Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 3 marca 2012 r.
 
ITPB1/415-880a/11/AK Czy w przypadku wniesienia przez Wnioskodawcę do Spółki wkładu niepieniężnego w postaci Przedmiotu Aportu przychodem z tytułu wniesienia przez Wnioskodawcę Przedmiotu Aportu do Spółki będzie wartość nominalna objętych przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce, także w sytuacji gdy wartość rynkowa Przedmiotu Aportu będzie znacznie wyższa od wartości nominalnej obejmowanych Udziałów?
 
ITPB1/415-880b/11/AK Czy w przypadku wniesienia przez Wnioskodawcę wraz z innymi akcjonariuszami spółki kapitałowej do Spółki wkładu niepieniężnego w postaci Akcji, które łącznie wraz z akcjami wnoszonymi jednocześnie przez innych akcjonariuszy spółki dadzą Spółce bezwzględną większość praw głosu w spółce kapitałowej, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu?
 
ITPB2/415-736/11/BM Czy z tytułu sprzedaży nabytej w 2008 działki należy zapłacić podatek dochodowy?
 
ITPB2/415-792/11/ENB Czy w związku ze sprzedażą działek Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
ILPB2/415-918/11-4/AJ Czy w związku ze sprzedażą części nieruchomości Wnioskodawczyni korzysta ze zwolnienia podatkowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB2/415-972/11-2/WM W taki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez Wnioskodawczynię w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi bez Jej zgody w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 
ILPB2/415-975/11-2/WS Obowiązki płatnika.
 
IPPB2/415-858/11-7/AK Czy w związku z odpłatnym nabyciem jednostek uczestnictwa funduszu, które powoduje uzyskanie prawa do otrzymania w przyszłości nieodpłatnie, po spełnieniu określonych warunków, Darmowych Akcji, po stronie pracownika Spółki powstaje przychód do opodatkowania, a Spółka jako płatnik ma obowiązek zapłaty podatku od tego przychodu?Czy w związku z nieodpłatnym przyznaniem pracownikowi Spółki Darmowych Akcji, po spełnieniu przez niego określonych warunków, powstaje po jego stronie przychód do opodatkowania, a Spółka jako płatnik ma obowiązek pobrania i wpłaty podatku od tego przychodu?
 
IPPB2/415-858/11-3/AK Czy w związku z umorzeniem jednostek uczestnictwa w funduszu FCPE przez pracownika za wynagrodzeniem w formie pieniężnej, po stronie pracownika powstanie dochód opodatkowany pdof, który należy zakwalifikować jako dochód, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 oraz w art 30b ust. 1 ustawy o pdof i Spółka nie będzie obowiązana do pobrania i wpłaty podatku od tego dochodu?
 
ILPB2/415-986/11-2/AJ Czy udział w lokalu mieszkalnym nabyty w drodze spadku po zmarłym mężu w 2010 roku przekazanym dożywociem na rzecz innej osoby podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym z tytułu nieodpłatnego przeniesienia nieruchomości przed upływem 5 lat od daty nabycia lokalu?
 
IPPB2/415-858/11-6/AK Czy w związku z wniesieniem Darmowych Akcji do funduszu FCPE po przyznaniu Darmowych Akcji, po stronie pracownika Spółki nie powstaje przychód do opodatkowania i Spółka nie będzie obowiązana w tym zakresie jako płatnik do pobrania i wpłaty podatku?
 
IPPB1/415-892/11-4/IF 5. Czy spółka jawna będzie zobowiązana do przyjęcia wartości początkowej środków trwałych w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji osoby fizycznej oraz do kontynuacji przyjętej przez osobę fizyczną metody amortyzacji z uwzględnieniem dokonanych odpisów amortyzacyjnych?
 
IPPB1/415-893/11-5/IF Czy osoba fizyczna wnosząca aport będzie musiała zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych?
 
IPPB1/415-893/11-4/IF Czy spółka jawna będzie zobowiązana do przyjęcia wartości początkowej środków trwałych w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji osoby fizycznej oraz do kontynuacji przyjętej przez osobę fizyczną metody amortyzacji z uwzględnieniem dokonanych odpisów amortyzacyjnych?
 
