Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 13 marca 2012 r.
 
IBPBII/1/415-594/11/AŻ opodatkowanie wynagrodzenia uzyskanego z tytułu pełnienia funkcji dyrektora na Cyprze
 
IBPBII/1/415-599/11/AA Czy wartość poniesionych przez wnioskodawcę kosztów kursów językowych stanowi dla pracownika przychód zwolniony z opodatkowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-542/11/BM Czy środki uzyskane ze sprzedaży mieszkania wydatkowane przez Wnioskodawcę na spłatę kredytów oraz na wykończenie nowego mieszkania przed podpisaniem aktu notarialnego korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego?
 
ITPB1/415-616/11/AD Jak należy opodatkować udziałowca zamieszkałego w Republice Federalnej Niemiec z tytułu wypłaty dywidendy przez Spółkę mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej?
 
ITPB1/415-621a/11/MR 1. Czy do przychodów podatkowych Wnioskodawcy nie należy zaliczać wartości akcji „L.” objętych przez Wnioskodawcę na zasadach art. 24 ust. 8a i ust. 8b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy też w świetle przedstawionego stanu faktycznego, wniesienie przez OS akcji spółek belgijskich do „L.” będzie podlegać opodatkowaniu u Wnioskodawcy na zasadach art. 30b ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-477/11/MK Czy, sprzedając w 2011 r. nieruchomość, Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do zapłaty z tytułu osiągniętego przychodu podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-492/11/MK Zakres opodatkowania sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.
 
ITPB2/415-507/11/IL Zakres skutków podatkowych zbycia lokalu mieszkalnego w drodze umowy o dożywocie.
 
ITPB2/415-548/11/BM Skutki podatkowe działu spadku.
 
ITPB2/415-561a/11/ENB Czy podatnik ma obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych od kwoty zasądzonej wyrokiem sądu?
 
ITPB2/415-561b/11/ENB Czy Wnioskodawczyni jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych od otrzymanych kwot?
 
ITPB1/415-638/11/IG Czy zryczałtowany podatek od dochodów uzyskiwanych przez podatników na podstawie umowy zlecenia, w ramach której wynagrodzenie nie przekracza kwoty 200 zł należy pomniejszyć o składki na ubezpieczenia zdrowotne?
 
ITPB1/415-631/11/MR 1. Czy wniesienie przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki komandytowej, z wyłączeniem niektórych nieruchomości i budowli, które zostaną udostępnione spółce do odpłatnego korzystania na podstawie stosunku umownego spowoduje przejęcie przez spółkę komandytową na podstawie art. 93a § 2 pkt 2 Ordynacji podatkowej ogółu praw i obowiązków podatkowych osoby przekształcanej?
2. Czy płacone przez spółkę komandytową w wyniku cesji umów raty leasingowe będą stanowić podatkowy koszt uzyskania przychodów zgodnie z przepisem art. 23b ust. 1 ustawy o PIT?
 
ITPB2/415-537/11/MK Czy należy uposażenie sędziego oraz uposażenie prokuratora w stanie spoczynku pomniejszyć o koszty uzyskania przychodów określone w art. 22 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-619/11/TK Czy opisane w stanie faktycznym zespoły składników majątkowych spełniają definicję zorganizowanych części przedsiębiorstwa i czy wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa związanej z najmami do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będzie objęte zwolnieniem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie będzie opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-643/11/BM Czy od sprzedaży mieszkania Wnioskodawca powinien zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-704/11/GR Czy przy obliczaniu wysokości podatku należnego w Polsce z tytułu otrzymanych dywidend i odsetek, polski podatek może zostać obniżony o równowartość kwoty podatku, jaki zgodnie z postanowieniami UPO może być nałożony przez Cypr, czyli o podatek wynoszący 10% wartości dywidend lub odsetek brutto, bez względu na fakt, czy podatek od tych dywidend lub odsetek został faktycznie zapłacony na Cyprze?
 
ITPB1/415-705/11/GR Opodatkowanie w Polsce dochodów uzyskiwanych z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru.
 
IPTPB1/415-310/11-2/KO Czy Uczelnia wypłacając stypendium naukowe dla wybitnego młodego naukowca wynikające z decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ma obowiązek pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-753/11-2/KR Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę jako wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności z tytułu Jego udziału w KS podlegać będzie w Polsce zwolnieniu od opodatkowania zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku oraz art. 27 ust. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB1/415-978/11-2/KS Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę, jako wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności, z tytułu jego udziału w Spółce podlegać będzie w Polsce zwolnieniu z opodatkowania zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a UPO oraz art. 27 ust. 8 Ustawy PIT?
 
