Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 21 marca 2012 r.
 
ITPB2/415-551/11/IL Czy sprzedający gospodarstwo rolne powinni zgłosić ten fakt w Urzędzie Skarbowym i zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-560/11/MM Sposób kwalifikacji - do odpowiedniego źródła przychodu - nagród i dodatków spisowych.
 
ITPB1/415-697/11/AK Czy wynagrodzenie uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora w organie zarządzającym Spółki cypryjskiej, należne na podstawie (uchwały) podjętej przez odpowiedni organ Spółki będzie kwalifikowało się jako „wynagrodzenia dyrektorów" w myśl art. 16 umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1993 r., Nr 117, poz. 523, dalej: UPO) i czy dochód ten, jako podlegający opodatkowaniu na Cyprze w związku z art. 16 UPO będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce w myśl art. 24 ust.1 UPO?
 
ITPB1/415-654/11/AK Czy prawidłowe jest stanowisko, iż nie powstaje u Podatnika przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu wzrostu wartości certyfikatów inwestycyjnych Funduszu w wyniku dokonania przez małżonka Podatnika darowizny udziałów/akcji na rzecz FIZ?
 
ITPB1/415-802/11/AD 1. Czy otrzymane przez Wnioskodawcę wsparcie finansowe stanowi przychód z działalności gospodarczej zwolniony z podatku dochodowego?
2. Czy bieżące wydatki (na towary i usługi), które nie są środkami trwałymi, sfinansowane ze wskazanych środków w ramach wsparcia pomostowego, stanowią koszty uzyskania przychodu?
 
ITPB1/415-820/11/BM Zakres opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu w spółce będącej rezydentem podatkowym na Cyprze.
 
ITPB1/415-738/11/BM Czy poniesione wydatki na ryczałty za noclegi dla zatrudnionych kierowców stanowią koszt uzyskania przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej?
 
ITPB2/415-625/11/RS Obowiązek podatkowy w związku z dochodami uzyskiwanymi z pracy wykonywanej w Argentynie.
 
ITPB1/415-795/11/WM 1. Czy otrzymane wsparcie finansowe stanowi przychód z działalności gospodarczej zwolniony z podatku dochodowego?
2. Czy bieżące wydatki (towary i usługi), które nie są środkami trwałymi, sfinansowane ze wskazanych środków w ramach wsparcia pomostowego, stanowią koszty uzyskania przychodu?
 
ITPB1/415-779/11/HD Zakres skutków podatkowych otrzymania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
ITPB1/415-762/11/DP Zakresie opodatkowania dochodów uzyskanych w Polsce i w Belgii.
 
ITPB2/415-712/11/ENB Czy należność zagraniczna wypłacana żołnierzom zawodowym pełniącym służbę poza granicami państwa jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych w myśl art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-674/11/WM Czy osiągane przez Wnioskodawcę przychody są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym?
 
ITPB2/415-700a/11/IL 1. Jaki stan prawny znajduje zastosowanie w przypadku zbycia przedmiotowego lokalu mieszkalnego?
2. Czy w opisanym stanie faktycznym może Pani skorzystać ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych tj. z „ulgi meldunkowej”?
 
ITPB2/415-700b/11/IL Czy otrzymana przez Wnioskodawczynię dopłata z tytułu zniesienia współwłasności będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym w dacie zbycia lokalu mieszkalnego?
 
ITPB2/415-731/11/MU Zwolnienie od podatku dochodowego przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego.
 
ITPB2/415-724/11/ENB Czy spłata kredytu mieszkaniowego w postaci wpłat osobistych i egzekucyjnych jest wydatkiem na cele mieszkaniowe uprawniającym do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego?
 
ITPB1/415-895/11/WM Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo uwzględniania kwot podatku od nieruchomości uiszczanego w związku z prawem własności ww. nieruchomości w kosztach podatkowych?
 
ITPB1/415-919/11/TK Czy podatnik 50% wydatków poniesionych przez Spółkę w okresie od miesiąca maja 2011 r. do miesiąca lipca 2011 r. w kwocie ogółem 24.020,16 zł oraz zaewidencjonowanych w księdze rachunkowej powadzonej przez Spółkę, które to wydatki dotyczą przygotowania do przekształcenia spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu roku podatkowego 2011?
 
