Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 9 marca 2012 r.
 
IBPBII/1/415-571/11/AA Czy u najemców lokali komunalnych powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych w związku z odpracowaniem przez nich zobowiązań z tytułu zaległych czynszów, czy w związku z powyższym wnioskodawca będzie płatnikiem powstałego w ten sposób podatku?
 
IBPBII/1/415-590/11/AA Czy dodatki spisowe i nagrody, wypłacone członkom gminnego biura spisowego należy zaliczyć do przychodu ze stosunku pracy, czy będą to przychody z działalności wykonywanej osobiście?
 
ITPB2/415-400/11/MK Czy uzyskany w październiku 2010 r. przychód ze sprzedaży działki rolnej jest przychodem zwolnionym od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-421/11/MK W jaki sposób należy ustalić podstawę opodatkowania w związku ze sprzedażą działki?
 
ITPB1/415-626/11/WM Czy Wnioskodawczyni w zaistniałej sytuacji może być opodatkowana metodą liniową zgodnie z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz kto i w jaki sposób powinien rozliczyć przychód ze sprzedaży, który powstał po śmierci spadkodawcy, a przed założeniem działalności przez jego spadkobiercę?
 
ITPB1/415-629/11/MR Czy (zawarcie umowy w imieniu kupującego) przekazane Wnioskodawczyni przelewem środki pieniężne na pokrycie zobowiązań kupującego względem Poczty stanowią dla Wnioskodawczyni jako sprzedającego podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym?
 
ITPB1/415-637a/11/PSZ Czy postąpiono prawidłowo uznając za nowy środek trwały i przyjmując do ewidencji środków trwałych spółki budynek mieszkalny wielorodzinny (7 lokali mieszkalnych), którego wartość początkową ustalono jako sumę poniesionych nakładów na przebudowę budynków przemysłowych i wartości netto (wartość niezamortyzowana budynków przemysłowych, w wyniku przebudowy których powstał budynek mieszkalny wielorodzinny (PKOB 1122)), czy zastosowano prawidłową stawkę amortyzacyjną 1,5% rocznie, a amortyzację metodą liniową zaliczono do kosztów uzyskania przychodów?
 
ILPB2/415-889/11-2/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
 
ILPB1/415-1092/11-2/AP Zaliczenie podatku od towarów i usług do kosztów uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.
 
IPPB2/415-862/11-4/MS1 Otrzymana przez wnioskodawczynię, na podstawie wyroku sądowego, kwota wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz kwota odsetek stanowić będzie przychód „z innych źródeł”, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i należy ją wykazać w zeznaniu rocznym za rok podatkowy, w którym została otrzymana.
 
IPPB2/415-893/11-2/MS1 Usługa polegająca na sfinansowaniu przez Wnioskodawcę osobom fizycznym – mieszkańcom Gminy usług w ramach programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, ze środków pochodzących wyłącznie z budżetu państwa, będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku wystawienia osobom fizycznym otrzymującym nieodpłatne świadczenie informacji PIT-8C.
 
IPPB2/415-1014/11-4/MS1 Otrzymana przez Wnioskodawcę, na podstawie wyroku sądowego, kwota wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz kwota odsetek stanowić będzie przychód „z innych źródeł”, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i należy ją wykazać w zeznaniu rocznym za rok podatkowy, w którym została otrzymana.
 
IPPB2/415-907/11-2/MS1 Świadczenia pieniężne wypłacone emerytom i rencistom ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy, w wysokości nie przekraczającej 2280 zł – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - nie podlegają opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dopiero od kwoty zapomóg przekraczających limit korzystający ze zwolnienia wypłacanych emerytom i rencistom Wnioskodawca powinien pobrać 10% zryczałtowany podatek dochodowy.
 
IPPB2/415-905/11-2/MS1 Prawo do skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie przysługiwało Wnioskodawczyni wyłącznie do wysokości przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w budynku mieszkalnym nabytego w drodze dziedziczenia. Natomiast dochód ze sprzedaży udziału w gruncie związanym z budynkiem mieszkalnym podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym, zgodnie z zasadami przedstawionymi w art. 30e ww. ustawy.
 
IPPB2/415-958/11-2/MS1 Uzyskiwane przez Wnioskodawcę dochody z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru będą podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy, tj. na Cyprze i w Polsce. Jednocześnie w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania, stosując określoną w art. 24 ust. 1 pkt a) umowy w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. metodę wyłączenia z progresją.
 
IPPB2/415-957/11-2/MS1 Uzyskiwane przez Wnioskodawczynię dochody z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru będą podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy, tj. na Cyprze i w Polsce. Jednocześnie w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania, stosując określoną w art. 24 ust. 1 pkt a) umowy w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. metodę wyłączenia z progresją.
 
ILPB2/415-898/11-2/WM Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości, z której uprzednio został wywłaszczony spadkodawca.
 
ILPB1/415-1140/11-4/IM Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów.
 
ILPB1/415-1085/11-2/AG Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
 
ILPB1/415-1089/11-4/AG Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ujęcia w podatkowej księdze przychodów i rozchodów poniesionych kosztów.
 
ILPB2/415-910/11-2/JK Koszty uzyskania przychodów przy zbyciu udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
 
ILPB2/415-911/11-2/JK Zbycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
 
ILPB2/415-902/11-2/JK Zwolnienie przedmiotowe określone w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
ILPB1/415-1225/11-2/AMN Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów uzyskiwanych z najmu.
 
ITPB2/415-806/11/BK Czy wydatek poniesiony na zakup mieszkania komunalnego stanowi cel mieszkaniowy w rozumieniu art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) a w konsekwencji uprawnia do zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-811/11/MU Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego do przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego.
 
ITPB2/415-743/11/BK Opodatkowanie przychodów uzyskanych ze sprzedaży lokalu mieszkalnego.
 
ITPB1/415-944/11/IG Czy w 2012 roku Wnioskodawca będzie mógł wybrać metodę określenia dochodu z prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej opartą o normy szacunkowe?
 
ITPB2/415-750/11/IL Czy wydatkowanie kwoty uzyskanej ze sprzedaży mieszkania stanowiącego majątek osobisty Wnioskodawczyni, na zakup wspólnie z mężem w ramach wspólności majątkowej małżeńskiej budynku mieszkalnego oraz na jego urządzenie jest wystarczające do zastosowania zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-282/11-4/ASZ Czy wartość zwracanych w 2011 r. przez zleceniobiorców płatnika kwot nienależnie wypłaconych na ich rzecz świadczeń (w związku z przekwalifikowaniem umów o dzieło na umowy zlecenia i związanym z tym obowiązkiem pomniejszenia umówionych wynagrodzeń z tych umów o składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne) należy odliczyć od obecnie ustalonego przez płatnika dochodu, będącego podstawą naliczenia zaliczek na podatek dochodowy wraz z pobranym podatkiem (zaliczką)?
 
ITPB1/415-924/11/MR Zakres obowiązków płatnika w związku z wypłatą wynagrodzenia za świadczenie czynności weterynaryjnych.
 
IPTPB1/415-282/11-5/ASZ Czy wartość zwracanych w 2011 r. przez zleceniobiorców płatnika kwot nienależnie wypłaconych na ich rzecz świadczeń (w związku z przekwalifikowaniem umów o dzieło na umowy zlecenia i związanym z tym obowiązkiem pomniejszenia umówionych wynagrodzeń z tych umów o składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne) należy odliczyć od obecnie ustalonego przez płatnika dochodu, będącego podstawą naliczenia zaliczek na podatek dochodowy wraz z pobranym podatkiem (zaliczką)?

Wskaźniki gospodarcze