IPPB1/415-867/11-4/IF 1. Czy Spółka zobowiązana będzie do pełnienia funkcji płatnika podatku dochodowego i potrącania zaliczek na podatek dochodowy z tytułu wypłacanego na rzecz osoby fizycznej, pełniącej jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu, wynagrodzenia za świadczone przez niego w ramach prowadzonej przez niego pozarolniczej działalności gospodarczej usługi, polegającej na modyfikacji kodu platformy edukacyjnej?2. Czy Spółka zobowiązana będzie do pełnienia funkcji płatnika podatku dochodowego i potrącania zaliczek na podatek dochodowy z tytułu wypłacanego na rzecz osoby fizycznej, pełniącej jednocześnie funkcję Członka Zarządu, wynagrodzenia za świadczone przez niego w ramach prowadzonej przez niego pozarolniczej działalności gospodarczej usługi, polegającej na zbudowaniu sieci sprzedaży towarów i usług oferowanych przez Spółkę poza granicami Polski?
 
IPPB2/415-835/11-3/MK1 Skutki podatkowe ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej
 
ILPB1/415-1175/11-4/AA Czy przedstawione stanowisko dot. zaksięgowania kosztów prowadzenia rachunku w koszty uzyskania przychodu prowadzonej działalności jest słuszne?
 
IPPB2/415-847/11-7/MK1 Czy w związku z wypłatą przez Akcjonariusza dywidendy, która skutkuje emisją i przydzieleniem pracownikowi nowych jednostek w funduszu FCPE, po stronie pracownika nie powstaje przychód podatkowy, a Spółka nie ma obowiązku pobrania i wpłaty podatku?
 
IPPB2/415-847/11-9/MK1 Czy w związku z wniesieniem Darmowych Akcji do funduszu FCPE po przyznaniu Darmowych Akcji, po stronie pracownika Spółki nie powstaje przychód do opodatkowania i Spółka nie będzie obowiązana w tym zakresie jako płatnik do pobrania i wpłaty podatku?
 
IPPB2/415-847/11-6/MK1 Czy w związku z umorzeniem jednostek uczestnictwa w funduszu FCPE przez pracownika, skutkującym otrzymaniem przez pracownika akcji Akcjonariusza, po stronie pracownika Spółki nie powstaje przychód do opodatkowania i, w konsekwencji, Spółka nie będzie obowiązana w tym zakresie jako płatnik do pobrania i wpłaty podatku?
 
IPPB2/415-847/11-8/MK1 Czy w związku ze sprzedażą Darmowych Akcji w imieniu pracownika (w razie wyboru przez pracownika opcji sprzedaży Darmowych Akcji po ich przyznaniu) po stronie pracownika Spółki powstaje dochód, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 oraz w art. 30b ust. 1 ustawy o pdof, lecz Spółka nie będzie obowiązana do pobrania i wpłaty podatku od tego dochodu?
 
ILPB1/415-1082/11-2/AA Czy od momentu zakończenia wynajmu nieruchomości dla uczelni, należy koszt amortyzacji uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów, w obniżonej wysokości, to jest proporcjonalnie do pozostałej wynajmowanej powierzchni (pod działalność gastronomiczną)?
 
ILPB1/415-980/11-7/AA Czy dodatki spisowe i nagrody wypłacane osobom oddelegowanym do prac spisowych można zaliczyć do przychodów z pracy, czy działalności wykonywanej osobiście, odnośnie powszechnego spisu ludności i mieszkań NSP 2011?
 
ILPB1/415-1066/11-2/IM Czy rzeczywiście sprzedaż takich owadów (zwierząt) karmowych nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym i czy Wnioskodawczyni jest zwolniona z odprowadzania takiego podatku?
 
