Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 22 marca 2012 r.
 
IBPBI/1/415-545/11/ZK Czy po oddaniu do użytkowania można zastosować do budynku indywidualną stawkę amortyzacyjną w wysokości 10%?
 
IBPBI/1/415-565/11/AB Skutki podatkowe otrzymania w drodze umowy darowizny ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki jawnej.
 
IBPBII/1/415-538/11/BJ Jak wnioskodawczyni powinna postąpić w opisanej sytuacji, jak powinna zakwalifikować uzyskane dochody, czy powinna składać korektę zeznania podatkowego?
 
IBPBII/1/415-542/11/AA Opodatkowanie zryczałtowanym 18% podatkiem dochodowym należności wypłacanych ławnikom, biegłym, mediatorom, kuratorom adwokatom, tłumaczom.
 
ITPB1/415-687a/11/GR Czy wypłata przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu, podlegającą w Luksemburgu opodatkowaniu od całości swoich dochodów, świadczenia pieniężnego stanowiącego część zysku bilansowego Spółki przypadającego w odpowiednim stosunku na każdy udział posiadany przez Wnioskodawcę podlega opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od zysków kapitałowych?
 
ITPB1/415-687b/11/GR Czy wypłata świadczenia przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu z tytułu unicestwienia udziałów Spółki poprzez ich umorzenie jest kwalifikowana jako dochód z akcji w myśl art. 10 ust. 3 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku?
 
ITPB1/415-687c/11/GR Czy dochody uzyskane przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji Spółki podlegają na zasadzie art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce?
 
ITPB1/415-686a/11/GR Czy wypłata przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu, podlegającą w Luksemburgu opodatkowaniu od całości swoich dochodów, świadczenia pieniężnego stanowiącego część zysku bilansowego Spółki przypadającego w odpowiednim stosunku na każdy udział posiadany przez Wnioskodawcę podlega opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od zysków kapitałowych?
 
ITPB1/415-686b/11/GR Czy wypłata świadczenia przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu z tytułu unicestwienia udziałów Spółki poprzez ich umorzenie jest kwalifikowana jako dochód z akcji w myśl art. 10 ust. 3 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku?
 
ITPB1/415-686c/11/GR Czy dochody uzyskane przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji Spółki podlegają na zasadzie art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce?
 
ITPB1/415-864/11/AK Czy całkowity dochód (wynagrodzenie), uzyskiwany przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora w Spółce, będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 Umowy i w konsekwencji, na podstawie art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy, dochód ten będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce, a w związku z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ten dochód może być wzięty pod uwagę przy obliczaniu stawki podatku dochodowego od osób fizycznych do pozostałego dochodu Wnioskodawcy zgodnie z metodą zwolnienia z progresją?
 
ITPB1/415-828/11/DP Czy w związku z istniejącą różnicą pomiędzy wartością rynkową przedmiotu aportu (udziałów) a wartością nominalną obejmowanych udziałów w spółce cypryjskiej, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej może, na podstawie art. 19 w związku z art. 17 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, określić przychód udziałowca Spółki obejmującego udziały w wysokości innej aniżeli ich wartość nominalna, zważywszy, że różnica zostanie przekazana jako agio na kapitał zapasowy spółki cypryjskiej?
 
ITPB2/415-706/11/RS Zastosowanie zwolnienia podatkowego do przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości a korekta zeznań.
 
ITPB1/415-800/11/TK Czy Wnioskodawca ma obowiązek uznania, iż uzyskane przez niego jako wspólnika spółki cywilnej odsetki bankowe z tytułu lokowania przez spółkę cywilną środków finansowych na Otwartym Rachunku Oszczędnościowym stanowią od dnia 1 stycznia 2011 r. przychód podlegający obowiązkowi zaewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, od którego to przychodu podatnik jest zobowiązany samodzielnie zadeklarować oraz samodzielnie zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych według zasad ogólnych?
 
ITPB1/415-672/11/WM Czy osiągane przez Wnioskodawcę przychody są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym?
 
ITPB2/415-727/11/RS Zaliczenie do przychodów ze stosunku pracy wartości przejazdów samochodem służbowym między miejscem pracy a miejscem garażowania.
 
ITPB1/415-813/11/DP Czy Wnioskodawca prawidłowo zastosował stawkę ryczałtu w wysokości 17% z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług kierowania pojazdami ciężarowymi?
 
ITPB1/415-853/11/GR Czy dokonanie wymiany 49% Udziałów Spółki, na podstawie drugiej umowy wymiany udziałów, w tym 9,8% Udziałów posiadanych przez Wnioskodawcę, gdzie w konsekwencji cypryjska spółka nabywająca uzyskałaby 100% Udziałów w Spółce dających bezwzględną większość praw głosu, spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu (lub dochodu) w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w szczególności art. 24 ust. 8a pkt 2 ww. ustaw?
 
