Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 14 marca 2012 r.
 
IBPBII/1/415-602/11/MK Czy pracownikom kadry zarządzającej do przychodów ze stosunku pracy płatnik dolicza wartość dojazdów samochodem służbowym do/z wyznaczonego miejsca zamieszkania/parkowania do miejsca pracy?
 
IBPBII/1/415-603/11/MK Czy zwrot wydatków poniesionych przez przedstawicieli handlowych tytułem kosztów noclegów, wydatków na zakup paliwa, kosztów parkowania, czy opłat za przejazd autostradą dokonany przez pracodawcę stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-592/11/BD Czy opłacenie z budżetu gminy kosztów szkolenia radnego należy uznać za jego przychód i opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-600/11/BD Czy wartość świadczenia medycznego - rehabilitacji ruchowej - przypadająca na każdego pracownika wykonującego zalecenia lekarza medycyny pracy należy wliczyć do podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy też wartość ta stanowi kategorię wolną od podatku dochodowego w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-589/11/BD Czy wydatki poniesione na ww. artykuły spożywcze (kawa, herbata, cukier) należy traktować jako świadczenia na rzecz pracowników podlegające opodatkowaniu?
 
IBPBII/1/415-302/11/MK Czy pracownikom kadry zarządzającej do przychodów ze stosunku pracy płatnik dolicza wartość dojazdów samochodem służbowym do/z wyznaczonego miejsca zamieszkania/parkowania do miejsca pracy?
 
ITPB2/415-541/11/MM Opodatkowanie polisy ubezpieczeniowej opłacanej przez pracodawcę pracownikom wyjeżdżającym w zagraniczną podróż służbową.
 
ITPB1/415-623/11/PSZ 1. Czy przychód powstały u wnoszącego wkład w postaci przedsiębiorstwa, prowadzonego przez osobę fizyczną (opisanego w stanie faktycznym) do nowo utworzonej lub istniejącej spółki komandytowej, będzie korzystał ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy w związku z wniesieniem przedsiębiorstwa, prowadzonego przez osobę fizyczną (opisanego w stanie faktycznym), w formie wkładu do nowo utworzonej lub istniejącej spółki komandytowej, na podatniku wnoszącym wkład ciążą inne, niż wymienione w poprzednim pytaniu, zobowiązania podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-595/11/ENB Czy od powyższego odszkodowania pracodawca powinien odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy?
 
ITPB1/415-625/11/DP 1. Czy Wnioskodawca, jako beneficjent dotacji udzielonej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki powinien odprowadzić od otrzymanej dotacji podatek dochodowy?
2. Czy wydatki związane z realizacją projektu poniesione przez beneficjenta stanowią koszty uzyskania przychodu?
3. Czy w przypadku, gdy beneficjent dotacji przyznanej na realizację projektu osobiście prowadzi zajęcia w projekcie i ustalił rynkową stawkę godzinową za godzinę samodzielnie prowadzonych zajęć, winien odprowadzić podatek dochodowy od otrzymanej kwoty?
 
ITPB1/415-639/11/DP Czy wynagrodzenie Wnioskodawcy realizującego zadania trenera-doradcy, osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, jednocześnie bezpośredniego beneficjenta otrzymanego dofinansowania w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, w ramach projektów realizowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, podlega zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-702/11/WM Opodatkowanie w Polsce dochodów uzyskiwanych z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru.
 
ITPB1/415-685a/11/GR Czy wypłata przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu, podlegającą w Luksemburgu opodatkowaniu od całości swoich dochodów, świadczenia pieniężnego stanowiącego część zysku bilansowego Spółki przypadającego w odpowiednim stosunku na każdy udział posiadany przez Wnioskodawcę podlega opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od zysków kapitałowych?
 
ITPB1/415-685b/11/GR Czy wypłata świadczenia przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu z tytułu unicestwienia udziałów Spółki poprzez ich umorzenie jest kwalifikowana jako dochód z akcji w myśl art. 10 ust. 3 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku?
 