IPPB1/415-980/11-2/KS Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę, jako wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności, z tytułu jego udziału w Spółce podlegać będzie w Polsce zwolnieniu z opodatkowania zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a UPO oraz art. 27 ust. 8 Ustawy PIT?
 
IPPB1/415-979/11-2/KS Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawczynię, jako wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności, z tytułu jej udziału w Spółce podlegać będzie w Polsce zwolnieniu z opodatkowania zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a UPO oraz art. 27 ust. 8 Ustawy PIT?
 
IPPB1/415-1060/11-2/KS Czy aport udziałów posiadanych przez Wnioskodawcę w zagranicznej spółce kapitałowej do Spółki jako pokrycie jego wkładu w Spółce jest neutralny z perspektywy podatku dochodowego w Polsce (tj. nie skutkuje powstaniem przychodu do opodatkowania)?
 
IPPB1/415-1008/11-3/KS Czy aport udziałów posiadanych przez Wnioskodawcę w zagranicznej spółce kapitałowej do Spółki jako pokrycie jego wkładu w Spółce jest neutralny z perspektywy podatku dochodowego w Polsce (tj. nie skutkuje powstaniem przychodu do opodatkowania)?
 
IPPB1/415-1057/11-2/KS Czy aport udziałów posiadanych przez Wnioskodawcę w zagranicznej spółce kapitałowej do Spółki jako pokrycie jego wkładu w Spółce jest neutralny z perspektywy podatku dochodowego w Polsce (tj. nie skutkuje powstaniem przychodu do opodatkowania)?
 
IPPB1/415-1045/11-2/KS Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę jako wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności z tytułu jego udziału w KS podlegać będzie w Polsce zwolnieniu od opodatkowania zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku oraz art. 27 ust. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB1/415-104/09/12-5/S/KS Czy jako koszt uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży i wniesienia w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do kapitału zakładowego spółki akcyjnej udziałów w Spółce z o.o. nabytych w wyniku przekształcenia Spółki Jawnej w Spółkę z o.o. Wnioskodawca powinien wykazać odpowiednio:
- w przypadku sprzedaży 25.959 udziałów stanowiących 13,3% kapitału zakładowego Spółki z o.o. - kwotę stanowiącą 13,3% wartości księgowej Spółki Jawnej na dzień przekształcenia w Spółkę z o.o., która przypadała proporcjonalnie na udziały sprzedawane;
- w przypadku wniesienia w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do kapitału zakładowego spółki akcyjnej 22.745 udziałów stanowiących 11,7% kapitału zakładowego Spółki z o.o. - kwotę stanowiącą 11,7% wartości księgowej Spółki Jawnej na dzień przekształcenia w Spółkę z o.o., która przypadała proporcjonalnie na udziały wnoszone w formie aportu.
 
IPPB1/415-105/09/12-5/S/KS Czy jako koszt uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży i wniesienia w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do kapitału zakładowego spółki akcyjnej udziałów w Spółce z o.o. nabytych w wyniku przekształcenia Spółki Jawnej w Spółkę z o.o. Wnioskodawca powinien wykazać odpowiednio:
- w przypadku sprzedaży 25.959 udziałów stanowiących 13,3% kapitału zakładowego Spółki z o.o. - kwotę stanowiącą 13,3% wartości księgowej Spółki Jawnej na dzień przekształcenia w Spółkę z o.o., która przypadała proporcjonalnie na udziały sprzedawane;
- w przypadku wniesienia w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do kapitału zakładowego spółki akcyjnej 22.745 udziałów stanowiących 11,7% kapitału zakładowego Spółki z o.o. - kwotę stanowiącą 11,7% wartości księgowej Spółki Jawnej na dzień przekształcenia w Spółkę z o.o., która przypadała proporcjonalnie na udziały wnoszone w formie aportu.
 
ILPB1/415-1076/11-2/AA Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych darowizny akcji na rzecz spółki kapitałowej z siedzibą na terytorium Cypru.
 
ILPB1/415-1076/11-3/AA Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych darowizny akcji na rzecz spółki kapitałowej z siedzibą na terytorium Cypru.
 
