Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 15 marca 2012 r.
 
IBPBI/1/415-604/11/AB Sposób ustalenia wartości początkowej prawa ochronnego do znaku towarowego wniesionego w formie aportu do spółki komandytowej.
 
IBPBI/1/415-597/11/ZK Jakie skutki w podatku dochodowym po stronie Wnioskodawczyni spowoduje zawarcie umowy użyczenia nieruchomości będącej składnikiem majątku odrębnego małżonka?
 
IBPBII/1/415-604/11/BJ 1. Czy zapłacona przez Spółdzielnię składka ubezpieczenia OC dla zarządcy nieruchomości stanowi dla pracownika przychód, od którego powinna być odprowadzona zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych? 2. Do jakiego źródła przychodów winien być zaliczony ten przychód – art. 10 ust. 1 pkt 1 czy art. 10 ust. 1 pkt 9?
 
ITPB2/415-518/11/MK Czy dodatki i nagrody spisowe wypłacone na podstawie przepisów ustawy o Powszechnym Spisie Rolnym w 2010 r. oraz ustawy o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011 r. pracownikowi Urzędu Statystycznego, oddelegowanemu do pracy w Wojewódzkim Biurze Spisowym są przychodem ze stosunku pracy czy też przychodem z działalności wykonywanej osobiście?
 
ITPB2/415-519/11/MK Czy planowana przez Wnioskodawcę sprzedaż działek będzie zwolniona z opodatkowania na podstawie przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-521/11/IL 1. W przypadku sprzedaży działki za kwotę 140.000, od jakiej kwoty należy zapłacić podatek, czy od 140.000 zł, czy od różnicy t.j. od kwoty 40.000 zł?
2. Jaką kwotę należy przeznaczyć na cele mieszkaniowe (spłatę kredytu i remont), aby nie płacić podatku?
3. Czy przeznaczenie na cele mieszkaniowe należy dokumentować?
 
ITPB2/415-539/11/ENB Czy świadczenie otrzymane przez Wnioskodawcę korzysta ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21. ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-579/11/MK Czy dodatki i nagrody spisowe wypłacone na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy o narodowym powszechnym spisie ludności i mieszkań w 2011 r. pracownikom Urzędu Miejskiego oddelegowanym do pracy w Gminnym Biurze Spisowym są przychodem ze stosunku pracy, czy też przychodem z działalności wykonywanej osobiście?
 
ITPB1/415-679a/11/HD Czy wypłata przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu, podlegającą w Luksemburgu opodatkowaniu od całości swoich dochodów, świadczenia pieniężnego stanowiącego część zysku bilansowego Spółki przypadającego w odpowiednim stosunku na każdy udział posiadany przez Wnioskodawcę podlega opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od zysków kapitałowych?
 
ITPB1/415-679b/11/HD Czy wypłata świadczenia przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu z tytułu unicestwienia udziałów Spółki poprzez ich umorzenie jest kwalifikowana jako dochód z akcji w myśl art. 10 ust. 3 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku?
 
ITPB1/415-679c/11/HD Czy dochody uzyskane przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji Spółki podlegają na zasadzie art. 30a ust 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce?
 
ITPB1/415-680a/11/HD Czy wypłata przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu, podlegającą w Luksemburgu opodatkowaniu od całości swoich dochodów, świadczenia pieniężnego stanowiącego część zysku bilansowego Spółki przypadającego w odpowiednim stosunku na każdy udział posiadany przez Wnioskodawcę podlega opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od zysków kapitałowych?
 
ITPB1/415-680b/11/HD Czy wypłata świadczenia przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu z tytułu unicestwienia udziałów Spółki poprzez ich umorzenie jest kwalifikowana jako dochód z akcji w myśl art. 10 ust. 3 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku?
 
ITPB1/415-680c/11/HD Czy dochody uzyskane przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji Spółki podlegają na zasadzie art. 30a ust 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce?
 
ITPB1/415-666/11/PSZ Amortyzacja budynku oraz możliwość zaliczenia odsetek od kredytu do kosztów uzyskania przychodów.
 