IPPB1/415-727/11-4/IF W związku z tym, że sprzedaż mieszkania nabytego w 2009 r. w nastąpiła w kwietniu 2010 r. wówczas wydatki na cele mieszkaniowe uprawniające do przedmiotowego zwolnienia należy ponieść do końca 2012 r. W przypadku gdy Wnioskodawczyni osiągniętego dochodu nie wydatkuje na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 131 wówczas będzie ona obowiązana do złożenia korekty zeznania, i do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę - odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu płatności do dnia zapłaty podatku włącznie. Wskazać należy, iż będąc współwłaścicielem mieszkania, w którym obecnie Wnioskodawczyni mieszka i jest zameldowana nie powoduje utraty możliwości skorzystania z ulgi określonej w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-862/11-2/IF 1. Czy w rozliczeniu Wnioskodawcy wydatków cała kwota uzyskana ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego będzie zwolniona od podatku - do wysokości 89.000 zł?2. Czy zwolnienie obejmuje całość dochodu, tj. 89.000 zł, biorąc pod uwagę fakt, że przychód z odpłatnego zbycia odziedziczonej części nieruchomości (ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego) stanowił Wnioskodawcy majątek odrębny, a przeznaczony został w całości na spłatę kredytu za nabycie lokalu mieszkalnego, a także na nabycie nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem mieszkalnym (i remont tego budynku), które są Wnioskodawcy własnością ale w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej?
 
ILPB1/415-1080/11-4/IM Czy spółka powinna pobrać podatek dochodowy od wspólnika, który odsprzedał spółce swoje udziały w celu ich umorzenia, czy też, powinien on rozliczyć się samodzielnie w zeznaniu rocznym?
 
IPPB1/415-792/11-4/IF dochód uzyskany ze sprzedaży mieszkania nabytego przez Wnioskodawczynię w styczniu 2011 r. wydatkowany w ciągu dwóch lat na zakup nowego większego lokalu mieszkalnego o większej wartości będzie w całości zwolniony z opodatkowania na warunkach określonych w ww. art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2009 r.
 
IPPB1/415-854/11-2/IF Czy w razie płacenia podatku od sprzedaży Wnioskodawca podlega uldze w płaceniu podatku w przypadku kupna nieruchomości (kupno mieszkania lub budowa domu)?
 
ILPB2/415-886/11-2/ES Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi meldunkowej.
 
IPPB2/415-847/11-4/MK1 Czy w związku z odpłatnym nabyciem jednostek uczestnictwa funduszu, które powoduje uzyskanie prawa do otrzymania w przyszłości nieodpłatnie, po spełnieniu określonych warunków, Darmowych Akcji, po stronie pracownika Spółki powstaje przychód do opodatkowania, a Spółka jako płatnik ma obowiązek zapłaty podatku od tego przychodu?
Czy w związku z nieodpłatnym przyznaniem pracownikowi Spółki Darmowych Akcji, po spełnieniu przez niego określonych warunków, powstaje po jego stronie przychód do opodatkowania, a Spółka jako płatnik ma obowiązek pobrania i wpłaty podatku od tego przychodu?
 
IPPB2/415-847/11-5/MK1 Czy w związku z umorzeniem jednostek uczestnictwa w funduszu FCPE przez pracownika za wynagrodzeniem w formie pieniężnej, po stronie pracownika powstanie dochód opodatkowany pdof, który należy zakwalifikować jako dochód, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 oraz w art 30b ust. 1 ustawy o pdof i Spółka nie będzie obowiązana do pobrania i wpłaty podatku od tego dochodu?
 
IPPB1/415-849/11-2/IF w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziału we współwłasności lokalu niemieszkalnego – garażu wielostanowiskowego
 
IBPBII/1/415-804/11/ASz Czy otrzymane jednorazowe wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-623/11/MK Czy z tytułu otrzymanego zadatku należy zapłacić podatek dochodowy?
 
IPPB1/415-1003/11-2/IF Należy stwierdzić, iż przy wnoszeniu przez Wnioskodawcę aportu w zamian za obejmowane udziały w polskiej lub zagranicznej spółce kapitałowej z siedzibą na Cyprze lub w Szwajcarii, Wnioskodawca dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych powinien wykazać przychód w wartości nominalnej uzyskanych udziałów Spółek objętych za wniesiony aport.
 
IBPBII/1/415-805/11/ASz Czy otrzymane odszkodowanie z tytułu ograniczonej możliwości korzystania z gruntu korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB1/415-933/11-2/IF do ustalenia przychodu Wnioskodawcy z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną w zamian za wkład niepieniężny należy przyjąć wartość nominalną objętych udziałów (akcji). Natomiast art. 19 znajdzie zastosowanie jedynie w zakresie zdania pierwszego ust. 1.
 