ITPB1/415-685c/11/GR Czy dochody uzyskane przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji Spółki podlegają na zasadzie art. 30a ust 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce?
 
ITPB1/415-684a/11/GR Czy wypłata przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu, podlegającą w Luksemburgu opodatkowaniu od całości swoich dochodów, świadczenia pieniężnego stanowiącego część zysku bilansowego Spółki przypadającego w odpowiednim stosunku na każdy udział posiadany przez Wnioskodawcę podlega opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od zysków kapitałowych?
 
ITPB1/415-684b/11/GR Czy wypłata świadczenia przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu z tytułu unicestwienia udziałów Spółki poprzez ich umorzenie jest kwalifikowana jako dochód z akcji w myśl art. 10 ust. 3 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku?
 
ITPB1/415-684c/11/GR Czy dochody uzyskane przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji Spółki podlegają na zasadzie art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce?
 
ITPB1/415-630/11/TK Według jakiej stawki (18%, 19%, 32%) Wnioskodawca powinien zapłacić podatek od spłaty udziałów w spółce jawnej?
 
ITPB1/415-683a/11/GR Czy wypłata przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu, podlegającą w Luksemburgu opodatkowaniu od całości swoich dochodów, świadczenia pieniężnego stanowiącego część zysku bilansowego Spółki przypadającego w odpowiednim stosunku na każdy udział posiadany przez Wnioskodawcę podlega opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od zysków kapitałowych?
 
ITPB1/415-683b/11/GR Czy wypłata świadczenia przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu z tytułu unicestwienia udziałów Spółki poprzez ich umorzenie jest kwalifikowana jako dochód z akcji w myśl art. 10 ust. 3 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku?
 
ITPB1/415-683c/11/GR Czy dochody uzyskane przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji Spółki podlegają na zasadzie art. 30a ust 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce?
 
ITB2/415-698/11/IB 1. Czy podatnik będzie podlegał obowiązkowi podatkowemu w roku podatkowym 2011?
2. Czy jeżeli w Norwegii zostanie zastosowane w stosunku do podatnika zwolnienie lub ulga skutkująca brakiem faktycznego opłacenia podatku w Norwegii, to czy podatnik będzie nadal zwolniony z obowiązku uiszczenia podatku w Polsce?
 
ITPB2/415-744/11/BM Czy zawarta umowa dożywocia powoduje powstanie obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-874/11/AD Czy przychody uzyskiwane przez Pana są zaliczane do przychodów z działalności gospodarczej?
 
ITPB1/415-866/11/HD Czy zatrudniając na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia artystę rzeźbiarza i stolarza utraci się prawo do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej?
 
ITPB1/415-914b/11/IG Czy w przypadku wniesienia przez Wnioskodawcę wraz z innymi akcjonariuszami spółki kapitałowej do Spółki wkładu niepieniężnego w postaci Akcji, które łącznie wraz z akcjami wnoszonymi jednocześnie przez innych akcjonariuszy spółki dadzą Spółce bezwzględną większość praw głosu w spółce kapitałowej, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu?
 
ITPB1/415-915a/11/IG Czy w przypadku wniesienia przez Wnioskodawcę do Spółki wkładu niepieniężnego w postaci Przedmiotu Aportu przychodem z tytułu wniesienia przez Wnioskodawcę Przedmiotu Aportu do Spółki będzie wartość nominalna objętych przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce, także w sytuacji gdy wartość rynkowa Przedmiotu Aportu będzie znacznie wyższa od wartości nominalnej obejmowanych Udziałów?
 
ITPB1/415-915b/11/IG Czy w przypadku wniesienia przez Wnioskodawcę wraz z innymi akcjonariuszami spółki kapitałowej do Spółki wkładu niepieniężnego w postaci Akcji, które łącznie wraz z akcjami wnoszonymi jednocześnie przez innych akcjonariuszy spółki dadzą Spółce bezwzględną większość praw głosu w spółce kapitałowej, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu?
 