IBPBII/1/415-990/11/HK Czy wypłata wartości rynkowej lokalu (prawa do lokalu), w części przekraczającej wniesiony wkład budowlany do Spółdzielni, w przypadku wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, stanowi dla osoby otrzymującej wypłatę przychód, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wobec czego Spółdzielnia zobowiązana byłaby do sporządzenia informacji PIT-8C?
 
IPTPB2/415-1/12-2/AK Czy odpłatne zbycie nieruchomości nabytej w 1990 r. oraz w 1994 r., dokonane w powyższych warunkach po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB2/415-1008/11-2/LS Ulga podatkowa przewidziana w art. 21 ust. 1 pkt 120 ww. ustawy z tytułu ustanowienia służebności gruntowej, nie przysługuje w przypadku ustanowienia służebności przesyłu jako odmiany służebności gruntowej. Tak więc odszkodowanie otrzymane przez Wnioskodawcę z tytułu ustanowienia służebności przesyłu, stanowić będzie przychód podlegający opodatkowaniu, który należy wykazać w zeznaniu rocznym za rok podatkowy, w którym odszkodowanie zostało wypłacone.
 
IPPB2/415-1032/11-2/LS W przypadku umorzenia udziałów, w drodze umorzenia przymusowego lub automatycznego nabytych w drodze darowizny, dochodem z umorzenia jest nadwyżka przychodu nad kosztami uzyskania przychodu. Kosztem uzyskania przychodów będzie wartość tych udziałów z dnia nabycia darowizny.
 
IPPB2/415-998/11-2/LS W przypadku umorzenia Udziałów w spółce kapitałowej, w drodze umorzenia przymusowego lub automatycznego nabytych w drodze darowizny, dochodem z umorzenia jest nadwyżka przychodu nad kosztami uzyskania przychodu. Kosztem uzyskania przychodów będzie wartość tych Udziałów z dnia nabycia darowizny.
 
IPPB2/415-1036/11-2/LS Czy wniesienie przez Wnioskodawcę w formie darowizny Aktywów do Spółki spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB2/415-989/11-2/LS W konsekwencji w przypadku umorzenia Udziałów, w drodze umorzenia przymusowego lub automatycznego nabytych w drodze darowizny, dochodem z umorzenia jest nadwyżka przychodu nad kosztami uzyskania przychodu. Kosztem uzyskania przychodów będzie wartość tych Udziałów z dnia nabycia darowizny.
 
IPPB2/415-1034/11-2/LS Przy wnoszeniu przez Wnioskodawcę aportu w postaci udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce, do spółki kapitałowej na terenie Cypru, Wnioskodawca dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych powinien wykazać przychód w wartości nominalnej uzyskanych udziałów w spółce cypryjskiej, objętych za wniesiony aport także wówczas, gdy ich wartość nominalna będzie niższa niż wartość rynkowa. Organ podatkowy w takiej sytuacji nie będzie uprawniony na podstawie art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do określenia przychodu w wysokości innej niż wartość nominalna objętych udziałów w spółce cypryjskiej.
 
ILPB1/415-1168/11-4/AG Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sfinansowania kosztów przejazdów i noclegów osobom zatrudnionym na podstawie umowy o dzieło i umowy zlecenia oraz w zakresie skutków podatkowych sfinansowania kosztów szkoleń i kursów pracownikom.
 
ILPB1/415-1168/11-5/AG Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sfinansowania kosztów przejazdów i noclegów osobom zatrudnionym na podstawie umowy o dzieło i umowy zlecenia oraz w zakresie skutków podatkowych sfinansowania kosztów szkoleń i kursów pracownikom.
 
ILPB2/415-1073/11-2/AJ Czy otrzymywana renta z Niemiec powinna być opodatkowana w Polsce oraz czy PIT-11 otrzymywany z banku jest prawidłowy, ponieważ zawiera potrącaną w Polsce zaliczkę na podatek dochodowy?
 
