Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 17 marca 2012 r.
 
ITPB2/415-556/11/BK Czy kwotę 25.500 zł stanowiącą część przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym może przeznaczyć na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego w celu refinansowania udokumentowanych kosztów celu mieszkaniowego i skorzystać ze zwolnienia od podatku obejmującego dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości przed upływem pięciu lat?
 
ITPB2/415-563/11/ENB Czy należność zagraniczna wypłacana żołnierzom zawodowym pełniącym służbę poza granicami państwa jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych w myśl art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-569/11/MM Kto posiada status podatnika VAT, a kto status płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-606/11/ENB Czy otrzymane przez pracowników nieodpłatne świadczenie z tytułu uczestnictwa w pikniku w całości sfinansowanym ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych będą stanowiły przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-611/11/BK Skutki podatkowe sprzedaży lokalu mieszkalnego.
 
ITPB2/415-574/11/IL Czy wydatki poniesione na adaptację budynku mieszkalnego stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności poprzez wymianę kotła c.o. mogą być odliczone od dochodu w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej w zeznaniu rocznym za 2010 rok?
 
ITPB2/415-564/11/ENB Czy należność zagraniczna wypłacana żołnierzom zawodowym pełniącym służbę poza granicami państwa jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych w myśl art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-732/11/BM Czy koszty związane z zaciągnięciem kredytu konsumpcyjnego (odsetki), a faktycznie przeznaczonego w całości na zakup, remont i wyposażenie lokalu, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza (biuro) mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu?
 
ITPB1/415-792/11/AD Dotacja na rozpoczęcie działalności - kapitał ludzki przychód i koszty.
 
ITPB1/415-778/11/HD Czy Wnioskodawca postępuje prawidłowo wystawiając dowód wewnętrzny zgodnie z § 14 rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów?
 
ITPB1/415-773/11/AK 1. Czy otrzymane przez Wnioskodawcę wsparcie finansowe stanowi przychód z działalności gospodarczej zwolniony z podatku dochodowego?
2. Czy odpisy amortyzacyjne dotyczące środków trwałych sfinansowanych z tego wsparcia inwestycyjnego, a także wyposażenia o wartości poniżej 3.500 zł (zamortyzowanego w chwili przekazania do użytkowania), stanowią koszty uzyskania przychodu w tej części, w której zostały sfinansowane z dotacji?
3. Czy bieżące wydatki (na towary i usługi), które nie są środkami trwałymi, sfinansowane ze wskazanych środków w ramach wsparcia pomostowego, stanowią koszty uzyskania przychodu?
 
ITPB1/415-760/11/MR Czy uzyskany przez Wspólnika Spółki komandytowej będącego osobą fizyczną udział w zysku Spółki komandytowej, która będzie prowadzić działalność stanowiącą dział specjalny produkcji rolnej podlegać będzie przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w takim zakresie, że źródłem przychodu takiego Wspólnika będzie dział specjalny produkcji rolnej i w związku z tym dochód z działu specjalnego produkcji rolnej będzie mógł zostać ustalony również przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej jednostki produkcyjnej zwierzęcej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w sytuacji gdy podatnik nie zawiadomi organów podatkowych o zamiarze założenia ksiąg wykazujących te przychody?
 
ITPB1/415-751/11/GR Czy uzyskany przez Wnioskodawcę, przed i po przyjęciu przez Spółkę reżimu SICAV-SIF, dochód z tytułu dywidendy wypłacanej przez Spółkę, będzie podlegał w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-741/11/GR Czy uzyskany przez Wnioskodawcę, przed i po przyjęciu przez Spółkę reżimu SICAV-SIF, dochód z tytułu dywidendy wypłacanej przez Spółkę, będzie podlegał w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-620/11/MM Czy Wnioskodawczyni miała prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów całość kosztów proporcjonalnie do wynajmowanej powierzchni (mowa tu o kosztach odsetek od kredytu, różnic kursowych, obowiązkowych ubezpieczeń kredytu oraz wszystkich opłat związanych z eksploatacją mieszkania) ponoszonych od dnia przekazania lokalu mieszkalnego pod wynajem?
 
