Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 23 marca 2012 r.
 
IBPBI/1/415-568/11/RM Dot. sposobu ustalenia przypadającego na wspólnika (akcjonariusza) spółki komandytowo–akcyjnej kosztu uzyskania przychodu ze sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej, wniesionej przez Niego do tej spółki w formie aportu.
 
IBPBI/1/415-575/11/ESZ Czy zakup motocykla, który będzie wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej daje prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszty uzyskania przychodu?
 
IBPBI/1/415-603/11/ESZ Czy koszt studiów M. we Francji, w części poniesionej w 2010r., stanowi koszt uzyskania przychodu w 2010r. przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą?
 
ITPB2/415-642/11/BM Czy przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię z tytułu zbycia nieruchomości zwróconej po wywłaszczeniu jest opodatkowany podatkiem dochodowym w wysokości 19%?
 
ITPB1/415-747/11/AK Czy dokonanie przez Wnioskodawcę darowizny Udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce, na rzecz Spółki cypryjskiej, w której Wnioskodawca byłby jedynym udziałowcem i jednym z członków zarządu, spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu (lub dochodu) w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-659/11/IG Czy środki przyznane z PFRON osobie niepełnosprawnej na podstawie umowy na przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, stanowią przychód z działalności gospodarczej podlegający opodatkowaniu?
 
ITPB1/415-750/11/TK Czy w wyniku jednoczesnego (i) wniesienia przez osoby A, B i C po odpowiednio: 30%, 30%, 40% do Spółki luksemburskiej skutkującego nabyciem przez Spółkę luksemburską bezwzględnej większości praw głosu w Spółce polskiej oraz (ii) objęcia w zamian udziałów (akcji) Spółki luksemburskiej wyemitowanych przez ten podmiot, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na moment takiej transakcji?
 
ITPB1/415-740/11/TK Czy w wyniku jednoczesnego (i) wniesienia przez osoby A, B i C po odpowiednio: 30%, 30%, 40% do Spółki luksemburskiej skutkującego nabyciem przez Spółkę luksemburską bezwzględnej większości praw głosu w Spółce polskiej oraz (ii) objęcia w zamian udziałów (akcji) Spółki luksemburskiej wyemitowanych przez ten podmiot, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na moment takiej transakcji?
 
ITPB1/415-736/11/TK Czy w wyniku jednoczesnego (i) wniesienia przez osoby A, B i C po odpowiednio: 30%, 30%, 40% do Spółki luksemburskiej skutkującego nabyciem przez Spółkę luksemburską bezwzględnej większości praw głosu w Spółce polskiej oraz (ii) objęcia w zamian udziałów (akcji) Spółki luksemburskiej wyemitowanych przez ten podmiot, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na moment takiej transakcji?
 
ITPB1/415-865/11/AK Czy całkowity dochód (wynagrodzenie), uzyskiwany przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora w Spółce, będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 Umowy i w konsekwencji, na podstawie art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy, dochód ten będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce, a w związku z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ten dochód może być wzięty pod uwagę przy obliczaniu stawki podatku dochodowego od osób fizycznych do pozostałego dochodu Wnioskodawcy zgodnie z metodą zwolnienia z progresją?
 
ITPB1/415-889a/11/DP Czy w przypadku wniesienia przez Wnioskodawcę do Spółki wkładu niepieniężnego w postaci Przedmiotu Aportu przychodem z tytułu wniesienia przez Wnioskodawcę Przedmiotu Aportu do Spółki będzie wartość nominalna objętych przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce, także w sytuacji gdy wartość rynkowa Przedmiotu Aportu będzie znacznie wyższa od wartości nominalnej obejmowanych Udziałów?
 
ITPB1/415-889b/11/DP Czy w przypadku wniesienia przez Wnioskodawcę wraz z innymi akcjonariuszami spółki kapitałowej do Spółki wkładu niepieniężnego w postaci Akcji, które łącznie wraz z akcjami wnoszonymi jednocześnie przez innych akcjonariuszy spółki dadzą Spółce bezwzględną większość praw głosu w spółce kapitałowej, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu?
 