ITPB2/415-631/11/ENB Czy zaliczka na podatek dochodowy winna być pobrana od zapłaconych składek ZUS za pracownika razem z odsetkami, czy opodatkować należy tylko należność główną?
 
ITPB2/415-634/11/BK Czy za datę nabycia nieruchomości należy uznać datę nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, czy datę ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu?
 
ITPB2/415-650/11/BK Zwrot zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego.
 
ITPB2/415-684/11/ENB Opodatkowanie otrzymanego odszkodowania.
 
ILPB1/415-1429/10/12-S/AMN Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wynagrodzenia za pracę pochodzącego ze środków wspólnotowych.
 
IBPBII/1/415-950/11/HK Czy uczestnictwo pracownika w planowanej imprezie integracyjnej będzie skutkowało opodatkowaniem, w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mając na uwadze brak możliwości określenia wysokości faktycznie uzyskanego przez pracownika świadczenia?
 
IBPBII/1/415-963/11/HK Czy - na podstawie umowy ustnej oraz oświadczenia o przeniesieniu autorskich praw majątkowych - słusznym było naliczenie 50% kosztów uzyskania przychodu z tytułu umowy o dzieło, czy też wskutek braku pisemnej umowy o dzieło (w treści której byłby zapis o przekazaniu majątkowych praw autorskich) Wnioskodawca winien był naliczyć koszty w wysokości 20% przychodu?
 
ILPB2/415-32/11/12-S/AJ Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi rehabilitacyjnej.
 
ILPB1/415-1052/112/AMN Czy koszt polisy, o której mowa wyżej stanowi koszt uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej?
 
IPPB2/415-926/11-2/MS1 Pokrywanie przez Spółkę kosztów podróży służbowej, które nie są limitowane poniesionych przez pracownika za zgodą pracodawcy, w szczególności opłat za taksówki oraz wynajem samochodu osobowego z których pracownik korzysta w czasie podróży służbowych zagranicznych, udokumentowanych rachunkiem lub paragonem skutkuje powstaniem u pracownika przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten będzie korzystał ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ww. ustawy w całości w przypadku przejazdów taksówkami, natomiast w przypadku wynajętego samochodu do wysokości należności nieprzekraczających kwot określonych w odrębnych przepisach.
 
IPPB2/415-32/12-2/AS Uzyskiwane przez Wnioskodawcę dochody z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru będą podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy, tj. na Cyprze i w Polsce. Jednocześnie w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania, stosując określoną w art. 24 ust. 1 pkt a) umowy w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. metodę wyłączenia z progresją.
 
IPPB2/415-53/12-2/AS W przypadku umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w drodze umorzenia przymusowego lub automatycznego nabytych w drodze darowizny, dochodem z umorzenia jest nadwyżka przychodu nad kosztami uzyskania przychodu.
 
IPPB2/415-924/11-2/MK1 1. Czy pracownik uzyska przychód ze stosunku pracy w momencie opłacenia składki przez pracodawcę (Spółkę), ale tylko w części będącej równowartością składki ochronnej, ponieważ tylko w tej części składka ta będzie zindywidualizowana w momencie jej zapłaty przez pracodawcę?
2. Czy pracownik uzyska przychód ze stosunku pracy w momencie upływu „okresu lojalnościowego”, ale w części będącej równowartością składki inwestycyjnej, ponieważ dopiero wtedy składka w tej części będzie zindywidualizowana i pracownik nabędzie uprawnienie do przyszłych świadczeń z inwestowania składki?
 
IPPB2/415-886/11-2/MK1 Reasumując, brak jest przesłanek uniemożliwiających przekazywanie informacji PIT-8C w formie plików PDF z podpisem elektronicznym, umieszczonych na platformie internetowej, czy przesłanych na podany w umowie przez Klienta adres e-mail. Z powołanych powyżej przepisów nie wynika również, aby Wnioskodawca musiał uzyskać pisemną zgodę podatnika na przekazanie ww. informacji za pośrednictwem komunikacji elektronicznej. Można zatem uznać, że umieszczenie przez Wnioskodawcę informacji PIT-8C na platformie, i wygenerowanie raportu z logowania podatników do platformy internetowej, jak też przesłanie PIT-8C w formacie PDF opatrzonych podpisem elektronicznym na podany w umowie przez Klienta adres e-mail i wygenerowanie z serwera poczty T. listy adresów e-mail podatników, do których wysłano PIT-8C - jest spełnieniem obowiązku Wnioskodawcy odnośnie przekazania podatnikowi informacji o wysokości dochodu. Jednocześnie należy podkreślić, że to Wnioskodawcę jako płatnika będzie obciążało udowodnienie doręczenia ww. deklaracji podatnikowi w przypadku zaistnienia w tym zakresie wątpliwości.
 