ITPB1/415-739/11/GR Czy uzyskany przez Wnioskodawcę, przed i po przyjęciu przez Spółkę reżimu SICAV-SIF, dochód z tytułu dywidendy wypłacanej przez Spółkę, będzie podlegał w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-694/11/MR Czy na gruncie zapisów art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 51 poz. 307 ze zm.), Wnioskodawca, wypłacając wynagrodzenie osobie fizycznej (nierezydentowi) z tytułu wykonywania umowy agencyjnej, zobowiązany jest jako płatnik do poboru podatku w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu?
 
ITPB2/415-682/11/RS Zwolnienie z opodatkowania dochodu z tytułu sprzedaży nieruchomości.
 
ITPB2/415-680/11/BK Czy łączny koszt szkolenia (wraz z kosztem zakwaterowania, wyżywienia i dojazdu finansowany w całości ze środków Funduszu Pracy) dla członka Rady Zatrudnienia stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-715/11/BK Przychody uzyskane przez pracowników Urzędu Gminy z tytułu dodatku spisowego i nagród spisowych prawidłowo są kwalifikowane jako przychody ze stosunku pracy zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też Urząd powinien kwalifikować je jako przychody z działalności wykonywanej osobiście na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-633/11/BK Czy spłata kredytu przeznaczonego na spłatę poprzedniego kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup mieszkania stanowi wydatek na cele mieszkaniowe i korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego?
 
ITPB2/415-638/11/IB Czy Wnioskodawca podlega w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, t.j. czy posiada status nierezydenta podatkowego w Polsce?
 
IBPBI/1/415-1177/11/AB Czy wniesienie wkładu niepieniężnego przez Wnioskodawcę do Spółki, jako wspólnika (o ograniczonej albo nieograniczonej odpowiedzialności) będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce?
 
IBPBI/1/415-1178/11/AB Czy wniesienie wkładu niepieniężnego przez Wnioskodawcę do Spółki, jako wspólnika (o ograniczonej albo nieograniczonej odpowiedzialności) będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce?
 
IBPBI/1/415-1179/11/AB Dot. sposobu opodatkowania dochodów uzyskanych z prowadzenia na terytorium Cypru pozarolniczej działalności gospodarczej za pośrednictwem położonego tam zakładu
 
IBPBI/1/415-1192/11/AB Dot. sposobu opodatkowania dochodów uzyskanych z prowadzenia na terytorium Cypru pozarolniczej działalności gospodarczej za pośrednictwem położonego tam zakładu
 
IPPB4/415-852/11-4/JK2 Czy od wynagrodzenia z tytułu służebności Wnioskodawca zapłaci podatek dochodowy?
 
IPPB4/415-53/12-2/JK2 Czy dla przychodów osiąganych w latach 2007-2011 z tytułu wykonywania funkcji wewnętrznego producenta audycji TV Wnioskodawca miał prawo stosować zryczałtowaną – 50 % stawkę kosztu uzyskania przychodu?
 
ILPB1/415-1132/11-2/IM Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
 
ILPB2/415-900/11-4/AJ Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania emerytury otrzymywanej z Niemiec.
 
ILPB2/415-901/11-4/AJ Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania emerytury otrzymywanej z Niemiec.
 
IBPBII/2/415-715/11/MMa W jaki sposób należy ustalić dla celów podatkowych przychód, koszt uzyskania przychodu i dochód z tytułu odpłatnego zbycia akcji spółki komandytowo-akcyjnej objętych w zamian za wskazane wkłady niepieniężne (aporty) przy założeniu, że przeniesienie tych akcji na rzecz zamkniętego funduszu inwestycyjnego w zamian za certyfikaty inwestycyjne jest ich odpłatnym zbyciem?
 
