Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 10 marca 2012 r.
 
ILPB1/415-309/09-2/AMN Czy Spółka będzie zobowiązana jako płatnik pobierać i wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od należności wypłacanych spółce jawnej na zasadach określonych w art. 41 ust. 1 ustawy o PIT?
 
ITPB1/415-637b/11/PSZ Czy sprzedaż lokalu mieszkalnego należy uznać za przychód z działalności gospodarczej, czy dochodem będzie przychód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego pomniejszony wartość początkową budynku mieszkalnego wielorodzinnego i powiększony o dokonane odpisy amortyzacyjne. Czy do wyliczenia tych wartości należy zastosować proporcję powierzchni użytkowej mieszkania do całkowitej powierzchni użytkowej budynku?
 
ITPB1/415-646/11/IG Czy wydatki poniesione na ubezpieczenie kredytu stanowią koszt uzyskania przychodu?
 
ITPB1/415-647/11/DP 1.Czy wynagrodzenie osoby prowadzącej - dyrektora placówki pokryte z dotacji wypłaconej przez Starostwo Powiatowe jest zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy poprawnym księgowaniem będzie księgowanie noty księgowej z wypłatą osoby prowadzącej - dyrektora szkoły w kolumnę 15 – inne, nie wliczając kwoty do podstawy opodatkowania i nie wykazując jej w zeznaniu rocznym PIT- 36L?
3. Czy prawidłowym będzie sporządzenie korekt PIT-36L za 5 lat wstecz, w których nie będą brane pod uwagę dochody otrzymane z dotacji?
 
ITPB1/415-648/11/DP 1. Czy wynagrodzenie osoby prowadzącej - dyrektora placówki pokryte z dotacji wypłaconej przez Starostwo Powiatowe jest zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy poprawnym księgowaniem będzie księgowanie noty księgowej z wypłatą osoby prowadzącej - dyrektora szkoły w kolumnę 15 – inne, nie wliczając kwoty do podstawy opodatkowania i nie wykazując jej w zeznaniu rocznym PIT- 36L?
3. Czy prawidłowym będzie sporządzenie korekt PIT-36L za 5 lat wstecz, w których nie będą brane pod uwagę dochody otrzymane z dotacji?
 
ILPB1/415-806/09/12-S/AG Czy wniesienie przez Wnioskodawczynię nieruchomości tytułem wkładu niepieniężnego do spółki osobowej będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawczyni jako osoby fizycznej przychodu podatkowego?
 
ILPB1/415-91/09/12-S/IM Czy pieniądze wypłacone Wnioskodawcy w związku z wystąpieniem ze Spółki cywilnej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w rozliczeniu rocznym jako przychody z innych źródeł?
 
ILPB2/415-617/09/11-S/TR Czy w przypadku ryczałtowych rozliczeń z przewodnikiem i braku ewidencji przejazdów poszczególnych osób ustala się dochód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dla poszczególnych pracowników z tytułu dowozu do i z miejsca pracy?
 
IPPB2/415-947/11-2/MS1 W przypadku opisanym w zdarzeniu przyszłym, wprawdzie dojdzie do zbycia udziałów, jednakże zbycie to nie będzie miało charakteru odpłatnego, tym samym dla Wnioskodawcy nie powstanie przychód z tytułu zbycia udziałów w celu ich umorzenia, bowiem jak wskazano powyżej przepis art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obejmuje swą dyspozycją wyłącznie zbycie o charakterze odpłatnym, natomiast jak podano w treści wniosku planowane umorzenie udziałów zostanie dokonane bez wynagrodzenia, a zatem będzie miało charakter nieodpłatny.
 
IPPB2/415-990/11-2/MS1 W przypadku objęcia przez Spółkę Komandytową nowych udziałów Spółki z o. o., po stronie Wnioskodawcy powstanie z tego tytułu przychód w wysokości części wartości nominalnej objętych udziałów Spółki z o. o., odpowiadającej jego udziałowi w zysku Spółki Komandytowej. Z uwagi na fakt, iż Wnioskodawcy jest przypisywane 49,99% zysku Spółki Komandytowej, jego przychodem będzie 49,99% wartości nominalnej udziałów Spółki z o. o. objętych przez Spółkę komandytową.
 
IPPB2/415-991/11-2/MS1 W przypadku objęcia przez Spółkę Komandytową nowych udziałów Spółki z o. o., po stronie Wnioskodawcy powstanie z tego tytułu przychód w wysokości części wartości nominalnej objętych udziałów Spółki z o. o., odpowiadającej jego udziałowi w zysku Spółki Komandytowej. Z uwagi na fakt, iż Wnioskodawcy jest przypisywane 49,99% zysku Spółki Komandytowej, jego przychodem będzie 49,99% wartości nominalnej udziałów Spółki z o. o. objętych przez Spółkę komandytową.
 
IPPB2/415-1028/11-2/MS1 Stanowisko Wnioskodawcy dotyczące możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu do wynagrodzeń z tytułu pełnienia funkcji kierownika oraz organizatora produkcji telewizyjnej i filmowej można uznać za prawidłowe, ale tylko i wyłącznie wtedy, gdy praca wykonywana przez Wnioskodawcę jest pracą twórczą tzn. niepowtarzalną, ma indywidualny charakter oraz spełnia przesłanki utworu określone w ww. ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do ustalenia czego Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie nie jest uprawniony.
 
IPPB1/415-951/11-2/KS Czy wniesienie wkładu niepieniężnego przez Wnioskodawcę do Spółki jako wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce?
 
IPPB1/415-951/11-3/KS Czy uzyskiwany przez Wnioskodawcę dochód z tytułu bycia wspólnikiem o nieograniczonej odpowiedzialności w Spółce, będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych?Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę jako wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności z tytułu wypłaty zysku przez Spółkę, będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 
IBPBII/1/415-820/11/BJ Czy w związku z wykonywaniem projektów z zakresu budowy dróg i parkingów przysługuje Wnioskodawcy prawo, na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do naliczania kosztów uzyskania przychodu w wysokości 50%?
 
IBPBII/1/415-822/11/MK Możliwość potrącenia zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.
 
IBPBII/1/415-824/11/ASz Czy otrzymana jednorazowa rekompensata podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-903/11/PSZ Czy przychody z tytułu wykonywania obowiązków wynikających z opisanej wyżej umowy stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, czy też są przychodami z działalności gospodarczej?
 
IBPBII/1/415-826/11/HK Czy prawidłowo została potrącona zaliczka na podatek dochodowy od wypłaconej na podstawie ugody kwoty, czy też powinno zostać zastosowane zwolnienie z opodatkowania (art. 21 ust. 1 pkt 3 lub 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) w stosunku do całości lub części kwoty wynikającej z ugody sądowej określonej jako „odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę”?

Wskaźniki gospodarcze