ILPB1/415-1076/11-4/AA Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru.
 
ILPB1/415-1076/11-5/AA Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru.
 
ILPB1/415-1047/11-4/AP Ustalenie dla celów podatkowych wartości zobowiązań wniesionych do spółki jawnej.
 
ILPB1/415-1047/11-5/AP Sposób ustalania różnic kursowych.
 
ILPB1/415-1047/11-6/AP Sposób ustalania udziału w zysku spółki jawnej.
 
ILPB1/415-1165/11-4/AA Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia na podstawie tzw. „ulgi meldunkowej”.
 
ILPB1/415-1162/11-2/AG Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
 
ILPB2/415-1065/11-2/ES Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.
 
ILPB2/4155-1067/11-2/WM Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi meldunkowej.
 
IPPB2/415-937/11-4/MS1 Zadatek otrzymany przez Wnioskodawczynię i wydatkowany na zakup nowego mieszkania przez zawarciem ostatecznej umowy sprzedaży nie będzie mógł być uwzględniony do obliczenia dochodu zwolnionego z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IBPBII/1/415-830/11/BD Czy otrzymana kwota w wysokości 90.000 zł podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i czy o jej otrzymaniu Wnioskodawczyni winna poinformować Naczelnika Urzędu Skarbowego?
 
ITPB1/415-908/11/AK Czy sprzedaż przedmiotowego budynku będzie w przyszłości stanowiła przychód w rozumieniu podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-831/11/HK Czy nagrody wypłacane laureatom (osobom fizycznym) w kwocie do 760 zł mogą korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy nagrody wypłacane laureatom (osobom fizycznym) w kwocie powyżej 760 zł można zaliczyć do dochodów opodatkowanych zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy?
 
ITPB1/415-912a/11/AD Czy w przypadku usług gastronomicznych świadczonych przez podatnika i sprzedawanych za symboliczną kwotę 0,05 zł przy dokonaniu zakupu w okolicznościach opisanych w punkcie 68. wniosku, przychodem podatkowym podatnika jest cena sprzedaży po uwzględnieniu udzielonego rabatu?
 
IPPB2/415-970/11-2/MS1 Koszty uzyskania przychodów z tytułu automatycznego umorzenia udziałów w Holdingu 2 objętych za wniesione przez Wnioskodawcę aportem około 49% udziałów w Spółce zbywanej (nie dających bezwzględnej większości praw głosów w Spółce zbywanej) Wnioskodawca zobowiązany będzie ustalić na podstawie art. 22 ust. 1f pkt 1 cytowanej ustawy, czyli w wysokości nominalnej wartości objętych udziałów w Holdingu 2 w zamian za aport około 49% udziałów w Spółce zbywanej.Koszty uzyskania przychodów z tytułu automatycznego umorzenia udziałów w Holdingu 1, otrzymanych w następstwie wymiany udziałów, tj. wniesienia 51% udziałów w Spółce zbywanej przy zaistnieniu okoliczności określonych w art. 24 ust. 8 a updof, należy ustalić w oparciu o treść art. 23 ust. 1 pkt 38, art. 22 ust. 1f lub art. 22 ust. 1ł ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli koszty uzyskania przychodów stanowić będą wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na nabycie lub objęcie udziałów w Spółce zbywanej, wniesionych aportem do spółki Holdingowej 1.
 
IBPBII/1/415-835/11/BD Czy istnieje możliwość odliczenia od podatku dochodowego od osób fizycznych – w 2012 r. w rozliczeniu rocznym za 2011 r. - zapłaconych w 2011 r. zaległych za poprzednie lata składek na ubezpieczenie zdrowotne?
 
IPPB2/415-977/11-2/MS1 Koszty uzyskania przychodów z tytułu automatycznego umorzenia udziałów w Holdingu 2 objętych za wniesione przez Wnioskodawcę aportem około 49% udziałów w Spółce zbywanej (nie dających bezwzględnej większości praw głosów w Spółce zbywanej) Wnioskodawca zobowiązany będzie ustalić na podstawie art. 22 ust. 1f pkt 1 cytowanej ustawy, czyli w wysokości nominalnej wartości objętych udziałów w Holdingu 2 w zamian za aport około 49% udziałów w Spółce zbywanej.Koszty uzyskania przychodów z tytułu automatycznego umorzenia udziałów w Holdingu 1, otrzymanych w następstwie wymiany udziałów, tj. wniesienia 51% udziałów w Spółce zbywanej przy zaistnieniu okoliczności określonych w art. 24 ust. 8 a updof, należy ustalić w oparciu o treść art. 23 ust. 1 pkt 38, art. 22 ust. 1f lub art. 22 ust. 1ł ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli koszty uzyskania przychodów stanowić będą wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na nabycie lub objęcie udziałów w Spółce zbywanej, wniesionych aportem do spółki Holdingowej 1.
 