IBPBII/2/415-739/11/MMa Czy biorąc powyżej przedstawiony stan faktyczny pod uwagę przysługuje wnioskodawcy prawo do skorzystania z ulgi odsetkowej?
Czy w zeznaniu za 2010r. wnioskodawca może pierwszy raz skorzystać z odpisu? Tzn. czy data podpisania aktu notarialnego ustanowienia odrębnej własności lokalu i umowa sprzedaży z dnia 12 października 2010r. jest datą uprawniająca wnioskodawcę zgodnie z art. 26b ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006r. do skorzystania z odpisu oraz czy zgodnie z tekstem ww. ustawy 2010r. powinien być rozumiany jako pierwszy rok podatkowy, za który wnioskodawca jest uprawiony do dokonania pierwszego odliczenia?
Jak powinien być rozumiany termin „zakończenie inwestycji” w przypadku lokalu mieszkalnego nabytego przez wnioskodawcę?
Czy brak wydania lokalu do dyspozycji oraz brak pozwolenia na jego użytkowanie może być podstawą do odmowy udzielenia zwrotu przez Urząd Skarbowy w odniesieniu do nabytego przez wnioskodawcę lokalu mieszkalnego?
Czy jeśli wnioskodawca nie dokona odpisu w pierwszym i drugim roku następującym po roku nabycia prawa do skorzystania z tego odpisu, to kwota odpisu od odsetek z okresu, gdy nie przysługiwało mu to prawo przepada (tj. 2007r., 2008r., 2009r. i 2010r.)?
Czy jeśli interpretacja urzędu skarbowego będzie odmowna w sprawie udzielenia odpisu, to czy 2010r. będący rokiem podpisania „umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i umowy sprzedaży” w formie aktu notarialnego nadal będzie traktowany w świetle przepisów jako rok zakończenia inwestycji i będzie odniesieniem do ustalenia pierwszego i drugiego roku, w których wnioskodawca uprawniony jest do skorzystania z ulgi i które to dwa pierwsze lata są terminem określonym przez ustawę jako okres w którym może odliczyć wydatki poniesione na spłatę odsetek od udzielonego mu kredytu, w okresie gdy nie przysługiwało mu prawo do skorzystania z odliczenia (tj. odsetki zapłacone w latach 2007r., 2008r., 2009r. i 2010r.)?
Czy jest jakiś ustalony limit czasowy, po którym traci się prawo do odliczenia kosztów poniesionych na wydatki na spłatę odsetek od udzielonego kredytu, czyli tzw. ulgę odsetkową w okresie, w którym nie miało się prawa do skorzystania z ulgi jeśli nie wystąpiło się o odpis w pierwszym i drugim roku licząc od roku, w którym została zakończona dana inwestycja (przy założeniu, że się nabyło prawo do tej ulgi)?
Czy wnioskodawcy przysługuje prawo do skorzystania z ulgi jeśli cała inwestycja tj. budynek wielomieszkaniowy, w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny nie została jeszcze zakończona z przyczyn leżących po stronie dewelopera (obecnie inwestycja jest w 80% ukończona z czego część budynku, w której mieści się zakupiony przez wnioskodawcę lokal mieszkalny ukończona jest w 99%), a wnioskodawca nabył prawo do przedmiotowego lokalu mieszkalnego na podstawie umowy notarialnej przeniesienia własności i sprzedaży oraz wydanego orzeczenia o odrębności lokalu?
 
IBPBII/2/415-979/11/MW Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z tytułu najmu wydatków związanych z posiadaniem i utrzymaniem lokalu w okresie, kiedy poszukiwany jest dla niego najemca
 
IBPBII/2/415-982/11/MW Zniesienie współwłasności nieruchomości
 
IBPBII/2/415-984/11/JG Czy dochody wynikające z udziału w Programach osiągane przez Uczestników, powinny być traktowane jako ich dochody z kapitałów pieniężnych a w konsekwencji na Spółce nie spoczywa obowiązek poboru zaliczek na podatek od tych dochodów?
 
ILPB1/415-1104/11-4/IM Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przychodów oraz w zakresie wartości wkładu niepieniężnego.
 
ILPB1/415-1104/11-5/IM Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie wartości wkładu niepieniężnego.
 
IBPBII/2/415-989/11/ŁCz ustalenie momentu nabycia lokalu mieszkalnego w przypadku nabycia wkładu mieszkaniowego w drodze darowizny
 
IBPBII/2/415-993/11/AK Czy okolicznością powodująca utratę prawa do tzw. ulgi na wynajem, a tym samym powodującą obowiązek zwrotu kwot wcześniej odliczonych przez spadkodawcę, jest dokonanie działu spadku przez spadkobierców, w ramach którego lokal mieszkalny (w związku z budową którego spadkodawca dokonał odliczeń) zostałby przyznany na wyłączną własność jednemu z trzech spadkobierców przed upływem 10 letniego okresu, od końca roku podatkowego, w którym otrzymano decyzję właściwego organu o pozwoleniu na użytkowanie lokalu?
 
