalny oraz użytkowy, nie są składnikami majątku związanymi z prowadzoną przez Wnioskodawczynię działalnością gospodarczą – najem nieruchomości stanowić będzie źródło przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychody uzyskiwane z tego najmu mogą być opodatkowane – zgodnie z wolą Wnioskodawczyni – na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%, o ile w terminie określonym w art. 9a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych złoży pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania.
 
IPPB1/415-952/11-2/IF W związku z tym, iż przeznaczone do najmu prywatnego wybudowane lokale, nie są składnikami majątku związanymi z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą – najem nieruchomości stanowić będzie źródło przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychody uzyskiwane z tego najmu mogą być opodatkowane – zgodnie z wolą Wnioskodawcy – na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%, o ile w terminie określonym w art. 9a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych złoży pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania.
 
IPPB1/415-892/11-5/IF 6. Czy osoba fizyczna wnosząca aport będzie musiała zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych?
 
IPPB1/415-729/11-4/IF Przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości wydatkowany na spłatę pożyczki zaciągniętej od rodziny nie korzysta ze zwolnienia od opodatkowania określonego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2006 r.
 
IPPB1/415-957/11-2/IF Dochód uzyskany w 2011 r. ze sprzedaży części działki nabytej przez Wnioskodawcę w 2007 r. w drodze działu spadku będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, stosownie do treści art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2007 r. do 31.12.2008 r. Należy wskazać, iż art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r. nie ma zastosowania do dochodu uzyskanego w 2011 r. ze sprzedaży części działki nabytej przez Wnioskodawcę w 2007 r. od pozostałych spadkobierców w drodze działu spadku.
 
IBPBII/1/415-793/11/BJ Czy sądy prawidłowo uważają się za płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych od przychodów uzyskiwanych przez wspólnika spółki osobowej tytułem wynagrodzenia otrzymywanego w związku ze świadczoną w ramach tej spółki pomocą prawną z urzędu, przy uwzględnieniu, że wspólnik nie prowadzi takiej działalności w żadnej formie poza działalnością w spółce?
 
IBPBII/1/415-795/11/MCZ Czy koszt utrzymania w Domu Pomocy Społecznej można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
 
IPPB2/415-858/11-4/AK Czy w związku z wypłatą przez Akcjonariusza dywidendy, która skutkuje emisją i przydzieleniem pracownikowi nowych jednostek w funduszu FCPE, po stronie pracownika nie powstaje przychód podatkowy, a Spółka nie ma obowiązku pobrania i wpłaty podatku?
 
IBPBII/1/415-796/11/BJ Czy wydatki poniesione na rzecz pracowników biorących udział w zawodach sportowych (przejazdy, wyżywienie, zakwaterowanie) sfinansowane ze środków obrotowych spółki dolicza się do przychodów pracowników na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB2/415-858/11-5/AK Czy w związku ze sprzedażą Darmowych Akcji w imieniu pracownika (w razie wyboru przez pracownika opcji sprzedaży Darmowych Akcji po ich przyznaniu) po stronie pracownika Spółki powstaje dochód, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 oraz w art. 30b ust. 1 ustawy o pdof, lecz Spółka nie będzie obowiązana do pobrania i wpłaty podatku od tego dochodu?
 
IBPBII/1/415-800/11/HK Czy są zwolnione z opodatkowania dotacje otrzymane w związku z zakupem i montażem instalacji solarnej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej?
 
IBPBII/1/415-801/11/HK Czy są zwolnione z opodatkowania dotacje otrzymane w związku z zakupem i montażem instalacji solarnej ze środków budżetu Gminy?
 
IBPBII/1/415-907/11/HK Czy udział w imprezie okolicznościowej (Wigilii zakładowej) stanowi dla pracownika przychód podlegający opodatkowaniu?

Wskaźniki gospodarcze