IBPBII/1/415-809/11/MCZ Czy płatnik realizujący czeki z tytułu kanadyjskiej emerytury osobie zamieszkałej w Polsce jest obowiązany do poboru podatku?
 
IPPB1/415-932/11-2/IF w związku z objęciem udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki cypryjskiej w zamian za wkład niepieniężny w postaci akcji w polskiej spółce akcyjnej o wartości rynkowej wyższej od wartości nominalnej obejmowanych w zamian udziałów przychodem Wnioskodawcy będzie wartość nominalna obejmowanych udziałów w spółce cypryjskiej.
 
IPPB1/415-929/11-4/IF Należy wskazać, że z uwagi na to, iż z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika, że przedmiotowa działka posiada status prawny gruntu z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej realizowanej w formie zabudowy wolnostojącej lub bliźniaczej, należy stwierdzić, że Wnioskodawczyni będzie zwolniona z obowiązku zapłaty podatku dochodowego w związku z uzyskaniem dochodu z tytułu zbycia lokalu mieszkalnego, jeżeli przychód (a nie dochód) uzyskany ze zbycia tego lokalu zostanie wydatkowany na zakup powyższej nieruchomości gruntowej, w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpi odpłatne zbycie. Zatem w myśl powyższego bez znaczenia pozostaje fakt, iż plan zagospodarowania przestrzennego ustala minimalny procentowy wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej, gdyż na przedmiotowej działce istnieje możliwość zabudowy mieszkaniowej. Stwierdzić zatem należy, iż przychód uzyskany z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego przeznaczony na zakup udziału w działce należącej do męża Wnioskodawczyni stanowi cel mieszkaniowy.
 
IBPBII/1/415-814/11/AA Czy zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród wypłaconych przez Urząd Miasta nauczycielom nie związanym stosunkiem pracy ani umową cywilnoprawną jest prawidłowe?
 
IPPB1/415-863/11-4/IF Jeżeli bank wystawi Wnioskodawcy zaświadczenie o spłaconych odsetkach w walucie obcej, to na podatniku korzystającemu z ulgi spoczywa obowiązek przeliczenia kwoty zapłaconych odsetek według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia wydatku (w tym przypadku dokonania wpłaty odsetek) stosownie do treści art. 11a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IBPB/II/1/415-815/11/AA Czy zaniechania poboru przez Urząd Miasta podatku dochodowego od osób fizycznych w stosunku do podmiotów korzystających z dotacji ze środków budżetu Miasta – stanowiącej pomoc de minimis – na realizację zadań polegających na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła i/lub montaż ekologicznych systemów przygotowania ciepłej wody użytkowej jest prawidłowe?
 
IPPB2/415-16/12-2/AS Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2006 r., przychód uzyskany przez Wnioskodawcę ze sprzedaży mieszkania w części przeznaczonej na poczet zaliczki na nabycie mieszkania, będzie korzystać z ww. zwolnienia, jeśli w istocie dojdzie faktycznie do zawarcia ostatecznej umowy.
 
IPPB2/415-1004/11-4/AS Sprzedaż działów w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz w prawie własności budynku mieszkalnego nastąpiła po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie, zatem przychód uzyskany ze sprzedaży tych udziałów nie będzie stanowić źródła przychodu.
 
ITPB2/415-961a/11/RS Koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej w drodze spadku.
 
DD9/033/319/KZU/2011/PK-1661 skutki podatkowe wniesienia aportem udziałów w spółce akcyjnej do spółki osobowej
 
DD9/033/305/KZU/2011/PK-1652 opodatkowanie dochodu z tytułu wniesienia nabytych w drodze spadku udziałów spółki z o.o. do spółki jawnej
 
DD9/033/316/KZU/2011/PK-1680 skutki podatkowe wniesienia aportem udziałów w spółce kapitałowej do spółki osobowej
 
ITPB2/415-593/11/MK Czy w świetle zaistniałego stanu faktycznego Wnioskodawczyni jest zobowiązana do uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości, w przypadku gdy stanowiło ją gospodarstwo rolne i zbycia dokonano na rzecz rolników?
 
DD9/033/198/BZL/KZU/2011/PK-1404 możliwość skorzystania z "ulgi meldunkowej"

Wskaźniki gospodarcze