ITPB1/415-890a/11/DP Czy w przypadku wniesienia przez Wnioskodawcę do Spółki wkładu niepieniężnego w postaci Przedmiotu Aportu przychodem z tytułu wniesienia przez Wnioskodawcę Przedmiotu Aportu do Spółki będzie wartość nominalna objętych przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce, także w sytuacji gdy wartość rynkowa Przedmiotu Aportu będzie znacznie wyższa od wartości nominalnej obejmowanych Udziałów?
 
ITPB1/415-890b/11/DP Czy w przypadku wniesienia przez Wnioskodawcę wraz z innymi akcjonariuszami spółki kapitałowej do Spółki wkładu niepieniężnego w postaci Akcji, które łącznie wraz z akcjami wnoszonymi jednocześnie przez innych akcjonariuszy spółki dadzą Spółce bezwzględną większość praw głosu w spółce kapitałowej, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu?
 
IPTPB2/415-693/11-4/KK Czy wydatki na zakup lokalu mieszkalnego, stanowiącego majątek wspólny małżonków w momencie ich poniesienia, są wydatkami, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.
 
IPTPB2/415-666/11-5/AK 1. Jeżeli w wyniku sądowego zniesienia współwłasności powyższych nieruchomości poprzez podział nieruchomości w naturze udział Wnioskodawcy w prawie własności tych nieruchomości będzie odpowiadał w naturze udziałowi, jaki nabył w drodze spadku po ojcu – bez żadnych spłat i dopłat to czy przy sprzedaży nieruchomości po dokonanym sądowym zniesieniu współwłasności należących do Wnioskodawcy, będą miały zastosowanie przepisy art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1588)?
2. Jeżeli w wyniku sądowego zniesienia współwłasności powyższych nieruchomości poprzez podział nieruchomości w naturze udział Wnioskodawcy w prawie własności tych nieruchomości będzie większy niż udział, jaki nabył w drodze spadku po ojcu, to czy przy sprzedaży nieruchomości po dokonanym sądowym zniesieniu współwłasności należących do Wnioskodawcy, będą miały zastosowanie przepisy art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
3. Jeżeli w wyniku sądowego zniesienia współwłasności powyższych nieruchomości poprzez podział nieruchomości w naturze udział Wnioskodawcy w prawie własności tych nieruchomości w naturze będzie mniejszy niż udział, jaki nabył w drodze spadku po ojcu, to czy przy sprzedaży nieruchomości po dokonanym sądowym zniesieniu współwłasności należących do Wnioskodawcy będą miały zastosowanie przepisy art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-276/11-4/KO Czy internet może być uznany za środek masowego przekazu w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co w przypadku organizowania konkursu przy wykorzystaniu internetu skutkować będzie brakiem konieczności rozpoznania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-296/11-4/KO Czy na podstawie postanowienia z dnia 18 października 2011 r., Wnioskodawczyni może sporządzić korektę deklaracji PIT-36L za 2008 r. zwiększając koszty o niezapłacone faktury tj. o kwotę 3.850 zł?
 
IPTPB1/415-391/11-6/ASZ Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości na rzecz Gminy, w związku z realizacją inwestycji drogowej podlega zwolnieniu przedmiotowemu z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-689/11-4/KK Czy wymienione we wniosku wydatki związane z zawarciem aktu notarialnego, powinny być odliczone jako koszty uzyskania przychodu z tytułu najmu ?
 
IPTPB2/415-687/11-4/AKr Czy dochód z udziału w zysku SKA, otrzymany jako Dywidenda z SKA stanowi przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT, a tym samym - w zależności od wyboru Akcjonariusza - czy taki dochód może być opodatkowany na zasadach określonych w art. 30c Ustawy PIT?
 