IPPB2/415-997/11-2/LS W konsekwencji w przypadku umorzenia Udziałów w spółce kapitałowej, w drodze umorzenia przymusowego lub automatycznego nabytych w drodze darowizny, dochodem z umorzenia jest nadwyżka przychodu nad kosztami uzyskania przychodu. Kosztem uzyskania przychodów będzie wartość tych Udziałów z dnia nabycia darowizny.
 
ILPB2/415-988/11-2/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie w opodatkowania dochodu z tytułu zbycia nieruchomości.
 
IBPBII/2/415-905/11/MMa W jaki sposób wnioskodawczyni powinna ustalić przychód z tytułu wniesienia nieruchomości aportem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?
 
IBPBII/2/415-909/11/MMa W przypadku gdyby cofnięcie darowizny miało miejsce, a następnie wnioskodawca sprzedałby mieszkanie to czy wnioskodawca byłby zobligowany do opłaty dotyczącej podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości?
 
IBPBII/2/415-923/11/MMa Czy w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w której udziały/akcje posiada wnioskodawca, opodatkowaniu tym podatkiem będzie podlegała wartość niepodzielonych zysków i co stanowi podstawę opodatkowania w takiej sytuacji?
 
IBPBII/2/415-929/11/MMa Kiedy nastąpiło nabycie przedmiotowej nieruchomości w rozumieniu przepisów prawa podatkowego w związku z brzmieniem art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-964/11/MW Zniesienie współwłasności nieruchomości
 
IBPBII/2/415-1001/11/MMa 1. Mając na uwadze, iż spółka komandytowo-akcyjna obejmie akcje lub udziały w spółkach kapitałowych w zamian za wkład niepieniężny inny niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część (na zasadach opisanych w powyższych zdarzeniach przyszłych), czy przychód po stronie wnioskodawczyni nie powstanie w momentach, o których mowa w art. 17 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Tj. innymi słowy czy przychód u wnioskodawczyni, w razie zaistnienia opisanych zdarzeń przyszłych, nie powstanie w dniu:
1) zarejestrowania spółki kapitałowej albo2) wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki kapitałowej, albo3) wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego
(pytanie oznaczone we wniosku jako nr 2).
2. Czy w związku z posiadaniem przez wnioskodawczynię statusu akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej, w razie zaistnienia opisanych zdarzeń przyszłych, przychód po jej stronie powstanie jedynie w momencie faktycznego otrzymania przez nią dywidendy (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 3)?
 
IBPBII/2/415-1004/11/ŁCz przeznaczenie środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym na zakup lokalu mieszkalnego, a następnie wynajem ww. lokalu
 
IPTPB1/415-337/11-2/DS Czy koszty ponoszone w związku z samym faktem posiadania nieruchomości, np. podatek od nieruchomości, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu, koszty ubezpieczenia, czy monitorowania budynku, mogą być zaliczane do kosztów podatkowych w dacie poniesienia?
 
IPTPB1/415-337/11-4/DS Czy wydatki poniesione w związku z zapłatą odsetek od kredytu przeznaczonego na refinansowanie wydatków poniesionych na nabycie ww. nieruchomości, mogą być zaliczone do kosztów podatkowych w dacie poniesienia?
 
IPTPB1/415-337/11-3/DS Czy zapłacone odsetki od kredytu zaciągniętego w przyszłości na realizację inwestycji polegającej na adaptacji i rozbudowie ww. budynku z przeznaczeniem na lokale mieszkalne i usługowe na sprzedaż, mogą być zaliczone do kosztów podatkowych w dacie poniesienia?
 
IPTPB1/415-346/11-2/ASZ Czy przy zmniejszeniu udziału kapitałowego, na podstawie art. 54 Kodeksu spółek handlowych i otrzymaniu przez Wnioskodawcę jako wspólnika Spółki jawnej z tego tytułu udziału we współwłasności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, odpowiadającego posiadanym przez Niego udziałom w Spółce jawnej, którego wartość przekracza wartość udziału kapitałowego podlegającego zmniejszeniu, powstanie u Wnioskodawcy obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-742/11-4/TS Czy nabycie nowego mieszkania (akt notarialny będzie podpisany w styczniu 2012 r.) za kwotę 474.000,00 zł i przeznaczenie różnicy środków pieniężnych pomiędzy kwotą otrzymaną ze sprzedaży mieszkania otrzymanego w drodze spadku (sprzedaż nastąpiła w maju 2011 r.), a kwotą nabycia nowego mieszkania (540.000,00 zł- 474.000,00 zł = 66.000,00 zł), na:
1) własne cele mieszkaniowe (remont domu, w którym mieszkam i wykończenie nowego mieszkania),
2) prowizję dla dewelopera zajmującego się sprzedażą mieszkania nabytego przez Wnioskodawczynię w postaci spadku zwalnia Wnioskodawczynię z zapłacenia podatku dochodowego od zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego?
 