IBPBII/2/415-994/11/AK Czy okolicznością powodująca utratę prawa do tzw. ulgi na wynajem, a tym samym powodującą obowiązek zwrotu kwot wcześniej odliczonych przez spadkodawcę, jest dokonanie działu spadku przez spadkobierców, w ramach którego lokal mieszkalny (w związku z budową którego spadkodawca dokonał odliczeń) zostałby przyznany na wyłączną własność jednemu z trzech spadkobierców przed upływem 10 letniego okresu, od końca roku podatkowego, w którym otrzymano decyzję właściwego organu o pozwoleniu na użytkowanie lokalu?
 
IBPBII/2/415-1014/11/ŁCz Czy mając na uwadze fakt, że w roku 2003 wnioskodawczyni nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, a w 2009 r. dokonała jedynie przekształcenia tego lokalu w odrębną własność jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego w przypadku sprzedaży tego lokalu w 2011 r.?
 
IBPBII/2/415-1020/11/MMa Jak należy ustalić podstawę opodatkowania dochodu otrzymanego w związku z automatycznym lub przymusowym umorzeniem udziałów?
 
ILPB1/415-1105/11-4/IM Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przychodów oraz w zakresie wartości wkładu niepieniężnego.
 
ILPB1/415-1105/11-5/IM Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przychodów oraz w zakresie wartości wkładu niepieniężnego.
 
ILPB1/415-1106/11-4/IM Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przychodów oraz w zakresie wartości wkładu niepieniężnego.
 
ILPB1/415-1106/11-5/IM Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przychodów oraz w zakresie wartości wkładu niepieniężnego.
 
ITPB2/415-751/11/IB 1. Czy w związku z przekazaniem przez Wnioskodawczynię osobom uprawnionym akcji w ramach programu motywacyjnego, po stronie uprawnionych osób powstaje przychód podatkowy, w odniesieniu do którego na Wnioskodawczyni ciążą obowiązki płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
2. Czy w związku ze zbyciem przez osoby uprawnione akcji otrzymanych od Wnioskodawczyni w ramach programu motywacyjnego powstaje przychód, w odniesieniu do którego na Wnioskodawczyni ciążą obowiązki płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-309/11-4/ASZ 1) Czy umorzona kwota pożyczki wraz z odsetkami podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
2) Czy Wnioskodawca, jako płatnik ma obowiązek wystawienia informacji PIT-8C i kto ma być adresatem tej informacji?
 
IPTPB1/415-332/11-2/KSU 1) Czy powstałe w ciągu roku różnice kursowe pomiędzy pierwotną wyceną zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego, a zmniejszeniem tego zobowiązania na podstawie bilansowej ewidencji otrzymanej faktury (zarachowanej w podziale jako spłata kapitału i podatek) nie są przychodem podatkowym lub kosztem podatkowym?
2) Czy powstałe na dzień bilansowy różnice kursowe pomiędzy pierwotną wyceną zobowiązania z tytułu leasingu, a wyceną tego zobowiązania na dzień bilansowy, które będą ewidencjonowane jako koszty lub przychody finansowe z tytułu różnic kursowych, a drugostronnie będą wykazywane na koncie rozrachunki z tytułu leasingu, nie będą uwzględniane w rachunku podatkowym jako przychody lub koszty z tytułu różnic kursowych.
 
IPTPB1/415-358/11-2/DS Czy u najemców, bądź członków rodzin tych najemców (w związku z odpracowaniem zaległości czynszowych), powstaje przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z przepisami art. 11 ust. 1 lub art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a związku z tym, czy Wnioskodawca jako płatnik ma obowiązek poboru zaliczek i wystawienia informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych w roku podatkowym (PIT-11)?
 
IPTPB2/415-761/11-2/TS Czy po sprzedaży domu i działki Wnioskodawczyni będzie zobowiązana odprowadzić podatek dochodowy od części spłaconej byłemu mężowi?
 
IPTPB2/415-771/11-2/AKr Czy w przypadku dokonania podziału tej nieruchomości w opisany sposób przy ewentualnym zbyciu nieruchomości powstałej po dokonaniu podziału będzie miał zastosowanie przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 
ITPB2/415-783/11/IB Czy organizacja imprezy integracyjnej dla pracowników skutkuje dla nich powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu?
 
ITPB2/415-782/11/IB Zakres opodatkowania środków otrzymanych przez członka Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji.
 
ITPB2/415-790/11/BK Opodatkowanie wynagrodzeń pozaetatowych członków Kolegium.

Wskaźniki gospodarcze