IPTPB1/415-295/11-2/AG Czy w związku z wykonywaną działalnością polegającą na świadczeniu usług transportowych i odbywaniem częstych podróży służbowych diety z delegacji Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
 
IPTPB2/415-655/11-4/KK Czy renta rodzinna otrzymywana z Belgii przez osobę zamieszkującą w Polsce podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-687/11-5/AKr 1. Mając na uwadze, iż SKA uzyskiwać będzie opisane w powyższym zdarzeniu przyszłym przychody z odpłatnego zbycia Akcji i udziałów, Papierów wartościowych i Pochodnych instrumentów finansowych, a także realizacji praw wynikających z Praw pochodnych i Pochodnych instrumentów finansowych (tj. przychody, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 oraz pkt 10 Ustawy PIT), czy przychód po stronie Wnioskodawcy nie powstanie w momentach, w których wskazane przychody powstaną po stronie SKA? Tj. innymi słowy czy przychód u Wnioskodawcy, w razie zaistnienia opisanych zdarzeń przyszłych, nie powstanie w momencie, gdy przychody z odpłatnego zbycia Akcji i udziałów, Papierów wartościowych i Pochodnych instrumentów finansowych oraz przychody z realizacji praw wynikających z Praw pochodnych oraz Pochodnych instrumentów finansowych będą przez SKA faktycznie otrzymane, pozostawione do jej dyspozycji bądź należne lub w momencie gdy SKA dokona realizacji praw wynikających z Pochodnych instrumentów finansowych?
2. Czy zatem w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza w SKA, w razie zaistnienia opisanych zdarzeń przyszłych, przychód po jego stronie, zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy PIT, powstanie jedynie w momencie faktycznego otrzymania przez niego Dywidendy z SKA?
3. Czy w związku z tym, w opisanych zdarzeniach przyszłych, zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych Wnioskodawca, na podstawie art. 44 ust. 1 Ustawy PIT, będzie zobowiązany zapłacić jedynie za miesiąc, w którym faktycznie otrzyma on wypłatę Dywidendy z SKA?
4. Co stanowi podstawę opodatkowania dla faktycznie otrzymanych dochodów Akcjonariusza z SKA, tj. czy dochodem w rozumieniu art. 9 ust. 1 i ust. 2 Ustawy PIT jest faktycznie otrzymana Dywidenda z SKA?
 
IPTPB2/415-740/11-2/TS Czy w przypadku sprzedaży tej nieruchomości w roku 2012, Wnioskodawca będzie miał prawo do skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych przeznaczając środki ze sprzedaży na cele mieszkaniowe.
 
IPTPB2/415-686/11-4/AKr Możliwość zaliczenia przychodów uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo–akcyjnej do źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza oraz możliwości opodatkowania dochodu uzyskanego z tego tytułu tzw. podatkiem liniowym.
 
IPTPB2/415-686/11-5/AKr Moment uzyskania przychodu przez akcjonariusza spółki komandytowo–akcyjnej oraz obowiązku uiszczania od dochodu uzyskanego z tego tytułu zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego.
 
IPTPB2/415-686/11-6/AKr Wskazanie momentu powstania przychodu po stronie wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej w sytuacji, kiedy spółka komandytowo-akcyjna uzyskuje różne przychody z kapitałów pieniężnych.
 
IPTPB2/415-686/11-7/AKr Wskazanie momentu powstania przychodu po stronie wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej w sytuacji, kiedy spółka komandytowo-akcyjna uzyska przychód z tytułu umorzenia dobrowolnego udziałów i akcji spółek kapitałowych.
 
IPTPB1/415-283/11-4/MD Skutki podatkowe wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej
 
ILPB2/415-945/11-2/ES Czy po cofnięciu darowizny Wnioskodawczyni jest właścicielem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego od dnia jego nabycia w dniu 10 lutego 2000 r. i czy w wyniku sprzedaży tego lokalu jest zobowiązana do uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
DD9/033/142/BZL/BRT/2011/PK-1177 Zwolnienie od podatku dochodowego przychodu uzyskanego ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w drodze darowizny.
 
IPPB1/415-1032/11-2/KS Czy prowadzenie przez Wnioskodawcę działalności na Cyprze za pośrednictwem Spółki osobowej oznacza, że posiada on zakład na Cyprze w rozumieniu umowy z dnia 4 czerwca 1992 r. o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Cyprem (Dz. U. z 1993 r. Nr 117, poz. 523, dalej „Umowa”)?Czy dochód wspólnika z tytułu udziału w Spółce osobowej (w tym dochód z tytułu dywidend otrzymywanych przez Spółkę osobową) i dystrybuowanych do wspólników jest zwolniony od opodatkowania w Polsce (tzw. zwolnienie z progresją)?
 