ITPB1/415-912b/11/AD Czy w przypadku usług gastronomicznych świadczonych przez podatnika i sprzedawanych za symboliczną kwotę 0,05 zł przy dokonaniu zakupu w okolicznościach opisanych w punkcie 68. wniosku, kosztem uzyskania przychodów koszt wytworzenia tych wyrobów?
 
ITPB1/415-934/11/AD Czy w koszty przyszłego najmu mogą być zaliczone odpisy amortyzacyjne w wysokości 10% zgodnie z art. 22j ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych czy 1,5%?
 
IBPBII/1/415-837/11/MK Czy na nowym pracodawcy spoczywa obowiązek sporządzenia informacji PIT-11 oraz deklaracji PIT-4R w związku z przejęciem przez niego pracowników w trybie art. 231 Kodeksu pracy?
 
IBPBII/1/415-838/11/BJ Czy dokonanie przez spółdzielnię mieszkaniową członkom spółdzielni częściowego zwrotu kosztów wymiany stolarki okiennej stanowi przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu?
 
ITPB1/415-929/11/DP Opodatkowanie odsetek bankowych z tytułu lokowania w banku wolnych środków finansowych.
 
IPTPB2/415-821/11-3/11/JR - Od której daty należy liczyć nabycie przedmiotowego prawa mieszkania od roku 1987 czy od 2010?
- Czy na Wnioskodawcy i jego żonie istnieje obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-820/11-2/11/JR - Od której daty należy liczyć nabycie przedmiotowego prawa mieszkania od roku 1987 czy od 2010?
- Czy na Wnioskodawczyni i Jej mężu istnieje obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-932a/11/HD Czy przekazanie mężowi przedsiębiorstwa w formie darowizny pociągnie za sobą konieczność zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-385/11-2/KSU Spółdzielnia wystawiła informację PIT-8C. Wykazaną w informacji w części D, kwotę przychodu w wysokości 159.956,81 zł obliczono, jako różnicę wartości rynkowej lokalu oraz wpłaconej przez członka Spółdzielni w momencie uzyskania przydziału zaliczki na wkład mieszkaniowy, w nominale, oraz wszystkich wniesionych przez niego w nominale środków na spłatę kredytu wraz z odsetkami (231.000,00 zł - 71.043,19 zł ). Czy postępowanie Spółdzielni w tym zakresie było prawidłowe?
 
IPTPB1/415-385/11-3/KSU Spółdzielnia wystawiła informację PIT-8C. Wykazaną w informacji, w części D, kwotę przychodu w wysokości 208.832,11 zł obliczono, jako różnicę wartości rynkowej lokalu oraz wniesionego wkładu mieszkaniowego w nominale przy pierwszym zasiedleniu, spłaconych w nominale kredytu lokatorskiego oraz umorzenia kredytu w części przypadającej na ten lokal (208.944,00 zł - 111,89 zł). Czy postępowanie Spółdzielni w tym zakresie było prawidłowe ?
 
ITPB1/415-935/11/MR Zakres przychodu w związku z korektą deklaracji w podatku od towarów i usług.
 
IBPBII/2/415-951/11/ŁCz możliwość zwolnienia z opodatkowania działki nabytej w darowizny i w drodze częściowego zniesienie współwłasności
 
IPTPB1/415-308/11-2/ASZ Czy dla małżonki zmarłego pracownika, umorzona część pożyczki stanowi przychód, a Wnioskodawca z racji tego, że małżonka zmarłego jest jednocześnie Jego pracownikiem, przejęła dług i wystąpiła do Wnioskodawcy (pracodawcy) o jego częściowe umorzenie (zgodnie z zapisami regulaminu ZFŚS), winien naliczyć i odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-779/11/IL Zakres zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w prawie wieczystego użytkowania gruntu.
 
