Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 6 marca 2012 r.
 
IBPBII/2/415-679/11/JG Czy w przypadku zwrotu wywłaszczonej nieruchomości istnieje obowiązek zapłaty podatku dochodowego?
 
IBPBII/2/415-713/11/ŁCz możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego
 
IBPBII/1/415-587/11/BD Czy należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 19% po otrzymaniu PIT-8C przez lokatora mieszkania kwoty umorzonego czynszu?
 
IBPBII/1/415-530/11/MK Czy przychodem pracownika z Republiki Czeskiej jest wynagrodzenie w walucie polskiej, jeżeli z zawartej umowy o pracę wynika, że przyznano wynagrodzenie w tej właśnie walucie?
 
IBPBI/1/415-633/11/ZK Czy wniesienie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością do spółki komandytowej jest tożsame z odpłatnym zbyciem, generującym przychód z kapitałów pieniężnych?
 
IBPBII/1/415-565/11/BD Jeżeli z tytułu poręczenia, wspólnik otrzyma wynagrodzenie to czy będzie to dochód z treści art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy będzie obowiązek potrącenia podatku przez płatnika czy też podatek będzie płacił podatnik w rocznym rozliczeniu, naliczonym według tabeli?
 
ITPB2/415-366a/11/MK 1) Czy datą nabycia nieruchomości jest data śmierci spadkodawcy?2) Czy spłata wartości wkładu mieszkaniowego na rzecz brata męża i uiszczony podatek od spadków i darowizn stanowią koszt uzyskania przychodu?3) Czy Wnioskodawczyni powinna zapłacić podatek z tytułu sprzedaży opisanej we wniosku nieruchomości?4) Czy Wnioskodawczyni przysługuje zwolnienie z podatku z tytułu sprzedaży przynależnego do ww. lokalu mieszkalnego gruntu?
 
ITPB1/415-892b/11/AK Czy w przypadku wniesienia przez Wnioskodawcę wraz z innymi akcjonariuszami spółki kapitałowej do Spółki wkładu niepieniężnego w postaci Akcji, które łącznie wraz z akcjami wnoszonymi jednocześnie przez innych akcjonariuszy spółki dadzą Spółce bezwzględną większość praw głosu w spółce kapitałowej, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu?
 
ITPB1/415-891a/11/AK Czy w przypadku wniesienia przez Wnioskodawcę do Spółki wkładu niepieniężnego w postaci Przedmiotu Aportu przychodem z tytułu wniesienia przez Wnioskodawcę Przedmiotu Aportu do Spółki będzie wartość nominalna objętych przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce, także w sytuacji gdy wartość rynkowa Przedmiotu Aportu będzie znacznie wyższa od wartości nominalnej obejmowanych Udziałów?
 
ITPB1/415-891b/11/AK Czy w przypadku wniesienia przez Wnioskodawcę wraz z innymi akcjonariuszami spółki kapitałowej do Spółki wkładu niepieniężnego w postaci Akcji, które łącznie wraz z akcjami wnoszonymi jednocześnie przez innych akcjonariuszy spółki dadzą Spółce bezwzględną większość praw głosu w spółce kapitałowej, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu?
 
ITPB1/415-884a/11/AK Czy w przypadku wniesienia przez Wnioskodawcę do Spółki wkładu niepieniężnego w postaci Przedmiotu Aportu przychodem z tytułu wniesienia przez Wnioskodawcę Przedmiotu Aportu do Spółki będzie wartość nominalna objętych przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce, także w sytuacji gdy wartość rynkowa Przedmiotu Aportu będzie znacznie wyższa od wartości nominalnej obejmowanych Udziałów?
 
ITPB1/415-884b/11/AK Czy w przypadku wniesienia przez Wnioskodawcę wraz z innymi akcjonariuszami spółki kapitałowej do Spółki wkładu niepieniężnego w postaci Akcji, które łącznie wraz z akcjami wnoszonymi jednocześnie przez innych akcjonariuszy spółki dadzą Spółce bezwzględną większość praw głosu w spółce kapitałowej, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu?
 