IPPB1/415-1009/11-5/KS Czy Spółka stanowi dla Wnioskodawcy zakład w rozumieniu Umowy ze Słowacją?
 
IPPB1/415-1059/11-4/KS Czy Spółka stanowi zakład w rozumieniu Umowy ze Słowacją bez względu na skalę działalności operacyjnej prowadzonej w ramach Spółki przez wspólników?
 
IPPB1/415-1032/11-3/KS Czy wniesienie wkładu do Spółki osobowej w postaci udziałów Spółki kapitałowej powoduje po stronie Wnioskodawcy opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych dalej „pdof”?
 
IPPB1/415-1059/11-5/KS Czy dywidenda lub zaliczki na dywidendę otrzymane przez Spółkę z tytułu udziału w zyskach zagranicznej spółki kapitałowej przynależą do Spółki jako zakładu zgodnie z postanowieniami Umowy ze Słowacją?
Czy do dochodów uzyskiwanych przez zakład z tytułu wypłaty dywidendy lub zaliczek na dywidendę zastosowanie znajduje art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy ze Słowacją, co oznacza, iż dochody te są opodatkowane wyłącznie na terytorium Słowacji i w związku z tym są wolne od opodatkowania na terytorium Polski?
Czy transfer środków z zysku Spółki mającej siedzibę na Słowacji do Wspólników nie rodzi skutków w polskim podatku dochodowym?
 
ILPB2/415-993/11-3/WS Obowiązki płatnika.
 
IPPB1/415-1009/11-6/KS Czy dywidenda lub zaliczki na dywidendę otrzymane przez Spółkę z tytułu udziału w zyskach zagranicznej spółki kapitałowej przynależą do Spółki jako zakładu zgodnie z postanowieniami Umowy ze Słowacją?Czy do dochodów uzyskiwanych przez zakład z tytułu wypłaty dywidendy lub zaliczek na dywidendę zastosowanie znajduje art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy ze Słowacją, co oznacza, iż dochody te są opodatkowane wyłącznie na terytorium Słowacji i w związku z tym są wolne od opodatkowania na terytorium Polski?Czy transfer środków z zysku Spółki mającej siedzibę na Słowacji do Wspólników nie rodzi skutków w polskim podatku dochodowym?
 
IPPB1/415-1055/11-2/KS Czy prowadzenie przez Wnioskodawcę działalności na Cyprze za pośrednictwem Spółki osobowej oznacza, że będzie posiadał zakład na Cyprze w rozumieniu umowy z dnia 4 czerwca 1992 r. o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Cyprem (Dz. U. 1993 r. Nr 1 17, poz. 523, dalej „Umowa”)?
 
ILPB2/415-982/11-4/JK Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z kapitałów pieniężnych. Zastosowanie art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-1055/11-3/KS Czy dochód wspólnika z tytułu udziału w Spółce osobowej (w tym dochód z tytułu dywidend otrzymywanych przez Spółkę osobową) i dystrybuowany do wspólników jest zwolniony od opodatkowania w Polsce (tzw. zwolnienie z progresją)?
 
IPPB1/415-1033/11-3/KS Czy prowadzenie przez Wnioskodawczynię działalności na Cyprze za pośrednictwem Spółki osobowej oznacza, że posiada on zakład na Cyprze w rozumieniu umowy z dnia 4 czerwca 1992 r. o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Cyprem (Dz. U. z 1993 r. Nr 117, poz. 523, dalej „Umowa”)?Czy dochód wspólnika z tytułu udziału w Spółce osobowej (w tym dochód z tytułu dywidend otrzymywanych przez Spółkę osobową) i dystrybuowanych do wspólników jest zwolniony od opodatkowania w Polsce (tzw. zwolnienie z progresja)?
 
IPPB1/415-1056/11-2/KS Czy prowadzenie przez Wnioskodawcę działalności na Cyprze za pośrednictwem Spółki osobowej oznacza, że będzie posiadał zakład na Cyprze w rozumieniu umowy z dnia 4 czerwca 1992 r. o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Cyprem (Dz. U. 1993 r. Nr 1 17, poz. 523, dalej „Umowa”)?
 