IPTPB2/415-742/11-5/TS Czy nabycie nowego mieszkania (akt notarialny będzie podpisany w styczniu 2012 r.) za kwotę 474.000,00 zł i przeznaczenie różnicy środków pieniężnych pomiędzy kwotą otrzymaną ze sprzedaży mieszkania otrzymanego w drodze spadku (sprzedaż nastąpiła w maju 2011 r.), a kwotą nabycia nowego mieszkania (540.000,00 zł- 474.000,00 zł = 66.000,00 zł), na:
1) własne cele mieszkaniowe (remont domu, w którym mieszkam i wykończenie nowego mieszkania),
2) prowizję dla dewelopera zajmującego się sprzedażą mieszkania nabytego przez Wnioskodawczynię w postaci spadku zwalnia Wnioskodawczynię z zapłacenia podatku dochodowego od zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego?
 
DD9/033/56/SEW/2012/PK-192 skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa do spółki jawnej
 
ITPB1/415-995/11/MR Zakres skutków podatkowych wycofania nieruchomości z majątku spółki jawnej do majątku osobistego wspólnika.
 
ITPB2/415-966/11/TJ Sprzedaż nieruchomości w części nabytej w drodze spadku, a w części nabytej w drodze działu spadku i zniesienia współwłasności.
 
ITPB1/415-1294/11/HD Czy w przypadku zakupu usługi gastronomicznej w trakcie spotkania z kontrahentem w sytuacji, gdy dane spotkanie związane jest z bieżącą obsługą kontrahentów Spółki, jak też w sytuacji spotkania z potencjalnym klientem, któremu przedstawiana jest oferta handlowa Spółki, zakup ten podlega ograniczeniom w zakresie zaliczenia w poczet kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-1283/11/AK Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wydatki ponoszone na wynajem mieszkania związany z prowadzeniem działalności gospodarczej poza miejscem zamieszkania?
 
ITPB1/415-1120a/11/AK Zakres opodatkowania dochodów z tytułu dywidend wypłacanych przez Spółkę mającą siedzibę na terytorium Cypru.
 
IPTPB2/415-7/12-2/AK Czy otrzymana przez Wnioskodawcę kwota za wywłaszczenie części nieruchomości pod drogę publiczną w formie odszkodowania podlega zwolnieniu podatkowemu?
 
ITPB1/415-1120b/11/AK Zakres opodatkowania w Polsce dochodów uzyskiwanych z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru.
 
IPTPB1/415-325/11-4/KSU Czy dochód ze sprzedaży akcesoriów do grzejnika, stanowiących część składową grzejnika, korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-347/11-2/ASZ Czy przy zmniejszeniu udziału kapitałowego, na podstawie art. 54 Kodeksu spółek handlowych i otrzymaniu przez Wnioskodawcę jako wspólnika Spółki jawnej z tego tytułu udziału we współwłasności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, odpowiadającego posiadanym przez Niego udziałom w Spółce jawnej, którego wartość przekracza wartość udziału kapitałowego podlegającego zmniejszeniu, powstanie u Wnioskodawcy obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-354/11-2/ASZ Czy przy zmniejszeniu udziału kapitałowego, na podstawie art. 54 Kodeksu spółek handlowych i otrzymaniu przez Wnioskodawcę jako wspólnika Spółki jawnej z tego tytułu udziału we współwłasności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, odpowiadającego posiadanym przez Niego udziałom w Spółce jawnej, którego wartość przekracza wartość udziału kapitałowego podlegającego zmniejszeniu, powstanie u Wnioskodawcy obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych?

Wskaźniki gospodarcze