Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 7 marca 2012 r.
 
ITPB2/415-345/11/MK Czy odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym prowadzonym przez bank w Holandii podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-365/11/MK Czy prawidłowe będzie zastosowanie do środków stanowiących dochód ze sprzedaży lokalu 14b, który powstał w 2010 r. w wyniku wydzielenia z lokalu 14, przepisów podatkowych obowiązujących dla lokali nabytych w 2010 r. poprzez zastosowanie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB1/4160-51/11-4/AP Czy z tytułu sprzedaży mieszkania Wnioskodawcy przysługuje zwolnienie od podatku dochodowego na podstawie przepisów art. 21 ust. 1 pkt 126 w zw. z art. 21 ust. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-894a/11/AK Czy w przypadku wniesienia przez Wnioskodawcę do Spółki wkładu niepieniężnego w postaci Przedmiotu Aportu przychodem z tytułu wniesienia przez Wnioskodawcę Przedmiotu Aportu do Spółki będzie wartość nominalna objętych przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce, także w sytuacji gdy wartość rynkowa Przedmiotu Aportu będzie znacznie wyższa od wartości nominalnej obejmowanych Udziałów?
 
ITPB1/415-894b/11/AK Czy w przypadku wniesienia przez Wnioskodawcę wraz z innymi akcjonariuszami spółki kapitałowej do Spółki wkładu niepieniężnego w postaci Akcji, które łącznie wraz z akcjami wnoszonymi jednocześnie przez innych akcjonariuszy spółki dadzą Spółce bezwzględną większość praw głosu w spółce kapitałowej, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu?
 
ITPB1/415-893a/11/AK Czy w przypadku wniesienia przez Wnioskodawcę do Spółki wkładu niepieniężnego w postaci Przedmiotu Aportu przychodem z tytułu wniesienia przez Wnioskodawcę Przedmiotu Aportu do Spółki będzie wartość nominalna objętych przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce, także w sytuacji gdy wartość rynkowa Przedmiotu Aportu będzie znacznie wyższa od wartości nominalnej obejmowanych Udziałów?
 
ITPB1/415-893b/11/AK Czy w przypadku wniesienia przez Wnioskodawcę wraz z innymi akcjonariuszami spółki kapitałowej do Spółki wkładu niepieniężnego w postaci Akcji, które łącznie wraz z akcjami wnoszonymi jednocześnie przez innych akcjonariuszy spółki dadzą Spółce bezwzględną większość praw głosu w spółce kapitałowej, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu?
 
ITPB1/415-892a/11/AK w przypadku wniesienia przez Wnioskodawcę do Spółki wkładu niepieniężnego w postaci Przedmiotu Aportu przychodem z tytułu wniesienia przez Wnioskodawcę Przedmiotu Aportu do Spółki będzie wartość nominalna objętych przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce, także w sytuacji gdy wartość rynkowa Przedmiotu Aportu będzie znacznie wyższa od wartości nominalnej obejmowanych Udziałów?
 
ILPB1/415-1081/11-2/IM Czy w zaistniałej sytuacji, mimo złożonego w dniu 19.01.2011 r. zawiadomienia o wyborze opodatkowania działalności gospodarczej podatkiem liniowym, tj. wg stawki 19%, która była zawieszona zlikwidowana w 2011 r. (czyli nie była prowadzona), i zarejestrowaniu nowej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych, Wnioskodawca ma prawo do wspólnego rozliczenia się z małżonkiem za rok 2011 zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB1/4145-1043/11-4/AMN Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia kary umownej do kosztów uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.
 
ILPB1/415-1040/11-2/TW Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych składek zdrowotnych nienależnie wpłaconych przez podatnika.
 
IPPB4/415-907/11-2/MP Kwoty otrzymane od Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego:
- w części finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) nie korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
- w części finansowanej z budżetu państwa (15%) korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 47c ww. ustawy.
 
IPPB4/415-855/11-4/MP Ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych korzystać będzie dochód uzyskany z odpłatnego zbycia w wysokości, która proporcjonalnie odpowiada udziałowi poniesionych przez Wnioskodawcę wydatków na zakup lokalu mieszkalnego oraz zakup i remont udziału w innym lokalu mieszkalnym, ale tylko tych wydatków które zostaną udokumentowane rzetelnymi i wiarygodnymi dowodami.
 