ILPB1/415-1149/11-3/TW Skutki podatkowe dla Wnioskodawcy w przypadku objęcia przez Niego udziałów w Spółce za wkład pieniężny (objecie udziałów po cenie nominalnej, która jest niższa aniżeli wartość wynikająca z wyceny majątku Spółki).
 
IPPB1/415-1038/11-2/KS Czy prowadzona przez Wnioskodawcę działalność za pośrednictwem Spółki oznacza, iż stanowi ona „zakład” w rozumieniu umowy z dnia 4 czerwca 1992 r. o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Cyprem (zwanej dalej UPO), w związku z czym dochody uzyskane przez Spółkę i wypłacone do Wnioskodawcy podlegają opodatkowaniu jedynie na Cyprze (i są jedynie zwolnione z opodatkowania w Polsce)?
Czy dochody uzyskane przez Spółkę i wypłacane Wnioskodawcy podlegają wyłącznie opodatkowaniu na Cyprze zaś w Polsce te dochody są całkowicie zwolnione od opodatkowania?
Czy w opisanym stanie faktycznym, Wnioskodawca, z tytułu wypłaconych od Spółki dochodów będzie zobowiązany do złożenia załącznika PIT- ZG do rozliczenia rocznego, zawierającego zbiorczą informację o przychodach uzyskanych za dany rok?
 
ILPB1/415-1150/11-4/AMN Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie powstania dochodu wskutek umorzenia akcji w spółce komandytowo – akcyjnej bez wynagrodzenia.
 
ILPB1/415-1150/11-5/AMN Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie powstania dochodu wskutek umorzenia akcji w spółce komandytowo – akcyjnej za wynagrodzeniem.
 
IPPB1/415-1033/11-2/KS Czy wniesienie wkładu do Spółki osobowej w postaci udziałów Spółki kapitałowej powoduje po stronie Wnioskodawcy opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych dalej „pdof”?
 
IPPB1/415-1038/11-4/KS Czy dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu likwidacji Spółki podlega opodatkowaniu w Polsce?
 
IPPB1/415-1056/11-3/KS Czy dochód wspólnika z tytułu udziału w Spółce osobowej (w tym dochód z tytułu dywidend otrzymywanych przez Spółkę osobową) i dystrybuowany do wspólników jest zwolniony od opodatkowania w Polsce (tzw. zwolnienie z progresją)?
 
IPPB1/415-1038/11-3/KS Czy wniesienie wkładu do Spółki osobowej w postaci udziałów Spółki kapitałowej powoduje po stronie Wnioskodawcy opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych dalej „pdof”?
 
DD9/033/200/BZL/BRT/2011/PK-1406 opodatkowanie przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego
 
ILPB1/415-1153/11-3/AA Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z kapitałów pieniężnych. Zastosowanie art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
DD9/033/237/BZL/BRT/11/PK-1459 sposób opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.
 
ITPB1/415-947a/11/HD Jakich rozliczeń w zakresie podatku dochodowego winien dokonać występujący ze Spółki jawnej wspólnik, i w jakim terminie winien zapłacić podatek dochodowy?
 
IBPBII/1/415-841/11/ASz Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawca powinien uwzględnić przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy, odprowadzanych od wynagrodzenia pracowników, koszty uzyskania przychodów w wysokości 50% - co do części wynagrodzenia otrzymanej przez pracownika w związku z przeniesieniem na wnioskodawcę praw autorskich do utworów powstałych w ramach stosunku pracy?
 
IBPBII/1/415-842/11/ASz 1. Czy Wnioskodawca może wydać na żądanie pracownika, zgodne z prowadzoną ewidencją, zaświadczenie o ilości godzin przeznaczonej na pracę twórczą pracownika i przypadającym na nią wynagrodzeniu - które upoważniałoby pracownika do uwzględnienia przysługującej mu 50% stawki kosztów uzyskania przychodów w stosunku do wynagrodzenia z pracy twórczej w minionych okresach, zgodnie z art 22. ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ewentualnego żądania zwrotu nadpłaty podatku?
2. Jakie konsekwencje prawne zaistnieją, jeśli wysokość faktycznie wypłaconego pracownikowi wynagrodzenia (nie uwzględniająca 50% koszty uzyskania przychodów), uwidoczniona również w informacjach sporządzanych przez Wnioskodawcę zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT-11) - okaże się różna od wysokości wynagrodzenia uwzględniającej stawkę 50% kosztów uzyskania przychodów do wynagrodzenia związanego z przeniesieniem praw autorskich, zgodnie z danymi z wydanego pracownikowi zaświadczenia?
 