ITPB1/415-854/11/GR Czy dokonanie wymiany 49% Udziałów Spółki, na podstawie drugiej umowy wymiany udziałów, w tym 9,8% Udziałów posiadanych przez Wnioskodawcę, gdzie w konsekwencji cypryjska spółka nabywająca uzyskałaby 100% Udziałów w Spółce dających bezwzględną większość praw głosu, spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu (lub dochodu) w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w szczególności art. 24 ust. 8a pkt 2 ww. ustaw?
 
ITPB1/415-855/11/GR Czy dokonanie wymiany 49% Udziałów Spółki, na podstawie drugiej umowy wymiany udziałów, w tym 9,8% Udziałów posiadanych przez Wnioskodawcę, gdzie w konsekwencji cypryjska spółka nabywająca uzyskałaby 100% Udziałów w Spółce dających bezwzględną większość praw głosu, spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu (lub dochodu) w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w szczególności art. 24 ust. 8a pkt 2 ww. ustaw?
 
ITPB1/415-885/11/PSZ Czy ustalona indywidualna stawka amortyzacji w wysokości 10% jest prawidłowa?
 
ILPB1/415-1114/11-3/AMN Czy dodatki spisowe i nagrody wypłacane pracownikom Urzędu Statystycznego i Urzędów Miast i Gmin, oddelegowanym do pracy w biurach spisowych i innym pracownikom Urzędu Statystycznego, wykonującym prace spisowe w ramach narodowego spisu ludności i mieszkań w 2011 roku oraz powszechnego spisu rolnego w 2010 roku są przychodami z działalności wykonywanej osobiście?
 
ILPB1/415-1118/11-2/AMN Czy w przedstawionym stanie faktycznym powstaje po stronie pracownika przychód z tytułu wykupionej przez Pracodawcę polisy na czas służbowej podróży zagranicznej, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB2/415-892/11-4/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika (Czy kwoty zwrócone użytkownikom lokali, wyliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego (zaakceptowanego lub sporządzonego przez spółdzielnię-Wnioskodawcę), za naprawę podłoża lub sufitu, które powinny być naprawione w ramach funduszu remontowego danej nieruchomości, na który wnoszą wpłaty stosownie do udziału w nieruchomości, stanowią dla tychże użytkowników przychód z innych źródeł (art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i czy w związku z powyższym Spółdzielnia powinna wystawić, zgodnie z art. 42a ww. ustawy, informację o wysokości przychodów, tj. PIT-8C?)
 
ILPB2/415-917/11-5/AJ Czy w wyniku zamiany mieszkania otrzymanego w spadku można zastosować kwotę wydatków dochodu zwolnionego na podstawie art. 21 ust 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 80.000 zł (1 transakcja) oraz kwoty uzyskania przychodu zgodnie z art. 22 ust. 6c - w kwocie 80.000 zł (2 transakcja)?
 
ILPB2/415-917/11-6/AJ Czy w wyniku zamiany mieszkania otrzymanego w spadku można zastosować kwotę wydatków dochodu zwolnionego na podstawie art. 21 ust 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 80.000 zł (1 transakcja) oraz kwoty uzyskania przychodu zgodnie z art. 22 ust. 6c - w kwocie 80.000 zł (2 transakcja)?
 
ILPB2/415-966/11-5/WS Skutki podatkowe odkupienia jednostek uczestnictwa nabytych przez podatnika w drodze dziedziczenia.
 
ILPB2/415-958/11-2/ES Czy transakcja sprzedaży przedmiotowego mieszkania (prawa odrębnej własności) zobowiązuje Wnioskodawcę do uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-783/11-2/TS Cyt. „Czy ja i dwójka mojego rodzeństwa jesteśmy zobowiązani do zapłaty podatku od przychodu odziedziczonego po matce, czyli 1/4 z 80.000,00 zł, tj. od 20.000,00 zł, (19 % = 3.800,00 zł), czyli na każde z nas przypadałoby po 1.367,00 zł do zapłaty?”
 
ITPB1/415-1043a/11/AK Zakres opodatkowania zysków bilansowych wypłacanych przez spółkę z siedzibą w Luksemburgu.
 
ITPB1/415-1043b/11/AK Zakres opodatkowania dochodów uzyskanych w wyniku umorzenia udziałów w spółce kapitałowej z siedzibą w Luksemburgu.
 
ITPB1/415-1043c/11/AK Zakres skutków podatkowych likwidacji spółki z siedzibą w Luksemburgu.

Wskaźniki gospodarcze