IPTPB1/415-315/11-4/KO Opodatkowanie przychodów z najmu
 
IBPBII/2/415-970/11/MMa Czy w okolicznościach wskazanego zdarzenia przyszłego, tj. przekształcenia, w związku z zyskami ujętymi na kapitale zapasowym wartość tych zysków będzie stanowić na dzień przekształcenia „niepodzielone zyski”, o których mowa w przepisie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-974/11/MMa Czy w okolicznościach wskazanego zdarzenia przyszłego, tj. przekształcenia, w związku z zyskami ujętymi na kapitale zapasowym wartość tych zysków będzie stanowić na dzień przekształcenia „niepodzielone zyski”, o których mowa w przepisie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-977/11/JG Czy w przypadku automatycznego umorzenia udziałów, Spółka jest obowiązana dokonać poboru zryczałtowanego podatku od uzyskanego przez wspólnika dochodu stanowiącego w przypadku objęcia udziałów w drodze darowizny - nadwyżkę przychodu otrzymanego z tytułu wypłaconego przez Spółkę wynagrodzenia za umarzane udziały nad kosztem w wysokości wartości rynkowej umarzanych udziałów ustalonej na dzień darowizny?
 
IBPBII/2/423-796/11/CJS Czy prawidłowe jest stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku wypłaty dywidendy przez SKA na rzecz ICIS nie będzie pobierany zryczałtowany podatek dochodowy u „źródła” w Polsce na podstawie art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBII/2/415-602/11/CJS Sposób opodatkowania przychodu z tytułu udostępnienia kapitału.
 
IBPBII/2/415-609/11/MMa Czy wnioskodawczyni ma obowiązek zapłacić podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości?
 
IBPBII/2/415-617/11/MMa W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez wnioskodawczynię w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 
IBPBII/2/415-618/11/MMa Czy przysługuje wnioskodawczyni prawo do odliczenia wszystkich wydatków poniesionych na ww. inwestycję?
 
IBPBII/2/415-699/11/MMa Czy działka ze spadku, który został zwolniony od podatku od spadków i darowizn powinna być zwolniona od podatku od przychodu z odpłatnego zbycia?
Czy w koszty uzyskania przychodów można wliczyć obciążenia sprzedanej ze spadku działki w postaci dopłat do sąsiadów według postanowienia sądowego?
 
IPTPB2/415-738/11-2/KJ Czy małżonkowie ustalając wysokość dochodu do opodatkowania w związku ze sprzedażą nieruchomości mogli uwzględnić koszty udokumentowane rachunkiem w kosztach uzyskania przychodu?
 
IPTPB2/415-751/11-2/TS Czy w wyniku umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz garażu, która to umowa będzie zawarta w listopadzie 2011 r. sprzedający będą zobowiązani do uiszczenia podatku dochodowego?
 
ITPB2/415-780/11/IL Czy do kosztów uzyskania przychodów związanych z nabyciem mieszkanie zgodnie z art. 22 ust. 6c updof można zaliczyć: koszty nabycia mieszkania, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłaty notarialne, opłatę wstępną kredytu i zapłacone odsetki bankowe, wydatki poniesione na remontt lokalu , prowizję?
 
IPTPB2/415-32/12-5/JR Czy w związku z przedstawionym stanem faktycznym i zamiarem dokonania sprzedaży lokalu mieszkalnego w 2012 r. Wnioskodawca ma prawo skorzystać z ulgi meldunkowej, tj. ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt. 126 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym w dniu 31.12.2008 r.?
 
ITPB1/415-954/11/IG Zakres możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej odsetek od zaciągniętego kredytu oraz różnicy pomiędzy kwotą zwróconego kapitału a kwotą udzielonego kredytu.
 
IPTPB1/415-289/11-4/KO Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika
 
ITPB1/415-1207/11/DP Czy Wnioskodawca może pomniejszyć przychód z odpłatnego zbycia o koszty obliczone z aktu notarialnego proporcjonalnie do wielkości sprzedaży nieruchomości (działki) oraz o wkład własny (swoją pracę i materiał) obliczony według cen rynkowych?
 
ITPB1/415-953/11/IG Zakres możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej odsetek od zaciągniętego kredytu oraz różnicy pomiędzy kwotą zwróconego kapitału a kwotą udzielonego kredytu.

Wskaźniki gospodarcze