IBPBII/1/415-846/11/MZ Czy Wnioskodawczyni może w zeznaniu rocznym za 2011 r. uwzględnić faktycznie poniesione koszty uzyskania przychodów z tytułu realizacji dzieła a nie te, które wynikają z normy procentowej 20%?
 
DD0/033/278/BRT/2011/PK-1547 skutki podatkowe wniesienia aportem do spółki komandytowej przedsiębiorstwa.
 
IBPBII/1/415-865/11/HK Czy - w związku z wprowadzeniem od 01 stycznia 2010 r. do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisu art. 21 ust. 1 pkt 137 – otrzymane przez Wnioskodawcę środki pieniężne za staż studencki są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-4/12-2/KO Czy Wnioskodawca może opodatkować uzyskane przychody z tytułu przewozu ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przy zastosowaniu stawki 5,5%?
 
IBPBII/1/415-868/11/BJ Czy stypendium stażowe, uzyskane w okresie 01 lipca 2011 r. do 30 września 2011 r. i finansowane ze środków Unii Europejskiej, podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-49/12-2/AK Czy koszt zakupionego łóżka wraz ze stelażem i materacem oraz maty ozonowej Wnioskodawca może odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej – art. 26 ust. 1 pkt 6 oraz art. 26 ust. 7a pkt 1 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-339/11-5/KO Zaliczenie w koszty uzyskania przychodów diet z tytułu podróży służbowych przedsiębiorcy i kosztów noclegu.
 
DD9/033/295/BRT/2011/PK-1581 skutki podatkowe wniesienia aportem przedsiębiorstwa do spółki osobowej
 
ITPB1/415-1042a/11/AK Zakres opodatkowania zysków bilansowych wypłacanych przez spółkę z siedzibą w Luksemburgu.
 
IPTPB1/415-339/11-6/KO Zaliczenie w koszty uzyskania przychodów diet z tytułu podróży służbowych przedsiębiorcy i kosztów noclegu.
 
ITPB1/415-1042b/11/AK Zakres opodatkowania dochodów uzyskanych w wyniku umorzenia udziałów w spółce kapitałowej z siedzibą w Luksemburgu.
 
IPTPB1/415-367/11-2/DS Czy osoba fizyczna, obywatel Ukrainy, mający kartę pobytu i miejsce zameldowania (zamieszkania) w Polsce, może w związku z zarejestrowaną w Polsce pozarolniczą działalnością gospodarczą, prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów?
 
ITPB1/415-1042c/11/AK Zakres skutków podatkowych likwidacji spółki z siedzibą w Luksemburgu.
 
IPTPB1/415-378/11-3/MD Jeżeli w opisie aukcji internetowych Wnioskodawczyni poinformuje klienta, że kupując u Niej zawiera umowę pełnomocnictwa na wysyłkę, wówczas nadanie takiej przesyłki na mocy udzielonego pełnomocnictwa jest dokonywane przez Wnioskodawczynię w imieniu i na rzecz klienta. Czy w opisanej sytuacji, środki przekazane przez kupującego na zawarcie umowy w ramach pełnomocnictwa, stanowią przychód podlegający opodatkowaniem zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 
IPTPB1/415-379/11-2/KO Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, Wnioskodawca ma prawo zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów wartość diet związanych z własnymi podróżami służbowymi do wysokości nieprzekraczającej wysokości diet określonych dla wskazanej grupy pracowników – w przypadku podróży zagranicznych – w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991 ze zm.)?
 
DD9/033/209/BZL/KZU/11/PK-1417 sposób opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego
 
ITPB1/415-927/11/WM Czy przychód z wykonywanych przez Wnioskodawczynię usług opieki nad osobami starszymi (pomoc w sprzątaniu, robieniu zakupów, przygotowywaniu posiłków), sklasyfikowanych symbolem PKD pod symbolem 88.10.Z oraz 88.99.Z może być opodatkowany ryczałtem według stawki 8,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

Wskaźniki gospodarcze