Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 16 marca 2012 r.
 
IBPBI/1/415-598/11/ZK Kto będzie uprawnionym do naliczania i zaliczania w koszty, odpisów amortyzacyjnych od ww. nieruchomości?
 
IBPBI/1/415-611/11/ZK Czy przekazanie przez grupę producentów rolnych swojemu wspólnikowi - osobie fizycznej opłacającej zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu prowadzenia działalności w ramach działów specjalnych produkcji rolnej - środków do produkcji drobiu (kurczaków) zakupionych przez Spółkę z zysku osiągniętego przez grupę producentów rolnych ze sprzedaży produktów, dla których grupa została zarejestrowana oraz wytworzonych w gospodarstwach członków i od nich zakupionych, a także z dotacji przyznanej przez (...) w ramach działania „Grupy Producentów Rolnych”, rodzi po stronie wspólnika (członka grupy producentów rolnych) obowiązek podatkowy z tytułu podatku dochodowego?
 
ITPB1/415-791/11/AK Skutki podatkowe otrzymania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
ILPB2/415-894/11-4/WS Zamiana nieruchomości nabytej w 2006 r. i w 2011 r.
 
ILPB2/415-894/11-5/WS Zamiana nieruchomości nabytej w 2006 r. i w 2011 r.
 
ILPB1/415-1117/11-5/AG Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów pracownika oraz w zakresie opodatkowania przychodów pracownika, na którego rzecz została przeniesiona suma zgromadzonego kapitału.
 
ILPB1/415-1117/11-6/AG Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów pracownika oraz w zakresie opodatkowania przychodów pracownika, na którego rzecz została przeniesiona suma zgromadzonego kapitału.
 
ILPB2/415-949/11-2/JK Objęcie udziałów.
 
IBPBI/1/415-1180/11/AB Czy wniesienie wkładu niepieniężnego przez Wnioskodawcę do Spółki, jako wspólnika (o ograniczonej albo nieograniczonej odpowiedzialności) będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce?
 
IBPBI/1/415-1181/11/AB Dot. sposobu opodatkowania dochodów uzyskanych z prowadzenia na terytorium Cypru pozarolniczej działalności gospodarczej za pośrednictwem położonego tam zakładu.
 
ILPB2/415-950/11-2/JK Przychód z tytułu umorzenia (wykupu) akcji lub innych tytułów uczestnictwa przez Fundusz SIF SICAV z siedzibą w Luksemburgu będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 24 ust. 1 lit. a) Konwencji, o ile na gruncie prawa luksemburskiego przychód taki jest zrównany z wpływami z akcji.
 
ILPB1/415-1071/11-2/AA Czy w przedstawionym stanie faktycznym uzyskanym przez wnioskującego przychodem, w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego do Spółki będzie nominalna wartość udziałów w kapitale zakładowym Spółki objętych w zamian za ten wkład?
 
ILPB2/415-951/11-2/JK Opodatkowanie dochodów uzyskanych z tytułu dywidendy wypłacanej przez luksemburski fundusz inwestycyjny.
 
ILPB1/415-1071/11-3/AA Czy wartość nominalna obejmowanych przez wnioskującego udziałów będzie przychodem także w sytuacji, gdy rynkowa wartość wkładu niepieniężnego na dzień wniesienia będzie wyższa od nominalnej wartości udziałów obejmowanych w zamian za wkład?
 
ILPB1/415-1122/11-2/AA Czy po utworzeniu spółki cywilnej z żoną, Wnioskodawca nadal będzie mógł w podatku dochodowym od osób fizycznych rozliczać stratę z lat ubiegłych?
 
ILPB1/415-1131/11-2/AG Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
 
ILPB1/415-1124/11-2/AA Czy wprowadzając samochód osobowy do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Wnioskodawca może przyjąć w opisanym stanie faktycznym jako wartość początkową tego środka trwałego, odpowiadającą jego proporcjonalnemu udziałowi w tej ruchomości jako współwłaścicielowi, wartość równą 50% ceny nabycia pojazdu wynikająca z faktury dokumentującej jego zakup?
 