IPTPB2/415-666/11-4/AK 1.Jeżeli w wyniku sądowego zniesienia współwłasności powyższych nieruchomości poprzez podział nieruchomości w naturze udział Wnioskodawcy w prawie własności tych nieruchomości będzie odpowiadał w naturze udziałowi, jaki nabył w drodze spadku po ojcu – bez żadnych spłat i dopłat to czy przy sprzedaży nieruchomości po dokonanym sądowym zniesieniu współwłasności należących do Wnioskodawcy, będą miały zastosowanie przepisy art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1588)?
2.Jeżeli w wyniku sądowego zniesienia współwłasności powyższych nieruchomości poprzez podział nieruchomości w naturze udział Wnioskodawcy w prawie własności tych nieruchomości będzie większy niż udział, jaki nabył w drodze spadku po ojcu, to czy przy sprzedaży nieruchomości po dokonanym sądowym zniesieniu współwłasności należących do Wnioskodawcy, będą miały zastosowanie przepisy art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
3.Jeżeli w wyniku sądowego zniesienia współwłasności powyższych nieruchomości poprzez podział nieruchomości w naturze udział Wnioskodawcy w prawie własności tych nieruchomości w naturze będzie mniejszy niż udział, jaki nabył w drodze spadku po ojcu, to czy przy sprzedaży nieruchomości po dokonanym sądowym zniesieniu współwłasności należących do Wnioskodawcy będą miały zastosowanie przepisy art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-1044/11-2/TW Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz w zakresie możliwości opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej.
 
ILPB1/415-1044/11-3/TW Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz w zakresie możliwości opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej.
 
ILPB1/415-1068/11-2/AMN Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu dywidend wypłacanych przez spółkę mającą siedzibę na terytorium Cypru.
 
ILPB1/415-1069/11-2/AMN Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu dywidend wypłacanych przez spółkę mającą siedzibę na terytorium Cypru.
 
ILPB1/415-1050/11-2/AG Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przychodów.
 
ILPB1/415-1055/11-2/AMN Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych.
 
ILPB1/415-1107/11-2/AG Czy odstępne stanowi koszt uzyskania przychodu?
 
ILPB1/415-1048/11-2/AA Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie określenia podstawy opodatkowania z tytułu nabycia mieszkania na preferencyjnych zasadach.
 
IPPB3/423-782/11-2/MC Czy zaliczki na pokrycie kosztów nieruchomości wspólnej, a pochodzące z wpłat od właścicieli lokali użytkowych można uznać za przychód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi?Czy całość dochodu wykazana w sprawozdaniu finansowym podlega zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, na podstawie art.17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czy też od części dochodu przypadającego proporcjonalnie na lokale użytkowe (4% kwoty 79.290,38 PLN) należałoby odprowadzić podatek dochodowy?
 
ITPB1/415-968/11/TK Czy sporządzanie w spółce jawnej spisu z natury raz w roku na ostatni dzień roku podatkowego i korygowanie kosztów o wartości niezużytych materiałów i niesprzedażnych wyrobów gotowych oraz produkcji w toku będzie wystarczające dla prawidłowego ustalenia miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych wspólnika spółki jawnej
 
IPTPB2/415-739/11-4/TS Z jakiej ulgi może skorzystać Wnioskodawca, aby nie ponosić kosztów podatku od wzbogacenia się?
W uzupełnieniu wniosku z dnia 7 lutego 2012 r., Wnioskodawca sprecyzował pytanie:Proszę o informację z jakiej ulgi możemy skorzystać, aby nie ponosić kosztów podatku od wzbogacenia się.
Czy ulga:
- Art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
- Art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.”
 
