Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 20 marca 2012 r.
 
IBPBI/1/415-615/11/BK w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, naliczonej przez kontrahenta kary umownej
 
IBPBII/1/415-540/11/BJ Jak wnioskodawczyni powinna postąpić gdy będzie studentką studiów doktoranckich w USA i jej dochody również będą nazwane wynagrodzeniem?
 
ITPB2/415-538/11/ENB Czy zasadnym było pobranie podatku dochodowego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, od dochodów związanych z odkupieniem jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, nabytych w drodze spadku?
 
ITPB2/415-594/11/ENB Czy emerytura z Niemiec podlega opodatkowaniu w Polsce?
 
ITPB1/415-718/11/AD Sposób opodatkowania przychodów uzyskanych z tytułu najmu składników majątku wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.
 
ITPB2/415-640/11/IB Czy Spółka jest zobowiązana od 1 kwietnia 2011 r. jako pracodawca do poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom z tytułu pracy wykonywanej w Indiach?
 
ITPB2/415-639/11/IB Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej na pokładzie statku.
 
ITPB2/415-635/11/MU Zwolnienia przedmiotowe.
 
ITPB1/415-793/11/BM Czy otrzymane odszkodowanie wraz z odsetkami za zwłokę jest opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-798/11/AD Czy podatnik ma prawo do uzyskania zwolnienia od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-717/11/BK Zwolnienie z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego nabytego.
 
ITPB1/415-671/10/AD Skutki podatkowe zbycia lokalu mieszkalnego powstałego w wyniku przebudowy strychu.
 
ITPB2/415-719/11/BK Czy dodatki i nagrody spisowe są przychodami ze stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-809/11/AD Czy środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości będą podlegały podatkowi dochodowemu od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-873/11/BM 1. Czy wynajęcie mieszkania w opisany sposób można traktować jako najem prywatny i rozliczać ryczałtem 8,5%?
2. Czy prawidłowo zastosowano stawki VAT w zależności od celu wynajmu mieszkania?
3. Czy z prawidłową datą wystawiane są faktury za najem?
 
IBPBI/1/415-1193/11/AB Dot. skutków podatkowych czynności wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa tytułem wkładu niepieniężnego do spółki komandytowo-akcyjnej lub innej spółki osobowej
 
IPTPB2/415-776/11-3/AKr Czy przychód uzyskany z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, nabytej w dniu 20 marca 2007 r., w drodze zawarcia w dniu 11 marca 2011 r. umowy zamiany nieruchomości, połączonej z dopłatą przez Miasto różnicy wartości zamienianych nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB1/415-827/11-2/AM Czy dochód z udziału w zysku SKA, otrzymany jako Dywidenda z SKA stanowi przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT, a tym samym – w zależności od wyboru Akcjonariusza czy taki dochód może być opodatkowany na zasadach określonych w art. 30c ustawy PIT? Mając na uwadze, iż SKA otrzyma nieodpłatne i częściowo odpłatne świadczenia opisane powyżej, czy przychód po stronie Wnioskodawcy, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy PIT, nie powstanie w momentach, w których wskazane świadczenia od Spółek zostaną przekazane SKA? Czy zatem w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza w SKA, w razie zaistnienia opisanych zdarzeń przyszłych, przychód po jego stronie, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy PIT, powstanie jedynie w momencie faktycznego otrzymania przez niego Dywidendy z SKA? Czy w związku z tym, w opisanych zdarzeniach przyszłych, zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych Wnioskodawca, na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy PIT, będzie zobowiązany zapłacić jedynie za miesiąc, w którym faktycznie otrzyma on wypłatę Dywidendy z SKA? Co stanowi podstawę opodatkowania dla faktycznie otrzymanych dochodów Akcjonariusza z SKA, tj. czy dochodem w rozumieniu art. 9 ust. 1 i ust. 2 ustawy PIT jest faktycznie otrzymana Dywidenda z SKA?
 
IPTPB2/415-757/11-2/TS Czy Urząd Skarbowy zaliczy całą kwotę nadpłaty kredytu (50 tys. zł) jako wkład Wnioskodawcy w mieszkanie, ponieważ kredyt ten został wzięty przeze Wnioskodawcę wraz z żoną?Czy dokumentując zakup działki za 80 tys. zł oraz przedstawiając zaświadczenie z banku potwierdzające częściową spłatę (50 tys. zł) z kredytu który zaciągnięty został wspólnie z żoną na zakup mieszkania, będę w opinii Urzędu Skarbowego, miał potwierdzenie na wydatkowanie 100% otrzymanego spadku (130 tys. zł), a w związku z tym Wnioskodawca będzie całkowicie zwolniony z konieczności uiszczenia podatku dochodowego do osób fizycznych od środków odziedziczonych w ramach opisywanego spadku?
 