ILPB1/415-1133/11-2/AA Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
 
ILPB1/415-1116/11-4/AG Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie podstawy opodatkowania.
 
ILPB1/415-1139/11-2/AG Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania 19% stawki do opodatkowania dochodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej.
 
IPPB4/415-51/12-3/JK2 Czy w związku z wykonywaniem funkcji kierownika produkcji audycji TV przysługiwało Wnioskodawcy prawo stosowania w rozliczeniach podatkowych lat 2007-2011 zryczałtowanej – 50 % stawki kosztu uzyskania przychodu dla przychodów uzyskiwanych z tego tytułu?
 
IPPB4/415-906/11-2/JK2 Czy w związku z tym, że Wnioskodawca posiada miejsce zamieszkania w Niemczech i z dniem 01.10.2011 r. został oddelegowany przez niemieckiego pracodawcę do pracy na terytorium Polski, obowiązany będzie do zapłaty zaliczki na podatek dochodowy na zasadach określonych w art. 44 ust. 3d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych po przekroczeniu okresu 183 dni pobytu w Polsce?
 
IPPB4/415-918/11-4/JK2 Czy koszty uzyskania przychodu z wykonywanej pracy kierownika produkcji i producenta będącego współtwórcą utworu audiowizualnego, wynoszą 50%?
 
IPPB4/415-51/12-2/JK2 Czy w związku z zatrudnieniem na stanowisku wewnętrznego producenta audycji TV i wykonywaniem przynależnych do tego stanowiska czynności przysługiwało Wnioskodawcy prawo stosowania w rozliczeniach podatkowych lat 2007-2011 zryczałtowanej – 50 % stawki kosztu uzyskania przychodu dla przychodów uzyskiwanych z tego tytułu?
 
ITPB1/415-1006a/11/TK Zakres opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce cypryjskiej.
 
ITPB1/415-1006b/11/TK Zakres możliwości zastosowania art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do dochodu uzyskanego z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce cypryjskiej.
 
ITPB2/415-833/11/BK Czy przychód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego przeznaczony na nabycie nieruchomości przez teściową podlega zwolnieniu od podatku dochodowego?
 
ITPB2/415-789/11/BK Czy ulga meldunkowa, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy całej nieruchomości, tj. lokalu mieszkalnego i przynależnej do niego części gruntu?
 
ITPB2/415-841/11/GR Czy sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność wraz z udziałem w gruncie, skutkuje obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego?
 
IPTPB1/415-294/11-4/MD Kwoty wypłaconych przez Wnioskodawcę rekompensat stanowią przychód po stronie osób je otrzymujących w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych („inne źródła”).
 
IPTPB1/415-294/11-5/MD 1) Jak właściwie wykazać powyższe świadczenie w informacji PIT dla obecnych, byłych pracowników oraz uprawnionych członków rodzin zmarłych pracowników Spółki E., jednocześnie czy to na Spółce E. ciąży obowiązek przygotowania takiej informacji?
2) Jak rozliczyć pracowników, którzy złożą PIT-12, a osiągnęli również przychód z przedmiotowej rekompensaty, czy w tym wypadku Wnioskodawca wykazuje wymienione świadczenie w PIT-40 w pozycji „inne źródła”?
 
IPTPB1/415-294/11-6/MD 1) Jak właściwie wykazać powyższe świadczenie w informacji PIT dla obecnych, byłych pracowników oraz uprawnionych członków rodzin zmarłych pracowników Spółki E., jednocześnie czy to na Spółce E. ciąży obowiązek przygotowania takiej informacji?
2) Jak rozliczyć pracowników, którzy złożą PIT-12, a osiągnęli również przychód z przedmiotowej rekompensaty, czy w tym wypadku Wnioskodawca wykazuje wymienione świadczenie w PIT-40 w pozycji „inne źródła”?

Wskaźniki gospodarcze