IPPB2/415-891/11-2/MK1 W przypadku umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w drodze umorzenia przymusowego lub automatycznego nabytych w drodze darowizny, Spółka jako płatnik podatku obowiązana będzie dokonać poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od uzyskanego przez udziałowca dochodu stanowiącego nadwyżkę przychodu otrzymanego z tytułu wypłaconego wynagrodzenia za umorzone udziały nad kosztami uzyskania przychodów w wysokości wartości umarzanych udziałów, ustalonej na dzień nabycia darowizny.
 
IPPB1/415-825/11-2/AM Czy dochód z udziału w zysku SKA, otrzymany jako Dywidenda z SKA stanowi przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT, a tym samym – w zależności od wyboru Akcjonariusza czy taki dochód może być opodatkowany na zasadach określonych w art. 30c ustawy PIT? Mając na uwadze, iż SKA otrzyma nieodpłatne i częściowo odpłatne świadczenia opisane powyżej, czy przychód po stronie Wnioskodawcy, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy PIT, nie powstanie w momentach, w których wskazane świadczenia od Spółek zostaną przekazane SKA? Czy zatem w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza w SKA, w razie zaistnienia opisanych zdarzeń przyszłych, przychód po jego stronie, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy PIT, powstanie jedynie w momencie faktycznego otrzymania przez niego Dywidendy z SKA? Czy w związku z tym, w opisanych zdarzeniach przyszłych, zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych Wnioskodawca, na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy PIT, będzie zobowiązany zapłacić jedynie za miesiąc, w którym faktycznie otrzym on wypłatę Dywidendy z SKA? Co stanowi podstawę opodatkowania dla faktycznie otrzymanych dochodów Akcjonariusza z SKA, tj. czy dochodem w rozumieniu art. 9 ust. 1 i ust. 2 ustawy PIT jest faktycznie otrzymana Dywidenda z SKA?
 
ILPB2/415-948/11-2/JK Czy umorzenie w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością udziałów za wynagrodzeniem udziałów, u wspólnika, którego udziały nie zostaną umorzone dojdzie do powstania przychodu?
 
ILPB1/415-1062/11-2/AMN Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości uznania dochodów uzyskiwanych przez akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej, za dochody ze źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza i w zakresie momentu opodatkowania ww. przychodów oraz obowiązku odprowadzania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 
ILPB2/415-997/11-2/JK Czy umorzenie w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością udziałów za wynagrodzeniem udziałów, u wspólnika, którego udziały nie zostaną umorzone dojdzie do powstania przychodu?
 
IPPB1/415-826/11-2/AM Czy dochód z udziału w zysku SKA, otrzymany jako Dywidenda z SKA stanowi przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT, a tym samym – w zależności od wyboru Akcjonariusza czy taki dochód może być opodatkowany na zasadach określonych w art. 30c ustawy PIT? Mając na uwadze, iż SKA otrzyma nieodpłatne i częściowo odpłatne świadczenia opisane powyżej, czy przychód po stronie Wnioskodawcy, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy PIT, nie powstanie w momentach, w których wskazane świadczenia od Spółek zostaną przekazane SKA? Czy zatem w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza w SKA, w razie zaistnienia opisanych zdarzeń przyszłych, przychód po jego stronie, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy PIT, powstanie jedynie w momencie faktycznego otrzymania przez niego Dywidendy z SKA? Czy w związku z tym, w opisanych zdarzeniach przyszłych, zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych Wnioskodawca, na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy PIT, będzie zobowiązany zapłacić jedynie za miesiąc, w którym faktycznie otrzyma on wypłatę Dywidendy z SKA? Co stanowi podstawę opodatkowania dla faktycznie otrzymanych dochodów Akcjonariusza z SKA, tj. czy dochodem w rozumieniu art. 9 ust. 1 i ust. 2 ustawy PIT jest faktycznie otrzymana Dywidenda z SKA?
 