IPPB4/415-907/11-3/MP Kwoty otrzymane od Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego:
- w części finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) nie korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
- w części finansowanej z budżetu państwa (15%) korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 47c ww. ustawy.
 
IPPB4/415-837/11-4/JK2 Czy rozszerzenie wspólności ustawowej jest nabyciem i czy w związku ze sprzedażą ww. nieruchomości przed upływem pięciu lat od rozszerzenia wspólności ustawowej oraz od nabycia w formie spadku, Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do zapłaty podatku i od jakiej części?
 
IPPB2/415-586/10/12-6/S/MK1 stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie, wobec regulacji zawartej w art. 21 ust. 22 ww. ustawy, przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży lokalu mieszkalnego korzysta – przy spełnieniu wszystkich pozostałych przesłanek – ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem w przedmiotowym lokalu zameldowany był przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy – małżonek Wnioskodawczyni.
 
ITPB1/415-186a/10/12-S/TK Czy, wniesienie posiadanych przez Pana udziałów Spółki do spółki jawnej powoduje powstanie przychodu podatkowego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-187a/10/12-S/TK Czy, wniesienie posiadanych przez Pana udziałów Spółki do spółki jawnej powoduje powstanie przychodu podatkowego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-848/11/BJ 1. Czy wysokość dofinansowania stanowi przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy pracodawca powinien od kwoty dofinansowania naliczyć i pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-849/11/AŻ opodatkowanie wynagrodzeń uzyskiwanych przez pracowników oddelegowanych do pracy na terenie Włoch
 
ITPB1/415-918/11/HD 1. Czy otrzymana przez Wnioskodawczynię dotacja jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych?
2. Czy przychód dla Wnioskodawczyni, jako osoby fizycznej, otrzymany z dotacji w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”, jako beneficjenta projektu, z tytułu wykonania tego zadania, jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-850/11/AA Czy w przypadku otrzymywania przez Wnioskodawcę wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w Spółce, wynagrodzenie to będzie zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-852/11/AŻ opodatkowanie wynagrodzenia uzyskanego przez sportowca mającego miejsce zamieszkania w Serbii
 
ITPB1/415-985/11/AD Czy w związku z tym, świadczenie w miejsce wypełnienia stanowi źródło przychodów dla najemcy, i co za tym idzie, czy istnieje obowiązek poboru z tego tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-853/11/AŻ opodatkowanie wynagrodzenia uzyskanego przez sportowca mającego miejsce zamieszkania w Serbii
 
ITPB2/415-673/11/MM Zakres zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.
 
IBPBII/1/415-854/11/BD Czy Wnioskodawca prawidłowo weryfikuje dokumenty stanowiące podstawę do uwzględnienia zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Czy wnioskodawca słusznie nie uwzględnia w przypadku biegłych sądowych zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ww. ustawy w stosunku do przyznanych im kwot stanowiących zwrot innych poniesionych kosztów?
 
IBPBII/1/415-855/11/BD Czy wnioskodawca prawidłowo dokonuje naliczenia zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych od należności mediatorów, którym wypłaca ryczałt za doręczenie wezwań lub pism?
 
IBPBII/1/415-857/11/MK Czy możliwe jest zastosowanie przez płatnika do przychodów pracowników 50% kosztów uzyskania przychodów?
 
ITPB2/415-710/11/MM Opodatkowanie odszkodowania za zniszcone drzewa owocowe podczas inwestycji polegającej na instalacji sieci wodociągowej dla potrzeb gminy.
 
IBPBII/1/415-861/11/BJ Jakie konsekwencje w podatku dochodowym od osób fizycznych wywołuje uczestnictwo w kilkudniowym bądź jednodniowym szkoleniu organizowanym przez WUP w celu realizacji zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia finansowanym ze środków Funduszu Pracy dla pracowników powiatowych urzędów pracy?
 
ITPB2/415-817/11/IB Czy emerytury wypłacone Wnioskodawczyni w 2011 r. przed przeprowadzką do Polski podlegają opodatkowaniu w Polsce?
 
ITPB2/415-816/11/GR Czy w związku z faktem zameldowania w przedmiotowym lokalu jednego z małżonków, zwolnienie z tytułu „ulgi meldunkowej” w ramach wspólności majątkowej przysługuje obojgu małżonkom?
 
ITPB2/415-796/11/IL Czy dodatki i nagrody spisowe są przychodami ze stosunku pracy, czy z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 pkt 6 ustawy)?

Wskaźniki gospodarcze