IPTPB2/415-739/11-5/TS Z jakiej ulgi może skorzystać Wnioskodawca, aby nie ponosić kosztów podatku od wzbogacenia się?
W uzupełnieniu wniosku z dnia 7 lutego 2012 r., Wnioskodawca sprecyzował pytanie:Proszę o informację z jakiej ulgi możemy skorzystać, aby nie ponosić kosztów podatku od wzbogacenia się.
Czy ulga:
- Art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
- Art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.”
 
IPTPB2/415-748/11-3/KR Czy wypłata świadczenia przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu zgromadzonych na kapitałach własnych środków z tytułu zysków bilansowych w odpowiednim stosunku przypadającym na każdy udział/akcje posiadaną przez Wnioskodawcę jest kwalifikowana jako dochód z akcji w myśl art. 10 ust. 3 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku?
 
IPTPB2/415-748/11-4/KR Czy wypłata świadczenia przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu z tytułu nabycia akcji/udziałów Wnioskodawcy w celu umorzenia jest kwalifikowana jako dochód z akcji w myśl art. 10 ust. 3 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku?
 
IPTPB2/415-748/11-6/KR Czy wypłata świadczenia z tytułu likwidacji Spółki na rzecz Wnioskodawcy jest kwalifikowana jako dochód z akcji w myśl art. 10 ust. 3 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku?
 
IPTPB2/415-749/11-2/TS Czy całkowity dochód (wynagrodzenie) uzyskiwany przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w Spółce będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce i czy będzie on brany pod uwagę jedynie przy obliczaniu stawki podatku dochodowego od osób fizycznych, mającej zastosowanie do ewentualnego pozostałego dochodu Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu w Polsce?
 
IPTPB2/415-787/11-4/JR Czy mając na uwadze postanowienia ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w szczególności art 3 w związku z art 4a oraz postanowienia art 18 umowy miedzy Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej, opodatkowaniu podlega całość świadczenia otrzymana z francuskiego systemu emerytalnego, czy tylko ta część, która stanowi „czyste świadczenie? Zapytanie dotyczy 2010 roku.
 
ITPB1/415-963/11/DP Zakres określenia źródła przychodu oraz możliwości ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych za pomocą podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
 
IPTPB1/415-293/11-4/ASZ Czy wypłacane przez Spółkę odszkodowanie stanowi przychód po stronie osób je otrzymujących, a co za tym idzie, czy istnieje po stronie Spółki obowiązek wystawiania PIT-8C?
 
IPTPB1/415-328/11-2/ASZ 1) Czy płatnik w przypadku dokonania w roku 2011 wpłaty zarówno zaległych za lata 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 i 2010, jak i bieżących składek na ubezpieczenie zdrowotne powinien odliczyć powyższe składki wyłącznie od podatku dochodowego za 2011 r.?
2)Czy kwotę zaległych składek na ubezpieczenie zdrowotne za lata 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 i 2010, a zapłaconą w 2011 r., płatnik może odliczyć od podatku dochodowego za 2011 r. w takiej samej wysokości w jakiej mógłby ją odliczyć gdyby zostały one zapłacone w terminie?
 
IPTPB1/415-330/11-2/AG W jakiej proporcji wydatki na realizację inwestycji będą stanowiły wartości początkowe powstałych środków trwałych?
 
IPTPB1/415-331/11-2/AG W jakiej proporcji wydatki na realizację inwestycji będą stanowiły wartości początkowe powstałych środków trwałych?
 
IPTPB1/415-375/11-2/KSU( Czy obowiązek wynikający z art. 39 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy osób prawnych, będących stroną umowy cywilnoprawnej, przedmiotem której jest zakup akcji innego podmiotu?
 
IPTPB2/415-719/11-4/JR Czy w zaistniałym stanie faktycznym Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia od podatku od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2009 r. w związku z tym, iż do nabycia lokali mieszkalnych przez Wnioskodawcę doszło w 2009 r. wskutek przekształcenia ich z lokali niemieszkalnych/strychów?

Wskaźniki gospodarcze