ILPB2/415-906/11-3/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi odsetkowej.
 
ILPB1/415-1051/11-2/TW 1. Czy pracodawca ma obowiązek naliczyć zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, w przypadku braku informacji o osobach, które faktycznie uczestniczyły w imprezie i niemożności ustalenia wartości świadczenia uzyskanego przez konkretnego pracownika?
2. Czy dofinansowanie imprezy ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB2/415-972/11-2/AK W jaki sposób Wnioskodawca zobowiązany jest ustalić koszty uzyskania przychodów z tytułu przymusowego umorzenia objętych (otrzymanych) udziałów w Holdingu 1 oraz w Holdingu 2 w zamian za wniesione aportem udziały Spółki zbywanej?
 
IPPB2/415-969/11-2/AK W jaki sposób Wnioskodawca zobowiązany jest ustalić koszty uzyskania przychodów z tytułu przymusowego umorzenia objętych (otrzymanych) udziałów w Holdingu 1 oraz w Holdingu 2 w zamian za wniesione aportem udziały Spółki zbywanej?
 
ILPB2/415-984/11-2/JK Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z tytułu dywidend wypłacanych przez spółkę mającą siedzibę na terytorium Cypru.
 
ILPB2/415-984/11-3/JK Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu wynagrodzenia za pełnienie funkcji dyrektora spółki prawa cypryjskiego.
 
ILPB2/415-985/11-2/JK Skutki podatkowe dla Wnioskodawcy w przypadku objęcia przez Niego udziałów w Spółce za wkład pieniężny (objecie udziałów po cenie nominalnej, która jest niższa aniżeli wartość wynikająca z wyceny majątku Spółki).
 
IBPBII/2/415-634/11/MMa Czy dokonanie przez wnioskodawcę darowizny akcji będzie dla niego neutralne podatkowo, tj. w szczególności nie wywoła u wnioskodawcy żadnych skutków podatkowych oraz nie spowoduje powstania dochodu (przychodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-687/11/MMa Czy w opisanej sytuacji wnioskodawca nie ma obowiązku odprowadzić podatku dochodowego od osób fizycznych z uwagi na fakt, iż sprzedaż nieruchomości nastąpiła po upływie 5 lat od dnia nabycia (art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a))?
Czy w przypadku, gdy wnioskodawca będzie miał obowiązek opodatkować 1/2 część przychodu uzyskanego ze sprzedanej nieruchomości, to może skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e)?
 
IPTPB1/415-326/11-2/MD Skutki podatkowe wynikające z rozwiązania umowy dotyczącej opcji walutowych
 
IPTPB1/415-326/11-3/MD Skutki podatkowe wynikające z rozwiązania umowy dotyczącej opcji walutowych
 
IPTPB2/415-720/11-4/JR Czy w zaistniałym stanie faktycznym Wnioskodawczyni korzysta ze zwolnienia od podatku od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2009 r. w związku z tym, iż do nabycia lokali mieszkalnych przez Wnioskodawczynię doszło w 2009 r. wskutek przekształcenia ich z lokali niemieszkalnych/strychów?
 
ITPB2/415-718/11/MK Czy zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ciągle obowiązuje oraz czy dotyczy transakcji sprzedaży części lub całego gospodarstwa rolnego, jeżeli ani grunt ani budynki nie zmienią przeznaczenia?
 
IBPBII/2/415-1212/11/AK Czy przysporzenie majątkowe uzyskiwane przez Uczestników w wyniku zrealizowania uprawnień wynikających z udziału w Programie powinno być zakwalifikowane jako przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu updof, czyli opodatkowany dopiero w momencie zbycia (w tym: zbycia na rzecz Spółki w celu umorzenia) otrzymanych akcji Spółki?
 
ITPB2/415-737/11/TJ Nabycie w spadku wkładu mieszkaniowego.

Wskaźniki gospodarcze