IPPB4/415-912/11-4/MP Stypendium naukowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki nie jest objęte zwolnieniem na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i jako przychód „z innych źródeł”, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlega opodatkowaniu tym podatkiem wg skali podatkowej. W konsekwencji, na Wnioskodawcy wypłacającym stypendium naukowe, o którym mowa w przepisach ustawy o zasadach finansowania nauki, ciąży obowiązek płatnika podatku, na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy. Jednocześnie od przychodu ze stosunku pracy łączącego młodego naukowca z Wnioskodawcą, płatnik jest obowiązany pobierać zaliczki na podatek na zasadach określonych w art. 32 ustawy.
 
IPPB4/415-920/11-2/MP Uzyskiwane przez Wnioskodawcę stypendium naukowe przyznane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców na podstawie ustawy o zasadach finansowania nauki nie korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB4/415-932/11-2/MP Wartość nieodpłatnego świadczenia otrzymanego przez pracownika w postaci zapewnienia dowozu do pracy i z pracy będzie stanowić jego przychód ze stosunku pracy. W konsekwencji więc Wnioskodawca, jako płatnik, ma obowiązek pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy według zasad przewidzianych dla opodatkowania przychodów ze stosunku pracy, zgodnie z przepisami art. 31, 32 i 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPTPB2/415-764/11-2/TS Czy i ewentualnie jakie konsekwencje podatkowe Wnioskodawca poniesie w następstwie sprzedaży w 2011 r., opisanego lokalu mieszkalnego i udziału we współwłasności gruntu oraz częściach wspólnych budynków i innych urządzeniach ?
 
IPTPB1/415-351/11-2/DS Czy Wnioskodawca miał prawo do skorzystania z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego środka trwałego – naczepy skrzyniowej?
 
IBPBII/2/415-740/11/MMa Czy poniesione koszty kredytu bankowego (zapłacone odsetki i prowizje bankowe) wnioskodawca może uznać za koszty uzyskania przychodów i wykazać w deklaracji rozliczeniowej dodając je do kwoty, po której zostały zakupione akcje?
 
IBPBII/2/415-862/11/MMa Czy objęcie udziałów w spółce kapitałowej po wartości nominalnej, która jest niższa niż wartość obejmowanych udziałów wynikająca z wyceny majątku spółki kapitałowej, spowoduje powstanie po stronie wnioskodawcy dochodu w momencie objęcia udziałów?
 
IPTPB2/415-21/12-2/AK 1.Czy w odniesieniu do przedmiotowej nieruchomości datą nabycia:
 • 1/6 nieruchomości jest dzień śmierci spadkodawcy tj. 27 stycznia 1999 r.
 • 5/6 nieruchomości jest dzień zawarcia notarialnej umowy o nieodpłatne zniesienie współwłasności i dział spadku tj. 16 lipca 2010 r.?2.Czy 1/6 wartości (wartość rozumiana jako cena sprzedaży nieruchomości według notarialnej umowy sprzedaży z dnia 12 lipca 2011 r.) nieruchomości (nabyta 27 stycznia 1999 r.) zgodnie z zapisem art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. z późniejszymi zmianami o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stanowi źródła przychodu w roku podatkowym 2011 podlegającego rozliczeniu do dnia 30 kwietnia 2012 r.?3.Czy 5/6 wartości (wartość rozumiana jak w pytaniu 2) nieruchomości (nabyta 17 lipca 2010 r.) zgodnie z zapisem ustawy wymienionej w pytaniu 2 stanowi źródło przychodu Wnioskodawcy w roku podatkowym 2011 podlegające rozliczeniu do dnia 30 kwietnia 2012 r.?4.Czy w związku z powyższym do deklaracji PIT-39 w pozycję „Przychód” Wnioskodawca ma wpisać jedynie 5/6 wartości (wartość rozumiana jak w pytaniu 2) nieruchomości?
 •  
  ITPB1/415-981/11/AD Zakres możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłaty adiacenckiej.
   
  IPTPB2/415-28/12-4/AK Czy w przypadku Wnioskodawcy istnieje obowiązek podatkowy od sprzedaży powyższej nieruchomości?
   
  ITPB1/415-950/11/WM Zakres skutków podatkowych odzyskania należnego podatku od towarów i usług.
   
  ITPB1/415-920/11/DP Czy przychody z tytułu jednoosobowej działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług zgodnie z zawartymi umowami, można było opodatkować w 2010 r., zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%?

  Wskaźniki gospodarcze