Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 8 marca 2012 r.
 
ITPB2/415-506/11/IL Czy wypłacana w 2005 r. Wnioskodawcy w trakcie pełnienia służby w JFC HQ Brunssum należność zagraniczna korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB3/415-23a/11/MK Zakres rozpoznania przychodu w związku z otrzymaniem dofinansowania projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa na lata 2007-2013.
 
ITPB3/415-23b/11/MK Zakres rozpoznania przychodu w związku z otrzymaniem dofinansowania projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa na lata 2007-2013.
 
ITPB3/415-25a/11/MK Zakres sposobu wyliczenia kwoty przysługującej pomocy publicznej w związku z prowadzoną na terenie specjalnej strefy ekonomicznej pozarolniczą działalnością gospodarczą.
 
ITPB3/415-25b/11/MK Zakres sposobu wyliczenia kwoty przysługującej pomocy publicznej w związku z prowadzoną na terenie specjalnej strefy ekonomicznej pozarolniczą działalnością gospodarczą.
 
ITPB2/415-398a/11/MK Czy spłata należności byłej małżonki, do której zobowiązał się Wnioskodawca w zawartej w formie aktu notarialnego umowie o podziale majątku dorobkowego, jest kosztem uzyskania przychodu przy sprzedaży mieszkania?
 
ITPB2/415-442/11/MK 1. Czy w momencie sprzedaży przedmiotowego budynku, po spełnieniu wymogów dotyczących oświadczenia o zamiarze skorzystania z ulgi meldunkowej przychód uzyskany z jego sprzedaży będzie w całości zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych?
2. Jeśli nie będzie objęty w całości zwolnieniem, to jaka część przychodu w przedstawionej sytuacji podlegała będzie zwolnieniu?
 
ILPB2/415-1282/10/11-S/AJ W jaki sposób płatnik powinien określić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez wspólnika w drodze darowizny od osoby najbliższej, w rozumieniu art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn?
 
ITPB2/415-734/11/MM Zakres zwolnienia z opodatkowania przychodu z zamiany nieruchomości.
 
ITPB1/415-936/11/IG Czy Wnioskodawca powinien zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych w związku ze sprzedażą działek rolnych?
 
ITPB1/415-887a/11/AD Czy wydatki poniesione na odbiór oraz zwrot samochodu użyczonego (paliwo, diety, autostrada) oraz wydatki na paliwo związane z przeprowadzeniem jazd testowych stanowią koszty uzyskania przychodów w ramach prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu?
 
ITPB1/415-887b/11/AD Czy zawartą umowę należy potraktować jako nieodpłatne świadczenie i w związku z tym jako przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-887c/11/AD Czy w okresie trwania wynajmu odpisy amortyzacyjne stanowią koszty uzyskania przychodów?
 
ITPB2/415-797/11/TJ Opodatkowanie wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu.
 
ITPB2/415-798/11/IL Czy w sytuacji przedstawionej we wniosku jest Pan zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego?
 
ITPB2/415-803/11/RS Opodatkowanie wynagrodzeń za ustanowienie na rzecz Spółki służebności przesyłu.
 
IPTPB1/415-343/11-2/KSU 1) Czy czynsz z tytułu najmu maszyn będzie dla Wnioskodawcy stanowił koszt uzyskania przychodu w części w jakiej określony jest w umowie Spółki udział w zyskach przypadający na wspólnika?
2) Czy czynsz z tytułu najmu maszyn będzie kosztem uzyskania przychodu dla Spółki jawnej, której Wnioskodawca jest wspólnikiem?
 
IPTPB1/415-343/11-3/KSU 1) Czy czynsz z tytułu najmu maszyn będzie dla Wnioskodawcy stanowił koszt uzyskania przychodu w części w jakiej określony jest w umowie Spółki udział w zyskach przypadający na wspólnika?
2) Czy czynsz z tytułu najmu maszyn będzie kosztem uzyskania przychodu dla Spółki jawnej, której Wnioskodawca jest wspólnikiem?
 
IPTPB2/415-778/11-2/KR W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszty uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji SKA 2, które Wnioskodawca obejmie za wkłady pieniężne oraz za wkłady niepieniężne, biorąc pod uwagę, iż wartość nominalna zbywanych akcji SKA 2 będzie równa wartości rynkowej wkładów niepieniężnych oraz wartości wkładów pieniężnych?
 
IPTPB2/415-811/11-2/AK Czy przy sprzedaży działek budowlanych powstałych z podziału gruntu zbywający winni uiścić podatek dochodowy od sprzedanych nieruchomości?
 
ITPB2/415-807/11/BK Czy kwota refundowanej przez Spółkę opłaty za kartę do obsługi tachografu cyfrowego stanowi dla kierowcy przychód do opodatkowania ze stosunku pracy, czy też kwota ta może być zwolniona z opodatkowania na podstawie art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-808/11/GR Zakres skutków podatkowych sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.
 
ITPB2/415-786/11/GR Czy sprzedaż gruntu na którym posadowiony był budynek mieszkalny podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

Wskaźniki gospodarcze