ITPB1/415-881a/11/AK Czy w przypadku wniesienia przez Wnioskodawcę do Spółki wkładu niepieniężnego w postaci Przedmiotu Aportu przychodem z tytułu wniesienia przez Wnioskodawcę Przedmiotu Aportu do Spółki będzie wartość nominalna objętych przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce, także w sytuacji gdy wartość rynkowa Przedmiotu Aportu będzie znacznie wyższa od wartości nominalnej obejmowanych Udziałów?
 
ITPB1/415-881b/11/AK Czy w przypadku wniesienia przez Wnioskodawcę wraz z innymi akcjonariuszami spółki kapitałowej do Spółki wkładu niepieniężnego w postaci Akcji, które łącznie wraz z akcjami wnoszonymi jednocześnie przez innych akcjonariuszy spółki dadzą Spółce bezwzględną większość praw głosu w spółce kapitałowej, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu?
 
IBPBI/1/415-1147/11/KB zwolnienie z opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, w przypadku wykonywania niektórych etapów produkcji w zakładzie położonym poza terenem tej strefy
 
ITPB1/415-1064/11/HD Czy usługa składania mebli z gotowych elementów oraz ich montaż podlega pod zakres usług stolarskich opodatkowanych kartą podatkową?
 
ITPB2/415-711/11/MM Opodatkowania wynagrodzenia wypłacanego kuratorowi.
 
ITPB1/415-1193/11/AK Czy Wnioskodawcy za czas wyjazdu na uczelnię przysługuje dieta?
 
ITPB1/415-1051/11/HD Czy od 1 stycznia 2012 r. Wnioskodawczyni może zmienić formę opodatkowania z zasad ogólnych na kartą podatkową?
 
IBPBII/1/415-816/11/HK Czy przejazdy pracownika samochodem służbowym z miejsca parkowania samochodu służbowego do miejsca wykonywania pracy powodują powstania po stronie pracownika przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-817/11/MK Jakie są zasady przekazywania zaliczek na podatek dochodowy na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych od momentu utraty przez płatnika statusu zakładu pracy chronionej?
 
IBPBII/1/415-827/11/AA Czy zgodnie z przepisem art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca będzie mógł odliczyć potrącone w 2011 r. składki na FUS w łącznej kwocie 46.482,00 zł w zeznaniu podatkowym PIT za 2011 r. od sumy dochodów uzyskanych w 2011 r.?
 
IBPBII/1/415-832/11/AA Czy u najemców lokali w związku ze świadczeniem różnych czynności w zamian za wygaśnięcie zobowiązania z tytułu czynszu – powstanie przychód podlegający opodatkowaniu? W związku z powyższym czy płatnik będzie miał obowiązek poboru z tego tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-833/11/AA Czy u osób zajmujących lokale bez tytułu prawnego w związku ze świadczeniem różnych czynności w zamian za wygaśnięcie zobowiązania z tytułu czynszu – powstanie przychód podlegający opodatkowaniu? W związku z powyższym czy płatnik będzie miał obowiązek poboru z tego tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-862/11/MZ Czy poniesione na rzecz pracowników i wspólników Spółki faktyczne koszty wyżywienia podczas podróży służbowych (także ponad wysokość diet określonych w rozporządzeniu w sprawie podróży krajowych i rozporządzeniu w sprawie podróży zagranicznych) nie stanowią przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-893/11/MZ Czy zapomogi losowe, wypłacone byłym pracownikom (emerytom i rencistom) z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych korzystają ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-641/11/MK Ustalenie momentu powstania podlegającego opodatkowaniu przychodu z tytułu sprzedaży działki w kontekście przepisu art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
ITPB2/415-674/11/MK Zakres opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedazy działek.
 
ITPB2/415-675/11/MK Czy do kosztów uzyskania przychodu należy zakwalifikować wartość nieruchomości wskazaną w umowie dożywocia?

Wskaźniki gospodarcze